Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

A7-B

Upenyu hwaJesu Panyika—Kutanga Kweushumiri hwaJesu

NGUVA

NZVIMBO

ZVAKAITIKA

MATEU

MAKO

RUKA

JOHANI

29, zhizha

Rwizi rwaJodhani, zvichida paBhetani yekumhiri kwaJodhani kana kuti pedyo nayo

Jesu anobhabhatidzwa uye anozodzwa; Jehovha anomuti Mwanakomana wake uye anomufarira

3:13-17

1:9-11

3:21-38

 

Renje reJudhiya

Anoedzwa naDhiyabhorosi

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Bhetani mhiri kwaJodhani

Johani Mubhabhatidzi anozivisa kuti Jesu iGwayana raMwari; vadzidzi vekutanga vanova vateveri vaJesu

     

1:15, 19-51

Kana yekuGarireya; Kapenaume

Chishamiso chekutanga pamuchato, anochinja mvura kuita waini; anoenda kuKapenaume

     

2:1-12

30, Paseka

Jerusarema

Anochenesa temberi

     

2:13-25

Anotaura naNikodhimo

     

3:1-21

Judhiya; Ainoni

Anoenda kumaruwa eJudhiya, vadzidzi vake vanobhabhatidza; Johani anopupura kekupedzisira nezvaJesu

     

3:22-36

Tibheriyasi; Judhiya

Johani anosungwa; Jesu anoenda kuGarireya

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sikari, muSamariya

Ari munzira kuenda kuGarireya, anodzidzisa vaSamariya

     

4:4-43

Renje reJudhiya