Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 10:1-42

  • Vaapostora 12 (1-4)

  • Mirayiridzo yeushumiri (5-15)

  • Vadzidzi vachatambudzwa (16-25)

  • Itya Mwari, kwete munhu (26-31)

  • Haana kuunza rugare, asi bakatwa (32-39)

  • Kugamuchira vadzidzi vaJesu (40-42)

10  Saka akashevedza vadzidzi vake 12, akavapa simba pamusoro pemweya isina kuchena,+ kuti vaidzinge uye kuti varape zvirwere zvemarudzi ese neundonda hwemarudzi ese.  Mazita evaapostora vacho 12 ndeaya:+ Wekutanga, Simoni, uya ainzi Petro,+ naAndreya+ munin’ina wake; Jakobho mwanakomana waZebhedhi naJohani+ munin’ina wake;  Firipi naBhatoromeyo;+ Tomasi+ naMateu+ muteresi; Jakobho mwanakomana waArifiyosi; uye Tadhiyosi;  Simoni muKenani;* naJudhasi Iskariyoti, uya akazomutengesa.+  Jesu akatuma 12 ava, achivapa mirayiro iyi:+ “Musapinda mumugwagwa wemamwe marudzi, uye hapana guta revaSamariya ramunofanira kupinda;+  asi rambai muchienda kumakwai akarasika eimba yaIsraeri.+  Pamunenge muchienda, paridzai muchiti: ‘Umambo hwekudenga hwaswedera pedyo.’+  Rapai vanorwara,+ mutsai vakafa, chenesai vane maperembudzi, dzingai madhimoni. Makagamuchira pachena, ipai pachena.  Musatora goridhe kana sirivha kana mhangura yekuisa mumabhandi enyu ekuisira mari,+ 10  kana homwe yekuisira zvekudya, kana nguo mbiri, kana shangu, kana mudonzvo,+ nekuti mushandi akakodzera kuwana zvekudya zvake.+ 11  “Muguta rese kana musha wamunopinda, tsvagai imomo munhu akakodzera, mugare mumba make kusvikira mabvamo.+ 12  Kana mapinda mumba, kwazisai vanhu vemo. 13  Kana imba yacho yakakodzera, rugare rwamunoda kuti ive narwo ngaruuye pairi;+ asi kana isina kukodzera, rugare runobva kwamuri ngarudzokere kwamuri. 14  Kwese kusina munhu anokugamuchirai kana anoteerera mashoko enyu, pamunobuda mumba imomo kana muguta iroro, zunzai guruva riri patsoka dzenyu.+ 15  Chokwadi ndinoti kwamuri, zvichaitika kunyika yeSodhomu neGomora+ paZuva Rekutongwa zviri nani pane zvichaitika kuguta iroro. 16  “Onai! Ndiri kukutumai semakwai ari pakati pemhumhi; saka ivai vakachenjera senyoka asi musina mhosva senjiva.+ 17  Chenjererai vanhu, nekuti vachakuendesai kumatare ekwamunogara+ uye vachakurovai zvakasimba+ mumasinagogi avo.+ 18  Uye muchaendeswa pamberi pemagavhuna nemadzimambo+ nekuda kwangu, kuti zvive uchapupu kwavari nekune mamwe marudzi.+ 19  Asi pavanokuendesai kumatare, musazvidya mwoyo nezvematauriro amuchaita kana kuti nezvezvamuchataura, nekuti zvamuchataura muchazvipiwa panguva yacho iyoyo;+ 20  nekuti hamusi imi mega munenge muchitaura, asi mweya waBaba venyu ndiwo uchange uchitaura uchikushandisai.+ 21  Uyezve, mukoma achaita kuti munin’ina aurayiwe, baba vachiurayisa mwana wavo, uye vana vachapandukira vabereki vavo, vachivaurayisa.+ 22  Uye muchavengwa nevanhu vese nekuda kwezita rangu,+ asi anenge atsungirira kusvikira kumugumo achaponeswa.+ 23  Pavanokutambudzai mune rimwe guta, tizirai kune rimwe;+ nekuti chokwadi ndinoti kwamuri, hamungambopedzi kutenderera maguta aIsraeri Mwanakomana wemunhu asati asvika. 24  “Mudzidzi haapfuuri mudzidzisi wake, uyewo muranda haapfuuri tenzi wake.+ 25  Mudzidzi anongokwanisa kusvika pane mudzidzisi wake, uye muranda pana tenzi wake.+ Kana vanhu vakatumidza tenzi weimba kuti Bherizebhubhu,*+ ko kuzoti veimba yake? 26  Saka musavatya, nekuti hapana chinhu chakafukidzwa chisingazofukurwi, uye chakavanzwa chisingazozivikanwi.+ 27  Zvandinokuudzai murima, taurai muchiedza, uye zvamunonzwa zvichiitwa zevezeve, paridzai muri pamusoro pedzimba.+ 28  Uye musatya vaya vanouraya muviri vasingagoni kuuraya mweya;*+ asi ityai iye anogona kuparadza mweya nemuviri muGehena.*+ 29  Tushiri tuviri tunotengeswa nemari isinganyanyi kukosha,* handizvo here? Asi hapana kana imwe yadzo ingawira pasi Baba venyu vasingazivi.+ 30  Asi kunyange bvudzi remusoro wenyu rakaverengwa rese. 31  Saka musatya; munokosha kupfuura tushiri twakawanda.+ 32  “Saka munhu wese anobvuma kuti anondiziva pamberi pevanhu,+ iniwo ndichabvuma kuti ndinomuziva pamberi paBaba vangu vari kudenga.+ 33  Asi munhu wese anondiramba pamberi pevanhu, iniwo ndichamuramba pamberi paBaba vangu vari kudenga.+ 34  Musafunga kuti ndakauya kuzounza rugare panyika; handina kuuya kuzounza rugare, asi bakatwa.+ 35  Nekuti ndakauya kuzoita kuti pave nekupesana, pakati pemwanakomana nababa vake, mwanasikana naamai vake, uye muroora navamwene vake.+ 36  Chokwadi, vavengi vemunhu vachava vaya vemumba make. 37  Munhu wese anoda baba kana amai kupfuura ini, haana kukodzera ini; uye munhu wese anoda mwanakomana kana mwanasikana kupfuura ini, haana kukodzera ini.+ 38  Uye munhu wese asingagamuchiri danda rake rekutambudzirwa* onditevera haana kukodzera ini.+ 39  Munhu wese anowana mweya wake* acharasikirwa nawo, uye munhu wese anorasikirwa nemweya wake* nekuda kwangu achauwana.+ 40  “Munhu wese anokugamuchirai anondigamuchirawo, uye wese anondigamuchira anogamuchirawo iye akandituma.+ 41  Munhu wese anogamuchira muprofita nekuti muprofita achawana mubayiro wemuprofita,+ uye wese anogamuchira munhu akarurama nekuti munhu akarurama achawana mubayiro wemunhu akarurama. 42  Uye munhu wese anopa mumwe wevadiki ava kapu imwe chete yemvura inotonhorera kuti anwe nekuti iye mudzidzi, chokwadi ndinokuudzai, haazomborasikirwi nemubayiro wake.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “anoshingaira.”
Iri izita rinopiwa Satani, muchinda kana kuti mutongi wemadhimoni.
Kana kuti “upenyu,” kureva, tariro yeupenyu.
ChiGir., “neasarioni.” Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “upenyu hwake.”
Kana kuti “neupenyu hwake.”