Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 14:1-36

  • Johani Mubhabhatidzi anodimburwa musoro (1-12)

  • Jesu anopa vanhu 5 000 zvekudya (13-21)

  • Jesu anofamba pamusoro pemvura (22-33)

  • Kuporesa muGenesareti (34-36)

14  Panguva iyoyo, Herodhi, mutongi weruwa, akanzwa nezvaJesu,+  akati kuvashandi vake: “Uyu ndiJohani Mubhabhatidzi. Akamutswa kuvakafa, ndokusaka ari kuita mabasa esimba.”+  Herodhi* akanga abata Johani, akamusunga, akamuisa mujeri nemhosva yaHerodhiyasi, mudzimai wemukoma wake Firipi.+  Nekuti Johani akanga achiti kwaari: “Hazvibvumirwi nemutemo kuti imi muve naye.”+  Asi kunyange aida kumuuraya, aitya vanhu, nekuti vaimuti muprofita.+  Asi musi waipembererwa zuva rekuberekwa kwaHerodhi,+ mwanasikana waHerodhiyasi akatamba ipapo, Herodhi akafara nazvo+  zvekuti akavimbisa achiita zvekupika kuti aizomupa chese chaanenge akumbira.  Akabva ataura zvaakanga afurirwa naamai vake, ndokuti: “Ndipei pano musoro waJohani Mubhabhatidzi uri mundiro.”+  Kunyange zvazvo zvakamurwadza, mambo akarayira kuti aupiwe, nekuti airemekedza mhiko dzake uye vaya vaaidya navo. 10  Saka akatumira shoko, akaita kuti Johani adimburwe musoro mujeri. 11  Musoro wake wakaunzwa uri mundiro ukapiwa musikana wacho, akauendesa kuna amai vake. 12  Vadzidzi vake vakazouya, vakatora chitunha chake, ndokumuviga; vakabva vauya kuzoudza Jesu nezvazvo. 13  Jesu paakanzwa izvi, akabva ipapo nechikepe akaenda kunzvimbo isina vanhu kuti ave ega. Asi vanhu pavakanzwa nezvazvo, vakamutevera netsoka vachibva mumaguta.+ 14  Paakasvika kumahombekombe, akaona vanhu vakawanda, uye akasiririswa navo,+ akarapa vairwara vavo.+ 15  Asi ava manheru vadzidzi vake vakauya kwaari, vakati: “Nzvimbo ino iri kure nekunogara vanhu uye nguva yapera; chiregai vanhu vaende mumisha vanozvitengera zvekudya.”+ 16  Asi Jesu akati kwavari: “Havafaniri kuenda; vapei zvekudya imimi.” 17  Vakati kwaari: “Hatina chatiinacho pano kunze kwezvingwa zvishanu nehove mbiri.” 18  Akati: “Uyai nazvo pandiri.” 19  Akati vanhu vese vagare pasi muuswa. Akabva atora zvingwa zvacho zvishanu nehove mbiri, uye achitarisa kudenga, akakumbira chikomborero,+ uye amedura zvingwa, akazvipa vadzidzi, vadzidzi vakazvipa vanhu vese. 20  Saka vese vakadya vakaguta, uye vakaunganidza zvakanga zvasara, zvikazadza tswanda 12.+ 21  Vakadya vacho vaiva varume vangasvika 5 000, uyewo vakadzi nevana.+ 22  Pakarepo akabva aita kuti vadzidzi vake vakwire chikepe vofanotungamira mhiri, iye ndokusara achiita kuti vanhu vaende.+ 23  Paakanga aendesa vanhu vese, akakwira mugomo ari ega kuti anonyengetera.+ Pakwakanga kwasviba, akanga arimo ari ega. 24  Pari zvino chikepe chakanga chava kure nenyika, nemazana mazhinji emamita,* chichitadziswa kufamba zvakanaka nemasaisai nekuti mhepo yaibva nechekwavakanga vakananga. 25  Asi panguva yechina yekurinda kweusiku,* akauya kwavari, achifamba pamusoro pegungwa. 26  Pavakamuona achifamba pamusoro pegungwa, vadzidzi vakanetseka, vachiti: “Haasi munhu chaiye uyu!” Uye vakaridza mhere nekutya. 27  Asi Jesu akabva ataura navo achiti: “Musavhunduka henyu! Ndini; musatya.”+ 28  Petro akamupindura kuti: “Ishe, kana muri imi, itai kuti ndiuye kwamuri nepamusoro pemvura.” 29  Iye akati: “Uya!” Saka Petro akaburuka muchikepe akafamba pamusoro pemvura achienda kwaiva naJesu. 30  Asi paakatarisa dutu, akatanga kutya. Uye paakatanga kunyura, akashevedzera achiti: “Ishe, ndiponeseiwo!” 31  Jesu akabva angotambanudza ruoko rwake akamubata, ndokuti kwaari: “Iwe une kutenda kudiki, nei usina kuva nechokwadi?”+ 32  Pavakanga vakwira muchikepe, dutu rakadzikama. 33  Vaya vakanga vari muchikepe vakabva vamupfugamira, vachiti: “Chokwadi muri Mwanakomana waMwari.” 34  Uye vakayambuka vakasvika kunzvimbo inonzi Genesareti.+ 35  Vanhu venzvimbo iyoyo pavakangomuziva, vakatumira shoko munyika iyoyo yese yakapoteredza, uye vanhu vakauya kwaari nevanhu vese vairwara. 36  Uye vaimuteterera kuti vangobata masa* enguo yake yekunze chete,+ uye vese vaiabata vakaporeswa.

Mashoko Emuzasi

Kureva, Herodhi Andipasi. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
ChiGir., “nemastadhiya akawanda.” Stadhiya rimwe chete rakanga rakaenzana nemamita 185.
Kureva, kubva kuma3:00 dzeusiku kusvika kuma6:00 dzemangwanani.
Masa itambo kana kuti shinda dzinosiyiwa dzakarembera kumucheto wemachira kana kuti zvipfeko.