Evangelium podle Lukáše 16:1–31

  • Podobenství o nepoctivém správci (1–13)

    • „Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i v mnohém“ (10)

  • Zákon a Boží království (14–18)

  • Podobenství o boháčovi a Lazarovi (19–31)

16  Potom Ježíš řekl svým učedníkům: „Jeden bohatý muž měl správce, kterého obvinili, že zachází s jeho majetkem rozmařile.  Zavolal si ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Předlož účty za dobu svého správcovství, protože už nebudeš správcem domu.‘  Správce si řekl: ‚Co mám dělat, když se mě můj pán chystá propustit? Nemám dost sil, abych kopal, a žebrat se stydím.  Aha, už vím, co udělám, aby mě lidé přijímali do svých domovů, až přestanu být správcem.‘  Zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém, a prvního se zeptal: ‚Kolik mému pánovi dlužíš?‘  Odpověděl mu: ‚Sto měr* olivového oleje.‘ Správce mu řekl: ‚Vezmi si svůj dlužní úpis, posaď se a rychle napiš 50.‘  Pak se zeptal dalšího: ‚Co ty, kolik dlužíš?‘ Odpověděl: ‚Sto velkých měr* pšenice.‘ Řekl mu: ‚Vezmi si svůj dlužní úpis a napiš 80.‘  A pán pochválil svého správce, i když byl nepoctivý, protože se zachoval prozíravě.* Synové tohoto systému* jsou totiž v jednání s druhými* prozíravější než synové světla.+  Říkám vám: Dělejte si přátele pomocí nepoctivého bohatství,+ aby vás, až selže, přijali do věčných obydlí.+ 10  Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i v mnohém, a kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i v mnohém. 11  Pokud jste tedy nebyli věrní, když šlo o nepoctivé bohatství, kdo vám svěří to pravé? 12  A pokud jste nebyli věrní, když šlo o to, co patří někomu jinému, kdo vám dá něco pro vás?+ 13  Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo bude jednomu oddaný a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i bohatství.“+ 14  Farizeové, kteří měli rádi peníze, to všechno slyšeli a začali se mu pošklebovat.+ 15  Řekl jim tedy: „Snažíte se před lidmi vypadat bezúhonně,*+ ale Bůh zná vaše srdce.+ Co má podle lidí vysokou hodnotu, je v Božích očích odporné.+ 16  Zákon a Proroci byli až do Jana. Od té doby se oznamuje dobrá zpráva o Božím království a lidé všeho druhu se do něho tlačí.+ 17  Spíš zanikne nebe a země, než aby se nesplnila jediná čárka ze Zákona.+ 18  Každý, kdo se rozvádí se svou manželkou a žení se s jinou, dopouští se cizoložství, a kdo si vezme za manželku rozvedenou ženu, dopouští se cizoložství.+ 19  Byl jeden bohatý člověk, který se oblékal do purpuru a jemného plátna a den co den si velkolepě užíval. 20  Ale k jeho bráně pokládali žebráka, který se jmenoval Lazar. Byl samý vřed 21  a toužil se nasytit tím, co spadlo z boháčova stolu. Dokonce přicházeli psi a olizovali mu vředy. 22  Za nějakou dobu žebrák zemřel a andělé ho odnesli k Abrahamovi.* Pak zemřel i boháč a byl pohřben. 23  A v hrobě,* kde prožíval muka, zvedl oči a v dálce uviděl Abrahama a vedle něj* Lazara. 24  Zvolal tedy: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby si namočil koneček prstu ve vodě a svlažil mi jazyk, protože v tomto planoucím ohni hrozně trpím.‘ 25  Ale Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že během svého života jsi měl dostatek dobrého, ale Lazar naopak dostával špatné. On tu teď nachází útěchu, ale ty trpíš. 26  A kromě toho všeho byla mezi námi a vámi vytvořena velká propast, takže ti, kdo chtějí přejít odtud k vám, nemůžou, ani nikdo nemůže přejít od vás k nám.‘ 27  Boháč na to řekl: ‚V tom případě tě, otče, prosím, abys ho poslal do domu mého otce, 28  protože mám pět bratrů. Ať jim vydá důkladné svědectví, aby se do tohoto místa muk nedostali i oni.‘ 29  Ale Abraham odpověděl: ‚Mají Mojžíše a Proroky. Ať jim naslouchají.‘+ 30  ‚To ne, otče Abrahame,‘ namítl boháč. ‚Pokud k nim ale přijde někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ 31  On mu však řekl: ‚Pokud nenaslouchají Mojžíšovi+ a Prorokům, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘“

Poznámky

Dosl. „batů“. Bat odpovídal 22 l. Viz příloha B14.
Dosl. „sto korů“. Kor odpovídal 220 l. Viz příloha B14.
Nebo „jednal chytře, s praktickou moudrostí“.
Nebo „věku, doby“. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „se svou generací“.
Nebo „prohlašujete se před lidmi za spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „do Abrahamovy náruče“.
Nebo „hádu“, tj. obrazném hrobě lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „v jeho náruči“.