Enda pane zvauri kuda

Rugare Uye Mufaro

Patinosangana nematambudziko akakura tinogona kunzwa sekuti hatizombofi takava nemufaro uye rugare rwemupfungwa. Kunyange zvakadaro Bhaibheri riri kubatsira vanhu vakawanda kuti vatsungirire matambudziko ezuva nezuva uye riri kuvapa rugare rwepfungwa nechinangwa muupenyu. Bhaibheri rinogona kukubatsirawo kuti ufare.

MUKAI!

Bhaibheri Rinokubatsira—Kushandisa Mari Zvakanaka

Mazano emuBhaibheri anogona kukubatsira here kuti ushandise mari yako zvakanaka?

MUKAI!

Bhaibheri Rinokubatsira—Kushandisa Mari Zvakanaka

Mazano emuBhaibheri anogona kukubatsira here kuti ushandise mari yako zvakanaka?

Bhaibheri Rinochinja Upenyu

Vanhu vakasiyana-siyana vanotsanangura kuti vakaziva sei chinangwa cheupenyu uye kuti vakava sei neushamwari naMwari.

Mhuri Yenyu Inogona Kufara

Munogona kuva newanano inofadza uye mhuri inofara nokushandisa zvinotaurwa neBhaibheri.

Dzidziswa Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?

Bhaibheri riri kupa mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu kumamiriyoni akawanda evanhu panyika. Unodawo here kubatsirwa?

Zvidzidzo zveBhaibheri Zvinoitwa Sei?

Pasi rose Zvapupu zvaJehovha zvinozivikanwa nokukurukura nevanhu Bhaibheri. Tarisa uone maitiro avanoita.

Kumbira Kushanyirwa neZvapupu zvaJehovha

Kurukura imwe nyaya iri muBhaibheri neZvapupu zvaJehovha kana kuti kumbira kuita zvidzidzo zveBhaibheri.