Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

B12-A

Vhiki Rekupedzisira Reupenyu hwaJesu Panyika (Chikamu 1)

Jerusarema Nenzvimbo Dzakaripoteredza

 1. Temberi

 2. Munda weGetsemane (?)

 3. Muzinda waGavhuna

 4. Imba yaKayafasi (?)

 5. Imba Yaishandiswa Semuzinda naHerodhi Andipasi (?)

 6. Dziva reBhetizata

 7. Dziva reSiroami

 8. Imba yeSanihedrini (?)

 9. Gorogota (?)

 10. Akeridhama (?)

    Enda pazuva racho:  Nisan 8 |  Nisan 9 |  Nisan 10 |  Nisan 11

 Nisani 8 (Sabata)

KUVIRA KWEZUVA (Mazuva echiJudha anotanga panovira zuva ozopera parinovirazve)

 • Anosvika kuBhetani pasara mazuva 6 kuti Paseka isvike

KUBUDA KWEZUVA

KUVIRA KWEZUVA

 Nisani 9

KUVIRA KWEZUVA

 • Anodya naSimoni wemaperembudzi

 • Mariya anozora Jesu mafuta enadhi

 • VaJudha vanoshanyira Jesu naRazaro

KUBUDA KWEZUVA

 • Anopinda muJerusarema achiratidza kukunda

 • Anodzidzisa mutemberi

KUVIRA KWEZUVA

 Nisani 10

KUVIRA KWEZUVA

 • Anorara kuBhetani

KUBUDA KWEZUVA

 • Anofumoenda kuJerusarema

 • Anochenesa temberi

 • Jehovha anotaura ari kudenga

KUVIRA KWEZUVA

 Nisani 11

KUVIRA KWEZUVA

KUBUDA KWEZUVA

 • Anodzidzisa mutemberi, achishandisa mifananidzo

 • Anotsoropodza vaFarisi

 • Anocherechedza chirikadzi iri kubvisa mari yemupiro

 • Anotaura nezvekuparadzwa kweJerusarema ari paGomo reMiorivhi, otaura chiratidzo chekuvapo kwaachaita

KUVIRA KWEZUVA