Evangelium podle Lukáše 1:1–80

  • Věnování Theofilovi (1–4)

  • Gabriel předpovídá narození Jana Křtitele (5–25)

  • Gabriel předpovídá narození Ježíše (26–38)

  • Marie navštěvuje Alžbětu (39–45)

  • Marie oslavuje Jehovu (46–56)

  • Jan dostává po narození své jméno (57–66)

  • Zecharjáš prorokuje (67–80)

1  Už mnozí se pokusili sestavit zprávu o skutečnostech, o kterých jsme přesvědčeni+  a o kterých nám vyprávěli ti, kdo byli od počátku očitými svědky+ a služebníky ohlašujícími poselství.+  A tak jsem se i já rozhodl, když jsem přesně vysledoval všechno od začátku, že ti to v logickém pořadí napíšu, vysoce vážený Theofile,+  aby ses mohl ujistit o pravdivosti toho, o čem jsi byl ústně vyučován.+  Za dnů Heroda,*+ krále Judeje, žil kněz jménem Zecharjáš, který byl z Abijášova oddílu.+ Jeho manželka pocházela z Áronova rodu* a jmenovala se Alžběta.  Oba žili tak, jak je to v Božích očích správné,* bezúhonně v souladu se všemi Jehovovými* přikázáními a požadavky.  Ale neměli děti, protože Alžběta byla neplodná, a oba byli v pokročilém věku.  Když Zecharjáš během služby svého oddílu vykonával před Bohem kněžské povinnosti,+  tak na něj podle zavedené zvyklosti kněžského úřadu přišla řada, aby vstoupil do Jehovovy* svatyně+ a obětoval tam kadidlo.+ 10  V hodinu, kdy se obětovalo kadidlo, se venku modlilo velké množství lidí. 11  Tehdy se Zecharjášovi objevil Jehovův* anděl. Stál vpravo od oltáře, na kterém se pálilo kadidlo. 12  Když ho Zecharjáš uviděl, rozrušilo ho to a přepadl ho strach. 13  Ale anděl mu řekl: „Neboj se, Zecharjáši, protože tvoje úpěnlivá prosba byla vyslyšena. Tvoje manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.+ 14  Budeš se radovat a jásat a z jeho narození budou mít radost mnozí,+ 15  protože bude velký v Jehovových* očích.+ Nesmí ale pít víno ani jiný alkohol+ a bude naplněn svatým duchem ještě před svým narozením.*+ 16  Mnohé z izraelských synů obrátí zpět k Jehovovi,* jejich Bohu.+ 17  Také před ním půjde s Elijášovým duchem a mocí,+ aby způsobil, že srdce otců budou jako srdce dětí*+ a že neposlušní budou jednat moudře a správně, a tak pro Jehovu* přichystá připravený lid.“+ 18  Zecharjáš andělovi řekl: „Jak si tím můžu být jistý? Vždyť jsem starý a moje manželka je také v pokročilém věku.“ 19  Anděl mu odpověděl: „Jsem Gabriel,+ ten, kdo stojí před Bohem.+ Byl jsem poslán, abych s tebou mluvil a oznámil ti tu dobrou zprávu. 20  Ale protože jsi nevěřil mým slovům, která se splní ve stanoveném čase, budeš němý a nebudeš moct mluvit až do dne, kdy se to stane.“ 21  Lidé mezitím čekali na Zecharjáše a divili se, proč tak dlouho zůstává ve svatyni. 22  Když vyšel, nemohl k nim promluvit, a tak si uvědomili, že ve svatyni viděl něco nadpřirozeného.* Snažil se s nimi dorozumět pomocí gest a dál zůstal němý. 23  Jakmile skončily dny jeho svaté služby,* odešel domů. 24  O několik dnů později jeho manželka Alžběta otěhotněla a pět měsíců žila v ústraní. Říkala si: 25  „Tohle pro mě Jehova* udělal v těchto dnech – obrátil ke mně pozornost, aby mě zbavil pohany.“+ 26  Když byla v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela+ do galilejského města Nazaretu 27  k panně+ zasnoubené s mužem, který se jmenoval Josef a byl z Davidova rodu.* Ta panna se jmenovala Marie.+ 28  A když k ní anděl přišel, řekl jí: „Buď zdráva, ty zahrnutá přízní. Jehova* je s tebou.“ 29  Jeho slova ji ale velmi rozrušila a přemýšlela, co může takový pozdrav znamenat. 30  Anděl jí tedy řekl: „Neboj se, Marie, protože máš Boží přízeň. 31  Otěhotníš* a porodíš syna+ a dáš mu jméno Ježíš.+ 32  Bude velký*+ a bude nazýván Syn Nejvyššího.+ Bůh Jehova* mu dá trůn jeho otce Davida+ 33  a bude kralovat nad Jákobovým rodem navždy a jeho kralování nikdy neskončí.“+ 34  Marie se ale anděla zeptala: „Jak se to stane, když nemám styk s mužem?“+ 35  Anděl jí odpověděl: „Přijde na tebe svatý duch+ a zastíní tě moc Nejvyššího. Ten, kdo se narodí, se proto bude nazývat svatý+ a také Boží Syn.+ 36  Vždyť i tvoje příbuzná Alžběta ve svém stáří počala syna a teď je ta údajně neplodná žena v šestém měsíci. 37  Pro Boha totiž není nic nemožné.“*+ 38  Marie na to řekla: „Jsem Jehovova* otrokyně! Ať se to se mnou stane, jak jsi řekl.“ Pak od ní anděl odešel. 39  Krátce nato se Marie vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v hornatém kraji. 40  Vešla do Zecharjášova domu a pozdravila Alžbětu. 41  Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, děťátko v jejím lůně poskočilo. Alžbětu naplnil svatý duch 42  a hlasitě zvolala: „Jsi požehnaná mezi ženami a požehnaný je plod tvého lůna! 43  Je to pro mě velká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! 44  Když tvůj pozdrav dolehl k mým uším, děťátko v mém lůně poskočilo radostí. 45  Šťastná je ta, která uvěřila, protože všechno, o čem s ní mluvil Jehova,* se splní.“ 46  Marie na to řekla: „Má duše* oslavuje Jehovu*+ 47  a můj duch se nevýslovně raduje v Bohu, mém Zachránci,+ 48  protože pohlédl na nízké postavení své otrokyně.+ Od této chvíle mě budou všechny generace prohlašovat za šťastnou!+ 49  Ten mocný pro mě totiž udělal velké věci. Jeho jméno je svaté.+ 50  A generaci za generací projevuje milosrdenství těm, kdo se ho bojí.+ 51  Prokázal, že jeho paže je silná, rozprášil ty, kdo mají v srdci pyšné plány.+ 52  Sesadil z trůnu mocné+ a vyvýšil nevýznamné,+ 53  hladové nasytil dobrými věcmi+ a bohaté poslal pryč s prázdnou. 54  Přišel na pomoc Izraeli, svému služebníkovi, protože pamatoval na svůj slib, že bude navždy projevovat milosrdenství+ 55  Abrahamovi a jeho potomkům,*+ jak to řekl našim praotcům.“ 56  Marie zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů. 57  Přišel čas, aby Alžběta porodila, a narodil se jí syn. 58  Když její sousedé a příbuzní slyšeli, že Jehova* jí prokázal velké milosrdenství, radovali se s ní.+ 59  Osmý den přišli děťátko obřezat+ a chtěli mu dát jméno po jeho otci Zecharjášovi. 60  Jeho matka ale řekla: „Ne, bude se jmenovat Jan.“ 61  Namítali: „Nikdo z tvých příbuzných se tak nejmenuje.“ 62  Potom se pomocí gest zeptali jeho otce, jak chce, aby se jmenoval. 63  A tak poprosil o tabulku a napsal na ni: „Jeho jméno je Jan.“+ Všichni se tomu divili. 64  V tu chvíli se mu otevřela ústa a uvolnil se mu jazyk a začal mluvit+ a chválil Boha. 65  A na všechny, kdo žili v sousedství, padla bázeň a začalo se o tom všem vyprávět v celém hornatém kraji Judeje. 66  Všichni, kdo to slyšeli, si to uchovali v srdci a říkali: „Co z toho dítěte asi bude?“ Byla s ním totiž Jehovova* ruka. 67  Jeho otec Zecharjáš byl naplněn svatým duchem a začal prorokovat: 68  „Ať je chválen Jehova,* Bůh Izraele,+ protože obrátil pozornost ke svému lidu a přinesl mu osvobození.+ 69  A dal nám mocného zachránce*+ z rodu svého služebníka Davida,+ 70  jak o tom odedávna mluvil prostřednictvím svých svatých proroků,+ 71  zachránce, který nás vysvobodí z rukou našich nepřátel a všech, kdo nás nenávidí.+ 72  Dal nám ho proto, aby nám projevil milosrdenství s ohledem na naše praotce a připomněl si svou svatou smlouvu,+ 73  přísahu, kterou dal našemu praotci Abrahamovi,+ 74  a abychom, až budeme vyproštěni z rukou nepřátel, mu mohli sloužit* nebojácně, 75  věrně a bezúhonně* po všechny naše dny. 76  A ty, synu, budeš nazýván prorokem Nejvyššího, protože půjdeš před Jehovou,* abys mu připravil cestu,+ 77  abys jeho lid seznámil se záchranou, kterou je možné získat skrze odpuštění hříchů+ 78  díky něžnému soucitu našeho Boha. Díky tomuto soucitu nás z výše navštíví svítání, 79  aby dalo světlo těm, kdo sedí ve tmě a ve stínu smrti,+ a aby naše kroky přivedlo na cestu pokoje.“ 80  Chlapec rostl a jeho duch sílil. A žil na poušti až do dne, kdy předstoupil před Izrael.

Poznámky

Tj. Heroda Velikého.
Dosl. „Áronových dcer“.
Nebo „oba byli před Bohem spravedliví“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „hned od mateřského lůna“.
Nebo „obrátí zpět srdce otců k dětem“.
Nebo „měl vidění“.
Nebo „veřejné služby“.
Dosl. „domu“.
Nebo „počneš ve svém lůně“.
Nebo „významný“.
Nebo: „U Boha totiž nezůstane žádné slovo nesplněné.“
Nebo „celé mé bytí“. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „semeni“.
Dosl. „zvedl pro nás roh záchrany“.
Nebo „prokazovat posvátnou službu“.
Nebo „a ve spravedlnosti“.