Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

B12-B

Vhiki Rekupedzisira Reupenyu hwaJesu Panyika (Chikamu 2)

Nisani 12

KUVIRA KWEZUVA (Mazuva echiJudha anotanga panovira zuva ozopera parinovirazve)

KUBUDA KWEZUVA

 • Anoswera nevadzidzi vake pasina vamwe vanhu

 • Judhasi anoronga kumutengesa

KUVIRA KWEZUVA

Nisani 13

KUVIRA KWEZUVA

KUBUDA KWEZUVA

 • Petro naJohani vanogadzirira Paseka

 • Jesu nevamwe vaapostora vanosvika zuva rorereka

KUVIRA KWEZUVA

Nisani 14

KUVIRA KWEZUVA

 • Anodya Paseka nevaapostora

 • Anogeza tsoka dzevaapostora

 • Anoti Judhasi abude

 • Anotanga Kudya kwaShe Kwemanheru

 • Anotengeswa uye anosungwa mumunda weGetsemane

 • Vaapostora vanotiza

 • Anomira pamberi peSanihedrini achitongwa pamba paKayafasi

 • Petro anoramba Jesu

KUBUDA KWEZUVA

 • Anomirazve pamberi peSanihedrini

 • Anoendeswa kuna Pirato, ozoendeswa kuna Herodhi, odzoswazve kuna Pirato

 • Anotongerwa rufu uye anourayiwa paGorogota

 • Anofa kuma3 dzemasikati

 • Chitunha chake chinobviswa chovigwa

KUVIRA KWEZUVA

Nisani 15 (Sabata)

KUVIRA KWEZUVA

KUBUDA KWEZUVA

 • Pirato anobvumira kuti guva raJesu richengetedzwe

KUVIRA KWEZUVA

Nisani 16

KUVIRA KWEZUVA

 • Zvimwe zvinonhuhwirira zvekuzora chitunha zvinotengwa

KUBUDA KWEZUVA

 • Anomutswa

 • Anoonekwa nevadzidzi

KUVIRA KWEZUVA