Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

MUBVUNZO 8

Mwari Ndiye Anokonzera Kutambura Kwevanhu Here?

“Hazviiti zvachose kuti Mwari wechokwadi aite zvakaipa, uye kuti Wemasimbaose atadze!”

Jobho 34:10

“Munhu paanenge achiedzwa ngaarege kuti: ‘Ndiri kuedzwa naMwari.’ Nekuti hapana angaedza Mwari nezvinhu zvakaipa, uye iye haaedzi munhu.”

Jakobho 1:13

“Muchikanda zvese zvinokudyai mwoyo paari, nekuti iye ane hanya nemi.”

1 Petro 5:7

“Jehovha haanonoki kuita zvaakavimbisa sezvinofungwa nevamwe kuti anononoka, asi ane mwoyo murefu nemi nekuti hapana waanoda kuti aparadzwe asi anoda kuti vanhu vese vasvike pakutendeuka.”

2 Petro 3:9