vana

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA

ONA ZVESE

Nei Tichifanira Kuteerera Mwari Isu Tisingamuoni?

Kunyange tisingaoni Mwari, nemhaka yei tichimuteerera? Ngationei kuti Sarudzai achapindura sei mubvunzo uyu.

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA

ONA ZVESE

Vechidiki Tevedzerai Dhavhidhi

Kubvira paaiva mudiki uye kunyange akura, Dhavhidhi akawedzera kuswedera pedyo naJehovha uye kuvimba naye.