Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 7:1-29

 • MHARIDZO YEPAGOMO (1-27)

  • Regai kutonga vamwe (1-6)

  • Rambai muchikumbira, muchitsvaga, muchigogodza (7-11)

  • Zvaunoda kuti vamwe vakuitire (12)

  • Gedhi rakamanikana (13, 14)

  • Vanozivikanwa nemichero yavanobereka (15-23)

  • Imba yakavakirwa paruware, neyakavakirwa pajecha (24-27)

 • Vanhu vanoshamiswa nekudzidzisa kwaJesu (28, 29)

7  “Regai kutonga+ kuti murege kutongwawo;  nekuti matongero amuri kuita vamwe, ndiwo matongerwo amuchaitwawo,+ uye chiyereso chamuri kuyera nacho, ndicho chavachakuyereraiwo nacho.+  Saka unotarisirei kabanzu kari muziso rehama yako, asi usingaoni danda riri muziso rako?+  Kana kuti ungati sei kuhama yako, ‘Rega ndibvise kabanzu kari muziso rako,’ iwe uine danda muziso rako?  Munyengeri! Tanga wabvisa danda muziso rako, uye uchanyatsoona mabvisiro aungaita kabanzu kari muziso rehama yako.  “Musapa imbwa zvinhu zvitsvene, kana kukandira nguruve maparera enyu,+ kuti dzirege kuzoatsika-tsika netsoka dzadzo dzotendeuka dzokubvamburai.  “Rambai muchikumbira, uye muchapiwa;+ rambai muchitsvaga, uye muchawana; rambai muchigogodza, uye muchazarurirwa;+  nekuti munhu wese anokumbira anopiwa,+ uye munhu wese anotsvaga anowana, uye munhu wese anogogodza achazarurirwa.  Chokwadi ndiani pakati penyu anoti kana mwanakomana wake akakumbira chingwa omupa dombo? 10  Kana kuti akakumbira hove, angamupa nyoka here? 11  Saka kana imi, kunyange zvazvo makaipa, muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka, ko kuzoti Baba venyu vari kudenga, vangatadza here kupa zvinhu zvakanaka+ kune vaya vanovakumbira?+ 12  “Saka zvinhu zvese zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo izvozvo.+ Izvi ndizvo chaizvo zvinorehwa neMutemo neVaprofita.+ 13  “Pindai nepagedhi rakamanikana,+ nekuti gedhi rakafara nemugwagwa wakapamhama, zvinoenda mukuparadzwa, uye vazhinji ndimo mavari kupinda namo; 14  asi gedhi rakamanikana nemugwagwa wakatetepa, zvinoenda kuupenyu, uye vashomanana ndivo vari kuuwana.+ 15  “Chenjererai vaprofita venhema+ vanouya kwamuri vakapfeka nguo dzemakwai,+ asi mukati vari mhumhi dzinoparadza.+ 16  Muchavaziva nemichero yavanobereka. Vanhu vanombotemha mazambiringa paminzwa kana maonde pamasora anobaya here?+ 17  Saka muti wese wakanaka unobereka michero yakanaka, asi muti wese wakaipa unobereka michero isingabatsiri.+ 18  Muti wakanaka haugoni kubereka michero isingabatsiri, uyewo muti wakaipa haugoni kubereka michero yakanaka.+ 19  Muti wese usingabereki michero yakanaka unotemerwa pasi wokandwa mumoto.+ 20  Saka muchaziva vanhu ivavo nemichero yavanobereka.+ 21  “Haasi munhu wese anoti kwandiri, ‘Ishe, Ishe,’ achapinda muUmambo hwekudenga, asi uya chete anoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga.+ 22  Pazuva iroro vazhinji vachati kwandiri: ‘Ishe, Ishe,+ hatina here kuprofita muzita renyu, nekudzinga madhimoni muzita renyu, nekuita mabasa mazhinji esimba muzita renyu?’+ 23  Ini ndichabva ndati kwavari: ‘Handina kumbobvira ndakuzivai! Ibvai kwandiri, imi vasingateereri mutemo!’+ 24  “Saka munhu wese anonzwa mashoko angu aya oatevedzera achafanana nemurume akangwara, akavakira imba yake paruware.+ 25  Mvura yakanaya nesimba, mafashamo akauya, mhepo ikavhuvhuta, ikarova imba iyoyo nesimba, asi haina kuwa, nekuti yakanga yakavakirwa paruware. 26  Uyezve, munhu wese anonzwa mashoko angu aya asingaatevedzeri, achafanana nemurume akapusa akavakira imba yake pajecha.+ 27  Mvura yakanaya nesimba, mafashamo akauya, mhepo ikavhuvhuta, ikarova imba iyoyo,+ ikawa, uye yakawondomoka zvachose.” 28  Jesu paakapedza kutaura izvi, vanhu vakashamiswa nemadzidzisiro ake,+ 29  nekuti akanga achivadzidzisa semunhu ane chiremera,+ kwete sevanyori vavo.

Mashoko Emuzasi