vari kuyaruka

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Kuva Neshamwari Dzakawanda paSocial Media Kune Basa Here?

Vamwe vanhu vanoisa upenyu hwavo pangozi nekuda kuti vafarirwe nevanhu. Zvine basa here kuva neshamwari dzakawanda pasocial media?

MAPEPA EZVANDAKARONGA KUITA

Kukunda Muedzo Wokuona Zvinonyadzisira

Nei kuita kuti kombiyuta isavhure dzimwe nzvimbo dzepaIndaneti kusina kukwana?

ZVINOTAURWA NEVEZERA RAKO

Uhwu Ndihwo Upenyu

Mazita evamwe vanhu vakataura mashoko akanyorwa muchikamu chino akachinjwa.