vari kuyaruka

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ndingatsanangurira Sei Vamwe Zvandinotenda Panyaya Dzebonde?

Kana ukabvunzwa kuti: ‘Hauna mukomana?’ unogona here kutsanangura zvaunotenda uchishandisa Bhaibheri?

ZVINOTAURWA NEVEZERA RAKO

Chimiro

Nei kuva nemuviri wakanaka riri dambudziko rakakura kune vechiduku? Vangabatsirwa sei?

Mazita evamwe vanhu vakataura mashoko akanyorwa muchikamu chino akachinjwa.