Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 25:1-46

  • CHIRATIDZO CHEKUVAPO KWAKRISTU (1-46)

    • Mufananidzo wemhandara gumi (1-13)

    • Mufananidzo wematarenda (14-30)

    • Makwai nembudzi (31-46)

25  “Uyezve Umambo hwekudenga hunogona kufananidzwa nemhandara gumi dzakatora marambi adzo+ dzikabuda kunochingura murume aichata.+  Shanu dzacho dzakanga dzakapusa, uye shanu dzakanga dzakangwara.+  Nekuti dzakapusa dzacho dzakatora marambi adzo dzikasatora mafuta,  asi dzakangwara dzacho dzakatora mafuta mumidziyo yadzo nemarambi adzo.  Murume uya aichata paakanonoka kuuya, dzese dzakatanga kunzwa hope dzikarara.  Pakati peusiku chaipo, kwakashevedzerwa kuchinzi: ‘Murume ari kuchata auya! Budai muzomuchingura.’  Mhandara dzacho dzese dzakabva dzamuka, dzikagadzirira marambi adzo.+  Dzakapusa dzakati kune dzakangwara, ‘Titapudzireiwo mamwe mafuta enyu, nekuti marambi edu ava kuda kudzima.’  Dzakangwara dzakapindura dzichiti: ‘Pamwe anogona kusatikwanira tese. Saka endai munotenga enyu kwaanotengeswa.’ 10  Pavakanga vachienda kunotenga, murume wacho akasvika. Mhandara dzakanga dzakagadzirira dzakapinda naye mumabiko emuchato,+ suo rikavharwa. 11  Zvadaro, dzimwe mhandara dzacho dzakazouya, dzichiti, ‘Ishe, Ishe, tivhurireiwo!’+ 12  Akavapindura achiti, ‘Kukutaurirai chokwadi, handikuzivii.’ 13  “Saka rambai makarinda+ nekuti hamuzivi zuva racho kana nguva yacho.+ 14  “Nekuti zvakafanana nemumwe murume akanga ava kuda kuenda kunze kwenyika, ndokushevedza varanda vake, akasiya zvinhu zvake mumaoko avo.+ 15  Akapa mumwe matarenda* mashanu, mumwe maviri, uye mumwe rimwe chete, maererano nezvaikwanisa mumwe nemumwe wavo, ndokuenda kunze kwenyika. 16  Uya akapiwa matarenda mashanu, akabva aenda pakarepo akanoita bhizimisi nawo, akawana mamwe mashanu. 17  Uya akapiwa maviri akawanawo mamwe maviri. 18  Asi uya akapiwa rimwe chete akaenda akanocherera mari* yatenzi wake pasi, achiiviga. 19  “Pashure penguva refu, tenzi wevaranda ivavo akauya, akagadzirisa nyaya dzemari dzake navo.+ 20  Saka uya akapiwa matarenda mashanu akauya, akabudisa mamwe matarenda mashanu, achiti, ‘Tenzi, makandisiyira matarenda mashanu; onai, ndakawana mamwe matarenda mashanu.’+ 21  Tenzi wake akati kwaari: ‘Waita zvakanaka, muranda akanaka uye akatendeka! Wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma. Ndichakugadza kuti uve mutariri wezvinhu zvizhinji.+ Fara pamwe chete natenzi wako.’+ 22  Uya akapiwa matarenda maviri akauyawo ndokuti, ‘Tenzi, makandisiyira matarenda maviri; onai, ndakawana mamwe matarenda maviri.’+ 23  Tenzi wake akati kwaari: ‘Waita zvakanaka, muranda akanaka uye akatendeka! Wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma. Ndichakugadza kuti uve mutariri wezvinhu zvizhinji. Fara pamwe chete natenzi wako.’ 24  “Pakupedzisira, uya akapiwa tarenda rimwe chete akasvika akati: ‘Tenzi, ndaiziva kuti muri munhu akaoma, munokohwa pamusina kudyara uye munodyorera pamusina kuurutsa.+ 25  Saka ndakatya, ndikaenda kunocherera tarenda renyu pasi. Tambirai zvinhu zvenyu izvi.’ 26  Tenzi wake akamupindura achiti: ‘Muranda akaipa, ane usimbe! Handiti waizviziva hako kuti ndinokohwa pandisina kudyara uye ndinodyorera pandisina kuurutsa? 27  Saka ungadai wakaisa mari* yangu kubhengi, uye pandaizodzoka ndingadai ndakaiwana yabereka. 28  “‘Saka mutorerei tarenda racho muripe uya ane matarenda gumi.+ 29  Nekuti munhu wese anazvo, achawedzerwa zvimwe uye achava nezvizhinji. Asi uya asina, achatorerwa kunyange zvaainazvo.+ 30  Kandai panze murima muranda uyu asingabatsiri. Ikoko ndiko kwaachachema ari achirumanisa mazino.’ 31  “Mwanakomana wemunhu+ paanouya achibwinya, aine ngirozi dzese,+ achabva agara pachigaro chake cheumambo chinobwinya. 32  Marudzi ese achaunganidzwa pamberi pake, uye achaparadzanisa vanhu sekuparadzanisa kunoita mufudzi makwai nembudzi. 33  Uye achaisa makwai+ kuruoko rwake rwerudyi, asi mbudzi kuruboshwe rwake.+ 34  “Mambo achabva ati kune vaya vari kurudyi rwake: ‘Uyai, imi makakomborerwa naBaba vangu, garai nhaka yeUmambo hwamakagadzirirwa kubvira pakuvambwa kwenyika. 35  Nekuti ndaiva nenzara mukandipa chekudya; ndaiva nenyota mukandipa chekunwa. Makanga musingandizivi, ndisina pekugara, mukandigamuchira zvakanaka mudzimba dzenyu;+ 36  ndakanga ndisina kupfeka,* mukandipfekedza.+ Ndakarwara mukandipepa. Ndakanga ndiri mujeri mukandishanyira.’+ 37  Vanhu vakarurama vachabva vamupindura vachiti: ‘Ishe, takakuonai riini muine nzara tikakupai zvekudya, kana kuti muine nyota, tikakupai chekunwa?+ 38  Takakuonai riini tisingakuzivii uye musina pekugara, tikakugamuchirai zvakanaka mudzimba dzedu, kana kuti musina kupfeka, tikakupfekedzai? 39  Ndiriini pamairwara kana kuti pamaiva mujeri patakauya kuzokuonai?’ 40  Mambo achapindura achiti, ‘Chokwadi ndinoti kwamuri, kana makazviitira mumwe wevadiki vehama dzangu idzi, makazviitira ini.’+ 41  “Achabva ati kune vaya vari kuruboshwe rwake: ‘Ibvai kwandiri,+ imi makatukwa, muende mumoto usingaperi+ wakagadzirirwa Dhiyabhorosi nengirozi dzake.+ 42  Nekuti ndaiva nenzara, asi hamuna kundipa chekudya; uye ndaiva nenyota, asi hamuna kundipa chekunwa. 43  Makanga musingandizivi, ndisina pekugara, asi hamuna kundigamuchira mudzimba dzenyu; ndisina kupfeka, asi hamuna kundipfekedza; ndichirwara uye ndiri mujeri, asi hamuna kundibatsira.’ 44  Ivo vachabva vapindura vachiti: ‘Ishe, takakuonai riini muine nzara kana kuti muine nyota kana kuti tisingakuzivii musina pekugara kana kuti musina kupfeka kana kuti muchirwara kana kuti muri mujeri tikasakushumirai?’ 45  Iye achabva avapindura achiti: ‘Chokwadi ndinoti kwamuri, kana musina kuzviitira mumwe wevadiki ava, hamuna kuzviitira ini.’+ 46  Ava vachaenda kunoparadzwa* nekusingaperi,+ asi vakarurama kuupenyu husingaperi.”+

Mashoko Emuzasi

Tarenda rechiGiriki rainge rakaenzana nemakirogiramu 20,4. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
ChiGir., “sirivha.”
ChiGir., “sirivha.”
Kana kuti “ndisina kunyatsopfeka.”
ChiGir., “vachagurwa.”