Evangelium podle Lukáše 15:1–32

  • Podobenství o ztracené ovci (1–7)

  • Podobenství o ztracené drachmě (8–10)

  • Podobenství o marnotratném synovi (11–32)

15  Všichni výběrčí daní a hříšníci přicházeli k Ježíšovi, aby mu naslouchali.+  Farizeové a znalci Zákona ale pohoršeně říkali: „Tento muž přijímá hříšníky a jí s nimi.“  A tak jim vyprávěl toto podobenství:  „Kdyby měl někdo z vás 100 ovcí a jedna z nich by se mu ztratila, copak by nenechal těch 99 v pustině a nešel by hledat tu ztracenou, dokud by ji nenašel?+  A když ji najde, dá si ji na ramena a raduje se.  Po příchodu domů svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.‘+  Říkám vám, že stejně tak bude v nebi větší radost z jednoho hříšníka, který činí pokání,+ než z 99 těch, kdo jednají správně a nepotřebují činit pokání.  Nebo kdyby nějaká žena měla deset drachem* a jednu z nich by ztratila, copak by nerozsvítila lampu, nezametla dům a pečlivě nehledala, dokud by ji nenašla?  A když ji najde, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem našla drachmu,* kterou jsem ztratila.‘ 10  Říkám vám, že stejně tak mají Boží andělé radost z jednoho hříšníka, který činí pokání.“+ 11  Pak řekl: „Nějaký člověk měl dva syny. 12  Ten mladší řekl svému otci: ‚Otče, dej mi tu část majetku, která mi má připadnout.‘ A tak svůj majetek rozdělil mezi své syny. 13  Za několik dnů vzal mladší syn všechny svoje věci a odcestoval do daleké země. Tam svůj majetek promrhal tím, že žil rozmařile.* 14  Když všechno utratil, v celé té zemi nastal velký hlad a on začal trpět nouzí. 15  Šel tedy a uchytil se u jednoho občana té země a ten ho poslal na svá pole pást prasata.+ 16  A toužil se nasytit lusky rohovníku, které žrala prasata, ale nikdo mu nic nedal. 17  Když se vzpamatoval, řekl: ‚Kolik otcových nádeníků má chleba víc než dost, a já tady umírám hlady! 18  Vstanu, vydám se za svým otcem a řeknu mu: „Otče, zhřešil jsem proti nebi a proti tobě. 19  Už si nezasloužím nazývat se tvým synem. Udělej mě jedním ze svých nádeníků.“‘ 20  Vstal tedy a šel ke svému otci. Zatímco byl ještě daleko, otec ho zahlédl a bylo mu ho líto. Běžel, padl mu kolem krku a něžně ho políbil. 21  Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi a proti tobě.+ Už si nezasloužím nazývat se tvým synem.‘ 22  Ale otec řekl svým otrokům: ‚Rychle přineste ten nejlepší oděv, oblečte mu ho, navlékněte mu prsten a obujte mu sandály. 23  Přiveďte vykrmené tele a porazte ho. Jezme a oslavujme, 24  protože tento můj syn byl mrtvý, ale ožil,+ byl ztracený, ale našel se.‘ A začali slavit. 25  Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, zaslechl hudbu a tanec. 26  Zavolal si tedy jednoho ze sluhů a zeptal se ho, co se děje. 27  Ten mu odpověděl: ‚Přišel tvůj bratr. A tvůj otec porazil vykrmené tele, protože se mu vrátil živý a zdravý.‘ 28  Ale starší syn se rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Pak vyšel otec a začal ho přemlouvat. 29  Na to otci řekl: ‚Tolik let ti sloužím jako otrok a ani jednou se nestalo, že bych neposlechl tvůj příkaz. A přesto jsi mi ani jednou nedal kůzle, abych se potěšil s přáteli. 30  Ale sotva přišel tenhle tvůj syn, který promrhal* tvůj majetek s prostitutkami, porazil jsi pro něj vykrmené tele.‘ 31  Otec mu na to řekl: ‚Můj synu, ty jsi byl vždycky se mnou a všechno, co mám, je tvoje. 32  Ale prostě jsme museli slavit a radovat se, protože tvůj bratr byl mrtvý, ale ožil, byl ztracený, ale našel se.‘“

Poznámky

Nebo „divoce, lehkomyslně“.
Dosl. „pohltil“.