Kutenda kunoita kuti urambe wakadzikama uye uve netariro yechokwadi yeramangwana. Bhaibheri rinogona kukubatsira pasinei nekuti hauna kumbobvira wava nekutenda muna Mwari, hausisina kutenda maari kana kuti uri kuda kusimbisa kutenda kwako.