Esra 2:1-70

  • Lys van ballinge wat teruggekeer het (1-67)

    • Tempelknegte (43-54)

    • Kinders van knegte van Salomo (55-57)

  • Vrywillige bydraes vir tempel (68-70)

2  Hier volg ’n lys van die mense van die provinsie* wat uit die gevangenskap van die ballinge gekom het.+ Dit was die mense wat in ballingskap na Babilon weggeneem is+ deur koning Nebukadneʹsar van Babilon en wat later na Jerusalem en Juda teruggekeer het, elkeen na sy eie stad,+  die mense wat saam met Serubbaʹbel,+ Jeʹsua,+ Nehemiʹa, Seraʹja, Reëlaʹja, Morʹdegai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum en Baäna gekom het. Die getal Israelitiese manne het die volgende ingesluit:+  die kinders van Paros: 2 172.  Die kinders van Sefatʹja: 372.  Die kinders van Arag:+ 775.  Die kinders van Pahat-Moab,+ van die kinders van Jeʹsua en Joab: 2 812.  Die kinders van Elam:+ 1 254.  Die kinders van Sattu:+ 945.  Die kinders van Sakkai: 760. 10  Die kinders van Bani: 642. 11  Die kinders van Bebai: 623. 12  Die kinders van Asgad: 1 222. 13  Die kinders van Adoniʹkam: 666. 14  Die kinders van Bigwai: 2 056. 15  Die kinders van Adin: 454. 16  Die kinders van Ater, van Hiskiʹa: 98. 17  Die kinders van Besaï: 323. 18  Die kinders van Jora: 112. 19  Die kinders van Hasum:+ 223. 20  Die kinders van Gibbar: 95. 21  Die kinders van Betlehem: 123. 22  Die manne van Netoʹfa: 56. 23  Die manne van Aʹnatot:+ 128. 24  Die kinders van Asmaʹwet: 42. 25  Die kinders van Kirʹjat-Jeaʹrim, Kefiʹra en Beʹërot: 743. 26  Die kinders van Rama+ en Geba:+ 621. 27  Die manne van Migmas: 122. 28  Die manne van Bet-El en Ai:+ 223. 29  Die kinders van Nebo:+ 52. 30  Die kinders van Magbis: 156. 31  Die kinders van die ander Elam: 1 254. 32  Die kinders van Harim: 320. 33  Die kinders van Lod, Hadid en Ono: 725. 34  Die kinders van Jeʹrigo: 345. 35  Die kinders van Seʹnaä: 3 630. 36  Die priesters:+ die kinders van Jedaʹja+ van die huis van Jeʹsua:+ 973. 37  Die kinders van Immer:+ 1 052. 38  Die kinders van Pasgur:+ 1 247. 39  Die kinders van Harim:+ 1 017. 40  Die Leviete:+ die kinders van Jeʹsua en Kadʹmiël,+ van die kinders van Hodawʹja: 74. 41  Die sangers:+ die kinders van Asaf:+ 128. 42  Die kinders van die poortwagters:+ die kinders van Sallum, die kinders van Ater, die kinders van Talmon,+ die kinders van Akkub,+ die kinders van Hatiʹta, die kinders van Sobai: altesaam 139. 43  Die tempelknegte:*+ die kinders van Siha, die kinders van Hasuʹfa, die kinders van Tabʹbaot, 44  die kinders van Keros, die kinders van Siʹaha, die kinders van Padon, 45  die kinders van Lebaʹna, die kinders van Hagaʹba, die kinders van Akkub, 46  die kinders van Hagab, die kinders van Salmai, die kinders van Hanan, 47  die kinders van Giddel, die kinders van Gahar, die kinders van Reaʹja, 48  die kinders van Resin, die kinders van Nekoʹda, die kinders van Gassam, 49  die kinders van Ussa, die kinders van Paseʹag, die kinders van Besai, 50  die kinders van Asna, die kinders van Meünim, die kinders van Neʹfusim, 51  die kinders van Bakbuk, die kinders van Hakuʹfa, die kinders van Harhur, 52  die kinders van Baslut, die kinders van Mehiʹda, die kinders van Harsa, 53  die kinders van Barkos, die kinders van Siʹsera, die kinders van Temag, 54  die kinders van Nesiʹag, die kinders van Hatiʹfa. 55  Die kinders van die knegte van Salomo: die kinders van Sotai, die kinders van Sofeʹret, die kinders van Peruʹda,+ 56  die kinders van Jaʹäla, die kinders van Darkon, die kinders van Giddel, 57  die kinders van Sefatʹja, die kinders van Hattil, die kinders van Pogeʹret-Hassebaʹim, die kinders van Ami. 58  Al die tempelknegte* en die kinders van die knegte van Salomo was 392. 59  En hier volg ’n lys van die mense wat opgetrek het uit Tel-Melag, Tel-Harsa, Kerub, Addon en Immer, maar omdat hulle nie hulle vaderhuis en oorsprong kon bevestig nie, kon hulle nie bewys dat hulle Israeliete is nie:+ 60  die kinders van Delaʹja, die kinders van Tobiʹa, die kinders van Nekoʹda: 652. 61  En van die kinders van die priesters: die kinders van Habaʹja, die kinders van Hakkos,+ die kinders van Barsilʹlai, wat ’n vrou uit die dogters van Barsilʹlai,+ die Gileadiet, geneem het en na hom vernoem is. 62  Hulle het na hulle name in die registers gesoek om te bevestig van wie hulle afstam, maar hulle kon dit nie vind nie, en daarom is hulle nie toegelaat om as priesters te dien nie.*+ 63  Die goewerneur* het vir hulle gesê dat hulle nie van die besonder heilige dinge mag eet+ voordat ’n priester die saak met die Urim en Tummim+ kon bevestig nie. 64  Daar was altesaam 42 360 in die gemeente,+ 65  maar dit het nie hulle 7 337 slawe en slavinne ingesluit nie. Daar was ook 200 sangers en sangeresse. 66  Hulle het 736 perde gehad, asook 245 muile, 67  435 kamele en 6 720 donkies. 68  Toe hulle by die huis van Jehovah in Jerusalem aankom, het party van die hoofde van die vaderhuise vrywillige bydraes+ vir die huis van die ware God gegee om dit op sy plek te herbou.*+ 69  Elkeen het gegee wat hy kon, en hulle het altesaam 61 000 goue dragmas,* 5 000 silwerminas*+ en 100 stelle priesterlike klere tot die fonds* vir die projek bygedra. 70  Die priesters, die Leviete, party van die volk, die sangers, die poortwagters en die tempelknegte* het in hulle stede gaan woon, en die res van Israel* het in hulle stede gaan woon.+

Voetnote

Of “regsgebied”.
Of “Die Netinim”. Lett. “Die gegewenes”.
Of “die Netinim”. Lett. “die gegewenes”.
Of “is hulle as onrein uit die priesterskap uitgesluit”.
Of “Die Tirsata”, ’n Persiese titel vir ’n goewerneur van ’n provinsie.
Of “te laat staan”.
Oor die algemeen gelykgestel aan die Persiese goue dariek met ’n gewig van 8,4 g. Nie die dragma wat in die Griekse Geskrifte genoem word nie. Sien Aanh. B14.
’n Mina in die Hebreeuse Geskrifte was gelyk aan 570 g. Sien Aanh. B14.
Of “skat”.
Of “die Netinim”. Lett. “die gegewenes”.
Lett. “die hele Israel”.