vana

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA

ONA ZVESE

Mariya—Aida uye Aizvininipisa

Jehovha akashandisa sei mushumiri wake akatendeka Mariya? Teerera nziyo iyi inonakidza ugodzidza nezveunhu hwakanaka hwaiva naMariya hwaunogona kutevedzera.

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA

ONA ZVESE

Tinoda Rudo

Ngatitevedzerei Jehovha naJesu nekugara tichida vamwe.