Evangelium podle Lukáše 3:1–38

  • Jan zahajuje svou službu (1, 2)

  • Jan káže o křtu (3–20)

  • Ježíšův křest (21, 22)

  • Rodokmen Ježíše Krista (23–38)

3  V 15. roce vlády císaře Tiberia, když byl Pontius Pilát místodržitelem Judeje, Herodes*+ byl oblastním vládcem* Galileje, jeho bratr Filip byl oblastním vládcem území Itureje a Trachonitidy a Lysanias byl oblastním vládcem Abilény,  za dnů předních kněží Annáše a Kaifáše,+ dostal Zecharjášův syn Jan+ v pustině+ poselství od Boha.  Procházel tedy celým krajem kolem Jordánu a kázal, aby se lidé dali pokřtít na znamení svého pokání, a dosáhli tak odpuštění hříchů.+  Stalo se to přesně, jak je napsáno v knize slov proroka Izajáše: „Hlas v pustině volá: ‚Připravte Jehovovu* cestu! Vyrovnejte jeho silnice.+  Ať je každé údolí zasypáno a každá hora a pahorek srovnány, ať se z klikatých cest stanou přímé a z hrbolatých cest hladké.  A všichni lidé* uvidí záchranu od Boha.‘“*+  Když za Janem přicházely zástupy lidí, aby se dali pokřtít, říkal jim: „Potomci zmijí, kdo vás upozornil, že máte uprchnout před přicházejícím hněvem?+  Nejdřív dejte najevo pokání svými skutky.* Nezačínejte si říkat: ‚Naším otcem je Abraham.‘ Říkám vám, že Bůh dokáže Abrahamovi stvořit děti z těchto kamenů.  Sekera už je připravená u kořene stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně.“+ 10  Lidé se ho ptali: „Co tedy máme dělat?“ 11  Odpověděl jim: „Ať se ten, kdo má dva oděvy,* rozdělí s tím, kdo nemá žádný, a ať to samé udělá ten, kdo má co jíst.“+ 12  Přišli i výběrčí daní, aby se dali pokřtít,+ a ptali se ho: „Učiteli, co máme dělat?“ 13  Odpověděl jim: „Nevyžadujte* víc, než je stanovená daň.“+ 14  A ptali se ho také vojáci: „Co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikoho nevydírejte ani křivě neobviňujte,+ ale buďte spokojení se svou mzdou.“* 15  Všichni lidé byli plní očekávání a říkali si o Janovi: „Není to snad Kristus?“+ 16  Jan jim všem odpovídal: „Já vás křtím vodou, ale přichází někdo, kdo je mocnější než já, a tomu nejsem hoden ani rozvázat řemínky u sandálů.+ Bude vás křtít svatým duchem a ohněm.+ 17  Má v ruce lopatu k převívání, aby úplně vyčistil svůj mlat a shromáždil pšenici do své sýpky. Ale plevy spálí v ohni, který není možné uhasit.“ 18  Dával lidem i mnoho dalších vybídek a oznamoval jim dobrou zprávu. 19  Ale oblastní vládce Herodes, kterého Jan káral za sňatek s Herodiadou, manželkou jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchal, 20  přidal ke všem těmto skutkům ještě to, že Jana zavřel do vězení.+ 21  Když se všichni lidé dávali křtít, byl pokřtěn i Ježíš.+ Zatímco se modlil, otevřelo se nebe,+ 22  sestoupil na něj svatý duch v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn. Máš moje schválení.“*+ 23  Když Ježíš+ zahájil svou službu, bylo mu asi 30 let.+ Byl, jak se domnívali, synemJosefa,+syna Heliho, 24  syna Mattata,syna Leviho,syna Melchiho,syna Jannaie,syna Josefa, 25  syna Mattatiáše,syna Amose,syna Nahuma,syna Esliho,syna Naggaie, 26  syna Maata,syna Mattatiáše,syna Semeina,syna Josecha,syna Jody, 27  syna Jochanana,syna Rhesy,syna Zerubbabela,+syna Šealtiela,+syna Neriho, 28  syna Melchiho,syna Addiho,syna Kosama,syna Elmadama,syna Era, 29  syna Ježíše,syna Eliezera,syna Jorima,syna Mattata,syna Leviho, 30  syna Symeona,syna Jidáše,syna Josefa,syna Jonama,syna Eljakima, 31  syna Meley,syna Menny,syna Mattaty,syna Natana,+syna Davida,+ 32  syna Jišaie,+syna Obeda,+syna Boaze,+syna Salmona,+syna Nachšona,+ 33  syna Amminadaba,syna Arniho,syna Checrona,syna Perece,+syna Judy,+ 34  syna Jákoba,+syna Izáka,+syna Abrahama,+syna Teracha,+syna Nachora,+ 35  syna Seruga,+syna Reua,+syna Pelega,+syna Ebera,+syna Šely,+ 36  syna Kainana,syna Arpakšada,+syna Sema,+syna Noema,+syna Lameka,+ 37  syna Metuzaléma,+syna Enocha,syna Jareda,+syna Mahalaleela,+syna Kainana,+ 38  syna Enoše,+syna Seta,+syna Adama,+syna Božího.

Poznámky

Dosl. „tetrarchou“.
Tj. Herodes Antipas.
Dosl. „všechno tělo“.
Nebo „Boží prostředek záchrany“.
Dosl. „neste ovoce odpovídající pokání“.
Nebo „oděv navíc“.
Nebo „nevybírejte“.
Nebo „zaopatřením“.
Nebo: „Mám v tobě potěšení.“