1. Královská 12:1–33

  • Rechoboamova drsná odpověď (1–15)

  • Deset kmenů se bouří (16–19)

  • Jeroboam se stává králem nad Izraelem (20)

  • Rechoboam nemá proti Izraeli bojovat (21–24)

  • Jeroboam zavádí uctívání telat (25–33)

12  Rechoboam se vydal do Šekemu,+ protože tam přišel celý Izrael, aby ho prohlásili za krále.+  Doslechl se o tom Nebatův syn Jeroboam (byl ještě v Egyptě, kam utekl kvůli králi Šalomounovi a kde se usadil).+  Poslali pro něj, a tak on a celý izraelský sbor přišli k Rechoboamovi a řekli mu:  „Tvůj otec ztížil naše jho.+ Pokud nám ulehčíš tvrdou službu a těžké jho, které na nás vložil tvůj otec, budeme ti sloužit.“  Odpověděl jim: „Odejděte a za tři dny se ke mně vraťte.“ Lid tedy odešel.+  Král Rechoboam se pak obrátil na starší muže, kteří sloužili jeho otci Šalomounovi, dokud byl naživu, a zeptal se jich: „Co byste mi poradili? Jak mám lidu odpovědět?“  Řekli mu na to: „Pokud se dnes tomuto lidu prokážeš jako služebník, vyhovíš jejich žádosti a odpovíš jim vstřícně, budou ti navždy sloužit.“  Odmítl ale radu, kterou mu dali starší muži, a obrátil se na mladé muže, kteří s ním vyrůstali a kteří teď byli v jeho službách.+  Zeptal se jich: „Co byste poradili? Jak máme odpovědět tomuto lidu, který mi řekl ‚Ulehči nám jho, které na nás vložil tvůj otec‘?“ 10  Mladí muži, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: „Lidu, který tě žádal: ‚Tvůj otec nám jho ztížil, ale ty nám ho ulehči‘, bys měl říct: ‚Můj malíček bude tlustší než boky mého otce. 11  Můj otec na vás vložil těžké jho, ale já k němu ještě přidám. Můj otec vás trestal obyčejným bičem, ale já vás budu trestat bičem s ostny.‘“ 12  Jeroboam a všechen lid přišli třetí den ke králi Rechoboamovi v souladu s jeho slovy: „Za tři dny se ke mně vraťte.“+ 13  Král jim odpověděl drsně a neposlechl radu, kterou mu dali starší muži. 14  Řekl jim to, co mu poradili mladí muži: „Můj otec vám jho ztížil, ale já k němu ještě přidám. Můj otec vás trestal obyčejným bičem, ale já vás budu trestat bičem s ostny.“ 15  Král tedy lidu nenaslouchal. Ten zvrat událostí totiž způsobil Jehova,+ aby se splnilo to, co Jehova prostřednictvím Šilonity Achijáše řekl+ Jeroboamovi, synovi Nebata. 16  Když celý Izrael viděl, že jim král odmítl naslouchat, řekli mu: „Co máme společného s Davidem? V Jišaiovu synovi nemáme žádné dědictví. Ke svým bohům, Izraeli! Starej se o svůj dům, Davide!“ Pak se Izraelité vrátili do svých domovů.*+ 17  Ale nad Izraelity, kteří bydleli v judských městech, dál vládl Rechoboam.+ 18  Král Rechoboam potom k Izraelitům poslal Adorama,+ který byl nad těmi, kdo vykonávali nucené práce. Izraelité ale Adorama ukamenovali k smrti. Králi Rechoboamovi se podařilo nastoupit do svého vozu a ujet do Jeruzaléma.+ 19  Tak se Izraelité vzbouřili+ proti Davidovu domu a jejich vzpoura trvá až dodnes. 20  Jakmile se Izraelité doslechli, že se Jeroboam vrátil, shromáždili se, zavolali ho a prohlásili ho za krále nad celým Izraelem.+ Davidovu domu zůstal věrný pouze kmen Juda.+ 21  Když Rechoboam dorazil do Jeruzaléma, okamžitě shromáždil 180 000 vycvičených* válečníků z kmene Juda a z kmene Benjamín, aby bojovali proti Izraeli a vrátili kralování Rechoboamovi, synovi Šalomouna.+ 22  Potom pravý Bůh řekl svému proroku* Šemajášovi:+ 23  „Řekni judskému králi Rechoboamovi, synovi Šalomouna, a celému domu Judy a Benjamína a ostatnímu lidu: 24  ‚Toto říká Jehova: „Nevytáhnete a nebudete bojovat proti svým izraelským bratrům. Vraťte se domů, protože to, co se stalo, jsem způsobil já.“‘“+ Poslechli tedy Jehovu a vrátili se domů, jak jim Jehova řekl. 25  Jeroboam pak v hornatém kraji Efrajima vybudoval* Šekem+ a usadil se tam. Později odtamtud odešel a vybudoval* Penuel.+ 26  A Jeroboam si řekl: „Kralování se určitě vrátí Davidovu domu.+ 27  Pokud bude lid dál chodit předkládat oběti do Jehovova domu v Jeruzalémě,+ jejich srdce se znovu přikloní k jejich pánovi, judskému králi Rechoboamovi. Zabijí mě a vrátí se k němu.“ 28  Král se tedy poradil, udělal dvě zlatá telata+ a řekl lidu: „Je pro vás příliš náročné chodit do Jeruzaléma. Izraeli, tady je tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta.“+ 29  Pak jedno tele umístil v Betelu+ a druhé v Danu.+ 30  Lid kvůli tomu začal hřešit+ a chodil jedno z telat uctívat až do Danu. 31  Na výšinách Jeroboam postavil svatyně a vybral kněze z obyčejných lidí, kteří nebyli Levité.+ 32  Také určil, že se v osmém měsíci, 15. den toho měsíce, bude konat svátek podobný svátku v Judsku.+ Na oltáři, který postavil v Betelu,+ obětoval telatům, která udělal. V Betelu také vybral kněze pro výšiny, které postavil. 33  A 15. den osmého měsíce – měsíce, který sám vybral – začal na oltáři, který postavil v Betelu, předkládat oběti. Zavedl svátek pro Izraelity, na oltáři předložil oběti a nechal z nich stoupat obětní dým.

Poznámky

Dosl. „stanů“.
Dosl. „vybraných“.
Nebo „muži pravého Boha“.
Nebo „opevnil“.
Nebo „opevnil“.