Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 26:1-75

  • Jesu anodirwa mafuta anonhuwirira (6-13)

  • Paseka yekupedzisira uye kutengeswa (14-25)

  • Kudya kwaShe Kwemanheru kunotangwa (26-30)

  • Petro anoudzwa kuti acharamba Jesu (31-35)

  • Jesu anonyengetera muGetsemane (36-46)

  • Jesu anosungwa (47-56)

  • Kutongwa pamberi peSanihedrini (57-68)

  • Petro anoramba Jesu (69-75)

26  Jesu paakanga apedza kutaura zvese izvi, akati kuvadzidzi vake:  “Munoziva kuti Paseka yasarirwa nemazuva maviri kuti isvike,+ uye Mwanakomana wemunhu achaiswa mumaoko evanhu vachamuroverera padanda.”+  Vatungamiriri vevapristi nevakuru vevanhu vakaungana muchivanze chemupristi mukuru ainzi Kayafasi,+  ndokurangana+ kuti vabate* Jesu vachishandisa manomano* kuti vamuuraye.  Asi vaiti: “Hatidi kuzviita pamutambo, nekuti vanhu vanozoita zhowezhowe.”  Jesu paaiva kuBhetani mumba maSimoni wemaperembudzi,+  mumwe mukadzi akanga aine chinu chearabhasta* chaiva nemafuta anonhuhwirira, anodhura kwazvo, akasvika paari, akatanga kuadira mumusoro make paakanga achidya.  Vadzidzi vachiona izvi vakatsamwa, vakati: “Ko mafuta aya ari kutambisirweiko?  Nekuti angadai atengeswa nemari yakawanda yopiwa varombo.” 10  Achiziva izvi, Jesu akati kwavari: “Muri kuda kunetsereiko mukadzi uyu? Andiitira zvakanaka. 11  Nekuti varombo munogara muinavo,+ asi hamusi kuzogara muineni.+ 12  Paaisa mafuta aya anonhuhwirira pamuviri wangu, azviita achigadzirira kuvigwa kwangu.+ 13  Chokwadi ndinoti kwamuri, kwese kuchaparidzwa mashoko aya akanaka munyika yese, zvaitwa nemukadzi uyu zvichataurwawo achiyeukwa.”+ 14  Mumwe wevane Gumi Nevaviri, ainzi Judhasi Iskariyoti,+ akabva aenda kuvatungamiriri vevapristi,+ 15  akati: “Ndikamutengesa kwamuri munondipei?”+ Ivo vakati vaizomupa masirivha 30.+ 16  Saka kubvira ipapo akatanga kutsvaga mukana wakanaka wekumutengesa. 17  Pazuva rekutanga reChingwa Chisina Mbiriso+ vadzidzi vakauya kuna Jesu, vachiti: “Munoda kuti tikugadzirirei kupi pekudyira Paseka?”+ 18  Iye akati: “Endai kuna Nhingi muguta moti kwaari, ‘Mudzidzisi ati: “Nguva yangu yava kusvika; ndichachengetera Paseka pamba pako nevadzidzi vangu.”’” 19  Saka vadzidzi vakaita zvavakarayirwa naJesu, vakagadzirira Paseka. 20  Paakanga ava manheru,+ akagara patafura nevadzidzi 12.+ 21  Pavakanga vachidya, akati: “Chokwadi ndinoti kwamuri, mumwe wenyu achanditengesa.”+ 22  Vakarwadziwa kwazvo nazvo, mumwe nemumwe wavo ndokutanga kuti kwaari: “Ishe, ndini here?” 23  Akavapindura achiti: “Ari kuseva neni mundiro ndiye achanditengesa.+ 24  Chokwadi, Mwanakomana wemunhu ari kuenda, sekunyorwa kwazvakaitwa nezvake, asi ane nhamo+ munhu iyeye ari kutengesa Mwanakomana wemunhu!+ Zvaiva nani kudai munhu iyeye asina kutombozvarwa.”+ 25  Judhasi, uyo akanga ava kuda kumutengesa, akapindura achiti: “Ndini here, Rabhi?” Jesu akati kwaari: “Iwe ndiwe wazvitaura.” 26  Pavakanga vachidya kudaro, Jesu akatora chingwa, akakumbira chikomborero, ndokuchimedura,+ uye akachipa vadzidzi, akati: “Tambirai mudye. Ichi chinomirira muviri wangu.”+ 27  Uye akatora kapu, akaonga ndokuvapa, achiti: “Mese inwai,+ 28  nekuti iyi inomirira ‘ropa+ rangu resungano,’+ richadururirwa vazhinji+ kuti vakanganwirwe zvivi.+ 29  Asi ndinokuudzai kuti: Handichazombonwizve zvibereko izvi zvemuzambiringa kusvikira zuva randichazvinwa nemi zvava zvitsva muUmambo hwaBaba vangu.”+ 30  Pavakazopedza, vakaimba nziyo dzekurumbidza,* ndokubuda vachienda kuGomo reMiorivhi.+ 31  Jesu akabva ati kwavari: “Mese muchandisiya* pamusana pezvichaitika kwandiri usiku huno, nekuti zvakanyorwa kuti: ‘Ndicharova mufudzi, uye makwai achapararira.’+ 32  Asi kana ndamutswa, ndichafanotungamira kuGarireya.”+ 33  Asi Petro akamupindura achiti: “Kunyange vamwe vese vakakusiyai* pamusana pezvichaitika kwamuri, ini handifi ndakakusiyai!”*+ 34  Jesu akati kwaari: “Chokwadi ndinoti kwauri, usiku huno, jongwe risati rarira, uchandiramba katatu.”+ 35  Petro akati kwaari: “Kunyange kana ndichifanira kufa nemi, handizombokurambii.”+ Vamwe vadzidzi vese vakataurawo saizvozvo. 36  Jesu akabva asvika navo panzvimbo inonzi Getsemane,+ akati kuvadzidzi: “Garai pano ini ndiende uko kunonyengetera.”+ 37  Akatora Petro nevanakomana vaviri vaZebhedhi, uye akatanga kurwadziwa mumwoyo make uye kunetseka zvikuru.+ 38  Akabva ati kwavari: “Mwoyo* wangu uri kurwadziwa kwazvo, zvekufa. Sarai pano murambe makarinda neni.”+ 39  Uye akaenda mberi zvishoma ndokugwadama, akanyengetera achiti:+ “Baba, kana zvichiita, kapu+ iyi ngaindipfuure. Asi, ngakurege kuva kuda kwangu, asi kuda kwenyu.”+ 40  Akadzoka kuvadzidzi, akavawana vachirara, akati kuna Petro: “Matadzawo kungorinda neni kweawa imwe chete zvayo here?+ 41  Rambai makarinda+ uye rambai muchinyengetera,+ kuti murege kupinda mumuedzo.+ Mweya* unoda zvawo, asi nyama haina simba.”+ 42  Akaendazve, kechipiri, akanyengetera achiti: “Baba, kana zvisingaiti kuti ipfuure ndisina kuinwa, kuda kwenyu ngakuitwe.”+ 43  Akadzokazve akavawana vachirara, nekuti maziso avo akanga orema. 44  Saka akavasiya, akaendazve, akanyengetera kechitatu, achitaura zvaakanga ambotaura. 45  Akabva adzoka kuvadzidzi akati kwavari: “Nguva yakaita seino ndiyo yamuri kurara muchizorora henyu! Onai! Nguva yava pedyo yekuti Mwanakomana wemunhu atengeswe mumaoko evatadzi. 46  Simukai tiende. Onai! Mutengesi wangu ava kusvika.” 47  Achiri kutaura, Judhasi, mumwe wevane Gumi Nevaviri, akabva asvika aine vanhu vakawanda vaiva nemapakatwa netsvimbo, vakanga vatumwa nevatungamiriri vevapristi nevakuru vevanhu.+ 48  Zvino mutengesi wake akanga avapa chiratidzo, achiti: “Mukaona wandinenge ndatsvoda, ndiye wacho; ibvai mamusunga.” 49  Akananga kuna Jesu ndokuti: “Hevoi Rabhi!” achibva amutsvoda zvinyoronyoro. 50  Asi Jesu akati kwaari: “Shamwari, wavingei?”+ Ivo vakabva vasvika, vakabata Jesu, vakamusunga. 51  Asi mumwe wevaya vakanga vaina Jesu akabva atambanudza ruoko rwake, akavhomora bakatwa rake, akacheka muranda wemupristi mukuru, nzeve ikabva.+ 52  Jesu akabva ati kwaari: “Dzorera bakatwa rako parinogara,+ nekuti vese vanotora bakatwa vachaparara nebakatwa.+ 53  Iwe unofunga kuti ndingatadza kukumbira Baba vangu kuti vandipe iye zvino mapoka makuru engirozi anopfuura 12?+ 54  Kana ndikadaro, Magwaro angazozadziswa sei anotaura kuti zvinofanira kuitika saizvozvi?” 55  Ipapo Jesu akati kumhomho yevanhu: “Ko ndava gororo here zvamauya kuzondisunga muine mapakatwa netsvimbo? Ndaigara ndichidzidzisa mutemberi mazuva ese,+ asi hamuna kundisunga.+ 56  Asi izvi zvese zvaitika kuti zvakanyorwa nevaprofita zvizadziswe.”*+ Vadzidzi vese vakabva vamusiya, vakatiza.+ 57  Vaya vakasunga Jesu vakaenda naye kumupristi mukuru Kayafasi,+ kwakanga kwakaungana vanyori nevakuru.+ 58  Asi Petro akaramba achimutevera ari nechekure, kusvikira pachivanze chemupristi mukuru, uye akapinda mukati ndokugara nevashandi vepamba kuti aone kuti zvaizoguma sei.+ 59  Vatungamiriri vevapristi neSanihedrini yese vakanga vachitsvaga uchapupu hwenhema hwekupomera Jesu kuti vamuuraye.+ 60  Asi hapana hwavakawana, kunyange zvazvo zvapupu zvizhinji zvenhema zvakauya.+ Pava paya, zvapupu zviviri zvakauya, 61  zvikati: “Munhu uyu akati, ‘Ndinokwanisa kupaza temberi yaMwari ndoivaka mumazuva matatu.’”+ 62  Paakanzwa izvi, mupristi mukuru akasimuka akati kwaari: “Haupinduri here? Unoti chii nezvauri kupomerwa nevarume ava?”+ 63  Asi Jesu akaramba akanyarara.+ Saka mupristi mukuru akati kwaari: “Ndinoita kuti upike naMwari mupenyu kuti utiudze kana uri iwe Kristu, Mwanakomana waMwari!”+ 64  Jesu akati kwaari: “Iwe ndiwe wazvitaura. Asi ndinoti kwamuri: Kubvira zvino muchaona Mwanakomana wemunhu+ agere kuruoko rwerudyi rwesimba+ achiuya ari pamusoro pemakore ekudenga.”+ 65  Mupristi mukuru akabva abvarura nguo dzake dzekunze, achiti: “Amhura! Tichadirei zvimwe zvapupu? Onai! Iye zvino mamunzwa mega achimhura. 66  Munoti kudii?” Vakapindura kuti: “Anofanira kufa.”+ 67  Vakabva vamusvipira kumeso,+ vakamurova nezvibhakera.+ Vamwe vakamurova kumeso nembama,+ 68  vachiti: “Iwe Kristu, tiprofitire. Ndiani akurova?” 69  Petro akanga agere panze muchivanze, uye mumwe mushandi wechisikana akauya paari akati: “Iwe waivawo naJesu wekuGarireya!”+ 70  Asi iye akaramba pamberi pavo vese, achiti: “Handizivi zvauri kutaura.” 71  Paakaenda kukamba kepagedhi, mumwe musikana akamuziva akati kune vakanga varipo: “Murume uyu akanga aina Jesu wekuNazareta.”+ 72  Akarambazve, akapika achiti: “Handimuzivi murume uyu!” 73  Pashure pekanguva, vakanga vakamira ipapo vakauya vakati kuna Petro: “Chokwadi iwewo uri mumwe wavo, nekuti rurimi rwako chairwo runokubatisa.”* 74  Akabva atanga kutuka nekupika, achiti: “Handimuzivi murume uyu!” Jongwe rakabva rarira pakarepo. 75  Uye Petro akayeuka zvakanga zvakataurwa naJesu, kuti: “Jongwe risati rarira, uchandiramba katatu.”+ Uye akabuda panze akachema zvinosiririsa.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vasunge.”
Kureva kuti vaida kumusunga nenzira inoita kuti vanhu vaone seane mhosva.
Kana kuti “mapisarema.”
ChiGir., “muchagumburwa.”
ChiGir., “vakagumburwa.”
ChiGir., “ndakagumburwa.”
Kana kuti “Mweya.”
Shoko racho rechiGiriki nderekuti pneuʹma. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “magwaro evaprofita azadziswe.”
Kana kuti “matauriro ako chaiwo anokubatisa.”