Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Dzinza raJesu Kristu (1-17)

  • Kuzvarwa kwaJesu (18-25)

 • 2

  • Kushanya kwevazivi venyeredzi (1-12)

  • Kutizira kuIjipiti (13-15)

  • Herodhi anouraya vana vakomana (16-18)

  • Kudzokera kuNazareta (19-23)

 • 3

  • Kuparidza kwaJohani Mubhabhatidzi (1-12)

  • Kubhabhatidzwa kwaJesu (13-17)

 • 4

  • Dhiyabhorosi anoedza Jesu (1-11)

  • Jesu anotanga kuparidza muGarireya (12-17)

  • Vadzidzi vekutanga vanoshevedzwa (18-22)

  • Jesu anoparidza, anodzidzisa, uye anoporesa (23-25)

 • 5

  • MHARIDZO YEPAGOMO (1-48)

   • Jesu anotanga kudzidzisa pagomo (1, 2)

   • Zvinhu 9 zvinounza mufaro (3-12)

   • Munyu nechiedza (13-16)

   • Jesu aizozadzisa Mutemo (17-20)

   • Mazano pamusoro pekushatirwa (21-26), upombwe (27-30), kurambana (31, 32), mhiko (33-37), kutsiva (38-42), kuda vavengi (43-48)

 • 6

  • MHARIDZO YEPAGOMO (1-34)

   • Rega kuita zvakarurama uchida kuonekwa nevanhu (1-4)

   • Manyengeterero (5-15)

    • Munyengetero wemuenzaniso (9-13)

   • Kutsanya (16-18)

   • Pfuma panyika uye kudenga (19-24)

   • Musazvidya mwoyo (25-34)

    • Rambai muchitanga kutsvaga Umambo (33)

 • 7

  • MHARIDZO YEPAGOMO (1-27)

   • Regai kutonga vamwe (1-6)

   • Rambai muchikumbira, muchitsvaga, muchigogodza (7-11)

   • Zvaunoda kuti vamwe vakuitire (12)

   • Gedhi rakamanikana (13, 14)

   • Vanozivikanwa nemichero yavanobereka (15-23)

   • Imba yakavakirwa paruware, neyakavakirwa pajecha (24-27)

  • Vanhu vanoshamiswa nekudzidzisa kwaJesu (28, 29)

 • 8

  • Munhu ane maperembudzi anoporeswa (1-4)

  • Mukuru weuto anoratidza kutenda (5-13)

  • Jesu anoporesa vanhu vakawanda muKapenaume (14-17)

  • Nzira yekutevera nayo Jesu (18-22)

  • Jesu anodzikamisa dutu (23-27)

  • Jesu anodzingira madhimoni munguruve (28-34)

 • 9

  • Jesu anoporesa munhu akaoma mutezo (1-8)

  • Jesu anoshevedza Mateu (9-13)

  • Mubvunzo pamusoro pekutsanya (14-17)

  • Mwanasikana waJairosi; mukadzi anobata nguo yaJesu yekunze (18-26)

  • Jesu anoporesa mapofu nembeveve (27-34)

  • Kukohwa kukuru asi vashandi vashoma (35-38)

 • 10

  • Vaapostora 12 (1-4)

  • Mirayiridzo yeushumiri (5-15)

  • Vadzidzi vachatambudzwa (16-25)

  • Itya Mwari, kwete munhu (26-31)

  • Haana kuunza rugare, asi bakatwa (32-39)

  • Kugamuchira vadzidzi vaJesu (40-42)

 • 11

  • Johani Mubhabhatidzi anorumbidzwa (1-15)

  • Chizvarwa chisina kuteerera chinoshorwa (16-24)

  • Jesu anorumbidza Baba vake nekuti vanofarira vanozvininipisa (25-27)

  • Joko raJesu rinozorodza (28-30)

 • 12

  • Jesu, “Ishe weSabata” (1-8)

  • Murume aiva neruoko rwakakokonyara anoporeswa (9-14)

  • Mushumiri waMwari anodiwa (15-21)

  • Madhimoni anodzingwa nemweya mutsvene (22-30)

  • Chivi chisingaregererwi (31, 32)

  • Muti unozivikanwa nemichero yawo (33-37)

  • Chiratidzo chaJona (38-42)

  • Panodzoka mweya usina kuchena (43-45)

  • Amai vaJesu nevanin’ina vake (46-50)

 • 13

  • MIFANANIDZO YEUMAMBO (1-52)

   • Mudyari (1-9)

   • Chaiita kuti Jesu ashandise mifananidzo (10-17)

   • Mufananidzo wemudyari unotsanangurwa (18-23)

   • Gorosi nemasora (24-30)

   • Tsanga yemasitadhi nembiriso (31-33)

   • Kushandisa mifananidzo kunozadzisa uprofita (34, 35)

   • Mufananidzo wegorosi nemasora unotsanangurwa (36-43)

   • Pfuma yakavanzwa uye parera rakanaka (44-46)

   • Mambure ekukukudzisa (47-50)

   • Pfuma itsva neyekare (51, 52)

  • Jesu anorambwa kumusha kwake (53-58)

 • 14

  • Johani Mubhabhatidzi anodimburwa musoro (1-12)

  • Jesu anopa vanhu 5 000 zvekudya (13-21)

  • Jesu anofamba pamusoro pemvura (22-33)

  • Kuporesa muGenesareti (34-36)

 • 15

  • Tsika dzevanhu dzinofumurwa (1-9)

  • Zvinosvibisa zvinobva mumwoyo (10-20)

  • Kutenda kwakakura kwemukadzi wechiFinikiya (21-28)

  • Jesu anorapa zvirwere zvakawanda (29-31)

  • Jesu anopa vanhu 4 000 zvekudya (32-39)

 • 16

  • Kukumbira chiratidzo (1-4)

  • Mbiriso yevaFarisi nevaSadhusi (5-12)

  • Makiyi eUmambo (13-20)

   • Ungano yakavakirwa padombo (18)

  • Jesu anotaura nezverufu rwake (21-23)

  • Kuva mudzidzi wechokwadi (24-28)

 • 17

  • Jesu anoshanduka (1-13)

  • Kutenda kwakaita setsanga yemasitadhi (14-21)

  • Jesu anotaura zvakare nezverufu rwake (22, 23)

  • Mutero wakabhadharwa nemari yakatorwa mumuromo mehove (24-27)

 • 18

  • Mukuru kupfuura vamwe muUmambo (1-6)

  • Zvinhu zvinogumbura (7-11)

  • Mufananidzo wegwai rakarasika (12-14)

  • Zvaungaita kuti uwane hama yako (15-20)

  • Mufananidzo wemuranda asingaregereri (21-35)

 • 19

  • Kuroorana uye kurambana (1-9)

  • Chipo chekusaroora (10-12)

  • Jesu anokomborera vana (13-15)

  • Mubvunzo wejaya rakapfuma (16-24)

  • Kusiya zvimwe zvinhu nekuda kweUmambo (25-30)

 • 20

  • Vashandi vemumunda wemizambiringa vanobhadharwa zvakafanana (1-16)

  • Jesu anotaura zvakare nezverufu rwake (17-19)

  • Kukumbira zvinzvimbo muUmambo (20-28)

   • Jesu anodzikinura vazhinji (28)

  • Mapofu maviri anoporeswa (29-34)

 • 21

  • Jesu anopinda muguta achiratidza kukunda (1-11)

  • Jesu anochenesa temberi (12-17)

  • Muonde unotukwa (18-22)

  • Jesu anobvunzwa kuti akapiwa naani mvumo yezvaanoita (23-27)

  • Mufananidzo wevanakomana vaviri (28-32)

  • Mufananidzo wevarimi mhondi (33-46)

   • Dombo guru repakona rinorambwa (42)

 • 22

  • Mufananidzo wemabiko emuchato (1-14)

  • Mwari uye Kesari (15-22)

  • Mubvunzo pamusoro perumuko (23-33)

  • Mirayiro mikuru kupfuura yese (34-40)

  • Kristu mwanakomana waDhavhidhi here? (41-46)

 • 23

  • Musatevedzera vanyori nevaFarisi (1-12)

  • Vane nhamo vanyori nevaFarisi (13-36)

  • Jesu anochema Jerusarema (37-39)

 • 24

  • CHIRATIDZO CHEKUVAPO KWAKRISTU (1-51)

   • Hondo, kushomeka kwezvekudya, kudengenyeka kwenyika (7)

   • Kuparidzwa kwemashoko akanaka (14)

   • Kutambudzika kukuru (21, 22)

   • Chiratidzo chekuvapo kweMwanakomana wemunhu (30)

   • Muonde (32-34)

   • Semazuva aNoa (37-39)

   • Rambai makarinda (42-44)

   • Muranda akatendeka uye muranda akaipa (45-51)

 • 25

  • CHIRATIDZO CHEKUVAPO KWAKRISTU (1-46)

   • Mufananidzo wemhandara gumi (1-13)

   • Mufananidzo wematarenda (14-30)

   • Makwai nembudzi (31-46)

 • 26

  • Vapristi vanoronga kuuraya Jesu (1-5)

  • Jesu anodirwa mafuta anonhuwirira (6-13)

  • Paseka yekupedzisira uye kutengeswa (14-25)

  • Kudya kwaShe Kwemanheru kunotangwa (26-30)

  • Petro anoudzwa kuti acharamba Jesu (31-35)

  • Jesu anonyengetera muGetsemane (36-46)

  • Jesu anosungwa (47-56)

  • Kutongwa pamberi peSanihedrini (57-68)

  • Petro anoramba Jesu (69-75)

 • 27

  • Jesu anoendeswa kuna Pirato (1, 2)

  • Judhasi anozvisungirira (3-10)

  • Jesu ari pamberi paPirato (11-26)

  • Anozvidzwa pamberi pevanhu (27-31)

  • Anorovererwa padanda paGorogota (32-44)

  • Kufa kwaJesu (45-56)

  • Kuvigwa kwaJesu (57-61)

  • Guva rake rinonyatsochengetedzwa (62-66)

 • 28

  • Jesu anomutswa (1-10)

  • Varwi vanobhadharwa kuti vanyepe (11-15)

  • Murayiro wekunoita vanhu vadzidzi (16-20)