vana

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA

ONA ZVESE

Iva Shamwari yaJehovha Nzwisa: Unokosha Kuna Jehovha

Samantha anodzidza kuti dzimwe nguva kusiyana nevamwe chinhu chakanaka.

Iva Shamwari yaJehovha (Dzimwe nziyo dzevana)

ONA ZVESE

Ndanonokerwa Negungano!

Gungano rasvika! Uri kufara here?