1. Královská 20:1–43

  • Syřané válčí proti Achabovi (1–12)

  • Achab poráží Syřany (13–34)

  • Proroctví proti Achabovi (35–43)

20  Syrský+ král Ben-hadad+ shromáždil celé vojsko spolu s 32 dalšími králi a jejich koňmi a válečnými vozy. Vytáhl, oblehl+ Samaří+ a bojoval proti němu.  Vyslal k izraelskému králi Achabovi+ do města posly a vzkázal mu: „Toto říká Ben-hadad:  ‚Tvé stříbro a zlato patří mně, stejně jako tvé nejkrásnější manželky a synové.‘“  Izraelský král mu odpověděl: „Jak říkáš, můj pane, králi, patřím ti se vším, co je moje.“+  Později poslové přišli znovu a řekli: „Toto říká Ben-hadad: ‚Vzkázal jsem ti: „Dáš mi své stříbro, zlato, manželky a syny.“  A navíc k tobě zítra asi touto dobou pošlu své sluhy a oni důkladně prohledají tvůj dům a domy tvých sluhů. Vezmou všechno, co je pro tebe cenné, a odnesou to.‘“  Izraelský král zavolal všechny starší a řekl jim: „Podívejte se! Tomu člověku jde jen o to, aby škodil. Vždyť už si vyžádal mé manželky, syny, stříbro a zlato a já jsem to neodmítl.“  Všichni starší a všechen lid mu na to řekli: „Neuposlechni a na jeho požadavky nepřistupuj.“  Achab tedy Ben-hadadovým poslům odpověděl: „Vyřiďte mému pánu, králi: ‚Udělám všechno, co jsi od svého sluhy žádal poprvé. Ale tohle neudělám.‘“ Poslové odešli a vyřídili mu to. 10  Ben-hadad potom Achabovi vzkázal: „Ať mě bohové přísně potrestají,* pokud ze Samaří zbude tolik prachu, že by si všichni moji vojáci mohli nabrat plnou hrst!“ 11  Izraelský král odpověděl: „Řekněte mu: ‚Ať se ten, kdo si zbroj teprve obléká, nevychloubá jako ten, kdo si ji už svléká.‘“+ 12  Když Ben-hadad, který právě s ostatními králi popíjel ve stanech, slyšel tuto odpověď, přikázal svým sluhům: „Připravte se k útoku!“ A tak se připravili k útoku na město. 13  Za izraelským králem Achabem+ ale přišel jeden prorok a oznámil mu: „Toto říká Jehova: ‚Vidíš ten velký zástup? Dnes ti ho vydám do rukou. Pak poznáš, že já jsem Jehova.‘“+ 14  Achab se zeptal: „Koho použiješ?“ Odpověděl: „Toto říká Jehova: ‚Služebníky knížat provincií.‘“* Pak se Achab zeptal: „Kdo zahájí bitvu?“ Odpověděl: „Ty!“ 15  Achab potom spočítal služebníky knížat provincií a bylo jich 232. Spočítal také všechny izraelské vojáky a těch bylo 7 000. 16  Vytáhli v poledne. Ben-hadad a 32 králů, kteří mu přišli na pomoc, se mezitím opíjeli ve stanech. 17  Jako první vytáhli služebníci knížat provincií. Ben-hadad vyslal zvědy a ti mu oznámili: „Ze Samaří vyšli nějací muži.“ 18  Řekl na to: „Ať už vyšli v míru, nebo vytáhli do boje, zajměte je živé.“ 19  Ale služebníci knížat provincií a vojáci, kteří šli za nimi, vytáhli z města 20  a začali Syřany zabíjet. Ti se dali na útěk+ a Izraelité je pronásledovali. Syrskému králi Ben-hadadovi se ale podařilo uniknout na koni spolu s několika jezdci. 21  Izraelský král vytáhl, pobíjel Syřany na koních a ve válečných vozech a způsobil jim velkou porážku. 22  Za izraelským králem pak přišel ten prorok+ a řekl mu: „Upevni své pozice a promysli si, co uděláš,+ protože na začátku příštího roku* proti tobě syrský král přitáhne znovu.“+ 23  Syrskému králi jeho sluhové řekli: „Jejich Bůh je Bohem hor. Proto nás porazili. Když s nimi ale budeme bojovat na rovině, porazíme my je. 24  Udělej také tohle: Nepovolávej do boje krále,+ ale místodržitele. 25  Shromáždi* stejné vojsko jako to, které jsi ztratil – koně za koně a válečný vůz za válečný vůz. Bojujme s nimi na rovině, a určitě je porazíme.“ Ben-hadad je poslechl a udělal to tak. 26  Na začátku roku* shromáždil Syřany a vytáhl k Afeku+ do bitvy proti Izraeli. 27  Také Izraelité se shromáždili, připravili si zásoby a vytáhli proti Syřanům. Když se před nimi utábořili, připomínali dvě stádečka koz, zatímco Syřanů bylo tolik, že pokrývali celou zemi.+ 28  Potom za izraelským králem přišel muž pravého Boha a oznámil mu: „Toto říká Jehova: ‚Protože Syřané řekli: „Jehova je Bohem hor, a ne Bohem nížin“, vydám ti celý ten velký zástup do rukou+ a vy poznáte, že já jsem Jehova.‘“+ 29  Tábořili naproti sobě sedm dnů a sedmý den začala bitva. Izraelité pobili za jediný den 100 000 syrských pěších vojáků. 30  Ostatní utekli do Afeku.+ Ve městě ale na 27 000 mužů, kteří zbyli, spadly hradby. Do města utekl i Ben-hadad a schoval se v zadní místnosti jednoho domu. 31  Jeho sluhové mu řekli: „Slyšeli jsme, že izraelští králové jsou milosrdní.* Dovol nám prosím, ať si boky ovážeme pytlovinou, hlavu si ovážeme provazem a vyjdeme k izraelskému králi. Snad tě* nechá naživu.“+ 32  A tak si boky ovázali pytlovinou, hlavu si ovázali provazem a přišli k izraelskému králi. Řekli mu: „Tvůj sluha Ben-hadad žádá: ‚Nech mě prosím žít.‘“ Odpověděl: „On je ještě naživu? Je mým bratrem.“ 33  Ti muži to považovali za dobré znamení, vzali ho za slovo a řekli: „Ano, Ben-hadad je tvým bratrem.“ Achab jim řekl: „Jděte a přiveďte ho.“ Když k němu Ben-hadad přišel, Achab ho vzal k sobě do válečného vozu. 34  Ben-hadad mu řekl: „Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. Také si můžeš v Damašku zřídit tržiště,* jako to udělal můj otec v Samaří.“ Achab odpověděl: „Pokud uzavřeme takovou smlouvu, nechám tě jít.“ Uzavřel tedy s Ben-hadadem smlouvu a propustil ho. 35  Jeden ze synů proroků*+ řekl na Jehovův příkaz svému příteli: „Uhoď mě prosím.“ Ale on to odmítl udělat. 36  Řekl mu tedy: „Protože jsi neposlechl Jehovu, až ode mě odejdeš, zabije tě lev.“ Když od něj odešel, napadl ho lev a zabil ho. 37  Potom šel za jiným mužem a řekl mu: „Uhoď mě prosím.“ Muž ho tedy uhodil a zranil. 38  Ten prorok pak šel, postavil se u cesty a čekal na krále. Oči si zakryl obvazem, aby ho nebylo poznat. 39  Když ho král míjel, prorok na něj zavolal: „Tvůj sluha šel do bitvy. Z bojiště právě přicházel nějaký muž, přivedl ke mně zajatce a řekl: ‚Hlídej ho. Pokud ti uteče, budeš muset za jeho život dát svůj vlastní život*+ nebo zaplatit talent* stříbra.‘ 40  Tvůj sluha měl ale napilno a zajatec byl najednou pryč.“ Izraelský král mu na to řekl: „Sám jsi nad sebou vynesl rozsudek.“ 41  On si potom rychle sundal obvaz z očí a izraelský král poznal, že je jedním z proroků.+ 42  Králi oznámil: „Toto říká Jehova: ‚Protože jsi propustil muže, kterého jsem odsoudil k smrti,*+ budeš muset dát svůj život za jeho život*+ a svůj lid za jeho lid.‘“+ 43  Izraelský král se pak rozmrzelý a skleslý vydal domů do Samaří.+

Poznámky

Dosl. „kéž mi tak bohové učiní a k tomu přidají“.
Nebo „soudních oblastí“.
Tj. příští jaro.
Dosl. „napočítej“.
Tj. na jaře.
Nebo „jsou králi věrné lásky“.
Nebo „tvou duši“.
Nebo „vybrat ulice“.
Výraz „synové proroků“ se zřejmě vztahuje na skupinu proroků, kteří společně dostali zvláštní školení nebo vzájemně spolupracovali.
Nebo „tvoje duše bude za jeho duši“.
Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Nebo „muže zasvěceného zničení“.
Nebo „tvoje duše bude za jeho duši“.