Kamwe chete pagore, tinoungana munzvimbo dzakawanda pasi rese kuti tiyeuke kufa kwaJesu. Tinoita izvozvo nekuti Jesu akarayira vateveri vake kuti: “Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.” (Ruka 22:19) Gore rino tichayeuka kufa kwaJesu musi we:

Mugovera 31 March 2018.

Tinokukoka kuti uzobatana nesu pachiitiko ichi chinokosha. Sezvakangoita misangano yedu yese, munhu wese anobvumirwa kuuya kumusangano wacho. Haubhadhariswi kuti uwane pekugara, uye hapafambiswi ndiro yemari.