1. Královská 9:1–28

  • Šalomounovi se znovu objevuje Jehova (1–9)

  • Šalomoun dává dar králi Chiramovi (10–14)

  • Šalomounovy projekty (15–28)

9  Když Šalomoun dostavěl Jehovův dům, králův dům*+ a všechno, co si přál,+  Jehova se mu objevil podruhé, tak jako se mu objevil v Gibeonu.+  Jehova mu řekl: „Slyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu o přízeň, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento dům, který jsi postavil, a natrvalo jsem s ním spojil své jméno.+ Nikdy z něj nespustím oči a vždycky ho budu mít v srdci.+  A pokud mi budeš sloužit tak jako tvůj otec David,+ s čistým* srdcem+ a čestně,+ a budeš dělat všechno, co jsem ti přikázal,+ a budeš dodržovat mé předpisy a ustanovení,+  pak navždy upevním trůn tvého kralování nad Izraelem, tak jak jsem slíbil tvému otci Davidovi, když jsem řekl: ‚Na izraelském trůnu bude vždy sedět muž z tvého rodu.‘+  Ale kdybyste mě vy a vaši synové přestali následovat a nedodržovali byste má přikázání a nařízení, která jsem vám dal, a začali byste sloužit jiným bohům a klanět se jim,+  vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal,+ a zavrhnu dům, který jsem posvětil pro své jméno.+ Všechny národy budou Izraelem pohrdat* a stane se terčem posměchu.+  A z tohoto domu zbudou jen trosky.+ Každý, kdo půjde kolem, se zděsí a hvízdne. Bude se ptát: ‚Proč to Jehova udělal této zemi a tomuto domu?‘+  A dostane odpověď: ‚Protože opustili svého Boha Jehovu, který jejich předky vyvedl z Egypta, a přijali jiné bohy, klaněli se jim a sloužili jim. Proto na ně Jehova přivedl všechno to neštěstí.‘“+ 10  Během 20 let, kdy Šalomoun stavěl ty dva domy, Jehovův dům a králův dům,+ 11  mu tyrský král Chiram+ dodával cedrové a jalovcové dřevo a tolik zlata, kolik si přál.+ Král Šalomoun mu proto dal 20 měst v Galileji. 12  Chiram vyjel z Tyru, aby se podíval na města, která mu Šalomoun dal, ale nebyl s nimi spokojený.* 13  Řekl: „Co jsi mi to dal za města, můj bratře?“ Až dodnes se jim tedy říká země Kabul.* 14  Chiram poslal králi 120 talentů* zlata.+ 15  Toto je zpráva o těch, které král Šalomoun povolal k nuceným pracím+ na stavbě Jehovova domu,+ svého domu, Valu,*+ hradeb Jeruzaléma, Chacoru,+ Megidda+ a Gezeru.+ 16  (Faraon, egyptský král, totiž proti Gezeru přitáhl a dobyl ho. Město vypálil, zabil Kananejce,+ kteří v něm bydleli, a dal ho jako věno* své dceři,+ Šalomounově manželce.) 17  Šalomoun vybudoval* Gezer, Dolní Bet-choron,+ 18  Baalat,+ Tamar v pustině na území Izraele,* 19  všechna svá skladištní města, města určená pro válečné vozy+ a města pro jezdce na koních. Šalomoun vybudoval všechno, co si přál postavit v Jeruzalémě, v Libanonu a v celé své říši. 20  Všechny, kdo zůstali z Amorejců, Chetitů, Perizejců, Chivijců a Jebusejců,+ kteří nepatřili k Izraelitům,+ 21  jejich potomky, kteří zůstali v zemi – potomky těch, které Izraelité nedokázali vyhladit* – Šalomoun povolal jako otroky, aby vykonávali nucené práce.+ A je to tak až dodnes. 22  Ale z Izraelitů otroky neudělal.+ Byli jeho válečníky, sluhy, knížaty, pobočníky a veliteli jeho vozatajů a jezdců na koních. 23  Na ty, kdo pracovali pro krále Šalomouna, dohlíželi předáci, velitelé zmocněnců, kterých bylo 550.+ 24  A faraonova dcera+ se přestěhovala z Města Davidova+ do domu, který pro ni Šalomoun postavil. Potom postavil Val.+ 25  Třikrát do roka+ Šalomoun předkládal zápalné oběti a oběti společenství na oltáři, který pro Jehovu postavil,+ a nechal z něj před Jehovou stoupat obětní dým. Tak dokončil dům.+ 26  Král Šalomoun také vybudoval flotilu v Ecjon-geberu,+ který je u Elotu na pobřeží Rudého moře, na území Edomu.+ 27  Chiram posílal své sluhy, zkušené námořníky, aby se na lodích plavili se Šalomounovými sluhy.+ 28  Pluli do Ofiru+ a králi Šalomounovi odtamtud pokaždé přivezli 420 talentů zlata.

Poznámky

Nebo „palác“.
Nebo „ryzím“.
Dosl. „Izrael bude příslovím“.
Dosl. „nebyla v jeho očích ta pravá“.
Nebo možná „země k ničemu“.
Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Nebo „Milla“. Hebr. výraz, který znamená „naplnění“.
Nebo „svatební dar“.
Nebo „opevnil“.
Dosl. „v zemi“.
Nebo „zasvětit zničení“. Viz heslo Zasvětit zničení ve Slovníčku pojmů.