Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

B15

Karenda yechiHebheru

NISANI (ABHIBHI) March—April

14 Paseka

15-21 Chingwa Chisina Mbiriso

16 Mupiro wezvibereko zvekutanga

Jodhani runozara nemvura inonaya, nechando chanyunguduka

Bhari

IYARI (ZIVHI) April—May

14 Paseka yevakakundikana mwedzi wakapfuura

Mvura inomira kunaya, kazhinji kunenge kusina makore

Gorosi

SIVHANI May—June

6 Mutambo Wemavhiki (Pendekosti)

Kwava kupisa, hakusisina mwando

Gorosi, maonde ekutanga

TAMUZI June—July

 

Kupisa kunowedzera, dzimwe nzvimbo dzinoita dova rakawanda

Mazambiringa ekutanga

ABHI July—August

 

Kunopisa zvakanyanya

Michero yemumwaka wekupisa

ERURI August—September

 

Kunoramba kuchipisa

Michero yemichindwe, mazambiringa, nemaonde

TISHRI (ETANIMU) September—October

1 Kurira kwebhosvo

10 Zuva Rekuyananisira

15-21 Mutambo Wematumba

22 Gungano dzvene

Mwaka wekupisa unopera, mvura inotanga kunaya

Kurima

HESHIVHANI (BHURI) October—November

 

Mvura isina simba

Maorivhi

KISREVHI November—December

25 Mutambo Wekukumikidza

Mvura inowedzera, chando chinochena, mumakomo munonaya chando

Makwai anoiswa mumatanga

TEBHETI December—January

 

Kunotonhora zvakanyanya, kuchinaya, uye mumakomo munoita chando

Miti neuswa zvinotanga kutungira

SHEBHATI January—February

 

Kutonhora kunodzikira, mvura inoramba ichinaya

Miarumondi inotumbuka

ADHARI February—March

14, 15 Purimu

Kunogara kuchiita mabhanan’ana nechimvuramabwe

Furakisi

VHEADHARI March

Mwedzi wekuwedzera waiwedzerwa kanomwe mumakore 19