Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

MUBVUNZO 18

Ungaswedera Sei Pedyo naMwari?

“Haiwa imi Munzwi wemunyengetero, vanhu vemarudzi ese vachauya kwamuri.”

Pisarema 65:2

“Vimba naJehovha nemwoyo wako wese, urege kuvimba nekunzwisisa kwako. Funga nezvake munzira dzako dzese, uye iye acharuramisa makwara ako.”

Zvirevo 3:5, 6

“Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kusvika pakukuzivai, imi Mwari mumwe chete wechokwadi, naJesu Kristu wamakatuma.”

Johani 17:3

“[Mwari haasi] kure nemumwe nemumwe wedu.”

Mabasa 17:27

“Ndinoramba ndichinyengeterera kuti rudo rwenyu rurambe ruchingowedzera neruzivo rwakarurama uye kuti munyatsova neungwaru.”

VaFiripi 1:9

“Kana mumwe wenyu asina uchenjeri, ngaarambe achikumbira Mwari uye achahupiwa, nekuti iye anopa munhu wese nemwoyo wese, asingazvidzi.”

Jakobho 1:5

“Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi. Chenesai maoko enyu imi vatadzi, munatse mwoyo yenyu imi vane mwoyo miviri.”

Jakobho 4:8

“Kuda Mwari kunooneka nekuchengeta mirayiro yake; uye mirayiro yake hairemi.”

1 Johani 5:3