Enda pane zvauri kuda

Zvinodzidziswa neBhaibheri

Bhaibheri rinopa mazano akanakisisa nezvemibvunzo yakaoma zvikuru muupenyu. Kubvira kare-kare kusvika iye zvino kushanda kunoita Bhaibheri kuri kuoneka. Muchikamu chino, uchaona zvikonzero zvinoita kuti uvimbe neBhaibheri, urinzwisise, uye unyatsobatsirwa naro.​—2 Timoti 3:16, 17.

Zviri Mudariro

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Bhaibheri Rinotii Panyaya Yekutsiva?

Mazano ari muBhaibheri ari kubatsira vakawanda kuti vasava nepfungwa dzekutsiva.

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Bhaibheri Rinotii Panyaya Yekutsiva?

Mazano ari muBhaibheri ari kubatsira vakawanda kuti vasava nepfungwa dzekutsiva.

Bhaibheri Ringakubatsira Sei?

Rugare Uye Mufaro

Bhaibheri riri kubatsira vakawanda kuti vave nechinangwa muupenyu uye rugare rwepfungwa.

Kutenda Muna Mwari

Kutenda kunoita kuti urambe wakadzikama uye uve netariro yechokwadi yeramangwana.

Wanano Uye Mhuri

Varume nemadzimai avo vanosangana nematambudziko akawanda. Mazano emuBhaibheri anovandudza mhuri uye anoita kuti muwirirane.

Mazano Okubatsira Vari Kuyaruka

Tarisa uone kuti Bhaibheri rinobatsira sei vari kuyaruka kukunda matambudziko avanosangana nawo.

Mabasa Ekuita Evana

Shandisa mabasa aya ekuita anonakidza anodzidzisa zvemuBhaibheri kuti ubatsire mwana wako kuziva tsika dzakanaka dzinodiwa naMwari.

Bhaibheri Rinotii?

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Inzwa mhinduro dzeBhaibheri pamibvunzo ine chokuita naMwari, Jesu, mhuri, kutambura uye nezvimwewo.

Kutsanangurwa Kwemavhesi

Tarisa uone tsanangudzo dzechokwadi dzemavhesi anonyanya kuzivikanwa nevanhu.

Zvekushandisa Pakudzidza Bhaibheri

Pano pane zvidzidzo zveBhaibheri zvichakubatsira kuti usimbe pakunamata. Sarudza nyaya dzaunofarira uye zvinhu zvaunoda kushandisa.

Nhoroondo Dzekare Uye Bhaibheri

Verenga nhoroondo inoratidza kuti Bhaibheri rakasvika sei kwatiri. Ona kuti nei richinzi rinotaura chokwadi uye kuti nei tichifanira kuvimba naro.

Sainzi neBhaibheri

Zvinotaurwa nesainzi uye neBhaibheri zvinopindirana here? Tinowana mhinduro kana tikaenzanisa zvinotaurwa Bhaibheri uye zviri kuwanikwa nevanoona nezvesainzi.

Dzidziswa Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?

Bhaibheri riri kupa mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu kumamiriyoni akawanda evanhu panyika. Unodawo here kubatsirwa?

Zvidzidzo zveBhaibheri Zvinoitwa Sei?

Pasi rose Zvapupu zvaJehovha zvinozivikanwa nokukurukura nevanhu Bhaibheri. Tarisa uone maitiro avanoita.

Kumbira Kushanyirwa neZvapupu zvaJehovha

Kurukura imwe nyaya iri muBhaibheri neZvapupu zvaJehovha kana kuti kumbira kuita zvidzidzo zveBhaibheri.