1. Královská 2:1–46

  • David poučuje Šalomouna (1–9)

  • David umírá, Šalomoun nastupuje na trůn (10–12)

  • Adonijáš je za své úklady zabit (13–25)

  • Abjatar je vyhnán, Joab zabit (26–35)

  • Šimei je zabit (36–46)

2  Když se přiblížila Davidova smrt, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny:  „Brzy zemřu.* Buď proto silný+ a ukaž, že jsi muž.+  Plň svůj závazek vůči Jehovovi, svému Bohu. Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení, jeho přikázání, jeho ustanovení a jeho připomínky, které jsou zapsané v Mojžíšově zákoně.+ Potom se ti bude dařit,* ať budeš dělat cokoli a ať půjdeš kamkoli.  A Jehova splní slib, který mi dal: ‚Pokud budou tvoji synové dávat pozor na své kroky a budou přede mnou věrně chodit celým srdcem a celou duší,*+ pak bude na izraelském trůnu vždy sedět muž z tvého rodu.‘*+  Také dobře víš, co mi udělal Joab, syn Ceruji – co udělal dvěma velitelům izraelských vojsk, Nerovu synu Abnerovi+ a Jeterovu synu Amasovi.+ V čase míru je zabil a prolil krev,+ jako by byla válka. Jejich krví si potřísnil opasek kolem boků i sandály na nohou.  Jednej tedy moudře a nenech jeho šediny sestoupit do hrobu* pokojně.+  Ale synům Gileaďana Barzillaie+ projevuj věrnou lásku a ať jsou mezi těmi, kdo jedí u tvého stolu. Stáli totiž při mně,+ když jsem byl na útěku před tvým bratrem Absalomem.+  Pak je tu také Gerův syn Šimei, Benjamínovec z Bachurimu, který mě v den, kdy jsem šel do Machanajimu,+ urážel zlými slovy.+ Když mi ale přišel naproti k Jordánu, přísahal jsem mu při Jehovovi: ‚Neusmrtím tě mečem.‘+  Ty ho však nenech ujít trestu,+ protože jsi moudrý muž a víš, co bys mu měl udělat. Přivedeš jeho šediny do hrobu* s krví.“+ 10  Potom David zemřel* a pohřbili ho ve Městě Davidově.+ 11  Vládl nad Izraelem 40 let – 7 let vládl v Hebronu+ a 33 let v Jeruzalémě.+ 12  Šalomoun pak usedl na trůn svého otce Davida a jeho královská moc se upevnila.+ 13  Za Šalomounovou matkou Bat-šebou časem přišel Adonijáš, syn Chaggit. Zeptala se ho: „Přicházíš v pokoji?“ Odpověděl: „Přicházím.“ 14  A dodal: „Chtěl bych si s tebou o něčem promluvit.“ „Mluv,“ řekla. 15  Adonijáš pokračoval: „Sama víš, že kralování mělo připadnout mně. Celý Izrael očekával,* že se stanu králem.+ Kralování mi ale uniklo a připadlo mému bratrovi, protože si to tak Jehova přál.+ 16  Teď bych tě ale chtěl poprosit o jednu věc. Neodmítej mě.“ Odpověděla: „Mluv.“ 17  Adonijáš řekl: „Požádej prosím krále Šalomouna, aby mi dal za manželku Šunemanku Abišag.+ Tebe totiž neodmítne.“ 18  „Dobře,“ souhlasila Bat-šeba. „Já se za tebe u krále přimluvím.“ 19  Bat-šeba tedy přišla ke králi Šalomounovi, aby se u něj za Adonijáše přimluvila. Král okamžitě vstal, šel jí naproti a poklonil se jí. Potom se posadil na svůj trůn a nechal přinést trůn pro královu matku, aby se mohla posadit po jeho pravici. 20  Řekla mu: „Mám na tebe jednu malou prosbu. Neodmítej mě.“ Král jí odpověděl: „Vyslov ji, má matko. Neodmítnu tě.“ 21  Požádala ho: „Dovol, aby tvůj bratr Adonijáš dostal za manželku Šunemanku Abišag.“ 22  Král Šalomoun své matce odpověděl: „Proč žádáš pro Adonijáše Šunemanku Abišag? Požádej pro něj rovnou i o kralování!+ Vždyť je to můj starší bratr+ a podporuje ho kněz Abjatar a Joab,+ syn Ceruji.“+ 23  Nato král Šalomoun přísahal při Jehovovi: „Ať mě Bůh přísně potrestá,* pokud Adonijáše jeho žádost nebude stát život. 24  Jakože žije Jehova, který mě dosadil na trůn mého otce Davida a upevnil moji vládu+ a který pro mě vybudoval dům,*+ tak jak slíbil, Adonijáš bude ještě dnes usmrcen.“+ 25  Král Šalomoun hned vyslal Jehojadova syna Benajáše,+ který šel a Adonijáše napadl a zabil. 26  Knězi Abjatarovi+ král řekl: „Odejdi na svá pole v Anatotu!+ Zasloužíš si zemřít, ale dnes tě neusmrtím, protože jsi před mým otcem Davidem nosil truhlu Svrchovaného pána Jehovy+ a protože jsi snášel všechny útrapy, které snášel můj otec.“+ 27  Šalomoun tedy Abjatara zbavil postavení Jehovova kněze, aby se splnila slova, která Jehova pronesl v Šilu+ proti domu Eliho.+ 28  Když se to dozvěděl Joab, který podporoval Adonijáše,+ přestože k Absalomovi se nepřidal,+ utekl k Jehovovu stanu+ a chytil se rohů* oltáře. 29  Králi Šalomounovi pak oznámili: „Joab utekl k Jehovovu stanu a stojí u oltáře.“ A tak Šalomoun vyslal Jehojadova syna Benajáše a přikázal mu: „Jdi a zabij ho!“ 30  Benajáš tedy šel k Jehovovu stanu a řekl Joabovi: „Toto říká král: ‚Vyjdi ven!‘“ Ale on odpověděl: „Ne, zemřu tady!“ Benajáš se pak vrátil ke králi a řekl mu: „To a to mi odpověděl Joab.“ 31  Král mu nařídil: „Udělej to, co řekl. Zabij ho a pohřbi. Mě a dům mého otce tak zbavíš krve, kterou Joab bezdůvodně prolil.+ 32  Za svou smrt bude před Jehovou odpovědný on sám,* protože bez vědomí mého otce Davida napadl a zabil mečem dva muže čestnější* a lepší než on – velitele izraelského vojska Abnera, syna Nera,+ a velitele judského vojska Amasu, syna Jetera.+ 33  Vina za jejich krev bude na* Joabovi a jeho potomstvu navždy.+ Ale Davidovi, jeho potomstvu, jeho domu a jeho trůnu ať Jehova navždy žehná pokojem.“ 34  Jehojadův syn Benajáš tedy šel, napadl Joaba a zabil ho. Pak ho pohřbili u jeho domu v pustině. 35  Král potom Jehojadova syna Benajáše+ dosadil místo Joaba za velitele vojska a kněze Cadoka+ dosadil místo Abjatara. 36  Král si pak zavolal Šimeie+ a přikázal mu: „Postav si dům v Jeruzalémě, bydli v něm a z města nevycházej. 37  V den, kdy z něj vyjdeš a překročíš údolí Kidron,+ totiž určitě zemřeš. A za svou smrt budeš odpovědný ty sám.“* 38  Šimei králi odpověděl: „Dobře, tvůj sluha udělá to, co můj pán, král, přikázal.“ A tak Šimei dlouho bydlel v Jeruzalémě. 39  Po třech letech ale dva Šimeiovi otroci utekli ke gatskému králi Akišovi,+ synovi Maaky. Když se Šimei dozvěděl, že jeho otroci jsou v Gatu, 40  okamžitě si osedlal osla a odjel do Gatu za Akišem své otroky hledat. Když je z Gatu přivedl zpátky, 41  Šalomounovi oznámili: „Šimei odjel z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil.“ 42  Nato si král Šimeie zavolal a zeptal se ho: „Nezavázal jsem tě přísahou při Jehovovi a nevaroval jsem tě, že v den, kdy odsud někam vyjdeš, určitě zemřeš? A neřekl jsi mi snad, že mě poslechneš?+ 43  Proč jsi tedy nedodržel to, co jsi před Jehovou přísahal, a to, co jsem ti přikázal?“ 44  Král pak Šimeiovi řekl: „Sám dobře víš, jak jsi ublížil mému otci Davidovi.+ Jehova způsobí, že se to zlo vrátí na tvou vlastní hlavu.+ 45  Ale králi Šalomounovi Jehova požehná+ a navždy upevní Davidův trůn.“ 46  Jehojadův syn Benajáš pak na králův příkaz šel, napadl Šimeie a zabil ho.+ Kralování se tak v Šalomounových rukou upevnilo.+

Poznámky

Dosl.: „Jdu cestou celé země.“
Nebo „budeš jednat moudře“.
Dosl. „nebude od tebe odříznut muž z izraelského trůnu“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „ulehl se svými otci“.
Dosl. „zaměřil svůj obličej na mě“.
Dosl. „kéž mi tak Bůh učiní a k tomu přidá“.
Nebo „dynastii“.
Tj. výčnělků v podobě zvířecího rohu.
Dosl. „Jehova vrátí jeho krev na jeho hlavu“.
Nebo „spravedlivější“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „jejich krev se vrátí na hlavu“.
Dosl.: „Tvá krev bude na tvé hlavě.“