Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

A7-E

Upenyu hwaJesu Panyika—Ushumiri hwaJesu Hunobudirira muGarireya (Chikamu 3) nemuJudhiya

NGUVA

NZVIMBO

ZVAKAITIKA

MATEU

MAKO

RUKA

JOHANI

32, pashure pePaseka

Gungwa reGarireya; Bhetisaidha

Anokwira chikepe achienda kuBhetisaidha, uye anoyambira nezvembiriso yevaFarisi; anoporesa bofu

16:5-12

8:13-26

   

Nharaunda yeKesariya Firipi

Makiyi eUmambo; anotaura nezverufu rwake nekumutswa

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Zvinenge zvakaitika muGomo reHemoni

Anoshanduka; Jehovha anotaura

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Nharaunda yeKesariya Firipi

Anoporesa mukomana akagarwa nedhimoni

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Garireya

Anotaurazve nezverufu rwake

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kapenaume

Anobhadhara mutero nemari yatorwa mukanwa mehove

17:24-27

     

Mukuru muUmambo; mufananidzo wegwai rakarasika uye wemuranda asina kuregerera

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Garireya kusvika kuSamariya

Ari munzira kuenda kuJerusarema, anoudza vadzidzi kuti vasiye zvese nekuda kweUmambo

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Ushumiri Hwakazoitwa naJesu muJudhiya Zvakare

NGUVA

NZVIMBO

ZVAKAITIKA

MATEU

MAKO

RUKA

JOHANI

32, Mutambo Wematebhenekeri (kana kuti Wematumba)

Jerusarema

Anodzidzisa paMutambo; varindi vanotumwa kunomusunga

     

7:11-52

Anoti “Ndini chiedza chenyika”; anoporesa munhu akaberekwa ari bofu

     

8:12–9:41

Zvinenge zvakaitika muJudhiya

Anotuma vadzidzi 70; vanodzoka vachifara

   

10:1-24

 

Judhiya; Bhetani

Mufananidzo wemuSamariya akanaka; anoshanya kumba kwavanaMariya naMarita

   

10:25-42

 

Zvinenge zvakaitika muJudhiya

Anodzidzisazve manyengeterero; mufananidzo weshamwari inoramba ichikumbira

   

11:1-13

 

Anodzinga madhimoni nemunwe waMwari; anovaudzazve nezvechiratidzo chaJona

   

11:14-36

 

Anodya nevaFarisi; anoshora unyengeri hwevaFarisi

   

11:37-54

 

Mifananidzo: mupfumi akapusa uye mutariri akatendeka

   

12:1-59

 

Anoporesa mukadzi akaremara paSabata; mufananidzo wetsanga yemasitadhi uye wembiriso

   

13:1-21

 

32, Mutambo Wekukumikidza

Jerusarema

Mufananidzo wemufudzi akanaka uye danga; vaJudha vanoedza kumutema; anoenda kuBhetani mhiri kwaJodhani

     

10:1-39