Enda pane zvauri kuda

Nhoroondo Dzekare Uye Bhaibheri

Bhaibheri rakasiyana nemamwe mabhuku pakuchengetedzwa kwarakaitwa, kushandurwa kwaro, uye kuwanikwa kwaro nevanhu vakawanda. Pane zvitsva zviri kuwanikwa zvinonyatsoratidza kuti zviri muBhaibheri ndezvechokwadi. Pasinei nekuti uri wechitendero chipi, uchaona kuti Bhaibheri rakasiyana nemamwe mabhuku.

DZIMWE NYAYA

Johani Mubhabhatidzi Aivako Zvechokwadi Here?

Munyori wenhoroondo Josephus aiona Johani Mubhabhatidzi semunhu chaiye. Saka nesuo ndozvatinoita.

DZIMWE NYAYA

Johani Mubhabhatidzi Aivako Zvechokwadi Here?

Munyori wenhoroondo Josephus aiona Johani Mubhabhatidzi semunhu chaiye. Saka nesuo ndozvatinoita.

Bhaibheri Harinyepi Parinotaura Nyaya Dzakaitika Kare

Mabhuku Nezvimwewo

Bhaibheri—Rinombotaura Nezvei?

Chii chinonyanya kutaurwa nezvacho muBhaibheri?