Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

MUBVUNZO 19

Mabhuku emuBhaibheri Akasiyana-siyana Anotaura Nezvei?

MAGWARO ECHIHEBHERU (“TESTAMENDE YEKARE”)

MABHUKU 5 EKUTANGA:

Genesisi, Eksodho, Revhitiko, Numeri, Dheuteronomi

Kubva pakusikwa kwezvinhu kusvika pakutanga kwerudzi rwevaIsraeri

MABHUKU ENHOROONDO (MABHUKU 12):

Joshua, Vatongi, Rute

Kupinda kwevaIsraeri muNyika Yakapikirwa uye zvakazoitika

1 na2 Samueri, 1 na2 Madzimambo, 1 na2 Makoronike

Nhoroondo yevaIsraeri kusvika pakaparadzwa Jerusarema

Ezra, Nehemiya, Esteri

Nhoroondo yevaJudha pavakanga vadzoka kubva kuBhabhironi kuutapwa

MABHUKU ENHETEMBO (MABHUKU 5):

Jobho, Mapisarema, Zvirevo, Muparidzi, Rwiyo rwaSoromoni

Muunganidzwa wemashoko euchenjeri uye nziyo

MABHUKU EUPROFITA (MABHUKU 17):

Isaya, Jeremiya, Mariro, Ezekieri, Dhanieri, Hosiya, Joeri, Amosi, Obhadhiya, Jona, Mika, Nahumi, Habhakuki, Zefaniya, Hagai, Zekariya, Maraki

Uprofita, kana kuti zvakataurwa kuti zvaizoitika kuvanhu vaMwari

MAGWARO ECHIKRISTU ECHIGIRIKI (“TESTAMENDE ITSVA”)

MABHUKU EEVHANGERI (MABHUKU 4):

Mateu, Mako, Ruka, Johani

Upenyu hwaJesu uye ushumiri hwake

MABASA EVAAPOSTORA (BHUKU RIMWE CHETE):

Nhoroondo yekutanga kweungano yechiKristu uye basa reumishinari

TSAMBA (MABHUKU 21):

VaRoma, 1 na2 VaKorinde, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 na2 VaTesaronika

Tsamba dzakanyorerwa dzimwe ungano dzakasiyana-siyana dzechiKristu

1 na2 Timoti, Tito, Firimoni

Tsamba dzakanyorerwa vamwe vaKristu

VaHebheru, Jakobho, 1 na2 Petro, 1, 2, na3 Johani, Judha

Dzimwewo tsamba dzakanyorerwa vaKristu vese

ZVAKAZARURWA (BHUKU RIMWE CHETE):

Uprofita hunotevedzana hwakaratidzwa muapostora Johani