Enda pane zvauri kuda

Mashoko Pamusoro peZvapupu zvaJehovha

Kana uchida kutaura nesu, kupinda mumwe wemisangano yedu, kukumbira kudzidziswa Bhaibheri, kana kuti kungoziva zvakawanda nezvedu, chikamu chino chichakubatsira. Tinokukumbira kuti uende kune imwe yemahofisi edu woratidzwa zvinoitwa ipapo kuti uone maitirwo ebasa redu.

Zvatinotenda Uye Zvatinoita

Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa Pamusoro peZvapupu zvaJehovha

Inzwa mhinduro dzemibvunzo yaungadaro uinayo pamusoro pedu.

Zvakaitika kuZvapupu zvaJehovha

Zvapupu zvaJehovha zvinoedza kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri pane zvavanofunga, zvavanotaura uye zvavanoita.

Mabasa Anoitwa neZvapupu zvaJehovha

Tinowanika munyika dzinopfuura 230 uye tiri vanhu vetsika dzakasiyana-siyana. Unogona kunge uchitiziva nebasa redu rokuparidza, asi tinewo zvimwe zvatinoita pakubatsira vanhu vemunharaunda.

Zvapupu zvaJehovha Zviri Pasi Rese

Verenga nezvehama dzedu dzinowanika pasi rese.

Free Bible Study Program

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?

Bhaibheri riri kupa mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu kumamiriyoni akawanda evanhu panyika. Unodawo here kubatsirwa?

Zvidzidzo zveBhaibheri Zvinoitwa Sei?

Pasi rose Zvapupu zvaJehovha zvinozivikanwa nokukurukura nevanhu Bhaibheri. Tarisa uone maitiro avanoita.

Kumbira Kushanyirwa neZvapupu zvaJehovha

Kurukura imwe nyaya iri muBhaibheri neZvapupu zvaJehovha kana kuti kumbira kuita zvidzidzo zveBhaibheri.

Meetings and Events

Chii Chinoitwa paImba yoUmambo?

Ona vhidhiyo iyi uone zvinoitwapo.

Pinda Misangano yeZvapupu zvaJehovha

Tsvaga kuti tinonamatira kupi. Munhu wese akasununguka kuuya uye kupinda hakubhadhariswi.

Kuyeuka Kufa kwaJesu

Gore negore, mamiriyoni anoungana kuti ayeuke zuva rekufa kwaJesu. Uri kukokwa kuti uzodzidza kuti chiitiko ichi chinokosha chingakubatsira sei.

Mahofisi Emapazi

Nyorera Zvapupu zvaJehovha

Kero nefoni zvemahofisi edu pasi rese.

Kuratidzwa Zvinoitwa paBheteri

Ona kuti ndeapi mamwe mahofisi ari pedyo newe.

Zvapupu zvaJehovha Zvinowanepi Mari Yekuita Basa Razvo?

Hatiiti zvinoitwa nemamwe machechi kuti awane mari.

Zvapupu zvaJehovha—Pasi Rese

  • 240—Nyika dzinowanikwa Zvapupu zvaJehovha

  • 8 683 117—Zvapupu zvaJehovha

  • 9 618 182—Zvidzidzo zveBhaibheri zvinoitiswa pasina mari inobhadharwa

  • 20 919 041—Vanhu vakapinda Chirangaridzo Chorufu rwaKristu chinoitwa gore negore

  • 119 712—Ungano