1. Královská 4:1–34

  • Šalomounova vláda (1–19)

  • Blahobyt za Šalomounovy vlády (20–28)

    • Lidé žijí v bezpečí, každý pod svou révou a fíkovníkem (25)

  • Šalomounova moudrost a přísloví (29–34)

4  Král Šalomoun vládl nad celým Izraelem.+  Toto byli jeho vysocí úředníci:* Cadokův+ syn Azarjáš byl knězem,  Šišovi synové Elichoref a Achijáš byli tajemníky,+ Achiludův syn Jehošafat+ byl zapisovatelem,  Jehojadův syn Benajáš+ byl velitelem vojska, Cadok a Abjatar+ byli kněžími,  Natanův+ syn Azarjáš byl nad zmocněnci, Natanův syn Zabud byl knězem a královým přítelem,+  Achišar byl správcem paláce a Abdův syn Adoniram+ byl nad těmi, kdo vykonávali nucené práce.+  Šalomoun měl nad celým Izraelem 12 zmocněnců, kteří pro krále a jeho domácnost zajišťovali jídlo. Každý měl za úkol zajišťovat jídlo jeden měsíc v roce.+  Byli to: Churův syn v hornatém kraji Efrajima,  Dekerův syn v Makacu, Šaalbimu,+ Bet-šemeši a Elon-bet-chananu, 10  Chesedův syn v Arubbotu (měl na starost Soko a celou zemi Chefer), 11  Abinadabův syn na všech dorských svazích (jeho manželkou se stala Šalomounova dcera Tafat), 12  Achiludův syn Baana v Taanaku, Megiddu+ a celém Bet-šeanu,+ který je vedle Caretanu a pod Jezreelem, od Bet-šeanu po Abel-mecholu a až ke kraji Jokmeam,+ 13  Geberův syn v Ramot-gileadu+ (měl na starost stanové vesnice Jaira,+ syna Manasseho, které jsou v Gileadu,+ a také kraj Argob,+ který je v Bašanu+ – 60 velkých měst s hradbami a měděnými závorami), 14  Iddův syn Achinadab v Machanajimu,+ 15  Achimaac na území Naftaliho (vzal si za manželku Basemat, další Šalomounovu dceru), 16  Chušaiův syn Baana na území Ašera a v Bealotu, 17  Paruachův syn Jehošafat na území Isachara, 18  Elův syn Šimei+ na území Benjamína+ 19  a Uriho syn Geber v gileadské zemi,+ tedy v zemi amorejského krále Sichona+ a bašanského krále Oga.+ Nad všemi těmito zmocněnci pak byl ještě jeden zmocněnec. 20  Juda a Izrael byli tak početní jako zrnka písku na břehu moře.+ Jedli, pili a radovali se.+ 21  Šalomoun vládl nad všemi královstvími od Řeky*+ po filištínskou zemi a hranici Egypta. Odváděli Šalomounovi poplatky a sloužili mu po celý jeho život.+ 22  Každý den se v Šalomounově paláci spotřebovalo 30 korů* jemné mouky, 60 korů obyčejné mouky, 23  10 kusů ustájeného dobytka, 20 kusů dobytka z pastvin, 100 ovcí a k tomu jeleni, gazely, srnci a vykrmené kukačky. 24  Panoval nad vším na této straně Řeky*+ od Tifsachu po Gazu,+ nad všemi králi na této straně Řeky. V celé jeho zemi zavládl klid a se všemi okolními národy žil v míru.+ 25  Po všechny Šalomounovy dny žili Juda a Izrael v bezpečí, každý pod svou révou a pod svým fíkovníkem, od Danu po Beer-šebu. 26  Šalomoun měl 4 000* stání pro koně, kteří se zapřahali do válečných vozů, a 12 000 koní.*+ 27  Zmocněnci zásobovali jídlem krále Šalomouna a všechny, kdo jedli u jeho stolu. Každý z nich v určený měsíc dohlížel na to, aby nic nechybělo.+ 28  A kamkoli to bylo potřeba, dodávali v požadovaném množství ječmen a slámu pro koně, včetně koní, kteří se zapřahali do vozů. 29  Bůh dal Šalomounovi výjimečnou moudrost a úsudek. Také ho obdařil porozuměním tak nezměrným,* jako je množství písku na břehu moře.+ 30  Šalomounova moudrost převyšovala moudrost všech Orientálců a všechnu moudrost Egypta.+ 31  Byl moudřejší než jakýkoli jiný člověk – moudřejší než Ezrachovec Etan+ a Macholovi synové Heman,+ Kalkol+ a Darda. Šalomounova sláva se rozšířila do všech okolních národů.+ 32  Pronesl 3 000 přísloví+ a složil 1 005 písní.+ 33  Dokázal mluvit o rostlinách,* od cedru v Libanonu po yzop+ rostoucí na zdi, a také o zvířatech,+ ptácích,+ plazech, hmyzu+ a rybách. 34  Šalomounovu moudrost si přicházeli poslechnout lidé ze všech národů i králové z celého světa, kteří o jeho moudrosti slyšeli.+

Poznámky

Nebo „jeho knížata“.
Tj. Eufratu.
Kor odpovídal 220 l. Viz příloha B14.
Tj. západně od Eufratu.
Tento počet se objevuje v některých rukopisech a v paralelní zprávě. Jiné rukopisy uvádí počet 40 000.
Nebo „jezdců na koních“.
Dosl. „šíří srdce“.
Nebo „stromech“.