Enda pane zvauri kuda

Mashoko Pamusoro peZvapupu zvaJehovha

Unotiona patinenge tichiita basa redu rekuparidza. Unogona kunge wakambonzwa nezvedu munhau kana kunzwa vamwe vachitaura nezvedu. Asi unonyatsoziva Zvapupu zvaJehovha here?

Onawo nyaya yakanzi: Ndezvipi Zvinotendwa neZvapupu zvaJehovha?

Zvatinotenda Uye Zvatinoita

Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa Pamusoro peZvapupu zvaJehovha

Inzwa mhinduro dzemibvunzo yaungadaro uinayo pamusoro pedu.

Zvakaitika kuZvapupu zvaJehovha

Zvapupu zvaJehovha zvinoedza kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri pane zvavanofunga, zvavanotaura uye zvavanoita.

Mabasa Anoitwa neZvapupu zvaJehovha

Tinowanika munyika dzinopfuura 230 uye tiri vanhu vetsika dzakasiyana-siyana. Unogona kunge uchitiziva nebasa redu rokuparidza, asi tinewo zvimwe zvatinoita pakubatsira vanhu vemunharaunda.

Zvapupu zvaJehovha Zviri Pasi Rese

Verenga nezvehama dzedu dzinowanika pasi rese.

Free Bible Study Program

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?

Bhaibheri riri kupa mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu kumamiriyoni akawanda evanhu panyika. Unodawo here kubatsirwa?

Zvidzidzo zveBhaibheri Zvinoitwa Sei?

Pasi rose Zvapupu zvaJehovha zvinozivikanwa nokukurukura nevanhu Bhaibheri. Tarisa uone maitiro avanoita.

Kumbira Kushanyirwa

Unogona kukurukura nesu kana uine mubvunzo wauinawo une chekuita neBhaibheri kana kuti kana paine zvaunoda kuziva nezveZvapupu zvaJehovha.

Meetings and Events

Chii Chinoitwa paImba yoUmambo?

Ona vhidhiyo iyi uone zvinoitwapo.

Pinda Musangano

Inzwa zvakawanda nezvemisangano yedu. Tsvaga nzvimbo iri pedyo newe inoitirwa misangano.

Kuyeuka Rufu rwaJesu

Zvapupu zvaJehovha zvinokukoka kumusangano wekuyeuka rufu rwaJesu musi wa24 March 2024.

Mahofisi Emapazi

Nyorera Zvapupu zvaJehovha

Kero nefoni zvemahofisi edu pasi rese.

Kuratidzwa Zvinoitwa paBheteri

Ona kumwe kwaunogona kushanyira pedyo nekwaunogara.

Zvapupu zvaJehovha Zvinowanepi Mari Yekuita Basa Razvo?

Hatiiti zvinoitwa nemamwe machechi kuti awane mari.

Zvapupu zvaJehovha—Pasi Rese

  • 239—Nyika dzinowanikwa Zvapupu zvaJehovha

  • 8 699 048—Zvapupu zvaJehovha

  • 5 666 996—Zvidzidzo zveBhaibheri zvinoitiswa pasina mari inobhadharwa

  • 19 721 672—Vanhu vakapinda Chirangaridzo Chorufu rwaKristu chinoitwa gore negore

  • 117 960—Ungano