Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 3:1-17

  • Kuparidza kwaJohani Mubhabhatidzi (1-12)

  • Kubhabhatidzwa kwaJesu (13-17)

3  Mumazuva iwayo Johani+ Mubhabhatidzi akauya achiparidza+ murenje* reJudhiya,  achiti: “Pfidzai zvivi zvenyu, nekuti Umambo hwekudenga hwaswedera pedyo.”+  Uyu ndiye wacho akataurwa nezvake nekumuprofita Isaya+ zvichinzi: “Inzwi reari kushevedzera murenje riri kuti: ‘Gadzirai nzira yaJehovha!* Itai kuti migwagwa yake iti twasu.’”+  Johani aipfeka chipfeko chemvere dzengamera uye aisunga bhandi reganda muchiuno.+ Zvekudya zvake zvakanga zviri mhashu neuchi hwemusango.+  Vanhu vemuJerusarema neJudhiya yese nenyika yese yakapoteredza Jodhani vaibuda, vachienda kwaaiva,+  uye vaibhabhatidzwa* naye muRwizi rwaJodhani,+ vachireurura zvivi zvavo pamberi pevanhu vese.  Paakaona vaFarisi nevaSadhusi+ vazhinji vachiuya kwaaibhabhatidzira, akati kwavari: “Imi vana venyoka,+ ndiani akakunyeverai kuti mutize hasha dziri kuuya?+  Saka berekai zvibereko zvinoratidza kuti muri kupfidza zvivi zvenyu.  Musazvifurira muchiti, ‘Abrahamu ndiye baba vedu.’+ Nekuti ndinoti kwamuri Mwari anogona kuita kuti matombo aya ave vana vaAbrahamu. 10  Demo ratova pamidzi yemiti. Muti wese usingabereki zvibereko zvakanaka unofanira kutemerwa pasi wokandwa mumoto.+ 11  Kana ndiri ini, ndinokubhabhatidzai nemvura nekuda kwekupfidza zvivi zvenyu,+ asi uyo ari kuuya pashure pangu akasimba kundipfuura, uye ane shangu dzandisina kukodzera kubvisa.+ Iyeye achakubhabhatidzai nemweya mutsvene+ uye nemoto.+ 12  Mudziyo wake wekuurutsisa uri* muruoko rwake, uye achanyatsochenesa buriro* rake, ounganidza gorosi rake achiisa mudura, asi achapisa hundi nemoto+ usingagoni kudzimwa.” 13  Jesu akabva kuGarireya akaenda kuJodhani kuna Johani, kuti anobhabhatidzwa naye.+ 14  Asi iye akaedza kumurambidza, achiti: “Ini ndini ndinotofanira kubhabhatidzwa nemi, nei mava kuuya kwandiri?” 15  Jesu akamupindura achiti: “Panguva ino rega zviitike, nekuti nenzira iyi zvakakodzera kuti tiite zvese zvakarurama.” Haana kuzomurambidza. 16  Achangobva kubhabhatidzwa, Jesu akabuda mumvura; uye denga rakabva ravhurika,+ akaona mweya waMwari uchidzika wakaita senjiva uchiuya paari.+ 17  Ona! Inzwi rakabvawo kudenga+ rikati: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu,+ anodiwa, wandafarira.”+

Mashoko Emuzasi

Pano shoko iri riri kureva nzvimbo isingagari vanhu vakawanda.
Kana kuti “Foshoro yake yekuurutsisa iri.”