1. Královská 22:1–53

  • Jehošafat uzavírá s Achabem spojenectví (1–12)

  • Mikajáš prorokuje porážku (13–28)

    • Lživý duch má oklamat Achaba (21, 22)

  • Achab zabit u Ramot-gileadu (29–40)

  • Jehošafat vládne nad Judskem (41–50)

  • Achazjáš vládne nad Izraelem (51–53)

22  Mezi Sýrií a Izraelem se tři roky neválčilo.  Ve třetím roce se za izraelským králem vypravil judský král Jehošafat.+  Izraelský král řekl svým sluhům: „Nevíte, že Ramot-gilead+ patří nám? Tak proč váháme a nesnažíme se ho získat od syrského krále zpátky?“  Potom se zeptal Jehošafata: „Půjdeš se mnou bojovat k Ramot-gileadu?“ Jehošafat izraelskému králi odpověděl: „Půjdu s tebou. Můj lid půjde s tvým lidem a moji koně s tvými koňmi.“+  Pak ale izraelskému králi řekl: „Nejdřív se na to prosím zeptej Jehovy.“+  Izraelský král si tedy zavolal proroky, asi 400 mužů, a zeptal se jich: „Mám jít do boje proti Ramot-gileadu, nebo to dělat nemám?“ Odpověděli mu: „Vytáhni, Jehova ho králi vydá do rukou.“  Ale Jehošafat řekl: „Není tu nějaký Jehovův prorok, prostřednictvím kterého bychom se mohli zeptat?“+  Izraelský král Jehošafatovi odpověděl: „Ještě je tu jeden muž, prostřednictvím kterého se můžeme Jehovy zeptat.+ Já ho ale nenávidím,+ protože mi nikdy neprorokuje nic dobrého, jenom to špatné.+ Je to Jimlův syn Mikajáš.“ Jehošafat ale řekl: „Tak by král mluvit neměl.“  Izraelský král tedy zavolal jednoho z dvorních úředníků a přikázal mu: „Přiveď rychle Jimlova syna Mikajáše.“+ 10  Izraelský král a judský král Jehošafat, oba v královském oděvu, seděli na svých trůnech na mlatu u vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali.+ 11  Kenaanův syn Sedekjáš si udělal železné rohy a prohlásil: „Toto říká Jehova: ‚Těmito rohy budeš trkat Syřany, dokud je nevyhladíš.‘“ 12  Všichni ostatní proroci tvrdili totéž. Říkali: „Vytáhni k Ramot-gileadu, a budeš úspěšný. Jehova ho králi vydá do rukou.“ 13  Posel, který šel pro Mikajáše, mu tedy řekl: „Všechny předpovědi proroků jsou pro krále příznivé. Mluv prosím stejně jako oni – ať je i tvá předpověď příznivá.“+ 14  Ale Mikajáš řekl: „Jakože Jehova žije, budu mluvit to, co mi řekne Jehova.“ 15  Když přišel ke králi, král se ho zeptal: „Mikajáši, máme jít do boje proti Ramot-gileadu, nebo to dělat nemáme?“ Okamžitě odpověděl: „Vytáhni, a budeš úspěšný. Jehova ho králi vydá do rukou.“ 16  Král mu na to řekl: „Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Jehovově jménu říkal jen pravdu?“ 17  A tak Mikajáš oznámil: „Vidím všechny Izraelity rozptýlené po horách+ jako ovce, které nemají pastýře. Jehova řekl: ‚Už nemají pána. Ať se každý v pokoji vrátí domů.‘“ 18  Izraelský král pak řekl Jehošafatovi: „Neříkal jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, jenom to špatné?“+ 19  Mikajáš potom prohlásil: „Teď poslouchej, co říká Jehova. Viděl jsem, jak Jehova sedí na svém trůnu+ a napravo i nalevo od něj stojí celé nebeské vojsko.+ 20  Jehova se zeptal: ‚Kdo oklame Achaba, aby vytáhl a padl u Ramot-gileadu?‘ A jeden říkal to a jiný zase ono. 21  Nakonec před Jehovu předstoupil jeden anděl*+ a řekl: ‚Já ho oklamu.‘ Jehova se ho zeptal: ‚Jak to uděláš?‘ 22  Odpověděl: ‚Půjdu a stanu se lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘+ Řekl mu: ‚Uspěješ a oklameš ho. Jdi a udělej to.‘ 23  Jehova tedy všem těmto tvým prorokům vložil do úst lživého ducha.+ Ve skutečnosti ti ale Jehova předpovídá neštěstí.“+ 24  Potom k Mikajášovi přistoupil Kenaanův syn Sedekjáš, uhodil ho do tváře a řekl: „Kudy ode mě Jehovův duch odešel, aby mluvil s tebou?“+ 25  Mikajáš odpověděl: „To uvidíš v den, kdy se půjdeš schovat do vnitřní místnosti.“ 26  Izraelský král pak přikázal: „Odveďte Mikajáše k veliteli města Amonovi a královu synu Joašovi 27  a povězte jim: ‚Toto říká král: „Zavřete toho muže do vězení+ a dávejte mu snížený příděl chleba a vody, dokud se v pokoji nevrátím.“‘“ 28  Ale Mikajáš řekl: „Pokud se v pokoji vrátíš, Jehova se mnou nemluvil.“+ A dodal: „Slyšte to, všechny národy!“ 29  Izraelský král a judský král Jehošafat pak vytáhli k Ramot-gileadu.+ 30  Izraelský král řekl Jehošafatovi: „Já půjdu do boje v přestrojení, ale ty měj na sobě svůj královský oděv.“ Izraelský král se tedy přestrojil+ a vyrazil do boje. 31  Syrský král přikázal 32 velitelům svých válečných vozů:+ „Nebojujte s nikým malým ani velkým, jenom s izraelským králem.“ 32  Když velitelé vozů uviděli Jehošafata, řekli si: „To je určitě izraelský král.“ Zamířili tedy k němu, aby na něj zaútočili, a Jehošafat začal volat o pomoc. 33  Jakmile velitelé vozů poznali, že to není izraelský král, přestali ho pronásledovat. 34  Jeden muž ale naslepo* vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi šupiny jeho pancíře. Král tedy řekl svému vozataji: „Otoč vůz a odvez mě z boje!* Jsem těžce zraněný.“+ 35  Boj ale zuřil celý den a krále museli ve voze podpírat, aby mohl stát čelem k Syřanům. Krev z jeho zranění tekla do válečného vozu a večer král zemřel.+ 36  Když zapadalo slunce, mezi vojáky se ozvalo volání: „Každý do svého města! Každý do své země!“+ 37  Tak král zemřel. Převezli ho do Samaří a tam ho pohřbili. 38  Když jeho válečný vůz umývali u samařského rybníka, jeho krev lízali psi a koupaly se tam prostitutky,* tak jak řekl Jehova.+ 39  Ostatní události Achabova života – co všechno udělal, jaký dům* ze slonoviny+ postavil a která města vybudoval – jsou zapsané v kronice izraelských králů. 40  Když Achab zemřel,*+ stal se po něm králem jeho syn Achazjáš.+ 41  Jehošafat,+ syn Asy, se stal králem nad Judskem ve čtvrtém roce vlády izraelského krále Achaba. 42  Jehošafatovi bylo 35 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 25 let. Jeho matka se jmenovala Azuba a byla dcerou Šilchiho. 43  Jednal jako jeho otec Asa.+ Vždy se řídil jeho příkladem a dělal to, co je správné v Jehovových očích.+ Výšiny ale nezmizely. Lid tam dál předkládal oběti a nechával z nich stoupat obětní dým.+ 44  S izraelským králem žil Jehošafat v míru.+ 45  Ostatní události Jehošafatova života – jeho mocné skutky a to, jak válčil – jsou zapsané v kronice judských králů. 46  Také vyhnal chrámové prostituty,+ kteří v zemi ještě zůstali z doby jeho otce Asy.+ 47  V Edomu+ tehdy nebyl žádný král. Vládl tam zmocněnec.+ 48  Jehošafat postavil taršišské lodě, aby pluly do Ofiru pro zlato.+ Lodě ale nevypluly, protože v Ecjon-geberu ztroskotaly.+ 49  Achabův syn Achazjáš navrhl Jehošafatovi: „Ať se moji sluhové plaví na lodích s tvými sluhy.“ Jehošafat to ale odmítl. 50  Když Jehošafat zemřel,*+ pohřbili ho k jeho předkům ve Městě Davidově, městě jeho předka. Po něm se stal králem jeho syn Jehoram.+ 51  Achazjáš,+ syn Achaba, se v Samaří stal králem nad Izraelem v 17. roce vlády judského krále Jehošafata. Vládl nad Izraelem dva roky. 52  Dělal to, co je špatné v Jehovových očích. Jednal stejně jako jeho otec+ a matka+ a stejně jako Jeroboam, syn Nebata, který svedl Izrael k hříchu.+ 53  Sloužil Baalovi+ a klaněl se mu a provokoval Jehovu, Boha Izraele,+ tak jako jeho otec.

Poznámky

Dosl. „duch“.
Dosl. „tábora“.
Nebo „ve své nevinnosti“.
Nebo možná „kam se chodily koupat prostitutky, jeho krev lízali psi“.
Nebo „palác“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.