1. Královská 11:1–43

  • Na Šalomouna mají špatný vliv jeho manželky (1–13)

  • Šalomounovi nepřátelé (14–25)

  • Jeroboamovi je slíbeno deset kmenů (26–40)

  • Šalomoun umírá, králem se stává Rechoboam (41–43)

11  Král Šalomoun miloval kromě faraonovy dcery+ i mnoho dalších cizinek:+ Moabky,+ Ammonitky,+ Edomitky, Sidonky+ a Chetitky.+  Byly z národů, o kterých Jehova řekl Izraelitům: „Nevcházejte mezi ně* a oni by neměli vcházet mezi vás, protože určitě nakloní vaše srdce ke svým bohům.“+ Ale Šalomoun k nim přilnul a miloval je.  Měl 700 manželek, kněžen, a 300 vedlejších manželek.* A jeho manželky na něj měly špatný vliv.  Když Šalomoun zestárl,+ naklonily jeho srdce k jiným bohům+ a jeho srdce nebylo úplně oddané Jehovovi, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida.  Šalomoun uctíval Aštoret,+ bohyni Sidonců, a Milkoma,+ ohavného boha Ammonitů.  Šalomoun dělal to, co je špatné v Jehovových očích, a nenásledoval Jehovu celým srdcem* jako jeho otec David.+  Tehdy Šalomoun postavil na hoře před Jeruzalémem výšinu+ pro Kemoše, ohavného boha Moabců, a pro Moleka,+ ohavného boha Ammonitů.+  Tak to udělal pro všechny své cizozemské manželky, které přinášely oběti svým bohům a nechávaly z nich stoupat obětní dým.  Jehova se na Šalomouna rozzlobil, protože se jeho srdce odklonilo od Jehovy, Boha Izraele,+ který se mu dvakrát objevil+ 10  a varoval ho právě před tím, aby neuctíval jiné bohy.+ On ale neposlechl to, co mu Jehova přikázal. 11  Jehova mu tedy řekl: „Za to, že jsi to udělal a nedodržel jsi mou smlouvu a má nařízení, která jsem ti dal, odtrhnu od tebe království a dám ho jednomu z tvých sluhů.+ 12  Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Království vytrhnu z rukou tvého syna,+ 13  ale nevytrhnu mu ho celé.+ Tvému synovi nechám jeden kmen,+ a to kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil.“+ 14  Jehova potom proti Šalomounovi přivedl nepřítele,+ Edomitu Hadada z edomského královského rodu.+ 15  Když David porazil Edom,+ velitel vojska Joab přišel pohřbít pobité a chtěl v Edomu zabít všechny muže. 16  (Joab s celým izraelským vojskem tam zůstal šest měsíců, dokud všechny muže v Edomu nevyhladil.) 17  Ale Hadad, který byl tehdy ještě chlapec, utekl s některými Edomity, sluhy svého otce, a společně se vydali do Egypta. 18  Vyrazili z Midianu, šli přes Paran,+ odkud s sebou vzali další muže, a přišli do Egypta k faraonovi, egyptskému králi. Ten dal Hadadovi dům a zemi a zajistil, aby dostával potraviny. 19  Faraon si ho tak oblíbil, že mu dal za ženu sestru své manželky, královny Tachpenes. 20  Časem mu Tachpenesina sestra porodila syna Genubata a Tachpenes ho vychovala ve faraonově paláci. Genubat tam žil mezi faraonovými syny. 21  Hadad se v Egyptě doslechl, že David zemřel*+ a že zemřel i velitel vojska Joab.+ Hadad tedy řekl faraonovi: „Dovol mi vrátit se do mé země.“ 22  Faraon se ho zeptal: „Co ti u mě chybí, že se chceš vrátit do své země?“ Odpověděl mu: „Nic. Ale dovol mi prosím jít.“ 23  Bůh proti Šalomounovi přivedl dalšího nepřítele,+ Eljadova syna Rezona, který utekl od svého pána, cobského krále Hadadezera.+ 24  Když David porazil cobské vojsko,*+ Rezon k sobě shromáždil muže a stal se velitelem skupiny nájezdníků. Odešli do Damašku,+ usídlili se tam a začali tam vládnout. 25  Rezon byl nepřítelem Izraele po všechny Šalomounovy dny a škodil Izraeli stejně jako Hadad. Nenáviděl Izrael po celou dobu, kdy vládl nad Sýrií. 26  Proti králi se postavil* také Nebatův syn Jeroboam,+ Efrajimovec z Ceredy, který byl Šalomounovým sluhou.+ Jeho matka se jmenovala Cerua a byla to vdova. 27  A to je zpráva o tom, proč se postavil proti králi: Šalomoun vystavěl Val*+ a uzavřel mezeru v hradbách Města Davidova, města svého otce.+ 28  Jeroboam byl schopný mladý muž. Když Šalomoun viděl, jak tvrdě pracuje, pověřil ho dozorem+ nad pracovníky povolanými z Josefova domu. 29  Jednou Jeroboam vyšel z Jeruzaléma a na cestě se s ním setkal prorok Achijáš,+ Šilonita. Achijáš měl na sobě nový oděv a ti dva tam byli sami. 30  Achijáš vzal nový oděv, který měl na sobě, a roztrhal ho na 12 kusů. 31  Pak Jeroboamovi řekl: „Vezmi si deset kusů, protože Jehova, Bůh Izraele, říká toto: ‚Vytrhnu království z rukou Šalomouna a tobě dám deset kmenů.+ 32  Ale jeden kmen zůstane jemu,+ a to kvůli mému služebníku Davidovi+ a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů.+ 33  Udělám to proto, že mě opustili+ a klaní se Aštoret, bohyni Sidonců, Kemošovi, bohu Moabců, a Milkomovi, bohu Ammonitů. Nechodí po mých cestách, nedělají to, co je správné v mých očích, a nedodržují má nařízení a má ustanovení jako Šalomounův otec David. 34  Ale nevezmu mu z rukou celé království. Ponechám ho jako vládce po všechny dny jeho života kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil,+ protože dodržoval má přikázání a má nařízení. 35  Vezmu kralování z rukou jeho syna a dám ho tobě – dostaneš deset kmenů.+ 36  Jeho synovi dám jeden kmen, aby měl můj služebník David vždy přede mnou lampu* v Jeruzalémě,+ ve městě, které jsem si vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. 37  Dosadím tě za krále a budeš vládnout nad vším, po čem toužíš. Staneš se králem nad Izraelem. 38  Pokud budeš poslouchat všechno, co ti přikazuji, chodit po mých cestách, dělat to, co je správné v mých očích, a dodržovat má nařízení a má přikázání, tak jako můj služebník David,+ budu s tebou. Vybuduji ti trvalý dům, stejně jako jsem ho vybudoval Davidovi,+ a dám ti Izrael. 39  Pokořím Davidovo potomstvo kvůli jejich hříchům,+ ale ne navždy.‘“+ 40  Šalomoun se proto snažil Jeroboama zabít, ale Jeroboam utekl do Egypta,+ k egyptskému králi Šišakovi,+ a zůstal tam až do Šalomounovy smrti. 41  Ostatní události Šalomounova života – všechno, co udělal, a jakou měl moudrost – jsou zapsané v Šalomounově kronice.+ 42  Šalomoun vládl v Jeruzalémě nad celým Izraelem 40 let. 43  Potom Šalomoun zemřel* a pohřbili ho ve Městě Davidově, městě jeho otce. Po něm se stal králem jeho syn Rechoboam.+

Poznámky

Nebo „nevstupujte s nimi do manželství“.
Nebo „konkubín“.
Dosl. „plně“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.
Dosl. „zabil je“.
Dosl. „pozvedl ruku“.
Nebo „Millo“. Hebr. výraz, který znamená „naplnění“.
Tj. potomka.
Dosl. „ulehl se svými otci“.