Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

A6-A

Chati: Vaprofita neMadzimambo eJudha neIsraeri (Chikamu 1)

Madzimambo eUmambo Hwekumaodzanyemba Hwemadzinza Maviri eJudha

997 B.C.E.

Rehobhoamu: Makore 17

980

Abhija (Abhijamu): Makore 3

978

Asa: Makore 41

937

Jehoshafati: Makore 25

913

Jehoramu: Makore 8

c. 906

Ahaziya: Gore 1

c. 905

Mambokadzi Atariya: Makore 6

898

Jehoashi: Makore 40

858

Amaziya: Makore 29

829

Uziya (Azariya): Makore 52

Madzimambo eUmambo Hwekuchamhembe Hwemadzinza Gumi eIsraeri

997

Jerobhoamu: Makore 22

c. 976

Nadhabhi: Makore 2

c. 975

Bhaasha: Makore 24

c. 952

Eraa: Makore 2

Zimri: Mazuva 7 (c. 951)

Omri naTibni: Makore 4

c. 947

Omri (achitonga ega): Makore 8

c. 940

Ahabhi: Makore 22

c. 920

Ahaziya: Makore 2

c. 917

Jehoramu: Makore 12

c. 905

Jehu: Makore 28

876

Jehoahazi: Makore 14

c. 862

Jehoahazi naJehoashi: Makore 3

c. 859

Jehoashi (achitonga ega): Makore 16

c. 844

Jerobhoamu II: Makore 41

  • Vaprofita

  • Joeri

  • Eriya

  • Erisha

  • Jona

  • Amosi