Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

MUBVUNZO 15

Ungaita Sei Kuti Uwane Mufaro?

“Zviri nani kudya muriwo paine rudo pane kudya nyama yemombe yakakora asi paine ruvengo.”

Zvirevo 15:17

“Ini, Jehovha, ndini Mwari wako, iye anokudzidzisa zvinokubatsira, iye anokutungamirira munzira yaunofanira kufamba nayo.”

Isaya 48:17

“Vanofara vaya vanoziva kuti vanoda kutungamirirwa naMwari, nekuti Umambo hwekudenga ndehwavo.”

Mateu 5:3

“Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.”

Mateu 22:39

“Zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo izvozvo.”

Ruka 6:31

“Vanofara ndevaya vanonzwa shoko raMwari vorichengeta!”

Ruka 11:28

“Kana munhu aine zvizhinji, upenyu hwake hahubvi pazvinhu zvaainazvo.”

Ruka 12:15

“Saka kana tiine zvekudya nezvekupfeka, tichagutsikana nezvinhu izvi.”

1 Timoti 6:8

“Kupa kune mufaro kupfuura kugamuchira.”

Mabasa 20:35