Evangelium podle Lukáše 5:1–39

  • Zázračný úlovek ryb, první učedníci (1–11)

  • Uzdravení malomocného (12–16)

  • Ježíš uzdravuje ochrnutého (17–26)

  • Ježíš povolává Leviho (27–32)

  • Otázka ohledně půstu (33–39)

5  Jednou stál Ježíš u Genezaretského jezera*+ a zástup lidí se na něj tlačil, aby slyšel Boží slovo.  Ježíš si všiml, že na břehu jezera jsou dva čluny a že rybáři, kteří z nich vystoupili, perou sítě.+  Nastoupil do člunu, který patřil Šimonovi, a poprosil ho, aby odrazil kousek od břehu. Potom se posadil a vyučoval zástup z člunu.  Když domluvil, řekl Šimonovi: „Zajeď tam, kde je hloubka, a spusťte sítě k lovu.“  Šimon mu odpověděl: „Učiteli, dřeli jsme se celou noc a nic jsme nechytili.+ Ale na tvůj příkaz sítě spustím.“  Když to udělali, chytili* tolik ryb, že se jim sítě začaly trhat.+  Zamávali tedy na své společníky v druhém člunu, aby jim přijeli pomoct. Když přijeli, naplnili oba čluny, až se skoro potápěly.  Jakmile to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena a řekl: „Odejdi ode mě, Pane, protože jsem hříšný člověk.“  Petra i těch, kdo byli s ním, se totiž nad tím úlovkem zmocnil úžas 10  a stejně reagovali i Zebedeovi synové Jakub a Jan,+ kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš ale Šimonovi řekl: „Neboj se. Odteď budeš chytat lidi.“+ 11  A tak se s čluny vrátili ke břehu, všechno opustili a následovali ho.+ 12  Jindy, když byl Ježíš v jednom městě, zahlédl ho muž plný malomocenství. Padl tváří k zemi a prosil ho: „Pane, pokud budeš chtít, můžeš mě uzdravit.“*+ 13  A tak k němu Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci! Ať jsi zdravý.“* A malomocenství okamžitě zmizelo.+ 14  Pak tomu muži nařídil, aby o tom nikomu neříkal. „Ale jdi se ukázat knězi,“ dodal, „a přines oběť za své očištění, jak přikázal Mojžíš.+ Bude to pro ně svědectví.“+ 15  Zprávy o něm se však šířily dál a scházely se velké zástupy lidí, aby mu naslouchali a aby je uzdravil z jejich nemocí.+ 16  Ale chodíval na pustá místa, aby se tam modlil. 17  Když jednoho dne vyučoval, seděli tam i farizeové a učitelé Zákona, kteří přišli ze všech galilejských a judejských vesnic i z Jeruzaléma. A měl od Jehovy* moc uzdravovat.+ 18  Vtom nějací muži přinášeli na nosítkách ochrnutého člověka a snažili se ho dostat dovnitř a položit před Ježíše.+ 19  Ale když se jim to kvůli zástupu nepodařilo, vylezli na střechu, odstranili hliněné dlaždice a spustili ho na nosítkách mezi lidi, přímo před Ježíše. 20  Když viděl jejich víru, řekl mu: „Tvé hříchy jsou odpuštěny.“+ 21  Znalci Zákona a farizeové o tom začali přemýšlet a říkali: „Kdo je to, že se tak rouhá? Kdo jiný může odpustit hříchy než sám Bůh?“+ 22  Ale Ježíš poznal, co si myslí, a řekl jim: „O čem to v srdci přemýšlíte? 23  Je jednodušší říct ‚Jsou ti odpuštěny hříchy‘, nebo ‚Vstaň a choď‘? 24  Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi pravomoc odpouštět hříchy...“ Obrátil se k ochrnutému muži se slovy: „Říkám ti, vstaň, vezmi si nosítka a jdi domů.“+ 25  Nato se muž před nimi postavil, vzal si to, na čem ležel, a šel domů a oslavoval Boha. 26  Všichni do jednoho byli ohromeni. Oslavovali Boha a plní bázně říkali: „Dnes jsme viděli úžasné věci!“ 27  Potom odtamtud Ježíš vyšel a uviděl výběrčího daní, který se jmenoval Levi, jak sedí v daňové kanceláři. Řekl mu: „Buď mým následovníkem.“+ 28  A Levi vstal, všechno opustil a začal ho následovat. 29  Pak pro něj ve svém domě uspořádal velkou hostinu. Bylo tam mnoho výběrčích daní a dalších, kdo s nimi jedli.*+ 30  Nato farizeové a jejich znalci Zákona začali reptat a říkat jeho učedníkům: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“+ 31  Ježíš jim odpověděl: „Zdraví nepotřebují lékaře, ale nemocní ano.+ 32  Nepřišel jsem vyzývat k pokání ty, kdo jednají správně, ale hříšníky.“+ 33  Řekli mu: „Janovi učedníci se často postí a pronáší úpěnlivé prosby a totéž dělají učedníci farizeů, ale ti tvoji jedí a pijí.“+ 34  Ježíš jim řekl: „Copak můžete přimět ženichovy přátele, aby se postili, zatímco je ženich s nimi? 35  Ale přijde doba, kdy jim ženicha+ vezmou. V té době se budou postit.“+ 36  Také jim pověděl podobenství: „Nikdo nepřišívá na starý oděv záplatu vystřiženou z nového oděvu. Pokud to udělá, nová záplata se vytrhne. Navíc se taková záplata ke starému oděvu nehodí.+ 37  Nikdo také nedává mladé víno do starých měchů. Jinak mladé víno měchy roztrhne a vylije se a měchy se zničí. 38  Mladé víno se musí dát do nových měchů. 39  Nikdo, kdo pil staré víno, nechce nové. Řekne totiž: ‚Staré je dobré.‘“

Poznámky

Tj. Galilejského moře.
Dosl. „obklopili“.
Dosl. „očistit“.
Dosl. „očištěn“.
Nebo „leželi u stolu“.