Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 4:1-25

  • Dhiyabhorosi anoedza Jesu (1-11)

  • Jesu anotanga kuparidza muGarireya (12-17)

  • Vadzidzi vekutanga vanoshevedzwa (18-22)

  • Jesu anoparidza, anodzidzisa, uye anoporesa (23-25)

4  Jesu akabva atungamirirwa nemweya kuenda kurenje, kuti anoedzwa+ naDhiyabhorosi.+  Pashure pekunge atsanya kwemazuva 40 neusiku 40, akanga ava nenzara.  Uye Muedzi+ akauya akati kwaari: “Kana uri mwanakomana waMwari, udza matombo aya kuti ave chingwa.”  Asi akapindura kuti: “Zvakanyorwa kuti: ‘Munhu haararami nechingwa chete, asi nemashoko ese anobuda mumuromo maJehovha.’”*+  Dhiyabhorosi akabva aenda naye muguta dzvene,+ akamumisa pamusoro perusvingo rwetemberi,*+  akati kwaari: “Kana uri mwanakomana waMwari, zviwisire pasi, nekuti zvakanyorwa kuti: ‘Acharayira ngirozi dzake pamusoro pako,’ uye, ‘Dzichakutakura mumaoko adzo, kuti tsoka yako irege kugumburwa nedombo.’”+  Jesu akati kwaari: “Zvakare zvakanyorwa kuti: ‘Usaedza Jehovha* Mwari wako.’”+  Dhiyabhorosi akaendazve naye kugomo refu refu, akamuratidza umambo hwese hwenyika nekubwinya kwahwo.+  Uye akati kwaari: “Ndichakupa zvinhu zvese izvi kana ukapfugama wongondinamata kamwe chete.” 10  Jesu akabva ati kwaari: “Ibva, Satani! Nekuti zvakanyorwa kuti: ‘Jehovha* Mwari wako ndiye waunofanira kunamata,+ uye ndiye ega waunofanira kuitira basa dzvene.’”+ 11  Dhiyabhorosi akabva amusiya,+ ngirozi dzikauya, dzikatanga kumushumira.+ 12  Paakanzwa kuti Johani akanga asungwa,+ akabva munzvimbo iyoyo ndokuenda kuGarireya.+ 13  Achibva kuNazareta, akasvika akagara muKapenaume+ pedyo negungwa mumatunhu aZebhuroni neaNaftari, 14  kuti azadzise zvakataurwa nekumuprofita Isaya, uyo akati: 15  “Iwe nyika yaZebhuroni nenyika yaNaftari, munzira inoenda kugungwa, mhiri kwaJodhani, Garireya yemamwe marudzi! 16  Vanhu vanogara murima vakaona chiedza chikuru, uye vaya vanogara munharaunda yemumvuri werufu, vakavhenekerwa nechiedza.”+ 17  Kubvira panguva iyoyo, Jesu akatanga kuparidza, achiti: “Pfidzai zvivi zvenyu, nekuti Umambo hwekudenga hwaswedera pedyo.”+ 18  Paaifamba achitevedza Gungwa reGarireya, akaona mukoma nemunin’ina, Simoni, uyo anonzi Petro,+ naAndreya munin’ina wake, vachikanda mambure mugungwa, nekuti vaiva vabati vehove.+ 19  Uye akati kwavari: “Nditeverei, uye ndichakuitai vabati vevanhu.”+ 20  Vakabva vangosiya mambure avo, vakamutevera.+ 21  Achibva ipapo, akaona vamwe vaviri vaiva mukoma nemunin’ina, Jakobho mwanakomana waZebhedhi nemunin’ina wake Johani.+ Vaiva muchikepe nababa vavo Zebhedhi, vachigadzira mambure avo, uye akavashevedza.+ 22  Vakabva vangosiya chikepe chacho nababa vavo, vakamutevera. 23  Akabva atenderera Garireya+ yese, achidzidzisa mumasinagogi+ avo nekuparidza mashoko akanaka eUmambo, achirapa zvirwere zvemarudzi ese neundonda hwemarudzi ese pakati pevanhu.+ 24  Siriya yese yakanzwa nezvake, uye vakamuunzira vanhu vese vaitambura nezvirwere zvakasiyana-siyana, nemarwadzo akasiyana-siyana,+ nevanhu vainge vakagarwa nemadhimoni,+ nevaiva nepfari,+ nevakanga vakaoma mutezo, uye akavarapa. 25  Izvi zvakaita kuti vanhu vakawanda vamutevere vachibva kuGarireya, Dhekaporisi,* Jerusarema, neJudhiya uye vachibva mhiri kwaJodhani.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “panzvimbo yakakwirira kupfuura dzese yetemberi.”
Kana kuti “Nharaunda Yemaguta Gumi.”