Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

B5

Tebhenekeri uye Mupristi Mukuru

Zvakaita Tebhenekeri

 1. 1 Areka (Eks 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Keteni (Eks 26:31-33)

 3. 3 Mbiru Dzeketeni (Eks 26:31, 32)

 4. 4 Nzvimbo Tsvene (Eks 26:33)

 5. 5 Nzvimbo Tsvenetsvene (Eks 26:33)

 6. 6 Keteni Rekuvharisa Musuo (Eks 26:36)

 7. 7 Mbiru Dzeketeni Rekuvharisa Musuo (Eks 26:37)

 8. 8 Chigadziko Chine Maburi Chemhangura (Eks 26:37)

 9. 9 Atari Yerusenzi (Eks 30:1-6)

 10. 10 Tafura Yechingwa Chekuratidza (Eks 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Chigadziko Chemarambi (Eks 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Jira Retende Reshinda (Eks 26:1-6)

 13. 13 Jira Retende Remvere Dzembudzi (Eks 26:7-13)

 14. 14 Chekufukidzisa Chematehwe Emakondohwe (Eks 26:14)

 15. 15 Chekufukidzisa Chematehwe Akapfava (Eks 26:14)

 16. 16 Furemu (Eks 26:15-18, 29)

 17. 17 Chigadziko Chesirivha Chine Maburi Chakagadzikwa Furemu (Eks 26:19-21)

 18. 18 Mbariro (Eks 26:26-29)

 19. 19 Chigadziko Chesirivha Chine Maburi (Eks 26:32)

 20. 20 Mudziyo Wemhangura (Eks 30:18-21)

 21. 21 Atari Yekupisira Zvibayiro (Eks 27:1-8)

 22. 22 Chivanze (Eks 27:17, 18)

 23. 23 Pekupinda Napo (Eks 27:16)

 24. 24 Maketeni Ejira Anorembera (Eks 27:9-15)

Mupristi Mukuru

Chitsauko 28 chaEksodho chinonyatsorondedzera zvakaita nguo dzemupristi mukuru wevaIsraeri