Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 21:1-46

  • Jesu anopinda muguta achiratidza kukunda (1-11)

  • Jesu anochenesa temberi (12-17)

  • Muonde unotukwa (18-22)

  • Jesu anobvunzwa kuti akapiwa naani mvumo yezvaanoita (23-27)

  • Mufananidzo wevanakomana vaviri (28-32)

  • Mufananidzo wevarimi mhondi (33-46)

    • Dombo guru repakona rinorambwa (42)

21  Pavakaswedera pedyo neJerusarema, vakasvika paBhetifage paGomo reMiorivhi, Jesu akabva atuma vadzidzi vaviri,+  achiti kwavari: “Pindai mumusha wamuri kuona uyu. Muchasvikowana dhongi rakasungirirwa riine mwana waro. Asunungurei muuye nawo kwandiri.  Kana pakava nemunhu ane zvaanotaura, munofanira kuti, ‘Ari kudiwa naIshe.’ Achabva angokusiyai muchiuya nawo.”  Izvi zvakaitika kuti zvizadzise zviya zvakataurwa nekumuprofita, uyo akati:  “Udzai mwanasikana weZiyoni kuti: ‘Ona! Mambo wako ari kuuya kwauri,+ ari munyoro,+ akatasva dhongi, chokwadi, akatasva mwana wedhongi, mwana wemhuka inotakuriswa zvinhu.’”+  Saka vadzidzi vakaenda, vakanoita zvese zvavakanga vaudzwa naJesu.+  Vakauya nedhongi racho nemwana waro, vakaisa nguo dzavo pamusoro pawo, iye akadzigarira.+  Vanhu vakawanda vakawaridza nguo dzavo dzekunze mumugwagwa,+ vamwe vachitema mapazi emiti vachiawaridza mumugwagwa.  Uyewo vanhu vaifamba mberi kwake nevaya vaimutevera vakaramba vachishevedzera vachiti: “Tinokumbira kuti muponese* Mwanakomana waDhavhidhi!+ Akakomborerwa munhu anouya muzita raJehovha!*+ Muponeseiwo,* muri kumusorosoro!”+ 10  Uye paakapinda muJerusarema, guta rese rakanga riri zhowezhowe, vanhu vachiti: “Ndianiko uyu?” 11  Vanhu vazhinji vaiti: “Uyu ndiye muprofita Jesu,+ wekuNazareta yeGarireya!” 12  Jesu akapinda mutemberi, akadzingira kunze vese vaitenga nekutengesa mutemberi, akapidigura tafura dzevaichinja mari, nemabhenji evaitengesa njiva.+ 13  Uye akati kwavari: “Zvakanyorwa kuti, ‘Imba yangu ichanzi imba yekunyengeterera,’+ asi imi muri kuiita bako remakororo.”+ 14  Mapofu nevanokamhina vakauyawo kwaari mutemberi, akavarapa. 15  Vatungamiriri vevapristi nevanyori pavakaona zvinhu zvinoshamisa zvaaiita uye vakomana vaishevedzera mutemberi vachiti, “Tinokumbira kuti muponese* Mwanakomana waDhavhidhi!”+ vakatsamwa,+ 16  vakati kwaari: “Uri kunzwa here zvavari kutaura?” Jesu akati kwavari: “Ehe. Hamusati mamboverenga here panoti, ‘Makaita kuti mumiromo mevana nemevacheche mubude mashoko ekurumbidza’?”+ 17  Achivasiya, akabuda kunze kweguta, akaenda kuBhetani, ndokurara ikoko.+ 18  Paakanga achidzokera kuguta mangwanani-ngwanani, akatanga kunzwa nzara.+ 19  Akaona muonde pedyo nemugwagwa, akaenda pauri, asi hapana chaakawana kunze kwemashizha,+ akati kwauri: “Pauri ngaparege kuwanika muchero kusvikira nariini.”+ Muonde wacho wakabva wangooma. 20  Vadzidzi pavakazviona, vakashamisika, vakati: “Sei muonde wacho wabva wangooma?”+ 21  Jesu akavapindura achiti: “Chokwadi ndinoti kwamuri, kana muine kutenda uye muine chokwadi nazvo, hamuzongoiti zvandaita kumuonde uyu chete, asi kunyange mukati kugomo iri, ‘Simuka uwire mugungwa,’ zvichaitika.+ 22  Uye zvinhu zvese zvamunonyengetera muchikumbira muine kutenda, muchazvigamuchira.”+ 23  Paakapinda mutemberi, vatungamiriri vevapristi nevakuru vevanhu vakauya kwaari paakanga achidzidzisa vakati: “Une mvumo here yekuita zvinhu izvi? Uye ndiani akakupa mvumo yacho?”+ 24  Jesu akavapindura achiti: “Ndichakubvunzaiwo chimwe chinhu. Kana mukandiudza, ndichabva ndakuudzaiwo kuti ndiani akandipa mvumo yekuita zvinhu izvi: 25  Rubhabhatidzo rwaiitwa naJohani rwakabvepi? Kudenga here kana kuti kuvanhu?” Asi vakatanga kutaurirana vachiti: “Kana tikati, ‘Rwakabva kudenga,’ achati kwatiri, ‘Saka nei musina kumutenda?’+ 26  Asi kana tikati, ‘Rwakabva kuvanhu,’ tinotya vanhu, nekuti vese vanoti Johani muprofita.” 27  Saka vakapindura Jesu vachiti: “Hatizivi.” Akabva atiwo kwavari: “Neniwo handikuudzii kuti ndiani akandipa mvumo yekuita zvinhu izvi. 28  “Munofungei? Mumwe murume akanga aine vana vake vaviri. Akaenda kune wekutanga, akati, ‘Mwanangu, enda unoshanda mumunda wemizambiringa nhasi.’ 29  Uyu akapindura achiti, ‘Handidi,’ asi akazozvitongesa, akaenda. 30  Akaenda kune wechipiri, akamuudza zvimwe chetezvo. Uyu akapindura achiti, ‘Zvakanakai, ndichaenda,’ asi haana kuenda. 31  Ndeupi pavaviri ava akaita kuda kwababa vake?” Vakati: “Wekutanga.” Jesu akati kwavari: “Chokwadi ndinoti kwamuri vateresi nepfambi vari kukutangirai kupinda muUmambo hwaMwari. 32  Nekuti Johani akauya kwamuri ari munzira yekururama, asi hamuna kutenda maari. Asi vateresi nepfambi vakatenda maari,+ uye kunyange pamakazviona, hamuna kuzozvitongesa kuti mutende maari. 33  “Inzwai mumwe mufananidzo: Kwaiva nemumwe murume, muridzi wemba, akadyara munda wake wemizambiringa,+ akaupoteredza neruzhowa,* akachera chisviniro chewaini mauri, akavaka shongwe;+ akabva ausiya mumaoko mevarimi, akaenda kunze kwenyika.+ 34  Mwaka wekukohwa pawakasvika, akatuma varanda vake kuvarimi kunotora michero yake. 35  Asi varimi vakabata varanda vake, mumwe vakamurova, mumwe vakamuuraya, mumwe vakamutema nematombo.+ 36  Akatumazve vamwe varanda, vakawanda kupfuura vekutanga, asi vakavaitira zvimwe chetezvo.+ 37  Akazovatumira mwanakomana wake, achiti, ‘Vacharemekedza mwanakomana wangu.’ 38  Varimi vaya pavakaona mwanakomana wacho, vakarangana vachiti, ‘Uyu ndiye mugari wenhaka.+ Uyai timuuraye titore nhaka yake!’ 39  Saka vakamubata, vakamukanda kunze kwemunda wemizambiringa, vakamuuraya.+ 40  Saka kana muridzi wemunda wemizambiringa auya, achaitei nevarimi ivavo?” 41  Vakati kwaari: “Nekuti ivo vanhu vakaipa, achavaparadza zvakaipa uye achaisa munda wacho wemizambiringa mumaoko evamwe varimi vachamupa michero kana mwaka wekukohwa wasvika.” 42  Jesu akati kwavari: “Hamuna kumboverenga here muMagwaro kuti, ‘Dombo rakarambwa nevavaki ndiro razova dombo guru repakona.*+ Iri rakabva kuna Jehovha,* uye rinoshamisa mumaziso edu’?+ 43  Ndokusaka ndichiti kwamuri, muchatorerwa Umambo hwaMwari hwopiwa rudzi runobereka zvibereko zvahwo. 44  Uyewo munhu anowira padombo iri achaparara.+ Kana ari munhu achawirwa naro, richamukuya.”+ 45  Vatungamiriri vevapristi nevaFarisi pavakanzwa mifananidzo yake, vakaziva kuti akanga achitaura nezvavo.+ 46  Kunyange vaida kumubata,* vakatya vanhu, nekuti vanhu vaimuti muprofita.+

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “Hosana.”
ChiGir., “Hosana.”
ChiGir., “Hosana.”
Ruzhowa rwaigona kuva matombo aivakirirwa kana kuti heji, zvaishandiswa kupoteredza zvinhu zvakadai seminda.
ChiGir., “musoro wekona.”
Kana kuti “kumusunga.”