1. Královská 18:1–46

  • Elijáš se setkává s Obadjášem a Achabem (1–18)

  • Elijáš proti Baalovým prorokům na Karmelu (19–40)

    • „Jak dlouho budete váhat mezi dvěma názory?“ (21)

  • Sucho po třech a půl letech končí (41–46)

18  Po nějaké době, ve třetím roce,+ řekl Jehova Elijášovi: „Jdi a ukaž se Achabovi. Chci totiž na zem seslat déšť.“+  Elijáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří byl tehdy krutý hladomor.+  Achab si zavolal Obadjáše, který byl správcem paláce. (Obadjáš se velmi bál Jehovy.  Když Jezábel+ zabíjela Jehovovy proroky, Obadjáš sto z nich vzal, po padesáti je schoval v jeskyni a zajišťoval jim chleba a vodu.)  Achab Obadjášovi řekl: „Obejdi všechny prameny a všechna údolí* v zemi. Snad najdeme dost trávy, aby přežili naši koně a muly a neuhynula nám všechna zvířata.“  Rozdělili si tedy zemi, kterou měli projít. Achab šel jednou cestou a Obadjáš druhou.  Když byl Obadjáš na cestě, přišel mu naproti Elijáš. Obadjáš ho poznal, padl tváří k zemi a zeptal se: „Jsi to ty, Elijáši, můj pane?“+  Odpověděl: „Jsem to já. Jdi a vyřiď svému pánovi: ‚Je tu Elijáš.‘“  Ale on mu řekl: „Jaký hřích jsem spáchal, že chceš svého sluhu vydat Achabovi do rukou, aby mě zabil? 10  Jakože žije Jehova, tvůj Bůh, není národ ani království, kde by tě můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Tady není‘, donutil to království nebo národ přísahat, že tě nenašli.+ 11  A ty mi teď říkáš: ‚Jdi a vyřiď svému pánovi: „Je tu Elijáš.“‘ 12  Až od tebe odejdu, Jehovův duch tě někam odnese+ a já nebudu vědět kam. A když o tobě řeknu Achabovi a on tě nenajde, určitě mě zabije. Tvůj sluha se přitom od mládí bojí Jehovy. 13  Neřekli ti, můj pane, co jsem udělal, když Jezábel zabíjela Jehovovy proroky? Sto Jehovových proroků jsem po padesáti schoval v jeskyni a zajišťoval jsem jim chleba a vodu.+ 14  A ty mi teď říkáš: ‚Jdi a vyřiď svému pánovi: „Je tu Elijáš.“‘ Určitě mě zabije!“ 15  Elijáš mu ale řekl: „Jakože žije Jehova, Bůh vojsk,* kterému sloužím,* dnes se Achabovi ukážu.“ 16  A tak Obadjáš odešel za Achabem a pověděl mu to. Achab se pak vydal za Elijášem. 17  Když ho Achab uviděl, zvolal: „Tak tady jsi! Uvrhl jsi Izrael do neštěstí!“* 18  Elijáš odpověděl: „Izrael jsem do neštěstí neuvrhl já, ale ty a dům tvého otce, protože jste se odvrátili od Jehovových přikázání a sloužíte Baalům.+ 19  Svolej ke mně na horu Karmel+ celý Izrael a také 450 Baalových proroků a 400 proroků posvátného kůlu,+ kteří jedí u stolu Jezábel.“ 20  Achab tedy svolal všechny Izraelity a shromáždil proroky na horu Karmel. 21  Potom Elijáš předstoupil před všechen lid a řekl: „Jak dlouho budete váhat* mezi dvěma názory?+ Pokud je pravým Bohem Jehova, následujte jeho,+ ale pokud je to Baal, následujte jeho!“ A lid mu neodpověděl jediným slovem. 22  Elijáš pokračoval: „Z Jehovových proroků už jsem zbyl jenom já,+ zatímco Baalových proroků je 450. 23  Ať nám dají dva mladé býky. Ať si jednoho z nich vyberou, rozsekají ho na kusy a položí na dříví. Dříví by ale neměli zapalovat. Já připravím druhého mladého býka, položím ho na dříví, ale dříví také nezapálím. 24  Potom vzývejte jméno svého boha+ a já budu vzývat jméno Jehovy. Bůh, který odpoví ohněm, je pravý Bůh.“+ Všechen lid odpověděl: „To, co říkáš, je dobré.“ 25  Elijáš pak řekl Baalovým prorokům: „Vyberte si jednoho mladého býka a připravte ho jako první, protože je vás většina. Potom vzývejte jméno svého boha, ale oheň nezapalujte.“ 26  Vzali tedy mladého býka, kterého si vybrali, připravili ho a vzývali Baalovo jméno od rána až do poledne. Volali: „Baale, odpověz nám!“ a kulhali kolem oltáře, který udělali. Ale neozval se žádný hlas, nikdo neodpovídal.+ 27  Okolo poledne se jim Elijáš začal posmívat: „Volejte co nejhlasitěji! Vždyť je to bůh!+ Možná je zamyšlený nebo si šel ulevit.* Anebo spí a je potřeba ho vzbudit!“ 28  Volali tedy co nejhlasitěji a podle svého zvyku se sekali dýkami a kopími, až z nich tekla krev. 29  Minulo poledne a oni se dál chovali jako šílenci* až do doby, kdy se předkládá večerní obilná oběť. Ale neozval se žádný hlas – nikdo neodpovídal, nikdo nereagoval.+ 30  Nakonec řekl Elijáš všemu lidu: „Pojďte sem.“ Všichni k němu tedy přišli blíž. Elijáš pak opravil zničený Jehovův oltář.+ 31  Vzal 12 kamenů podle počtu kmenů ze synů Jákoba, kterému Jehova řekl: „Budeš se jmenovat Izrael.“+ 32  Z kamenů postavil oltář+ ke chvále Jehovova jména a kolem oltáře udělal příkop. Ohraničil tím plochu, která by se dala osít dvěma sea* semene. 33  Potom urovnal dříví, rozsekal mladého býka na kusy, položil ho na dříví+ a řekl: „Naplňte čtyři velké džbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví.“ 34  Pak řekl: „Udělejte to znovu.“ A tak to udělali znovu. Ale on řekl: „Udělejte to potřetí.“ Udělali to tedy potřetí. 35  Voda tekla všude kolem oltáře a Elijáš nechal vodou naplnit také příkop. 36  Přibližně v době, kdy se předkládá večerní obilná oběť,+ přistoupil prorok Elijáš k oltáři a řekl: „Jehovo, Bože Abrahama,+ Izáka+ a Izraela! Ať se dnes ukáže, že jsi Bohem v Izraeli, že jsem tvůj služebník a že jsem to všechno udělal na tvůj pokyn.+ 37  Odpověz mi, Jehovo! Odpověz mi, aby tento lid poznal, že ty, Jehovo, jsi pravý Bůh a že si přeješ, aby se jejich srdce vrátilo k tobě.“+ 38  Nato od Jehovy sestoupil oheň, pohltil zápalnou oběť,+ dříví, kameny a prach a slízl vodu z příkopu.+ 39  Když to všechen lid viděl, okamžitě padli tváří k zemi a volali: „Jehova je pravý Bůh! Jehova je pravý Bůh!“ 40  Elijáš jim řekl: „Chopte se Baalových proroků! Nikoho z nich nenechte utéct!“ Když se jich chopili, Elijáš je odvedl k potoku* Kišon+ a tam je pobil.+ 41  Elijáš pak řekl Achabovi: „Jdi nahoru a jez a pij, protože už je slyšet hukot lijáku.“+ 42  A tak Achab šel, aby se najedl a napil. Elijáš vyšel na vrchol Karmelu a přikrčil se k zemi, s hlavou mezi koleny.+ 43  Potom řekl svému sloužícímu: „Jdi prosím výš a podívej se směrem k moři.“ A tak šel, podíval se a řekl: „Nic tam není.“ Elijáš mu sedmkrát řekl: „Jdi tam znovu.“ 44  Když sloužící přišel posedmé, oznámil: „Z moře vystupuje obláček velký jako mužská dlaň.“ Elijáš mu řekl: „Jdi a vyřiď Achabovi: ‚Zapřáhni a jeď, aby tě nezadržel liják!‘“ 45  Mezitím se obloha zatáhla temnými mraky, zvedl se vítr a začalo hustě pršet.+ Achab se vydal na cestu a jel do Jezreelu.+ 46  Na Elijáše zapůsobila Jehovova ruka, on si uvázal oděv k bokům* a až do Jezreelu běžel před Achabem.

Poznámky

Nebo „říční údolí, vádí“.
Dosl. „před kterým stojím“.
Nebo: „Přivedl jsi na Izrael zavržení!“
Dosl. „kulhat“.
Nebo možná „odcestoval“.
Nebo „jako proroci“.
Sea odpovídalo 7,33 l. Viz příloha B14.
Nebo „do říčního údolí, vádí“.
Nebo „přepásal si boky“.