Evangelium podle Lukáše 12:1–59

 • Kvas farizeů (1–3)

 • Bojte se Boha, ne lidí (4–7)

 • Přihlásit se ke Kristu (8–12)

 • Podobenství o nerozumném boháčovi (13–21)

 • Přestaňte si dělat starosti (22–34)

  • Malé stádo (32)

 • Bdělost (35–40)

 • Věrný správce a nevěrný správce (41–48)

 • Ne pokoj, ale rozdělení (49–53)

 • Rozpoznat význam doby (54–56)

 • Urovnat spor (57–59)

12  Mezitím se shromáždilo tolik tisíc lidí, že po sobě šlapali. Ježíš se nejdřív obrátil na své učedníky: „Dávejte si pozor na kvas farizeů, kterým je pokrytectví.+  Není však nic pečlivě utajeného, co nebude odhaleno, a nic tajného, co se nestane známým.+  Proto co řeknete ve tmě, bude slyšet na světle, a co zašeptáte ve svém pokoji, se bude hlásat ze střech domů.  Kromě toho vám říkám, moji přátelé:+ Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nedokážou udělat nic víc.+  Ale ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který když zabije, má moc uvrhnout do gehenny.*+ Ano, říkám vám, toho se bojte.+  Neprodává se snad pět vrabců za dvě drobné mince?* Přesto ani na jednoho z nich Bůh nezapomíná.*+  Ale vám jsou sečteny dokonce i všechny vlasy na hlavě.+ Nemějte strach. Máte větší cenu než mnoho vrabců.+  Říkám vám, že ke každému, kdo se ke mně přihlásí před lidmi,+ se i Syn člověka přihlásí před Božími anděly.+  Ale kdo mě zapře před lidmi, bude zapřen před Božími anděly.+ 10  A každému, kdo řekne něco proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo se rouhá proti svatému duchu, odpuštěno nebude.+ 11  Když vás přivedou před veřejná shromáždění,* vládní úředníky a vládce, nedělejte si starosti,* jak se budete hájit nebo co budete říkat,+ 12  protože vás svatý duch v tu chvíli naučí, co máte říct.“+ 13  Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, pověz mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví.“ 14  Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?“ 15  Potom jim řekl: „Mějte se na pozoru a chraňte se před jakoukoli chamtivostí,*+ protože i když toho má někdo hodně, jeho majetek mu život nezajistí.“+ 16  Nato jim řekl podobenství: „Jednomu bohatému člověku přinesla země dobrou úrodu. 17  A tak uvažoval: ‚Co budu dělat, když nemám kam shromáždit úrodu?‘ 18  Pak si řekl: ‚Udělám to takhle:+ Zbourám sýpky a postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a všechny své zásoby 19  a řeknu si: „Udělal sis zásoby dobrých věcí na mnoho let. Odpočívej, jez, pij, užívej si.“‘ 20  Ale Bůh mu řekl: ‚Ty nerozumný, ještě dnes v noci si vyžádají tvůj život.* Kdo potom bude mít věci, které sis nahromadil?‘+ 21  Tak to dopadá, když si někdo hromadí poklad pro sebe, ale není bohatý vůči Bohu.“+ 22  Potom se obrátil na své učedníky: „Proto vám říkám: Přestaňte si dělat starosti* o svůj život, tedy o to, co budete jíst, nebo o své tělo, tedy o to, co si oblečete.+ 23  Život je totiž cennější než jídlo a tělo než oblečení. 24  Všimněte si krkavců: Nesejí ani nesklízejí a nemají stodolu ani sýpku, a přesto je Bůh živí.+ Copak nejste mnohem cennější než ptáci?+ 25  Kdo z vás může svůj život prodloužit o jedinou chvíli* tím, že si dělá starosti?* 26  Pokud tedy nedokážete udělat takovou maličkost, proč si dělat starosti* o to ostatní?+ 27  Všimněte si, jak rostou lilie: Nenamáhají se ani nepředou. Ale říkám vám, že ani Šalomoun v celé své slávě se neoblékal jako jedna z nich.+ 28  Pokud tedy Bůh takto obléká květiny na louce, které tu dnes jsou a zítra je hodí do pece, tím spíš bude oblékat vás. Jak malá je vaše víra! 29  Přestaňte se tedy zaměřovat* na to, co budete jíst a co budete pít, a přestaňte se znepokojovat.+ 30  Za tím vším se honí národy tohoto světa, ale váš Otec ví, že to potřebujete.+ 31  Místo toho se zaměřujte* na jeho království a on vám tyto věci dá.+ 32  Neboj se, malé stádo,+ protože vašemu Otci se zalíbilo dát vám Království.+ 33  Prodávejte svůj majetek a dávejte dary chudým.+ Pořiďte si měšce, které se neopotřebují – neselhávající poklad v nebesích,+ kam se žádný zloděj nedostane a kde ani moli neničí. 34  Kde totiž máte svůj poklad, tam budete mít i své srdce. 35  Mějte bedra přepásaná*+ a vaše lampy ať hoří.+ 36  Buďte jako ti, kdo čekají na svého pána, až se vrátí+ ze svatby,+ aby mu mohli otevřít hned, jak přijde a zaklepe. 37  Šťastní jsou ti otroci, které pán při svém příchodu zastihne bdělé! Ujišťuji vás, že se přepásá, pozve je ke stolu, přistoupí k nim a bude je obsluhovat. 38  Když přijde při druhé hlídce,* nebo dokonce při třetí* a zastihne je připravené, jsou šťastní! 39  Buďte si jistí, že kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.+ 40  Také vy buďte připravení, protože Syn člověka přijde v hodinu, o které si to nebudete myslet.“+ 41  Petr se zeptal: „Pane, říkáš to podobenství jenom nám, nebo všem?“ 42  Pán řekl: „Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný* správce,* kterého jeho pán ustanoví nad svými služebníky, aby jim v pravý čas dával dostatečné množství jídla?+ 43  Ten otrok bude šťastný, pokud jeho pán při svém příchodu zjistí, že to tak dělá. 44  Pravdivě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. 45  Ale kdyby si ten otrok někdy řekl ve svém srdci: ‚Můj pán dlouho nepřichází‘ a začal by bít sluhy a služky a jíst a pít a opíjet se,+ 46  jeho pán přijde v den, kdy ho nebude čekat, a v hodinu, kdy to nebude tušit, co nejpřísněji ho potrestá a určí mu místo mezi nevěrnými. 47  Otrok, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se ani nedělal to, o co ho pán žádal,* dostane mnoho ran.+ 48  Ale ten, který ji neznal a dělal to, co si zaslouží rány, jich dostane málo. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude hodně vyžadováno, a komu bylo hodně svěřeno, od toho bude vyžadováno víc, než je obvyklé.+ 49  Přišel jsem, abych na zemi zažehl oheň. A když už teď hoří, co si mám víc přát? 50  Ale je tu křest, který mám podstoupit, a dokud nebude dokončen, budu stísněný.+ 51  Myslíte si, že jsem přišel, abych zemi přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení.+ 52  Odteď totiž bude pět lidí v jednom domě rozděleno: tři proti dvěma a dva proti třem. 53  Otec se postaví proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“+ 54  Potom se obrátil k zástupům: „Když vidíte, že se na západě objeví oblak, hned říkáte: ‚Přijde bouřka‘ a bývá to tak. 55  A když vane jižní vítr, říkáte: ‚Bude vedro‘ a bývá to tak. 56  Pokrytci, umíte zkoumat vzhled země a oblohy, tak proč neumíte rozpoznat význam této doby?+ 57  Proč sami neposoudíte, co je správné? 58  Když například jdeš k vládnímu úředníkovi s někým, kdo se s tebou chce soudit, vynasnaž se, abys s ním spor cestou urovnal. Jinak tě povleče k soudci a soudce tě vydá strážci a strážce tě uvrhne do vězení.+ 59  Říkám ti, že se odtamtud rozhodně nedostaneš, dokud nesplatíš všechno do poslední mince.“*

Poznámky

Dosl. „za dvě assaria“. Viz příloha B14.
Nebo „nepřehlíží“.
Nebo „nepociťujte úzkost“.
Nebo možná „do synagog“.
Nebo „chtivostí“.
Nebo „duši“.
Nebo „být úzkostliví“.
Dosl. „loket“. Viz příloha B14.
Nebo „je úzkostlivý“.
Nebo „být úzkostliví“.
Nebo „hledat“.
Nebo „hledejte“.
To znamená, že mají být připravení k činnosti.
Trvala zhruba od 21.00 do půlnoci.
Trvala zhruba od půlnoci do 3.00.
Nebo „moudrý“.
Nebo „správce domu“.
Nebo „ani nejednal podle jeho vůle“.
Dosl. „posledního lepta“. Viz příloha B14.