Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

B12-A

Vhiki Rekupedzisira Reupenyu hwaJesu Panyika (Chikamu 1)

Nisani 8 (Sabata)

KUVIRA KWEZUVA (Mazuva echiJudha anotanga panovira zuva ozopera parinovirazve)

 • Anosvika kuBhetani pasara mazuva 6 kuti Paseka isvike

KUBUDA KWEZUVA

KUVIRA KWEZUVA

Nisani 9

KUVIRA KWEZUVA

 • Anodya naSimoni wemaperembudzi

 • Mariya anozora Jesu mafuta enadhi

 • VaJudha vanoshanyira Jesu naRazaro

KUBUDA KWEZUVA

 • Anopinda muJerusarema achiratidza kukunda

 • Anodzidzisa mutemberi

KUVIRA KWEZUVA

Nisani 10

KUVIRA KWEZUVA

 • Anorara kuBhetani

KUBUDA KWEZUVA

 • Anofumoenda kuJerusarema

 • Anochenesa temberi

 • Jehovha anotaura ari kudenga

KUVIRA KWEZUVA

Nisani 11

KUVIRA KWEZUVA

KUBUDA KWEZUVA

 • Anodzidzisa mutemberi, achishandisa mifananidzo

 • Anotsoropodza vaFarisi

 • Anocherechedza chirikadzi iri kubvisa mari yemupiro

 • Anotaura nezvekuparadzwa kweJerusarema ari paGomo reMiorivhi, otaura chiratidzo chekuvapo kwaachaita

KUVIRA KWEZUVA