1. Královská 14:1–31

  • Achijáš prorokuje proti Jeroboamovi (1–20)

  • Rechoboam vládne nad Judskem (21–31)

14  V té době onemocněl Jeroboamův syn Abijáš.  Jeroboam tedy řekl své manželce: „Vstaň prosím, převlékni se, aby nebylo poznat, že jsi moje manželka, a jdi do Šila, kde je prorok Achijáš. To on o mně řekl, že se stanu králem nad tímto lidem.+  Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. Řekne ti, co se s chlapcem stane.“  Jeroboamova manželka udělala, co jí řekl. Vstala, vydala se do Šila+ a přišla k Achijášovu domu. Achijáš nic neviděl, protože kvůli stáří přišel o zrak.  Ale Jehova mu řekl: „Přichází za tebou Jeroboamova manželka, aby se tě zeptala na svého syna, protože je nemocný. Řeknu ti, co jí máš povědět.* Až přijde, bude skrývat, kdo ve skutečnosti je.“  Jakmile Achijáš uslyšel, že vchází do dveří, řekl: „Pojď dál, Jeroboamova manželko. Proč skrýváš, kdo jsi? Dostal jsem za úkol předat ti kruté poselství.  Jdi a vyřiď Jeroboamovi: ‚Toto říká Jehova, Bůh Izraele: „Vybral jsem tě zprostřed lidu, abych tě dosadil za vůdce nad svým lidem Izraelem.+  Odtrhl jsem království od Davidova domu a dal ho tobě.+ Ty jsi ale nebyl jako můj služebník David, který dodržoval má přikázání, následoval mě celým srdcem a dělal jen to, co je správné v mých očích.+  Jednal jsi hůř než všichni, kdo byli před tebou. Udělal sis jiného boha a kovové modly,* abys mě provokoval,+ a ke mně ses obrátil zády.+ 10  Proto na Jeroboamův dům přivedu neštěstí a vyhladím z něj každého muže* v Izraeli, včetně těch bezmocných a slabých. Jeroboamův dům důkladně vymetu,+ tak jako se důkladně vymetá hnůj. 11  Toho, kdo z Jeroboamovy rodiny zemře ve městě, sežerou psi a toho, kdo zemře mimo město, sežerou ptáci, protože to řekl Jehova.“‘ 12  Teď vstaň a jdi domů. Až vkročíš do města, dítě zemře. 13  Celý Izrael ho bude oplakávat a pohřbí ho. On jediný z Jeroboamovy rodiny bude pohřben, protože jenom na něm z celého Jeroboamova domu našel Jehova, Bůh Izraele, něco dobrého. 14  Přichází den, a už je tady, kdy Jehova dosadí nad Izraelem krále, který vyhladí Jeroboamův dům.+ 15  Jehova bude bít Izrael a ten bude jako rákos kymácející se ve vodě. Vykoření Izrael z této dobré země, kterou dal jejich předkům,+ a rozptýlí je až za Řeku,*+ protože si udělali posvátné kůly*+ a Jehovu tak provokovali. 16  Opustí Izrael kvůli hříchům, kterých se dopouštěl Jeroboam a ke kterým svedl i Izrael.“+ 17  Jeroboamova manželka se tedy vydala na cestu a přišla do Tirci. Když vstoupila na práh domu, chlapec zemřel. 18  Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, tak jak řekl Jehova prostřednictvím svého služebníka, proroka Achijáše. 19  Ostatní události Jeroboamova života – jak válčil+ a jak vládl – jsou zapsané v kronice izraelských králů. 20  Jeroboam vládl 22 let a potom zemřel.*+ Po něm se stal králem jeho syn Nadab.+ 21  V Judsku kraloval Šalomounův syn Rechoboam. Bylo mu 41 let, když se stal králem, a vládl 17 let v Jeruzalémě – městě, které Jehova vyvolil+ ze všech izraelských kmenů, aby tam přebývalo jeho jméno.+ Rechoboamova matka se jmenovala Naama a byla to Ammonitka.+ 22  A obyvatelé Judska dělali to, co je špatné v Jehovových očích,+ a svými hříchy ho provokovali víc než jejich předkové.+ 23  Stavěli si výšiny, posvátné sloupy* a posvátné kůly+ na každém vyšším kopci+ a pod každým zeleným stromem.+ 24  V zemi byli také chrámoví prostituti.+ Lidé dělali stejné odporné věci jako národy, které Jehova před Izraelity vyhnal. 25  V pátém roce vlády krále Rechoboama přitáhl proti Jeruzalému egyptský král Šišak.+ 26  Vzal poklady Jehovova domu a poklady králova domu.*+ Odnesl všechno, včetně všech zlatých štítů, které udělal Šalomoun.+ 27  Král Rechoboam tedy místo nich udělal měděné štíty a předal je velitelům stráže,* která hlídala vchod do králova domu. 28  Strážci ty štíty brali pokaždé, když šel král do Jehovova domu, a pak je vraceli do strážnice. 29  Ostatní události Rechoboamova života – všechno, co udělal – jsou zapsané v kronice judských králů.+ 30  Rechoboam a Jeroboam spolu po celou dobu válčili.+ 31  Když Rechoboam zemřel,* pohřbili ho k jeho předkům ve Městě Davidově.+ Jeho matka se jmenovala Naama a byla to Ammonitka.+ Po něm se stal králem jeho syn Abijam.*+

Poznámky

Nebo: „Řekni jí to a to.“
Nebo „lité sochy“.
Dosl. „kohokoli, kdo močí na stěnu“. Hebr. výraz pro osoby mužského pohlaví, který vyjadřoval pohrdání.
Tj. Eufrat.
Dosl. „ulehl se svými otci“.
Nebo „paláce“.
Dosl. „běžců“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.
Také zvaný Abijáš.