Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Indekisi Inobatsira Kutsvaga Mashoko muBhaibheri

A

ABHA

, VaR 8:15 tinoshevedzera kuti: A., Baba!

ABHERI

, Ge 4:8 Kaini akauraya A.

Mt 23:35 ropa raA. akarurama

ABHIGAIRI

, 1Sa 25:3 A. akanga akachenjera

ABRAHAMU

, Ge 21:12 Mwari akati kuna A., Teerera

2Mak 20:7 shamwari yenyu A.

Mt 22:32 Mwari waA., Mwari wevapenyu

VaR 4:3 A. akatenda, akanzi akarurama

ACHASEKA

, Pis 2:4 pachigaro chekumatenga a.

ACHAVAPO

, 2Pe 3:4 zvaakanzi a., zvino ari kupi?

ACHAVHUNDUKA

, Isa 28:16 Hapana anotenda a.

ACHAZVIDAVIRIRA

, VaR 14:12 mumwe nemumwe a.

ACHAZVININIPISA

, Mt 18:4 wese a. semwana

ACHIDZVINYIRIRWA

, Mup 5:8 ukaona murombo a.

ACHIZVIISA PASI

, Ru 2:51 akaramba a. pavo

ADHAMU

, Ge 5:5 A. akararama makore 930

1VaK 15:22 vese vari kufa muna A.

1VaK 15:45 A. wekupedzisira akava

1Ti 2:14 A. haana kunyengerwa

ADYE, ANWE

, Mup 2:24 pane kuti a. uye afadzwe

ADZIDZISE

, Ezr 7:10 akagadzirira mwoyo kuti a.

1Ti 2:12 Handibvumiri mukadzi kuti a.

AFA

, Ru 15:24 mwanakomana akanga a.

AFADZE

, 1VaK 7:33 kuti a. mudzimai wake

AFARE

, Mup 8:15 adye, anwe uye a.

AKABEREKWA

, Job 14:1 a. nemukadzi

AKADA

, Joh 3:16 Mwari a. nyika kwazvo

AKADERERA

, 1Sa 2:8 Anosimudza a. muguruva

Pis 41:1 ane hanya nemunhu a.

AKAFA

, Job 14:14 munhu a., angararamazve?

Joh 11:25 kunyange a., achava mupenyu

AKAFEMERWA

, 2Ti 3:16 Magwaro ese a.

AKAIPA

, Pis 37:21 a. anokwereta asingadzoreri

Zvi 29:2 kana a. achitonga

Isa 26:10 a., haazodzidzi kururama

Isa 26:10 munhu a. akanzwirwa nyasha

1Jo 5:19 nyika iri musimba rea.

AKAKODZERA

, Mt 10:11 tsvagai imomo a.

AKAKWIRA

, Joh 3:13 hapana munhu a. kudenga

AKAMUKA

, Zva 16:15 Anofara anoramba a.

AKANAKA

, VaR 5:7 angatoshinga kufira munhu a.

AKANDIZODZA

, Isa 61:1 a. kuti ndizivise mashoko

AKANETA

, Isa 40:29 Anopa munhu a. simba

Isa 50:4 kupindura munhu a.

AKANGWARA

, Zvi 22:3 a. anoona njodzi ohwanda

Mt 24:45 muranda akatendeka, a.

AKANI

, Jos 7:1 A. akatora zvinhu

AKAOMA MUTEZO

, Ru 5:24 murume a., Simuka

AKAOMERA

, Zvi 23:6 Usadya zvekudya zvemunhu a.

AKAONGA

, Mab 28:15 paakadziona, a. Mwari

AKARAMBWA

, Isa 53:3 Akazvidzwa uye a. nevanhu

AKASIYA

, Mt 19:29 wese a. dzimba kana minda

AKAVADA

, Joh 13:1 a. kusvikira pamugumo

AKAWA

, Mup 4:10 mumwe a., mumwe anobatsira

AKAZODZA

, 1Sa 16:13 Samueri a. Dhavhidhi

AKAZVIDURURA

, VaF 2:7 a., akava semuranda

AKAZVIDZWA

, Isa 53:3 A. uye akarambwa nevanhu

AKUDZWE

, 1VaK 10:31 itai zvinhu zvese kuti Mwari a.

AKWIRA

, Mab 18:2 muJudha ainzi A.

AMAGEDHONI

, Zva 16:16 kunzvimbo inonzi A.

AMAI

, Eks 20:12 Kudza baba vako naa. vako

Pis 27:10 Kunyange baba vangu naa.

Zvi 23:22 usazvidza a. vako

Ru 8:21 A. vangu nevanin’ina vangu

Joh 19:27 Ona a. vako!

VaG 4:26 Jerusarema kumusoro ndiro a.

1VaT 2:7 saa. vanoyamwisa

AMENI

, Dhe 27:15 Vanhu vese vachiti, A.!

1VaK 14:16 A. paunenge wanyengetera

2VaK 1:20 nekwaari tinoti A. kuna Mwari

ANA

, Ru 2:36, 37 muprofitakadzi A.

ANANIYASI

, Mab 5:1 A. naSafira

ANGAMIRISANA

, VaR 8:31 ndiani a. nesu?

ANODA

, Mik 6:8 Jehovha a. kuti uitei

Mt 10:37 wese a. baba kupfuura ini

ANODEI

, Dhe 10:12 Jehovha a. kwauri?

ANODIWA

, Mt 3:17 Mwanakomana wangu, a.

ANOFARA

, Pis 32:1 A. ane chivi chinofukidzwa

Pis 94:12 A. munhu wamunoruramisa

ANOKARA

, 1VaK 5:11 musafambidzana nemunhu a.

ANOKUTEERERAI

, Ru 10:16 Wese a. anonditeererawo

ANONYARA

, Mk 8:38 a. neni

ANONYEPA

, Pis 101:7 hapana a. achamira

Zvi 19:22 kuva murombo pane kuva a.

ANOPA

, Zvi 11:24 a. zvakawanda anoguma ava

ANOZVIDZORA

, 2Ti 2:24 a. kana akatadzirwa

ANOZVININIPISA

, Zek 9:9 A. uye akatasva dhongi

Jak 4:6 ane nyasha kune va.

ANOZVIPARADZANISA

, Zvi 18:1 a. nevamwe anotsvaga

ANOZVIRUMBIDZA

, 1VaK 1:31 A., ngaazvirumbidze muna

APORO

, Mab 18:24 A., aigona kutaura

1VaK 3:6 Ini ndakadyara, A. akadiridza

APURO

, Zvi 25:11 maa. egoridhe mundiro

ARARATI

, Ge 8:4 areka yakagara paA.

AREKA

, Ge 6:14 Zvigadzirire a.

Eks 25:10 gadzira a. nemubayamhondoro

2Sa 6:6 Uza akabata A.

1Mak 15:2 anotakura A. kunze kwevaRevhi

AREYOPAGO

, Mab 17:22 Pauro akamira paA.

ARIKO

, Joh 7:28 akandituma a. zvechokwadi

ARUFA

, Zva 1:8 A. naOmega

ASINGACHENGETI

, 1Ti 5:8 munhu a. vekwake

ASINGADI

, 1Jo 4:20 a. hama yake haangadi Mwari

ASINGAONEKI

, VaH 11:27 seaiona uya a.

ASINGAONGI

, Zvi 29:21 anotunhidzwa anozova a.

ASINGARANGWI

, Zvi 29:15 mwana a. anonyadzisa

ASINGAROORI

, 1VaK 7:38 a. achatoita zviri nani

ASINGATADZI

, 1Mad 8:46 hapana munhu a.

ASINGATEERERI

, Joh 3:36 a. Mwanakomana

ASINGATENDI

, 1VaK 7:12 hama iine mudzimai a.

1VaK 7:15 kana a. akasarudza kuenda

ASUNUNGURWA

, VaR 6:7 anenge afa a. pachivi

ATARI

, Ge 8:20 Noa akavaka a.

Eks 27:1 a. yemubayamhondoro

Mt 5:24 siya chipo pamberi pea.

Mab 17:23 a. Kuna Mwari Asingazivikanwi

ATEMISI

, Mab 19:34 A. wevaEfeso mukuru!

ATENE

, Mab 17:21 VaA. vese

AUNGANIDZE

, VaE 1:10 a. zvinhu zvese muna Kristu

AZAZERI

, Re 16:8 Aroni achakanda mujenya weA.

B

BABA

, Ge 2:24 achasiya b. naamai

Pis 2:7 Nhasi ndava b. vako

Pis 68:5 B. venherera

Pis 89:26 B. vangu, Mwari wangu

Pis 103:13 Sab. vanonzwira tsitsi

Isa 9:6 B. Vasingagumi

Mt 6:9 B. vedu vari kudenga

Mt 6:32 B. vanoziva kuti munoda izvi

Mt 23:9 musati b. kumunhu

Ru 2:49 kuva mumba maB. vangu

Ru 15:20 b. vake, vakamumbundira

Joh 5:20 B. vanoda Mwanakomana

Joh 10:30 Ini naB. tiri vamwe

Joh 14:6 Hapana anouya kuna B.

Joh 14:9 aona ini aonawo B.

Joh 14:28 B. vakuru kwandiri

Joh 14:28 ndiri kuenda kuna B.

BAKATWA

, 1Sa 17:47 Jehovha haaponesi neb.

Mt 26:52 vanotora b. vachaparara neb.

VaE 6:17 b. remweya, shoko raMwari

VaH 4:12 shoko rakapinza kupfuura b.

BAKO

, Mt 21:13 muri kuiita b. remakororo

BASA

, Ne 4:6 vakaisa mwoyo pab. racho

Zvi 22:29 Unoona munhu anoziva b. rake here?

Mt 22:5 havana kumboita b. nazvo

Mab 1:20 Mumwe ngaatore b. reutariri

VaE 4:28 Anoba ngaaite b.

BASA DZVENE

, VaR 12:1 b. ramunoita

BASA RAKAOMA

, 1Pe 1:13 gadzirirai kuita b.

BATA

, Zvi 10:19 anob. muromo wake akangwara

Mt 8:3 akamub., achiti: Ndinoda!

Ru 5:10 zvino uchange uchib. vanhu

2VaK 6:17 musab. chisina kuchena

BATA KUMESO

, Zvi 29:5 anorumbidza zvekumub.

Jud 16 vachib. kuti vawane zvavanoda

BATANA

, Zef 3:9 amushumire akab.

VaE 4:3 kuchengeta kub. kwemweya

VaE 4:13 tasvika pakub. mukutenda

VaF 2:2 makanyatsob., muchiva nekufunga

BATISISA

, VaR 12:9 b. zvakanaka

VaF 2:16 muchiramba makab. shoko

BATSIRA

, Zvi 14:23 Kushanda zvakaoma kunob.

2Ti 3:16 Magwaro ese anob.

BAYA

, Zek 12:10 vachatarisa uya wavakab.

BAZI

, Joh 15:2 Vanobvisa b. risingabereki

Joh 15:4 b. risingagoni kubereka

BENZI

, Pis 14:1 B. rinoti mumwoyo maro

Zvi 14:16 b. harifungi uye rinozvivimba

Mup 7:7 akachenjera aite seb.

Ru 12:20 Iwe b., usiku huno

BEREKA

, Isa 66:7 akab. asati arwadziwa nepamuviri

1Pe 1:3 akatib. patsva

BEREKAI

, Ge 1:28 B. muwande

BHAARI

, Jer 19:5 vapise vanakomana kuna B.

BHABHATIDZA

, Mt 28:19 munoita vadzidzi, muchivab.

BHABHATIDZWA

, Mt 3:13 Jesu akaenda kuti anob.

Mab 2:41 vakab., vangasvika 3 000

Mab 8:36 Chii chinganditadzisa kub.?

BHABHERI

, Ge 11:9 rakatumidzwa kuti B.

BHABHIRONI

, Jer 51:6 Tizai muB.

Jer 51:30 Varwi veB. vamira kurwa

Jer 51:37 B. richava mirwi yematombo

Zva 17:5 B. Guru, amai vepfambi

Zva 18:2 B. Guru rawa

BHADHARA

, Jer 22:13 Achiramba kumub.

BHANABHASI

, Mab 9:27 B. ndiye akazomubatsira

BHANDI

, Isa 11:5 Kururama kuchava b.

BHARAMI

, Nu 22:28 dhongi rakati kuna B.

BHARUKI

, Jer 45:2 pamusoro pako iwe B.

BHATI-SHEBHA

, 2Sa 11:3 B. mudzimai waUriya

BHESHAZARI

, Dha 5:1 Mambo B. akaita mabiko

BHETERI

, Ge 28:19 Akaitumidza kuti B.

BHETREHEMA

, Mik 5:2 B. Efrata

BHEYA

, 1Sa 17:37 akandinunura pab.

Isa 11:7 Mhou neb. pamwe chete

BHEZARERI

, Eks 31:2 ndasarudza B.

BHIZA

, Zva 6:2 Ndakaona b. jena

Zva 19:11 Ndakaona paine b. jena

BHIZIMISI

, Jak 4:13 tichaita b. towana mubereko

BHOSVO

, 1VaK 14:8 b. rikarira zvisina kujeka

BHUKU

, Eks 32:33 ndiye wandichadzima mub.

Dhe 17:18 kuzvinyorera Mutemo mub.

Jos 1:8 B. reMutemo harifaniri kubva

Mar 3:16 b. rekuyeuchidza rakanyorwa

BHUKU REUPENYU

, Zva 20:15 asina kunyorwa mub.

BIRIDZIRA

, Re 19:13 Usab. mumwe wako

Zvi 15:27 anob. kuti azvipfumise

BIRIDZIRWA

, 1VaK 6:7 Madii kungobvuma kub.

BOFU

, Re 19:14 chinopiringisha b.

BOKA

, Ru 12:32 Musatya, imi b. diki

BOKA GURU

, Zva 7:9 ndakaona b.

BONDE

, 1VaT 4:5 kusazvidzora pakuda zveb.

BOPOTO

, Zvi 15:18 anonyaradza b.

BUDAI

, Isa 52:11 b. imomo, musabata chinhu

Zva 18:4 B. mariri vanhu vangu

BUDIRIRA

, 1Mad 2:3 ukadaro uchab. pazvese

Pis 1:3 zvese zvaanoita zvichab.

Isa 55:11 shoko rangu richatob.

BUDISA

, Zvi 25:9 usab. zvaunenge waudzwa

BVARURAI

, Joe 2:13 B. mwoyo yenyu

BVISAI

, 1VaK 5:13 B. munhu akaipa

BVUDZI

, Mt 10:30 b. renyu rakaverengwa

Ru 21:18 hapana b. renyu richaparara

1VaK 11:14 b. refu rinoshoresa murume

BVUMA

, 2VaT 2:12 havana kub. chokwadi

BVUMIRANA

, Mab 5:9 mab. kuedza mweya waJehovha?

1VaK 7:5 kunze kwekunge mab.

C

CHAAKATADZIRWA

, VaK 3:13 paine ane c.

CHAANOPOMERWA

, Tit 1:7 mutariri asina c.

CHAKAIPA

, Pis 119:133 Ngaparege kuva nec.

VaR 12:17 Musadzorera c. nec.

Tit 2:8 vasina c. chekutaura

CHAKAVANZIKA

, VaE 3:5 c. hachina kuziviswa

CHAKAVANZIKA CHITSVENE

, VaR 16:25 c. chakanyararwa

VaE 3:4 ndinonzwisisa c.

CHAMUNGATADZA

, Job 42:2 hapana c.

CHANDO

, Isa 1:18 zvivi zvichacheneswa sec.

CHANGAMIRE ISHE

, Pis 73:28 C. Jehovha inzvimbo

Mab 4:24 C., makaita denga nenyika

CHAPUPU

, Zva 1:5 Jesu, C. Chakatendeka

CHAPUPU CHENHEMA

, Zvi 6:19 C. chinongotaura zvekunyepa

CHAWAPAMBA

, Jer 39:18 upenyu hwako sechinhu c.

CHECHEUDZWA

, VaR 2:29 kuc. kwemwoyo

1VaK 7:19 Ku. hakuna zvakunoreva

CHEGUMI

, Ne 10:38 vaRevhi vachapa c.

CHEKA-CHEKA

, Re 19:28 Musac. miviri yenyu

Re 21:5 Havafaniri kuzvic. miviri

CHEKUFANOBATA

, 2VaK 1:22 mweya mumwoyo medu sec.

CHEKUNYARA

, 2Ti 2:15 mushandi asina c. nacho

CHEMA

, Mup 7:2 kuenda kuimba yekuc.

Isa 61:2 ndinyaradze vese vanoc.

Isa 65:19 hamuzonzwikizve kuc.

Ho 12:4 Akac. uye akateterera

Mt 5:4 Vanofara vaya vanoc.

Mt 26:75 akabuda akac. zvinosiririsa

Ru 6:21 Munofara imi muri kuc.

CHEMAI

, VaR 12:15 c. nevanochema

CHEMBERA

, Pis 92:14 Kunyange pavanenge vac.

CHENA

, Re 13:45 Handina kuc.

Job 14:4 pamunhu asina kuc.?

Zvi 16:31 Kuc. musoro ikorona

Ha 1:13 Maziso enyu akac.

Zef 3:9 ndoapa mutauro wakac.

Mt 5:8 Vanofara vakac. mumwoyo

Joh 15:3 Makatoc. nekuda kweshoko

Mab 20:26 ndakac. paropa revanhu

Zva 7:14 vakageza nguo, vakadziita c.

CHENESA

, Dha 12:10 vachazvigeza vozvic.

CHENGETA

, Job 23:12 Ndakac. mashoko ake

Mt 28:20 muchivadzidzisa kuc. zvese

Joh 14:15 Kana muchindida, muchac.

VaE 5:29 anoupa zvekudya uye anouc.

CHENGETEDZA

, Zvi 4:23 C. mwoyo wako

Mup 7:12 Uchenjeri hunoc. upenyu

Joh 17:12 Pandaiva navo ndaivac.

VaF 3:1 zvandakambokunyorerai, uye zvinotokuc.i

CHENGETEDZWA

, Zvi 12:3 Hapana anoc. nezvakaipa

CHENGETEKA

, Zvi 3:23 Uchabva wafamba wakac.

CHENJERA

, Eks 18:21 sarudza varume vakac.

Pis 119:98 akac. kupfuura vavengi vangu

Zvi 3:7 Usazviona sewakac.

Zvi 9:9 Ipa akac., achawedzera kuc.

Zvi 13:20 anofamba nevakac. achava

Zvi 14:15 Munhu asina kuc. anongotenda

Zvi 27:11 iva akac. ufadze mwoyo

Isa 5:21 Vane nhamo vanozviti vakac.

Mt 10:16 vakac. senyoka

Mt 11:25 makavanzira vakac.

1VaK 1:26 havasi vazhinji vakac.

VaE 5:15 fambai sevanhu vakac.

CHIBAYIRO

, 1Sa 15:22 Kuteerera kunokunda c.

Pis 40:6 Hamuna kuda c. nemupiro

Zvi 15:8 C. chevakaipa chinosemesa

Ho 6:6 rudo rusingachinji, kwete c.

VaR 3:25 Mwari akamupa sec.

VaR 12:1 mupe miviri yenyu sec.

VaH 13:15 kupa Mwari c. chekurumbidza

CHIDHAKWA

, Zvi 23:21 c. chichava murombo

1VaK 5:11 kufambidzana nemunhu c.

CHIDHINDO

, Rwi 8:6 Ndiise pamwoyo sec.

CHIDO

, Eks 35:21 Munhu wese aiva nec.

Pis 51:12 ndive nec. chekukuteererai

VaR 7:18 ndine c. chekuita zvakanaka

2VaK 8:12 kana munhu aine c.

VaE 6:7 c. semuri kushandira Jehovha

VaF 2:13 achikupai c. chekuita zvinhu

CHIDYIRO

, Ru 2:7 akamuradzika muc.

CHIEDZA

, Pis 36:9 C. chenyu chinoita kuti tione

Pis 119:105 Shoko renyu c. panzira

Zvi 4:18 gwara revakarurama, sec.

Isa 42:6 c. chemarudzi

Mt 5:14 muri c. chenyika

Mt 5:16 c. chenyu ngachivheneke

Joh 8:12 Ndini c. chenyika

2VaK 4:6 C. ngachipenye murima

CHIFANANIDZO

, Dha 2:31 makaona c. chakakura

Dha 3:18 hatisi kuzoshumira c.

CHIGARO

, Pis 45:6 Mwari ndiye c. chako

Isa 6:1 Jehovha akagara pac.

Mt 25:31 Mwanakomana achagara pac.

CHIGARO CHEKUTONGA

, Joh 19:13 Pirato pac.

VaR 14:10 pamberi pec.

CHIGARO CHEUMAMBO

, Ru 1:32 achamupa c.

CHIGUMBU

, Re 19:18 Usachengeta c.

CHIGUTSA

, Isa 11:1 Pac. chaJese

Dha 4:15 siyai c. chacho chiine midzi

CHIKERO

, Zvi 11:1 C. chinobiridzira chinosemesa

Dha 5:27 mayerwa pac.

CHIKOMBORERO

, Dhe 30:19 ndaisa c. nekutukwa

Mar 3:10 ndokudururirai c. kusvikira

CHIKONZERO

, Joh 15:22 havana c. chavangapa

VaR 13:5 c. chekuzviisa pasi

CHIKWERETI

, Zvi 11:15 anoita kuti munhu atore c.

Zvi 17:18 Kuti mumwe atore c. muzita

VaR 1:14 Ndine c. kune vakachenjera

VaR 13:8 Musava nec. nemunhu

CHIMIRO

, 1Sa 16:7 Usatarisa c. chake

CHINANGWA

, Zvi 16:4 akaita kuti c. chake

VaR 8:28 vakadanwa maererano nec.

VaR 9:11 c. chaMwari pakusarudza

VaE 3:11 zvinoenderana nec. chake

CHINGWA

, Ne 9:15 Makavapa c. chekudenga

Mt 4:4 Munhu haararami nec. chete

Mt 26:26 akatora c., akachimedura

Joh 6:35 Ndini c. cheupenyu

1VaK 10:17 tiri kudya c. chimwe chete

CHINHU CHINOTSIGISA

, VaH 6:19 tariro sec.

CHINOFEMA

, Pis 150:6 chese c. ngachirumbidze Jah

CHINOKONZERA

, Mup 7:25 kutsvaga c. kuti zvinhu zviitike

CHINONYANGADZA

, Mt 24:15 pamunoona chinhu c.

CHINOTYISA

, Zvi 3:25 Hauzotyi c.

CHINOVHARIDZIRA CHIPFUVA

, VaE 6:14 chinhu c.

CHIOKOMUHOMWE

, Zvi 15:27 anovenga c. achararama

Mup 7:7 c. chinokanganisa

CHIPANGAMAZANO

, Isa 9:6 C. Anoshamisa

CHIPFUVA

, Isa 40:11 achaatakura pac. chake

CHIPO

, VaR 6:23 c. chinopiwa naMwari upenyu

1VaK 7:7 c. chinobva kuna Mwari

1Ti 4:14 Usarega kushandisa c.

2Ti 1:6 ukuchidzire c. chiri mauri

CHIRATIDZO

, Eze 9:4 uise c. pahuma dzevanhu

Dha 10:14 c. ndechemazuva ari mberi

Mt 24:3 c. chekuti mavapo

Mt 24:30 C. cheMwanakomana

Zva 13:17 kunze kwekunge aine c.

CHIREMBA

, Ru 5:31 vane utano havadi c.

CHIRIKADZI

, Pis 146:9 Anotsigira nherera nec.

Mk 12:43 c. yabvisa zvakawanda

Ru 18:3 c. yairamba ichienda kwaari

Jak 1:27 kuchengeta nherera nec.

CHISHUWO

, VaR 1:26 c. chinonyadzisa

VaK 3:5 c. chisingadzorwi chebonde

CHISIKWA

, 2VaK 5:17 ava c. chitsva

CHISIMBISO

, 2VaK 1:22 Akaisawo c. chake patiri

VaE 1:13 Pamakatenda, makaiswa c.

CHISINGAZOBUDI PACHENA

, Ru 8:17 hapana c.

CHISUNGO

, VaE 4:3 kubatana muc. cherugare

VaK 3:14 irwo c. chekubatana

CHITEYESO

, Pis 91:3 pac. chemubati weshiri

CHIURU

, Pis 91:7 Vane c. vachawa

Isa 60:22 Mudiki achava c.

2Pe 3:8 zuva rimwe semakore ane c.

CHIVA

, Eks 20:17 Usac. mudzimai wemumwe

Pis 37:1 usac. vanoita zvakaipa

VaR 13:14 musaronga kugutsa kuc.

2Ti 2:22 Saka tiza kuc. kweudiki

1Jo 2:16 kuc. kwenyama, nekuc.

CHIVI

, Ge 4:7 c. chiri kukuhwandira pasuo

Ge 39:9 c. chakakura ndichitadzira?

Re 5:1 kutaura c. chakaitwa nemumwe

Pis 38:18 Ndaitambudzwa nec. changu

Pis 51:2 ndichenesei pac. changu

Pis 51:5 Ndakaberekwa muc.

Isa 53:12 Akatakura c. chevakawanda

Jer 31:34 handichazoyeukizve c. chavo

Eze 33:14 akaipa osiya c. chake

Mk 3:29 ane mhosva yec. chisingaperi

Joh 1:29 Gwayana rinobvisa c.!

VaR 5:12 rufu rwakapinda munyika nec.

VaR 6:14 c. hachifaniri kuva tenzi

VaR 6:23 mubayiro wec. ndirwo rufu

Jak 4:17 anoziva zvakarurama asingazviiti, anoita c.

1Jo 3:6 haarambi achiita c.

1Jo 5:17 Kusarurama kwese c.

CHIVIMBO

, Zvi 28:1 vakarurama vane c. seshumba

CHIYERESO

, Ru 6:38 c. chamunoyerera vamwe

CHIZVARWA

, Mt 24:34 c. chino hachizombopfuuri

CHOKWADI

, Pis 15:2 achitaura c. mumwoyo make

Pis 119:160 Shoko renyu rese ic.

Zvi 23:23 Tenga c. uye usambochitengesa

Joh 4:24 kunamata mumweya nemuc.

Joh 8:32 c. chichakusunungurai

Joh 14:6 Ndini nzira nec. neupenyu

Joh 16:13 mweya wec.

Joh 17:3 Mwari mumwe chete wec.

Joh 17:17 shoko renyu ic.

Joh 18:37 kuti ndipupure c.

Joh 18:38 Pirato: Chii chinonzi c.?

VaR 4:21 aine c. chakazara

VaR 8:38 ndine c. kuti rufu

VaR 15:14 ndine c. nemi

2VaK 13:8 hapana chatingaita chinopesana nec.

VaE 4:25 mumwe nemumwe ataure c.

VaF 1:10 muve nec. chekuti ndezvipi

1VaT 1:5 c. chakasimba nezvataitaura

2Pe 1:12 makadzika midzi muc.

3Jo 4 vana vari kufamba muc.

CHOMBO

, Isa 54:17 Hapana c. chakagadzirirwa

D

DAMA

, Mt 5:39 anokurova pad. rekurudyi

DAMBUDZIKO

, Eks 11:1 Pasara d. rimwe chete

Zvi 27:12 asina ruzivo anosangana ned.

1VaK 7:28 vachava ned. munyama yavo

DANA

, VaR 10:13 anod. zita raJehovha

DANANA

, 1Jo 3:18 hatifaniri kungod. nerurimi

DANANAI

, VaR 12:10 Parudo rwenyu sehama, d.

1Pe 4:8 d. kwazvo

DANDA

, VaG 3:13 anoturikwa pad. akatukwa

DANDA REKUTAMBUDZIRWA

, Mt 10:38 asingagamuchiri d.

Ru 9:23 atore d.,

DANGA

, Joh 10:16 makwai asiri ed. rino

DANGWE

, VaK 1:15 d. rezvisikwa zvese

DARE

, Dha 7:10 D. rakatanga kutonga

1VaK 6:6 hama inoendesa hama kud.

DARIRO

, 1VaK 4:9 setakaiswa mud. kuti tionekwe

DENDEREDZWA

, Isa 40:22 pamusoro ped. renyika

DENGA

, Joh 3:13 hapana munhu akakwira kud.

2VaK 12:2 akaendeswa kud. rechitatu

DENGA IDZVA

, Zva 21:1 ndakaona d. nenyika itsva

DERERA

, 1Sa 2:8 Anosimudza akad. muguruva

DHANIERI

, Dha 6:4 D. aiita basa rake nemazvo

DHAVHIDHI

, 1Sa 16:13 Samueri akazodza D.

Ru 1:32 chigaro cheumambo chaD.

Mab 2:34 D. haana kukwira kudenga

DHIMONI

, Mt 8:28 varume vakanga vaine mad.

1VaK 10:20 marudzi anozvibayira kumad.

1VaK 10:21 kudyira patafura yemad.

Jak 2:19 mad. anotendawo

DHINA

, Ge 34:1 D. aiwanzoenda kunotandara

DHINARI

, Ru 7:41 chikwereti chemad. 500

DHIRAGONI

, Zva 12:9 d. huru yakakandwa pasi

DHIYABHOROSI

, Mt 25:41 mumoto wakagadzirirwa D.

Ru 4:6 D. akati, ndichakupa simba

Ru 8:12 D. anouya obvisa shoko

Joh 8:44 Munobva kuna baba venyu D.

VaE 4:27 musapa D. mukana

VaE 6:11 makasimba pakurwisa D.

Jak 4:7 rwisanai naD., achakutizai

1Pe 5:8 Mhandu yenyu D.

1Jo 3:8 kuti aputse mabasa aD.

Zva 12:12 Mune nhamo, D. adzika

Zva 20:10 D. akakandwa mumoto

DHOKASI

, Mab 9:36 mudzidzi ainzi Tabhita, D.

DHONGI

, Nu 22:28 akazoita kuti d. ritaure

Zek 9:9 Mambo wako akatasva d.

DIKI

, Ru 12:32 Musatya, imi boka d.

DOMBO

, Dhe 32:4 Iye iD., basa rake rakakwana

Pis 118:22 Razova d. guru repakona

Dha 2:34 d. richibviswa pagomo

Mt 21:42 D. rakarambwa nevavaki

VaR 9:33 kuisa muZiyoni d.

DOMBO REPAKONA

, VaE 2:20 Jesu ari d. refaundesheni

DORO

, Zvi 20:1 Waini inotsvinya, d. harizvibati

DOVA

, Dhe 32:2 Mashoko angu achaita sed.

Vat 6:37 d. rikava pajira remvere

DRAKEMA

, Ru 15:8 ane mad. 10

DUMBU

, VaF 3:19 mwari wavo id. ravo

DURURAI

, Pis 62:8 D. mwoyo yenyu

DYARA

, Pis 126:5 vanod. mbeu nemisodzi

Mup 11:6 D. mbeu yako mangwanani

1VaK 3:6 Ini ndakad., Aporo akadiridza

DYARWA

, VaG 6:7 zvinod. nemunhu

DZAMISA PFUNGWA

, Ge 24:63 Isaka aiva kusango achid.

DZIDZA

, 2Ti 3:7 vanogara vachid. vasingambosviki

2Ti 3:14 ramba uchiita zvawakad.

DZIDZISA

, Zvi 9:9 D. munhu akarurama

Zvi 22:6 D. mwana

Isa 48:17 anokud. zvinokubatsira

Jer 31:34 hapana achazod.zve hama

Mt 7:29 achivad. semunhu ane chiremera

Mt 15:9 vanod. mirayiro yevanhu

Mt 28:20 muchivad. kuchengeta zvese

2Ti 2:2 vachanyatsokwanisawo kud.

1Pe 5:10 Mwari achapedzisa kukud.i

DZIDZISO

, Tit 2:1 zvinoenderana ned. yakanaka

Tit 3:10 anoparadzira d. dzenhema

DZIDZISWA

, Isa 54:13 Vanakomana vachad. naJehovha

DZIKAMA

, Zvi 14:30 Mwoyo wakad. unopa upenyu

DZIKINURA

, Pis 49:7 Hapana anogona kud. hama

Ho 13:14 Ndichavad. pasimba reGuva

DZIMBA

, Isa 26:20 mupinde mud. dzemukati

Isa 65:21 Vachavaka d. vogaramo

Mab 7:48 mud. dzakavakwa nemaoko

DZIYA

, Zva 3:16 Sezvo uchid. usingapisi

DZOKAI

, Joe 2:12 d. kwandiri nemwoyo yese

Mar 3:7 D. kwandiri

DZOKERA SHURE

, VaH 10:39 vanod. kunoparadzwa

DZOKORORA

, Dhe 6:7 kuramba uchiad. kuvana vako

Zvi 17:9 anoramba achingod. nyaya

DZORA

, Zvi 16:32 anod. hasha dzake

Zvi 17:27 ane ruzivo anod. mashoko

2VaT 2:6 munoziva chiri kumud.

DZORERAI

, Mt 22:21 d. zvaKesari kuna Kesari

DZUNGAIRA

, Pis 119:176 Ndakad. segwai rakarasika

Isa 53:6 tad. semakwai

DZVINYIRIRA

, Mup 4:1 vaya vaivad. vaiva nesimba

DZVINYIRIRWA

, Pis 72:14 Achavanunura pakud.

Isa 57:15 ndinogarawo nevaya vakad.

E

EDHENI

, Ge 2:8 Mwari akasima munda muE.

EDZAI

, 1Jo 4:1 asi e. mashoko akafemerwa

EFESO

, 1VaK 15:32 ndakarwa nezvikara muE.

ENZANA

, 2VaK 8:14 kuti pave nekue.

VaF 2:6 haana kuzviita akae. naMwari

ERI

, 1Sa 1:3 vanakomana vaE.

ERIYA

, Jak 5:17 E. aingovawo munhu sesu

EVHANGERI

, Mab 21:8 Firipi, mue.

2Ti 4:5 ita basa remue.

EZRA

, Ezr 7:11 E. Mupristi

F

FADZA JEHOVHA

, VaK 1:10 kuti munyatsof.

FAMBA

, Joh 6:19 Jesu achif. pagungwa

VaF 3:16 ngatirambei tichif. zvakanaka

FANANIDZA

, Isa 46:5 Muchandif. naani

FARA

, 1Mak 28:9 shumira nemweya unof.

1Mak 29:9 vakaf. nekupa kwavakaita

Pis 100:2 Shumirai Jehovha muchif.

Pis 137:6 Chikonzero chikuru chekuf.

Zvi 8:30 ndichif. pamberi pake

Isa 65:14 Vashumiri vangu vachashevedzera vachif.

Mt 5:11 Munof. kana vachikuzvidzai

Mab 5:41 vakabva vachif.

2VaK 9:7 munhu anopa achif.

VaF 3:1 rambai muchif. munaShe

VaF 4:4 Garai muchif. munaShe

1VaT 1:6 muchif. nemweya mutsvene

1Ti 1:11 mashoko akanaka aMwari anof.

FARAI

, VaR 12:12 F. patariro

VaR 12:15 F. nevanofara

FARIRA

, Pis 1:2 chaanof. mutemo waJehovha

Pis 40:8 Ndinof. kuita kuda kwenyu

VaR 7:22 Ndinonyatsof. mutemo

FAUNDESHENI

, Ru 6:48 akaisa f. yacho paruware

1VaK 3:11 hapana imwe f.

FEREFETA

, Dhe 13:14 uchinyatsof.

FERIKISI

, Mab 24:3 Changamire F.

FINIYASI

, Nu 25:7 F. akabata pfumo

FIRIPI

, Mab 8:26 ngirozi yakataura naF.

Mab 21:8 F., muevhangeri

FUDZA

, Joh 21:16 F. makwai angu madiki

FUDZAI

, 1Pe 5:2 F. boka raMwari

FUKIDZA

, Zvi 28:13 anof. zvivi haazobudiriri

1Jo 2:2 Iye chibayiro chekuf. zvivi

FUKIDZWA

, 2VaK 3:15 vakaf. mwoyo yavo

FUMUKA

, Jud 4 vaite zvinhu zvakaf.

FUMURA NYAYA

, Zvi 20:19 anofamba achif. dzavo

FUNGA

, VaR 12:3 kupfuura zvaanofanira kuf.

FUNGISISA

, Pis 19:14 kuf. kwemwoyo wangu

Pis 77:12 ndichaf. nezvemabasa enyu ese

Zvi 15:28 akarurama anof.

G

GABRIERI

, Ru 1:19 G., anomira pamberi paMwari

GADZIRA MATENDE

, Mab 18:3 basa rekug.

GADZIRIRA

, Mt 24:44 ivai vakag.

1VaK 14:8 ndiani achag. kunorwa?

VaE 6:15 mashoko amakag. kuzivisa

1Pe 4:7 garai makag. kunyengetera

GAMARIERI

, Mab 22:3 ndakadzidza patsoka dzaG.

GAMUCHIRA

, Job 2:10 Tingag. zvakanaka chete?

3Jo 8 ku. vakadaro zvakanaka

GAMUCHIRAI

, VaR 14:1 G. asina kusimba

GAMUCHIRANAI

, VaR 15:7 g., sezvamakaitwa naKristu

1Pe 4:9 G. musinganyunyuti

GAMUCHIRA VAENZI

, Tit 1:7, 8 mutariri anofanira kug.

VaR 12:13 Garai muchig.

VaH 13:2 Musakanganwa kug.

GARA

, Pis 110:1 G. kuruoko rwangu

GARIKI

, Nu 11:5 hanyanisi, neg.!

GEDHI

, Mt 7:13 Pindai nepag. rakamanikana

GEHAZI

, 2Mad 5:20 G. akati, ndichamhanya

GEHENA

, Mt 10:28 kuparadza muG.

GEJO

, Ru 9:62 kana abata g. otarisa shure

GEZA

, 2Mad 5:10 unog. kanomwe muJodhani

Joh 13:5 kug. tsoka dzevadzidzi

GEZAI

, Pis 51:2 Nyatsondig. kukanganisa

GEZWA

, 1VaK 6:11 makag. mukachena

GIBHIYONI

, Jos 9:3 Vagari vemuG. vakanzwawo

GIDHIYONI

, Vat 7:20 Bakatwa raJehovha neraG.!

GIRAZI

, 1VaK 13:12 zvisina kunyatsojeka neg. resimbi

2VaK 3:18 patinopenya semag.

Jak 1:23 anotarisa chiso chake mug.

GODO

, Pis 106:16 vakanzwira Mozisi g.

Zvi 6:34 g. rinoita kuti murume aviruke

Zvi 14:30 g. rinoodza mapfupa

1VaK 13:4 Rudo haruna g.

GOGODZA

, Mt 7:7 rambai muchig.

GOMARA

, VaH 5:11 vanhu vakag. pakunzwa

GOMBA

, Zvi 26:27 anochera g. achawira mariri

Dha 6:7 kukandwa mug. reshumba

Mt 15:14 ese achawira mug.

GOMBA RAKADZIKADZIKA

, Zva 11:7 chinobuda mug.

Zva 17:8 chichabuda mug.

Zva 20:3 kukandwa mug.

GOMERA

, Eks 2:24 Mwari akanzwa kug. kwavo

Isa 35:10 kusuwa nekug. zvichatiza

Eze 9:4 vari kuchema nekug.

VaR 8:22 zvisikwa zvese zviri kug.

GOMO

, Pis 24:3 angakwira kug. raJehovha

Isa 2:3 ngatikwirei kug. raJehovha

Isa 11:9 Hazvizombokuvadzi pag. rangu

Dha 2:35 rakava g. guru, rikazadza nyika

GOMORA

, Ge 19:24 sarufa nemoto paG.

GOMO REMIORIVHI

, Ru 22:39 akaenda kuG.

Mab 1:12 vachibva mugomo rinonzi G.

GORE

, Nu 14:34 mazuva 40, zuva richiva g.

VaH 12:1 g. guru rezvapupu

GORIDHE

, Eze 7:19 Sirivha kana g. hazvizokwanisi

Dha 3:1 chifananidzo cheg., makubhiti 60

GORIYATI

, 1Sa 17:4 shasha yekurwa yainzi G.

GOROGOTA

, Joh 19:17 Nzvimbo yeDehenya, G.

GOROSI

, Mt 13:25 masora pakati peg.

GUMBUKA

, Zvi 21:19 mukadzi asingatani kug.

GUMBURA

, Mt 13:41 dzichaunganidza zvinhu zvinog.

VaR 14:13 kusaisa pamberi pehama chinoig.

1VaK 10:32 Musava zvinhu zvinog.

GUNGWA

, Eks 14:21 pasi peg. pave nyika yakaoma

Isa 57:20 vakaipa vakaita seg.

Zva 19:20 mug. remoto unopfuta sarufa

GUNUN’UNA

, Nu 14:27 kug. kuri kuita vaIsraeri

1VaK 10:10 Regaiwo kug.

Jud 16 Vanhu ava vanog.

GURUVA

, Ge 2:7 kuumba munhu neg.

Ge 3:19 Zvauri g. uchadzokera kug.

Pis 103:14 Achiyeuka kuti tiri g.

Isa 40:15 akaita setug. pachikero

GUTA

, Nu 35:6 mag. 6 ekupotera

VaH 11:10 g. rine faundesheni chaiyo

GUTSIKANA

, VaF 4:11 ndakadzidza kug.

1Ti 6:8 kug. nezvekudya nezvekupfeka

GUVA

, Job 14:13 dai mandivanza henyu muG.

Mup 9:10 kuG. hakuna basa

Ho 13:14 Ndichavadzikinura paG.

Mab 2:31 Kristu haana kusiyiwa muG.

Zva 1:18 ndine kiyi dzerufu neG.

Zva 20:13 rufu neG. zvakabudisa vakafa

GWAI

, Pis 119:176 seg. rakarasika

Isa 53:7 Akaunzwa seg. kuzourayiwa

GWARA

, Zvi 4:18 g. revakarurama

GWARO

, Dhe 24:1 kunyora g. rekumuramba

Mt 19:7 nei Mozisi akati amupe g.?

GWARO RECHIBVUMIRANO

, Jer 32:12 ndakapa g. chekutenga

GWAYANA

, 2Sa 12:3 aingova neg. rimwe chete

Joh 1:29 G. raMwari rinobvisa chivi

GWENZI REMINZWA

, Mab 7:30 mug. Raibvira

H

HAACHAZOFI

, Joh 11:26 anotenda mandiri h.

HAANETI

, Isa 40:28 H. kana kupera simba

HAANGAKANGANWI

, VaH 6:10 h. basa renyu

HAANONOKI

, 2Pe 3:9 h. kuita zvaakavimbisa

HAANYARI

, VaH 11:16 Mwari h. navo

HAASARURI

, Mab 10:34 Mwari h.

HAATONGI ZVAKARURAMA

, VaR 9:14 Mwari h. here?

HAAZOKOHWI

, Mup 11:4 anotarisa makore h.

HAAZOSIYI

, 1Sa 12:22 Jehovha h. vanhu vake

Pis 37:28 Jehovha h. vanhu vake vakavimbika

HADHESI

. Ona GUVA,

HAMA

, Pis 133:1 h. dzichigara pamwe chete

Zvi 17:17 ih. yakaberekerwa kubatsira

Mt 18:15 h. ikatadza enda unomuudza

Mt 23:8 imi mese muri h.

Mt 25:40 mumwe wevadiki veh. dzangu

Mab 10:24 Koniriyasi akaunganidza h.

1VaK 5:11 anonzi h. iye ari mhombwe

1Pe 5:9 ari kusanganawo neh. dzese

HAMA DZENHEMA

, VaG 2:4 h. dzakapinzwa chinyararire

HAMUMBOFI

, Ge 3:4 Chokwadi h.

HAMUNGAMBOFUNGI

, Ge 18:25 H. kuita saizvozvo

HANA

, VaR 2:15 h. yavo ichipupurirana navo

VaR 13:5 nekuda kweh. yenyu

1VaK 8:12 muchikuvadza h. dzavo

1Ti 4:2 vane h. dzinoita sedzakapiswa

1Pe 3:16 Rambai muine h. yakanaka

1Pe 3:21 kukumbira h. yakanaka

HANDICHINJI

, Mar 3:6 ndini Jehovha; h.

HANDIKOSHI

, Pis 119:141 H. uye ndinozvidzwa; asi

HANDINYARI

, VaR 1:16 h. nemashoko akanaka

HANDIREGERERI

, 2Mad 10:16 h. vanokwikwidzana naJehovha

HANDITOMBOFARIRI

, Eze 18:32 H. kufa kwemunhu

HANDITYI

, Pis 56:4 Ndinovimba naMwari; h.

HANDIZOKUSIYI

, VaH 13:5 H., uye handizokurasi

HANDIZOTYI

, Pis 118:6 Jehovha ari kurutivi rwangu; h.

HANYA

, Pis 41:1 ane h. nemunhu akaderera

Zvi 1:32 kushayiwa h. kwemapenzi

1Pe 5:7 nekuti iye ane h. nemi

HANZVADZI

, Dhe 27:22 anorara neh. yake

HAPANA CHANDINOTYA

, Pis 23:4 H., muneni

HARERUYA

. Ona RUMBIDZAI JAH.

HARUCHENGETI

, 1VaK 13:5 H. chigumbu

HARUTSAMWISWI

, 1VaK 13:5 [rudo] h.

HASHA

, Zvi 19:19 Munhu ane h. zvichamuwana

VaR 9:22 midziyo yekuitirwa h.

HATIDZOKERI SHURE

, 2VaK 4:1 h.

2VaK 4:16 Saka h.

HATITENGESI

, 2VaK 2:17 h. shoko raMwari

HAZVIBVIRI

, Mt 19:26 h. kuvanhu, asi kuna Mwari

HAZVINA ZVAZVINOBATSIRA

, Mup 1:2 H. zvachose!

HAZVIZOMBOKUVADZI

, Isa 11:9 H. kana kuparadza

HAZVIZONONOKI

, Ha 2:3 H.!

HEZEKIYA

, 2Mad 19:15 H. akatanga kunyengetera

HONDO

, Pis 46:9 Ari kugumisa h.

Ho 2:18 Ndichabvisa uta neh.

Zva 12:7 h. yakatanga kudenga

Zva 16:14 h. yezuva guru raMwari

HONGU

, Mt 5:37 shoko rekuti H. ngarive h.

HOPE

, Zvi 23:21 h. dzinopfekedza mamvemve

VaR 13:11 nguva yekuti mumuke kuh.

HOVE

, Jon 1:17 atuma h. huru ikamedza Jona

Joh 21:11 mambure akazara neh. 153

HUKU

, Mt 23:37 sekuunganidza kunoita h. nhiyo

HUMA

, Eze 3:9 h. yako iome

Eze 9:4 uise chiratidzo pah. dzevanhu

HUNDI

, Zef 2:2 zuva racho risati rapfuura seh.

HUNI

, Zvi 26:20 pasina h., moto unodzima

HWAKAZARA

, Joh 10:10 ave neupenyu h.

HWIZA

, Isa 40:22 vanogara mariri vakaita seh.

I

IBENYU

, VaH 4:12 shoko raMwari i.

IDA

, Re 19:18 i. muvakidzani wako

Dhe 6:5 I. Jehovha nemwoyo wako wese

Mt 22:37 I. Jehovha

IGUMBUKE

, 1VaK 8:13 zvekudya zvichiita kuti hama i.

IJIPITI

, Mt 2:15 mwanakomana wangu abude muI.

IMBA

, 2Sa 7:13 achavaka i. yekuti zita rangu

Pis 127:1 Kana Jehovha asingavaki i.

Isa 56:7 ichanzi i. yekunyengeterera

Mt 26:30 Pavakazopedza, vakai. nziyo

Joh 2:16 i. yaBaba vangu i. yekutengesera

Mab 5:42 pai. nei. vasingaregi

Mab 16:25 Pauro naSirasi vainyengetera vachii.

Mab 20:20 paruzhinji nepai. nei.

2VaK 5:1 i., inogara nekusingaperi

VaE 2:19 nhengo dzei. yaMwari

VaE 5:19 muchii. nziyo mumwoyo menyu

VaH 3:4 i. ine munhu anoivaka

IMBA HURU

, 1VaK 1:26 havasi vazhinji vei.

IMBIRAI

, Pis 96:1 I. Jehovha rwiyo rutsva

IMBWA

, Mup 9:4 i. mhenyu iri nani

2Pe 2:22 I. yadzokera kumarutsi ayo

INOKI

, Ge 5:24 I. akaramba achifamba naMwari

INZWI

, 1Mad 19:12 Pashure pemoto, i. rakadzikama

Joh 5:28 vachanzwa i. rake

Joh 10:5 haazivi i. revanhu vaasingazivi

Joh 10:27 Makwai angu anoteerera i.

ISAKA

, Ge 22:9 Akasunga mwana wake I.

ISAU

, Ge 25:34 I. akazvidza udangwe

VaH 12:16 asingakoshesi zvitsvene, saI.

ISHE

, Mt 7:22 I., I., hatina here kuprofita

ISRAERI

, Ge 35:10 uchanzi I.

Pis 135:4 akazvisarudzira I. kuti ave

VaG 6:16 ngazvive pana I. waMwari

ITIOPIYA

, Mab 8:27 mukuru mukuru wekuI.

ITYA

, Mup 12:13 I. Mwari wechokwadi

IVHU

, Isa 45:9 I. ringati here kuMuumbi waro

Isa 64:8 tiri i., imi muri Muumbi

Dha 2:42 isimbi uye pamwe pacho i.

Mt 13:23 yakadyarwa pai. Rakanaka

J

JAH

, Eks 15:2 J. ndiye simba rangu

Isa 12:2 J. Jehovha ndiye simba rangu

JAKOBHO

, Ge 32:24 kuita mutsimba naJ.

JAKOBHO 1.

, Ru 6:16 Judhasi mwanakomana waJ.

JAKOBHO 2.

, Mab 12:2 Akauraya J. mukoma waJohani

JAKOBHO 3.

, Mk 15:40 Mariya amai vaJ. Mudiki

JAKOBHO 4.

, Mt 13:55 vanin’ina vake J. naJosefa

Mab 15:13 Pavakapedza kutaura, J. akati

1VaK 15:7 azozviratidza kuna J.

Jak 1:1 J., muranda waMwari

JECHA

, Ge 22:17 vana vako vachava sej.

Zva 20:8 vakawanda sej. regungwa

JEFTA

, Vat 11:30 J. akaita mhiko

JEHOSHAFATI

, 2Mak 20:3 J. akabva atya

JEHOVHA

, Eks 3:15 J. zita rangu nekusingaperi

Eks 5:2 J. ndianiko?

Eks 6:3 kuvazivisa zita rangu rekuti J.

Eks 20:7 Usashandisa zita raJ. zvisina

Dhe 6:5 Ida J. nemwoyo wese

Dhe 7:9 J. ndiMwari wechokwadi

Pis 83:18 mune zita rekuti J.

Pis 84:11 J. haazonyimi chakanaka

Pis 149:4 J. anofarira vanhu vake

Isa 42:8 Ndini J. Ndiro zita rangu

Ho 12:5 J. wemauto. J. ndiro zita

Mar 3:6 ndini J.; handichinji

Mk 12:29 J. Mwari wedu ndiJ. mumwe

JEREMIYA

, Jer 38:6 J., vakamukanda mumugodhi

JERI

, Mt 25:36 ndaiva muj. mukandishanyira

Mab 5:18 vakaisa vaapostora muj.

Mab 5:19 ngirozi yakavhura masuo ej.

Mab 12:5 Petro akanga akavharirwa muj.

Mab 16:26 faundesheni yej. yakazununguswa

VaH 13:3 muchifunga vari mumaj.

Zva 2:10 Dhiyabhorosi achakanda muj.

JERUSAREMA

, Jos 18:28 Jebhusi, kureva J.

Dha 9:25 J. ridzorerwe uye rivakwezve

Mt 23:37 J., J., mhondi inouraya vaprofita

Ru 2:41 vaigara vachienda kuJ. kuPaseka

Ru 21:20 pamunoona J. rakombwa

Ru 21:24 J. richatsikwa-tsikwa

Mab 5:28 mazadza J. nekudzidzisa

Mab 15:2 kuvaapostora nevakuru kuJ.

VaG 4:26 J. rakasununguka, ndiro amai

VaH 12:22 makaswedera kuJ. rekudenga

Zva 3:12 J. Idzva rinoburuka kudenga

Zva 21:2 J. Idzva, richiburuka semwenga

JESE

, 1Sa 17:12 J. aiva nevanakomana 8

Isa 11:1 Pachigutsa chaJ. pachabuda

JESU

, Mt 1:21 unofanira kumutumidza kuti J.

JEZEBHERI

, 1Mad 21:23 dzichadyira J. mumunda

Zva 2:20 uri kungosiya J. achiita madiro

JIRA

, Eze 34:16 monera j. pane rakakuvara

JOBHO

, Job 1:9 J. anotya Mwari pasina here?

Jak 5:11 Makanzwa kutsungirira kwaJ.

JODHANI

, Jos 3:13 mvura yaJ. ichamiswa

2Mad 5:10 unogeza kanomwe muJ.

JOHANI 1.

, Mt 21:25 Rubhabhatidzo rwaJ. rwakabvepi?

Mk 1:9 akabhabhatidzwa muJodhani naJ.

JOHANI 2.

, Joh 1:42 Ndiwe Simoni, mwana waJ.

JOHANI 3.

, Mt 4:21 Jakobho nemunin’ina wake J.

JOKO

, 1Mad 12:14 Baba vangu vakaita kuti j.

Mt 11:30 j. rangu riri nyore kutakura

Mt 19:6 zvasungwa pamwe chete paj.

2VaK 6:14 zvisina kukodzera paj. nevasingatendi

JONA

, Jon 2:1 J. akanyengetera mudumbu rehove

JONATANI

, 1Sa 18:3 J. naDhavhidhi vakaita sungano

1Sa 23:16 J. akabatsira Dhavhidhi

JONGWE

, Mt 26:34 j. risati rarira

JOSEFA

, Ge 39:23 Jehovha akanga aina J.

Ru 4:22 vachiti: mwanakomana waJ.?

JOSHUA

, Eks 33:11 J. mwanakomana waNuni

JOSIYA

, 2Mad 22:1 J. akatonga kwemakore 31

JUBHERI

, Re 25:10 Richava J. kwamuri

JUDHA

, Ge 49:10 Tsvimbo haizobvi kuna J.

Zek 8:23 vachanyatsobata nguo yemuJ.

VaR 3:29 ndiMwari wevaJ. chete here?

1VaK 9:20 KuvaJudha ndakava semuJ.

JUDHASI

, Mt 27:3 J. Akazvidemba

K

KABANZU

, Mt 7:3 k. kari muziso rehama yako

KAINI

, 1Jo 3:12 hatifaniri kuita saK.

KAKAVARA

, 2Ti 2:24 muranda waShe haafaniri kuk.

KAKOMANA

, Isa 11:6 Uye k. kachazvitungamirira

KANA

, Joh 2:1 mabiko emuchato muK.

KANA TICHIFA

, VaR 14:8 k., tiri vaJehovha

KANGANISA

, Isa 53:5 Akapwanyirwa kuk. kwedu

1VaK 7:35 muchizvipira pasina chinokuk.i

Jak 3:2 tese tinok. kazhinji

KANGANWA

, Dhe 4:23 Ngwarirai kuti musak.

Pis 119:141 handina kuk. mirayiro yenyu

Isa 49:15 Mudzimai angak. mwana here

VaF 3:13 Ndinok. zvinhu zviri shure

KANGANWIRA

, Ne 9:17 Mwari akagadzirira kuk.

Isa 55:7 Mwari achamuk. zvikuru

Mt 18:21 inganditadzira kangani ndichiik.?

KANOMWE

, Zvi 24:16 munhu akarurama angawa k.

KAPOKA

, Mab 28:22 k. kanoshorwa kwese kwese

KAPU

, Mt 20:22 kunwira muk.

Ru 22:20 K. iyi inomirira sungano itsva

Ru 22:42 kana muchida, bvisai k. iyi

1VaK 11:25 Akaitawo saizvozvo nek.

KAREBHI

, Nu 13:30 K. akaedza kudzikamisa vanhu

Nu 14:24 K. akanga akasiyana nevamwe

KATATU

, Dhe 16:16 Vanhurume vese, k. pagore

KEFASI

, 1VaK 15:5 akazviratidza kuna K.

VaG 2:11 K. paakauya ndakamutsiura

KERUBHI

, Eze 28:14 ndakakugadza kuti uve k.

KESARI

, Mt 22:17 kubhadhara mutero kuna K.

Mk 12:17 zvaKesari kuna K.

Joh 19:12 hamusi shamwari yaK.

Joh 19:15 Hatina mambo kunze kwaK.

Mab 25:11 Ndinokwidza nyaya kuna K.

KIYI

, Ru 11:52 makabvisa k. yeruzivo

Zva 1:18 ndine k. dzerufu neGuva

KODZERA

, Mt 10:37 kupfuura ini, haana kuk. ini

Ru 15:19 Handisisina kuk. kunzi mwana

Mab 5:41 vakanzi vakak. kuzvidzirwa

Mab 13:46 mazviti hamuna kuk. upenyu

2VaK 3:5 kunyatsok. kwedu kunobva

2VaK 6:2 Ino ndiyo nguva yakanyatsok.

2VaT 1:5 munzi makak. kupinda muUmambo

2VaT 3:6 hama inofamba zvisina kuk.

VaH 11:38 nyika yakanga isina kuvak.

Zva 4:11 Jehovha, makak. kuti mugamuchire

KODZERO

, Eze 21:27 ane k. yepamutemo

KOHWA

, Ho 8:7 vachak. dutu

2VaK 9:6 achak.wo zvishoma

VaG 6:7 ndizvo zvaachak.

VaG 6:9 tichak. kana tisinganeti

KOKWA

, Mt 22:14 vazhinji vanok., asi vanosarudzwa

KOMBAMA

, Mup 1:15 Chakak. hachingatwasanudzwi

KOMBORERA

, Ge 1:28 Mwari akavak.

Ge 32:26 kuzokuregai kusvikira mandik.

Zvi 10:22 Kuk. kwaJehovha

Ru 6:28 muchik. vaya vanokutukai

VaR 12:14 Rambai muchik. vatambudzi

KOMBORERWA

, Vat 5:24 Jaeri akak. kupfuura vamwe

Joh 12:13 Akak. anouya muzita

VaF 1:29 makak. kuti mutamburire Kristu

KONIRIYASI

, Mab 10:24 K. akaunganidza hama

KORA

, Nu 26:11 vanakomana vaK.

Jud 11 mashoko ekupanduka aK.!

KORESHI

, Ezr 6:3 Mugore rekutanga Mambo K.

Isa 45:1 kumuzodziwa wake, kuna K.

KORONA

, Zvi 12:4 Mudzimai akanaka ik.

Mt 27:29 vakaruka k. yeminzwa

1VaK 9:25 vawane k. inoparara

KOSHA

, Dha 9:23 uri munhu anok. chaizvo

Hag 2:7 zvinok. zvinobva kumarudzi

1Pe 1:19 neropa rinok. raKristu

KOSHESA

, 1VaK 16:18 k.i varume vakadaro

VaF 2:29 rambai muchik. vakadaro

KRISTU

, Mt 16:16 Ndimi K., Mwanakomana

Ru 24:26 K. aifanira kutambura?

Joh 17:3 naJesu K. wamakatuma

Mab 18:28 achiratidza kuti Jesu ndiye K.

VaR 5:8 tichiri vatadzi, K. akatifira

VaR 15:3 K. haana kuzvifadza

1VaK 11:3 musoro waK. ndiMwari

KUBA

, VaE 4:28 Anoba ngaachirega k.zve

KUBATA KUMESO

, VaR 16:18 kutsvetera nek.

KUBHITI

, Mt 6:27 Ndiani angawedzera k.?

KUBWINYA

, VaR 3:23 vakasasvika pak. kwaMwari

VaR 8:18 kana kuchienzaniswa nek.

KUDA

, Mt 7:21 uya anoita k. kwaBaba

Ru 22:42 ngakurege kuva k. kwangu

Joh 6:38 k. kwaiye akandituma

Mab 21:14 K. kwaJehovha ngakuitike

VaR 12:2 k. kwaMwari kwaanogamuchira

1VaT 4:3 k. kwaMwari kuti murege

1Jo 2:17 anoita k. kwaMwari

1Jo 5:3 k. Mwari kuchengeta mirayiro

1Jo 5:14 maererano nek. kwake

KUDA KWENYU

, Pis 40:8 Ndinofarira kuita k.

Pis 143:10 Ndidzidzisei k.

Mt 6:10 K. ngakuitwe

KUDANANA

, VaR 13:8 k. kuzadzisa mutemo

KUDANWA

, VaE 4:1 muite zvinoenderana nek.

KUDARIKA

, Pis 32:1 Anofara anoregererwa k.

KUDENGENYEKA KWENYIKA

, Ru 21:11 Kuchava nek.

KUDHAKWA

, VaE 5:18 pak. pane kusazvibata

KUDYA

, 1VaK 5:11 Murege k. nemunhu akadaro

2VaT 3:10 asingadi kushanda, ngaarege k.

KUDYA KWEMANHERU

, 1VaK 11:20 kuti mudye K.

KUDYANANA

, VaG 5:15 muchiramba muchirumana nek.

KUDYARA

, Isa 65:22 Kana k. kuti mumwe adye

KUDZA

, Eks 20:12 K. baba vako naamai vako

Zvi 3:9 K. Jehovha nezvinhu zvako

KUDZIDZA

, Joh 7:15 iye asina k.?

Mab 4:13 vaiva vanhu vasina k.

KUDZIKA

, VaE 3:18 kufara nekureba nek.

KUDZORA

, 1VaT 4:4 kudzidza k. muviri wake

KUDZWA

, Zvi 5:9 kupa vamwe kuk. kwako

Joh 12:43 vaida kuk. nevanhu kupfuura

1Ti 5:17 vanofanira kuk. zvakapetwa

Zva 4:11 makakodzera kuk.

KUEDZA

, Dhe 13:3 Jehovha ari kuk.

1VaK 10:9 Ngatiregeiwo k. Jehovha

KUEDZWA

, Ru 8:13 panguva yek., vanobva vawa

KUFA

, Eze 18:32 Handifariri k. kwemunhu

KUFADZA

, 1VaK 10:33 ndiri kuedza k. vanhu vese

VaG 1:10 ndiri kuedza k. vanhu here?

VaE 6:6 muchingoitira k. vanhu

KUFADZWA NECHIVI

, VaH 11:25 pek. kwenguva diki

KUFAMBA

, Ge 33:14 maererano nek. kwezvipfuwo

KUFAMBIDZANA

, 1VaK 5:9 murege k. nemhombwe

KUFAMBIRA MBERI

, 1Ti 4:15 k. kunyatsoonekwa

KUFEMERWA

, 1Mak 28:12 purani yaakapiwa achiita zvek.

KUFUNGA

, Isa 55:8 k. kwangu hakusi k. kwenyu

VaR 8:6 k. kwenyama kunoreva rufu

VaR 12:3 arege k. nezvake kupfuura

2VaK 10:5 k. kwese kuti kuteerere

Zva 17:17 kuti vaite zvaari k.

KUFUNGWA

, Zvi 12:18 Mashoko asina k. anobaya

KUGUMA

, Mt 28:20 ndiinemi kusvikira pak.

KUKANDWA

, VaE 4:14 k. kwese kwese nemasaisai

KUKOHWA

, Mt 9:37 K. kukuru, vashandi vashoma

KUKUMBIRA MURUDO

, Fir 9 k.

KUKUNINIPISAI

, Dhe 8:2 achida k. uye kukuedzai

KUKUREMEDZAI

, 1VaT 2:6 taigona k.

KUKUSIYA

, Dhe 31:8 Haazokurasi kana k.

KUMABVAZUVA

, Isa 41:2 munhu anobva k.

KUMBIRA

, Pis 20:5 Jehovha ngaazadzise zvamunok.

Mt 6:8 musati matombovak.

Mt 7:7 Rambai muchik.

2VaK 5:20 tiri kuk.: Yananiswai naMwari

KUMHAN’ARIRANA

, 1VaK 6:7 k.

KUMUKA

, 1VaK 15:13 kana kusina k. kwevakafa

KUMWEDZI

, Re 15:19 ari k. kwemazuva manomwe

Re 18:19 usarare nemukadzi ari k.

KUNAMWA

, Dha 12:9 mashoko anofanira k.

KUNAYE

, Mt 5:45 k. pavanhu vakarurama nevasina kururama

KUNDA

, 2Mak 20:20 Tendai, muchak.

Joh 16:33 shingai! Ini ndak. nyika

VaR 8:37 kuzvik. zvese tichibatsirwa

VaR 12:21 ramba uchik. zvakaipa

Zva 2:7 Anok. ndichamubvumira

Zva 6:2 achik. kuti apedzise kuk.

KUNDIKANA

, 1Mad 8:56 hapana shoko rakak.

KUNDISIYA

, Joh 8:29 haana k. ndiri ndega

KUNDIZIVA

, Ho 4:6 Zvawakaramba k.

KUNGOSIYA

, Ha 1:13 hamugoni k. zvakaipa

KUNHONGA ZVINOSARIRIRA

, Re 19:9 k. pamunokohwa

KUNOMUMUTSA

, Joh 11:11 ndiri kuenda k.

KUNOUNGANIDZA

, Rut 2:8 k. kune mumwe munda

KUNYATSOFUNGA

, Zvi 1:4 jaya rikwanise k.

KUNYATSONZWISISA

, 1Pe 1:12 Ngirozi dzinoda k.

KUNYATSOTAURA

, Eks 4:10 handisi munhu anogona k.

KUNZE

, Mt 22:16 hamutarisi munhu nechek.

1VaK 5:13 Mwari achitonga vari k.?

VaG 2:6 Mwari haatarisi munhu nechek.

VaK 4:5 kuchenjera kana muine vari k.

KUNZWA

, VaR 10:14 vachatenda sei maari vasina k.

KUNZWISISA

, 1Mad 3:11 wakumbira k. pakutonga

Ne 8:8 vakabatsira vanhu k.

Job 6:24 Ndibatsirei k. pandakatadza

Zvi 3:5 Urege kuvimba nek. kwako

Mab 17:2 k. Magwaro

1VaK 14:20 musava vana vadiki pak.

VaF 4:5 K. kwenyu ngakuzivikanwe

KUNZWISISANA

, VaE 4:2 nek. murudo

KUOMA KWEMWOYO

, Mk 3:5 achirwadziwa nek. yavo

KUONGA

, Pis 92:1 Zvakanaka k. Jehovha

KUPA

, Zvi 11:25 akasununguka k. achabudirira

Mab 20:35 K. kune mufaro

KUPANDUKA

, 1Sa 15:23 k. kwakafanana nekushopera

KUPARADZA

, Zva 11:18 muparadze vari k. nyika

KUPARADZWA

, 2VaT 1:9 vachatongerwa k. zvachose

2Pe 3:7 nerek. kwevasingadi Mwari

KUPA UPENYU

, Mt 20:28 akashumira nek. hwake

KUPENYA

, VaF 2:15 k. sezviedza munyika

KUPERA

, 2VaK 4:16 munhu watiri nechekunze ari k.

KUPESANA

, Mt 10:35 kuzoita kuti pave nek.

1VaK 1:10 hamufaniri k. pakati penyu

1VaK 12:25 parege kuva nek.

KUPFUMBANURA RUOKO

, Dhe 15:8 k. rwako

KUPFUURA

, VaH 11:13 vari k. munyika yacho

KUPONESA

, Isa 59:1 kupfupika zvekutadza k.

Mt 16:25 wese anoda k. upenyu

Ru 19:10 akauya kuzotsvaga nek.

1Ti 4:16 k. iwe nevanokuteerera

KUPONESWA

, 2Mak 20:17 muone k.

VaF 2:12 muchishandira k. kwenyu

KUPOPOTA

, VaE 4:31 kutsamwa, hasha, k.

KUPOPOTEDZANA

, Zvi 17:14 Ibva k. kusati kwatanga

KUPOTERA

, Pis 46:1 Mwari ndiye nzvimbo yek.

KUPUTSA

, VaR 14:20 Regai k. basa raMwari

KURA

, VaE 4:13 tava munhu akak. zvakakwana

KURAI

, 1VaK 14:20 nyatsok. pakunzwisisa

KURAMBANA

, Mar 2:16 ndinovenga k.

KURAPA

, Zva 22:2 Mashizha acho aiva ek.

KURATIDZWA

, VaR 8:19 k. kwevanakomana vaMwari

KURE

, Mab 17:27 haasi k. nemumwe nemumwe

KUROHWA

, 2VaK 6:5 k., kuiswa mujeri

KUROORA

, 1VaK 7:8 vasina k. kana kuroorwa

1VaK 7:32 asina k. anozvidya mwoyo

KUROORWA

, 1VaK 7:11 ngaarambe asina k.

1VaK 7:39 akasununguka k. newaanoda

KURUDZIRA

, Mab 13:15 mashoko ekuk. vanhu, ataurei

VaR 1:12 tik.ne, imi muchindik.

VaK 3:16 Rambai muchik.na

Tit 1:9 akwanise kuk. uye kutsiura

KURUMBIDZWA

, Zvi 27:21 Munhu anoedzwa nek.

KURUMIDZA

, Zvi 29:20 munhu anok. kutaura

KURUMIDZIRA

, Zvi 19:2 anoita zvinhu achik. ari kutadza

KURURAMA

, Dhe 32:4 Mwari haaiti zvisina k.

KURWA

, 1Sa 17:47 k. ndekwaJehovha

2Mak 20:17 Hamufaniri zvenyu k.

Isa 2:4 havazodzidzi k. zvakare

1Ti 6:12 Irwa k. kwakanaka

KURWADZIWA

, VaR 8:22 zvisikwa zvese zviri k.

KURWARA

, Isa 33:24 mugari wemo achati: Ndiri k.

KURWISANA

, Ge 6:11 nyika yakanga yazara nek.

KURWISWA

, Pis 72:14 Achavanunura pak.

KUSACHENA

, VaK 3:5 zvakadai seupombwe, k.

KUSAFA

, 1VaK 15:53 chinofa chinofanira kupfeka k.

KUSANAYA

, Jak 5:17 paakanyengetera kuti k.

KUSAORA

, 1VaK 15:42 unomutswa muk.

KUSATEERERA MUTEMO

, 2VaT 2:7 k.

KUSAZVIDZORA

, 1VaK 7:5 achikuedzai nekuda kwek.

KUSHATISA

, 2VaK 4:2 kana k. shoko raMwari

KUSHAYIWA

, VaF 4:12 kuva nezvakawanda kana k.

KUSHONGA

, 1Pe 3:3 K. ngakurege kuva kwekunze

KUSIMBA

, VaR 14:1 Gamuchirai munhu asina k.

KUSUNUNGURWA

, VaF 1:23 ndinoda k. uye kuva naKristu

KUSURUVARA

, Mup 7:3 k. kwechiso

2VaK 2:7 asakurirwa nekunyanya k.

KUTARISA-TARISA

, 2Mak 16:9 maziso aJehovha ari k.

KUTEERERA

, VaH 5:8 akadzidza k.

Jak 1:19 kukurumidza k.

KUTENDA

, Pis 27:13 Ndingadai ndiripi ndisina k.

Mt 21:21 muine k. uye muine chokwadi

Ru 17:2 akanganise k. kwemumwe

Ru 17:6 k. kwakaenzana nemasitadhi

Ru 18:8 achawana k. uku here?

VaR 1:17 akarurama achararama nek.

VaR 4:20 akasimbiswa nek.

2VaK 5:7 kufamba nek.

VaG 6:10 vane ukama nesu muk.

VaE 4:5 k. kumwe chete

2VaT 3:2 havasi vese vane k.

2Ti 1:5 k. kusina unyengeri

VaH 11:1 K. kuva nechivimbo

VaH 11:6 pasina k. hazviiti kumufadza

Jak 1:6 achikumbira aine k.

Jak 2:26 k. kusina mabasa

1Pe 1:7 k. kwakaedzwa

Jud 3 murwire zvakasimba k.

Jud 20 zvivakei pak. kwenyu

KUTENDESEKA

, 2VaK 8:21 ita zvinhu zvese nek.

KUTEVEDZANA

, Ru 1:3 k. kwenyaya

KUTONGA

, VaR 6:12 musarega chivi chichik.i

KUTONGWA

, 1VaK 11:29 anozvidyira nekuzvinwira k.

KUTONGWA KWAKARURAMA

, Mab 28:4 K.

KUTORERWA

, VaH 10:34 makabvuma k. zvinhu

KUTSAMWA

, Pis 37:8 Rega k., usiye hasha

Pis 103:8 Jehovha anononoka k.

Zvi 14:17 anokurumidza k.

Zvi 16:32 anononoka k. anopfuura

Zvi 19:11 Njere dzinodzora k.

VaK 3:8 bvisai k., kutuka

KUTSANYA

, Isa 58:6 k. kwandinofarira

KUTSAUKA PAKUTENDA

, 2VaT 2:3 k.

KUTSIVA

, Dhe 32:35 K. ndekwangu, nekudzorera

VaR 12:19 K. ndekwangu

KUTSVAGA

, Joh 4:23 Baba vari k. vanhu vakadaro

KUTSVODA

, Ru 22:48 uri kumutengesa nek. here?

KUTUKA

, VaE 4:31 Bvisai hasha, kupopota, nek.

KUTUNGAMIRIRA KWEUNYANZVI

, Zvi 11:14 k.

KUTYA

, Ge 9:2 zvisikwa zvichak.i

Dhe 10:20 Unofanira k. Jehovha

Job 31:34 k. kuti ndinozoshorwa

Pis 19:9 K. Jehovha kwakachena

Pis 111:10 K. Jehovha uchenjeri

Zvi 8:13 K. Jehovha kuvenga zvakaipa

Zvi 29:25 K. munhu musungo

Isa 44:8 musapera simba nek.

Ho 2:18 ndichaita kuti vagare vasina chek.

Ru 21:26 Vanhu vachapera simba nek.

VaF 2:12 kuponeswa kwenyu nek.

1Jo 4:18 Rudo runodzinga k.

KUUMBWA

, Pis 139:16 Makandiona ndichangotanga k.

KUUNGANA

, Re 23:4 iko k. kutsvene

VaH 10:25 tisingaregi k. kwedu

KUVAMUTSA

, Joh 6:39 k. pazuva rekupedzisira

KUVAPO

, Mt 24:37 ndizvo zvazvichaitawo pak.

KUVENGANA

, VaE 4:31 Bvisai k. kwese

KUWA

, 1VaK 10:12 ngaachenjere kuti arege k.

KUWIRA MUMAOKO

, VaH 10:31 Zvinotyisa k. aMwari

KUYARUKA

, 1VaK 7:36 apfuura makore ek.

KUYEVEDZA

, Zvi 31:30 K. kunogona kuva kwekunze

KUZVIBATA

, VaF 1:27 k. zvinoenderana nemashoko

KUZVICHENESA

, 2VaK 7:1 k. pazvese zvinosvibisa

KUZVIDYA MWOYO

, Mt 6:34 zuva rinotevera richava nek.

Mk 4:19 k. nezvinhu zvemunyika

Ru 8:14 kutsauswa nek., nepfuma

Ru 12:25 anowedzera kubhiti nek.?

Ru 21:34 mwoyo isaremerwa nek.

2VaK 11:28 k. pamusoro peungano

KUZVIDZORA

, VaG 5:22, 23 zvibereko zvemweya rudo, k.

KUZVIENZANISA

, VaG 6:4 kwete k. nemumwe

KUZVIKUDZA

, Dhe 17:12 anoita zvek. asingateereri

Pis 19:13 dzorai muranda wenyu pak.

Zvi 8:13 Ndinovenga k.

Zvi 11:2 Kana k. kukavapo

Zvi 16:18 K. kunotangira kuparara

VaF 2:3 musakakavadzana kana k.

KUZVININIPISA

, Zvi 15:33 k. kunotanga

KUZVIPIRA KUNA MWARI

, 1Ti 4:7 dzidza k.

1Ti 4:8 k. kunobatsira

1Ti 6:6 k. ipfuma

KUZVIPIRA KWAKAZARA

, Eks 34:14 anoda k.

Rwi 8:6 k. hakudzoki shure

KWAKAEDZWA

, Jak 1:3 kutenda kwenyu k.

KWAZISA

, 2Jo 10 kana kumuk.

KWEGURA

, Pis 37:25 Ndaiva mudiki, zvino ndak.

Pis 71:9 Musandirasa ndak.

KWERETA

, Pis 37:21 akaipa anok. asingadzoreri

Zvi 22:7 munhu anok. muranda

KWERETESA

, Zvi 19:17 Anonzwira tsitsi anok. Jehovha

Ru 6:35 muchik. musingatarisiri kudzorerwa

M

MABASA

, Pis 104:24 Jehovha, m. enyu akawanda

Joh 14:12 achaita m. makuru kupfuura

VaR 8:28 anoita kuti m. ake apindirane

VaR 12:4 nhengo zhinji, dzisingaiti m akafanana.

VaH 9:14 kuchenesa hana dzedu pam.

MABHUKU

, Mup 12:12 Kugadzira m. mazhinji hakuperi

Mab 19:19 vakaunganidza m. avo

MABIKO

, Isa 25:6 M. emachikichori ezvekudya

MABVUMIRANA

, 1VaK 7:5 Musanyimana, kunze kwekunge m.

MACHIKICHORI

, Dha 1:5 zvekudya zvaibva pam.

MACHINDA

, Pis 45:16 Uchavagadza kuti vave m.

Isa 32:1 m. achatonga zvakarurama

MADONHWE EDOVA

, Pis 110:3 majaya akaita sem.

MADZIDZISIRO

, Mt 7:28 vakashamiswa nem. ake

MADZIMAI

, 1Mad 11:3 Aiva nem. 700, nevarongo 300

VaE 5:22 M. ngaazviise pasi pevarume

VaE 5:28 vachida m. avo semiviri yavo

MADZIMAMBO

, Zvi 22:29 achamira pamberi pem.

Zvi 25:2 kukudzwa kwem.

Ru 21:12 pamberi pem. nemagavhuna

Mab 4:26 M. epanyika akamira

Zva 5:10 vachatonga sem. panyika

Zva 18:3 m. epanyika akaita upombwe

MADZINZA

, Ge 49:28 ndiwo m. 12 aIsraeri

MADZIRO

, Dha 5:5 kunyora pam. emuzinda

Joe 2:7 Vanokwira m. semauto

MADZISHE

, 1VaK 8:5 vanamwari uye m. akawanda

MAFARO

, Ru 8:14 kutsauswa nem.

MAFASHAMO

, Mt 24:38 M. asati auya

2Pe 2:5 paakaunza m. panyika yevanhu

MAFUNGIRO

, Pis 51:10 Muise m. matsva mandiri

VaE 4:23 muchiitwa vatsva pam.

VaF 2:5 m. aya aivawo naKristu

MAFURO

, Isa 30:23 zvipfuwo mum. makuru

MAFUTA

, 1Mad 17:16 m. aiva muchirongo

Mt 25:4 dzakangwara dzakatora m.

Mk 14:4 m. anonhuhwirira ari kutambisirweiko?

MAFUTA EMAZISO

, Zva 3:18 m. kuti uzore maziso ako uone

MAGOGI

, Eze 38:2 tarisa Gogi wenyika yeM.

MAGUMO

, Mt 24:3 nyika yava kum.

2Ti 4:7 ndamhanya kusvika kum.

MAGUTA

, Ru 4:43 kuzivisa mashoko mamwe m.

Mab 15:36 ngatishanyirei zvakare mum.

MAGUTA EKUPOTERA

, Nu 35:11 m., ekuti munhu anenge auraya

Jos 20:2 Sarudzai m.

MAGWARO

, Mt 22:29 hamuzivi M. kana simba

Ru 24:32 paanga achinyatsotizarurira M.

Mab 17:2 achivabatsira kunzwisisa M.

Mab 17:11 vachinyatsoongorora M. zuva

VaR 15:4 pakunyaradza kunobva muM.

2Ti 3:16 M. ese akafemerwa naMwari

Zva 20:12 m. akavhurwa

MAHWENDEFA

, Eks 31:18 akapa Mozisi m. maviri

MAINA

, Ru 19:16 m. renyu rakabereka mamwe

MAJAYA

, Pis 110:3 m. akaita semadonhwe edova

Zvi 20:29 Kukudzwa kwem. ndiro simba

MAKARO

, Ru 12:15 muchenjerere marudzi ese em.

1VaK 6:10 vane m. havazogari nhaka

VaK 3:5 m., kunova kunamata zvidhori

MAKASIMBA

, 1Pe 5:10 Mwari achaita kuti mumire m.

MAKAVA

, Mt 8:20 M. ane mwena yaanogara

MAKAVANZIRA

, Mt 11:25 m. vakachenjera nevakangwara

MAKEDHONIYA

, Mab 16:9 Yambukirai kuno kuM.

MAKERUBHI

, Ge 3:24 akaisa m. nebakatwa

MAKIYI

, Mt 16:19 Ndichakupa m. eUmambo

MAKO

, VaK 4:10 M. hama yaBhanabhasi

MAKOMO

, Ge 7:20 Mvura yakafukidza m.

MAKONDO

, Isa 40:31 Vachabhururuka sem.

MAKORE

, Mup 11:4 uya anotarisa m. haazokohwi

Mt 24:30 Mwanakomana achiuya pam.

MAKUHWA

, Zvi 20:19 Usashamwaridzana neane m.

1Ti 5:13 dzava kuitawo m.

MAKUMI EZVIURU

, Zva 5:11 m. akapetwa kane m. nezviuru

MAKUVA EVANOYEUKWA

, Joh 5:28 vari mum. vachanzwa

MAKWAI

, Pis 100:3 vanhu vake nem. emafuro

Eze 34:12 Ndichachengeta m. angu

Mt 25:33 achaisa m. kurudyi

Joh 21:17 Ipa m. angu madiki zvekudya

MAKWAYANA

, Isa 40:11 Achaunganidza m.

Joh 21:15 Ipa m. angu zvekudya

MAKWIKWI

, VaG 5:26 ngatiregei kumutsa m.

MAMBO

, Vat 21:25 muIsraeri makanga musina m.

1Sa 23:17 uchava m., ini wechipiri

Pis 2:6 ndakagadza m. wangu PaZiyoni

Zvi 21:1 Mwoyo wam. wakaita sehova

Isa 32:1 M. achatonga kuti pave

Zek 14:9 Jehovha achava M. panyika

Mt 21:5 M. ari kuuya akatasva dhongi

Mt 27:29 Kwaziwai, imi M. wevaJudha!

Joh 19:15 mumwe m. kunze kwaKesari

1VaK 15:25 anofanira kutonga sam.

Zva 11:15 achatonga sam. nariini

MAMBOKADZI

, 1Mad 10:1 M. weShebha akauya

MAMBO WEKUCHAMHEMBE

, Dha 11:7 kuzorwisa nhare yam.

Dha 11:40 m. achazomurwisa nengoro

MAMBO WEKUMAODZANYEMBA

, Dha 11:11 M. achatsamwa

Dha 11:40 m. achasundidzirana

MAMBURE

, Ru 5:4 mudzikise m. enyu kuti mubate

MAMBURE EKUKUKUDZISA

, Mt 13:47 Umambo hwakafanana nem.

MAMHANYIRO

, 1VaK 9:26 m. andiri kuita

MAMWE MAKWAI

, Joh 10:16 Ndine m., asiri edanga

MANA

, Eks 16:31 chingwa chacho kuti m.

Dhe 8:16 akakupai m. murenje

Jos 5:12 M. yakabva yaguma pazuva

MANASE

, 2Mak 33:13 M. akabva aziva kuti Jehovha

MANERA

, Ge 28:12 achiona m. akanga akamiswa

MANGWANA

, Zvi 27:1 Usazvikudza nezvezuva ram.

1VaK 15:32 ngatinwe, nekuti m. tichafa

MANIKANA

, Mt 7:13 Pindai nepagedhi rakam.

MANOA

, Vat 13:8 M. akati, ndinokumbirawo

MAOKO

, Dhe 16:16 kuuya achingova m. chete

Isa 35:3 Simbisai m. asina simba

Ru 16:11 achaisa mum. enyu pfuma?

1Pe 2:23 akazviisa mum. euya

1Pe 4:19 vachizviisa mum. eMusiki

MAONERO

, VaR 14:1 musamutonga pamusoro pem.

MAPAKATWA

, Isa 2:4 Vachapfura m. avo

MAPAPIRO

, Rut 2:12 ane m. awauya kuzopotera

MAPENZI

, Zvi 1:32 kushayiwa hanya kwem.

MAPEREMBUDZI

, Re 13:45 ane m. anoti, Handina kuchena!

Nu 12:10 Miriyemu akarohwa nem.

Ru 5:12 murume akazara m.

MAPFUPA

, 2Mad 13:21 paakagumha m. aErisha

Pis 34:20 Anochengetedza m. ake ese

Jer 20:9 semoto wakavharirwa mum.

MAPINDURIRO

, VaK 4:6 muzive m. amunofanira kuita

MAPOFU

, Isa 35:5 maziso em. achasvinudzwa

Mt 15:14 m. anotungamirira vamwe

MARAMBI

, Mt 25:1 mhandara gumi dzakatora m.

MARARA

, 1VaK 4:13 tichiri kuita sem. enyika

VaF 3:8 ndinozviona sem.

MARARAMIRO

, 1Pe 3:16 pavanoona m. enyu akanaka

MARI

, Mup 5:10 haambogutswi nem.

Mup 7:12 sekudzivirira kunoita m.

Mup 10:19 m. inoshanda pazvinhu zvese

1Ti 6:10 kuda m. ndiwo mudzi

VaH 13:5 ngaarege kuva ekuda m.

MARITA

, Ru 10:41 M., M., unozvidya mwoyo

Mab 28:1 chitsuwa chacho chainzi M.

MARIYA 1.

, Mk 6:3 muvezi, mwanakomana waM.

MARIYA 2.

, Ru 10:39 M., akagara pasi achiteerera

Ru 10:42 M., asarudza mugove wakanaka

Joh 12:3 M. akatora mafuta anonhuhwirira

MARIYA 3.

, Mt 27:56 paiva naM. Magadharini

Ru 8:2 M. Magadharini, madhimoni

MARIYA 4.

, Mt 27:56 M. amai vaJakobho

MARIYA 5.

, Mab 12:12 M., amai vaJohani Mako

MARONDA

, Zvi 23:29 ane m. pasina chikonzero?

Zvi 27:6 M. anokonzerwa neshamwari

Isa 53:5 m. ake akaita kuti tiporeswe

MARUDZI

, Ge 22:18 m. achazviwanira chikomborero

Mt 25:32 M. ese achaunganidzwa

Ru 21:24 nguva yemamwe m.

Mab 17:26 akaita m. ese evanhu

MARUVA

, Ru 12:27 Fungai nezvekukura kunoita m.

MARWADZO

, Mt 24:8 zvichava kutanga kwem.

VaR 9:2 m. mumwoyo

MASA

, Nu 15:39 kuva nemupendero uyu une m.

MASHANGA

, 1VaK 3:12 achivaka pafaundesheni nem.

MASHIRIPITI

, Dhe 18:10 munhu anoita zvem.

Mab 19:19 vaiita zvem. vakapisa mabhuku

MASHIZHA

, Eze 47:12 m. ayo acharapa

Mt 24:32 paanotanga kutungira tum.

MASHOKO

, Eks 23:1 Usaparadzira m. asiri

Nu 14:36 pavakadzoka nem. anopedza

Job 6:3 m. angu ekuvhurumuka

Pis 19:4 m. azvo anosvika kumagumo

Pis 112:7 Haazotyi m. akaipa

Zvi 25:25 M. akanaka anobva kure

Dha 11:44 m. ekuchamhembe achamuvhiringa

Ru 24:11 m. aiita seenhando kwavari

Joh 6:60 M. aya anotyisa

2VaK 6:8 nem. akaipa nem. akanaka

2Ti 1:13 muenzaniso wem. anobatsira

MASHOKO AKANAKA

, Isa 52:7 tsoka dzeuya ari kuuya nem.

Mt 24:14 aya m. eUmambo

Ru 4:43 Ndinofanira kuzivisa m.

VaR 1:16 handinyari nem.

1VaK 9:16 nhamo kana ndikasazivisa m.!

1VaK 9:18 ndizivise m. ndisingabhadharisi

1VaK 9:23 zvinhu zvese nekuda kwem.

VaF 1:7 pakutsigira m. nekushandisa mutemo

MASHOKO ENHEMA

, 2Pe 2:3 vachakunyengerai nem.

MASHURA

, Dhe 18:10 munhu anotenda m., muroyi

MASIMBA

, Mt 28:18 Ndakapiwa m. ese

VaR 13:1 ngaazviise pasi pevane m.

Tit 3:1 kuteerera vane m.

MASITADHI

, Ru 13:19 Hwakafanana netsanga yem.

MASVINGO

, Eze 38:11 vanogara mumisha isina m.

MASVOSVE

, Zvi 30:25 M. anounganidza zvekudya

MATAMBUDZIKO

, Pis 34:19 M. emunhu akarurama mazhinji

Mab 14:22 muUmambo nemum.

VaH 2:10 Mumiririri Mukuru akakwana nem.

1Pe 5:9 m. amuri kusangana nawo

Zva 18:4 musingadi kuwirwa nem.

MATANGWE

, Eks 11:5 m. ese eIjipiti achafa

MATARE

, Mk 13:9 vachakuendesai kum.

MATENDA

, Ru 21:11 munzvimbo muchava nem.

MATENGA

, Pis 8:3 Pandinoona m. enyu, mwedzi

Pis 19:1 M. anozivisa kubwinya

2Pe 3:13 kune m. matsva nenyika itsva

MATOMBO

, Ru 19:40 vakaramba vakanyarara, m.

MATONGERO

, Mt 7:2 m. amuri kuita, ndiwo

MATSI

, Re 19:14 Usatuka m.

Isa 35:5 nzeve dzem. dzichavhurwa

Mk 7:37 Anoita kuti m. dzinzwe

MAUMBIRWO

, VaR 2:20 m. akaitwa chokwadi

MAUTO

, Zva 19:14 m. ekudenga achimutevera

MAZAMU

, Zvi 5:19 M. ake ngaakugutse

MAZANO

, Zvi 15:22 vanopa m. vakawanda zvinhu

2VaK 2:11 m. ake tinoaziva

MAZIMBE

, VaR 12:20 kututira m. emoto pamusoro

MAZISO

, 2Mak 16:9 m. aJehovha ari kutarisa-tarisa

Pis 101:3 chinhu chisingabatsiri pamberi pem.

Pis 115:5 Zvine m., asi hazvioni

Zvi 15:3 M. aJehovha ari pese pese

MAZUVA EKUPEDZISIRA

, 2Ti 3:1 mum. nguva dzakaoma

MBABVU

, Ge 2:22 akaumba mukadzi nem.

MBADA

, Isa 11:6 m. icharara pasi nembudzi diki

Dha 7:6 imwe mhuka yakaita sem.

MBAMA

, Joh 19:3 vachimurova m. kumeso

MBAVHA

, Zvi 6:30 m. kana ikaba iine nzara

Zvi 29:24 anoshamwaridzana nem.

Mt 6:20 kudenga, kusina m. dzinopaza

Mt 24:43 Kudai akanga aziva kuti m. yaizouya

1VaK 6:10 m. hadzizogari nhaka yeUmambo

1VaT 5:2 zuva riri kuuya sem.

MBEREKO

, Eks 23:26 haazoshayi m.

MBEU

, Mt 6:26 hadzidyari m. kana kukohwa

Ru 8:11 M. ishoko raMwari

MBEVEVE

, Isa 35:6 rurimi rwem. ruchashevedzera

MBIRISO

, Mt 13:33 Umambo hwekudenga hwakafanana nem.

1VaK 5:6 m. shomanana inovirisa mukanyiwa

MBIRU

, VaG 2:9 vaya vainzi ndivo m.

1Ti 3:15 m. nefaundesheni inotsigira

MBONI

, Pis 17:8 Ndichengetei sem. yeziso

Zek 2:8 anogunzva m. yeziso

MBUDZI

, Mt 25:32 kuparadzanisa makwai nem.

MEREKIZEDHEKI

, Ge 14:18 M. mambo weSarema

Pis 110:4 mupristi nekusingaperi saM.

MESIYA

, Dha 9:25 pachauya M. Mutungamiriri

Dha 9:26 mavhiki 62 apera, M.

Joh 1:41 Tawana M.

Joh 4:25 Ndinoziva kuti M. ari kuuya

MHANDARA

, Mt 25:1 Umambo hunofananidzwa nem.

MHANYA

, VaG 5:7 Makanga muchim. zvakanaka

2Ti 4:7 ndam. kusvika kumagumo

MHANYAI

, 1VaK 9:24 M. zvinoita kuti muuwane

MHANYA-MHANYA

, Dha 12:4 Vazhinji vacham.

MHANZA

, Re 13:40 Kana murume akava nem.

MHANZA YAKANAKA

, Isa 65:11 mwari weM.

MHASHU

, Joe 1:4 Zvakasiyiwa nem.

MHEDZISO

, Mup 12:13 Iyi ndiyo m. yenyaya yacho

MHENI

, Mt 24:27 m. inobva kumabvazuva

Ru 10:18 Satani atodonha sem.

MHEPO

, Mup 11:4 anotarisa m. haazodyari

Mt 7:25 m. ikavhuvhuta, ikarova imba

1VaK 9:26 ndisarova m.

1VaK 14:9 munenge muchitaurira mum.

VaE 2:2 mutongi ane simba pam.

VaE 4:14 tichiiswa kuno neuko nem.

Zva 7:1 dzakabata m. ina

MHIKO

, Dhe 23:21 Kana ukaita m. kuna Jehovha

Vat 11:30 Jefta akaita m.

MHINDURO

, Zvi 15:1 M. nyoro inodzora kutsamwa

Zvi 15:23 Munhu anofara paanopa m.

MHIRIZHONGA

, Pis 5:6 Jehovha anosema vanoita zvem.

Pis 11:5 Anovenga wese anoda zvem.

MHIZHA

, Zvi 8:30 Ndaiva padivi pake ndiri m.

MHOMBWE

, 1VaK 5:9 murege kufambidzana nem.

1VaK 6:9 M. hadzizogari nhaka

MHOMHO

, Mab 17:5 nem. yaikonzera mhirizhonga

MHOSVA

, VaR 8:33 Ndiani achati vane m.

1Pe 2:19 achirwadziswa pasina m.

MHUKA

, Ge 7:2 Pam. dzese dzakachena

Re 18:23 kurara nem.

Mup 3:19 magumo evanhu neem.

Dha 7:3 M. huru ina dzakabuda

Ho 2:18 sungano nem. dzesango

MHUMHI

, Isa 11:6 M. ichagara negwayana

Mt 7:15 nguo dzemakwai, asi vari m.

Ru 10:3 semakwayana ari pakati pem.

Mab 20:29 m. dzichapinda pakati penyu

MHUNGU

, Isa 11:8 Mwana achatamba panogara m.

MHURA

, Mk 3:29 anom. mweya mutsvene

MHURI

, VaE 3:15 m. dzese dzinowana mazita

MHURU

, Eks 32:4 mufananidzo wem.

Isa 11:6 m. neshumba zvichava pamwe

MHUTE

, Jak 4:14 muri m. inooneka nguva pfupi

MICHERO

, Mt 7:20 muchavaziva nem. yavanobereka

MIDZI

, Ru 8:13 vanogamuchira shoko, asi havana m.

VaK 2:7 makadzika m., muchisimbiswa

MIEDZO

, Ru 22:28 makaramba muineni mum.

Jak 1:2 pamunosangana nem., farai

MIENZANISO

, 1VaK 10:6 zvinhu izvi zvakava m. kwatiri

1Pe 5:3 muchiva m. kuboka

MIFANANIDZO

, Isa 41:29 M. yavo imhepo

Mt 13:34 Jesu aishandisa m.

Mk 4:2 kuvadzidzisa achishandisa m.

MIJENYA

, Pis 22:18 vanokandira zvipfeko zvangu m.

MIKAERI

, Dha 10:13 M., mumwe wemachinda

Dha 12:1 Nguva iyoyo M. achasimuka

Zva 12:7 M. nengirozi dzake vakarwisa

MINDA

, Joh 4:35 m. yachenera kukohwa

MINDA YEMIZAMBIRINGA

, Isa 65:21 vachadyara m. vodya michero

MINYENGETERO

, 1Pe 3:7 mukasadaro m. hainzwikwi

Zva 8:4 rusenzi nem. yevatsvene

MINZWA

, Mk 15:17 korona yem. vakamupfekedza

MIPARAVARA

, Re 21:5 kuti misoro yavo ive nem.

MIPIRO

, 1Mak 29:9 vakafara nekuti vakapa m.

2Mak 31:10 vakatanga kuunza m.

MIRA

, Job 37:14 M., unyatsofungisisa mabasa

1VaK 10:12 anofunga kuti akam.

MIRAI MAKASIMBA

, 1VaK 16:13 m. mukutenda

MIRAYIRO

, Mt 22:40 Pam. miviri panobva Mutemo

1Jo 5:3 m. yake hairemi

MIRAYIRO GUMI

, Eks 34:28 akanyora M.

MIRIRA

, Mik 7:7 Ndicham. Mwari

Ha 2:3 zvikanonoka, ramba wakazvim.

VaR 8:25 takachim. tichitsungirira

MIRIYEMU

, Nu 12:1 M. naAroni vakataura zvakaipa

MIROMO

, Pis 8:2 mum. mevana nemevacheche

Isa 29:13 vanondikudza nem. yavo

Ho 14:2 tichakurumbidzai nem. yedu

VaH 13:15 chibereko chem.

1Pe 2:15 zvivhare m. yevasingafungi

MISEVE

, Pis 127:4 Sem. muruoko rwemurume

MISODZI

, 2Mad 20:5 ndaona m. yako

Pis 6:6 Ndinozadza mubhedha wangu nem.

Pis 126:5 vanodyara mbeu nem.

Mup 4:1 m. yevanhu vaidzvinyirirwa

Mab 20:19 m. yaikonzerwa nemiedzo

Mab 20:31 kukurayirai nem.

VaH 5:7 ainyengetera achiteterera nem.

Zva 21:4 Achapukuta m. yese pamaziso

MITAMBO

, Re 23:4 m. yaJehovha yemwaka

VaR 13:13 m. yekufara zvakapfurikidza

VaG 5:21 m. yekufara zvakapfurikidza

MITAURO

, Zek 8:23 varume gumi vem. yese

Mab 2:4 kutaura nem. yakasiyana-siyana

MITEMO

, 2Ti 2:5 asingatevedzeri m. yacho

MITERO

, Ru 23:2 kutera m. kuna Kesari

VaR 13:6 Ndokusaka muchibhadharawo m.

MITI

, Isa 61:3 vachanzi m. mikuru yekururama

Eze 47:12 muchamera m. yemichero

Zva 22:14 kodzero yekuenda kum. yeupenyu

MITONGO

, Isa 26:9 kana paine m. inobva kwamuri

MITORO

, Mab 15:28 kusakuremedzai nemimwe m.

MIVIRI

, VaR 6:13 muchipa m. yenyu kuna Mwari

VaR 12:1 kuti mupe m. sechibayiro

MIZAMBIRINGA

, Mt 20:1 vashande mumunda wem.

MOMBE

, Eks 21:28 Kana m. ikatunga murume

Zvi 7:22 sem. iri kunourayiwa

Ho 14:2 zvibayiro zvemikono yem.

MOTO

, Jer 20:9 sem. wakavharirwa mumapfupa

Dha 3:17 simba rekutinunura mum.

Mt 25:41 m. usingaperi

1VaK 3:13 m. ucharatidza kuti basa

1VaT 5:19 Musadzima m. wemweya

2Pe 3:7 zvakachengeterwa m.

MOZISI

, Nu 12:3 M., akanga ari munhu munyoro

Pis 106:32 zvakaipira M. nemhaka yavo

Mab 7:22 M. akadzidziswa uchenjeri

2VaK 3:7 vakatarisa chiso chaM.

MUBATI WESHIRI

, Pis 91:3 pachiteyeso chem.

MUBATSIRI

, Joh 14:16 vokupai mumwe m.

Joh 14:26 m., mweya mutsvene

MUBAYIRO

, Rut 2:12 Jehovha ngaakupe m.

VaR 6:23 m. wechivi ndirwo rufu

1VaK 9:24 mumwe chete anowana m.

VaK 2:18 anokutadzisai kuwana m.

VaK 3:24 achakupai nhaka sem.

VaH 11:6 anopa m.

MUBHADHARO

, Ge 31:7 vakachinja m. wangu kagumi

MUBHEDHA

, VaH 13:4 m. wevakaroorana ngaurege

MUCHATO

, Mt 22:2 mambo akaita mabiko em.

Joh 2:1 muKana makaitwa mabiko em.

Zva 19:7 m. weGwayana wasvika

MUCHAVENGWA

, Mt 24:9 m. nekuda kwezita rangu

MUCHERECHEDZO

, 2VaT 3:14 muisei m., musawadzana naye

MUCHERO

, Ge 3:3 m. wemuti uri pakati pemunda

MUCHETO

, Re 23:22 kukohwa kum. kweminda

MUCHIBVUMIRANA

, 1VaK 1:10 munofanira kutaura m.

MUCHIDA

, VaK 3:19 varume, rambai m. madzimai enyu

MUCHINDA

, Isa 9:6 Zita rake richanzi M. weRugare

Dha 10:13 m. wePezhiya akandirwisa

MUCHIZVIEDZA

, 2VaK 13:5 m. muone kana muri pakutenda

MUDANANE

, Joh 13:34 kuti m.; sekukudai

MUDIKI

, Job 33:25 ive itsva kupfuura paaiva m.

Pis 71:17 kubvira ndichiri m.

Isa 60:22 M. achava chiuru

Mk 10:20 ndakachengeta kubvira ndichiri m.

Ru 9:48 munhu anozviita m.

1Ti 4:12 achikutarisira pasi nekuti uri m.

MUDZIMAI

, Ge 2:24 achanamatira kum. wake

Ge 27:46 Kana Jakobho akanotora m.

Zvi 5:18 fara nem. weudiki hwako

Zvi 12:4 M. anoita zvakanaka ikorona

Zvi 18:22 m. akanaka anenge awana

Zvi 31:10 angawana m. anoita zvakanaka?

Mup 9:9 Nakidzwa uine m. wako

Mar 2:15 kunyengera m. weudiki

1VaK 7:2 murume ngaave nem. wake

1VaK 9:5 kodzero yekufamba nem.

MUDZIYO

, Mup 10:10 Kana m. wesimbi wakagomara

Mab 9:15 murume uyu m. wakasarudzwa

VaR 9:21 m. unoshandiswa zvinokudzwa

1Pe 3:7 m. usina kusimba

MUEDZO

, Mt 6:13 musatipinza mum.

Mt 26:41 murege kupinda mum.

1VaK 10:13 Hapana m. wakauya pamuri

Jak 1:12 anoramba achitsungirira m.

MUENZANISO

, Joh 13:15 ndakuratidzai m.

1Ti 4:12 iva m. kune vakatendeka

2Ti 1:13 uchitevedzera m. wemashoko

1Pe 2:21 Kristu akakusiyirai m.

MUENZI

, Pis 15:1 ndiani angava m. mutende?

MUFAMBE

, VaE 4:1 m. sekudanwa kwamakaitwa

MUFANANIDZO

, Ge 1:26 Ngatiitei munhu nem. wedu

Eks 20:4 Usazvigadzirira m. wakavezwa

MUFARO

, Ne 8:10 m. waJehovha inhare yenyu

Job 38:7 padzakashevedzera nem.

Pis 37:4 Wana m. mukuru muna Jehovha

Ru 8:13 vanogamuchira shoko nem.

Ru 15:7 m. pamusoro pemutadzi anopfidza

Joh 16:22 hapana achakutorerai m.

Mab 20:35 Kupa kune m. kupfuura

VaR 15:13 ngaakuzadzei nem. nerugare

VaH 12:2 Akatsungirira nekuda kwem.

MUFUDZE

, Mab 20:28 m. ungano yaMwari

MUFUDZI

, Pis 23:1 Jehovha ndiye M.

Isa 40:11 Achachengeta makwai sem.

Eze 37:24 Dhavhidhi m. mumwe chete

Zek 13:7 Rova m., makwai apararire

Mt 9:36 semakwai asina m.

Joh 10:11 m. akanaka; anopa upenyu

Joh 10:14 m. akanaka, anoziva makwai

Joh 10:16 boka rimwe chete, m. mumwe

MUGANHU

, Pis 119:96 murayiro wenyu hauna m.

1VaT 4:6 Hapana anofanira kupfuura m.

MUGODHI

, Zvi 5:15 mvura yemum. wako pachako

MUGOVE

, Mari 3:24 Jehovha ndiye m. wangu

Dha 12:13 uchamukira m. wako

MUGUMO

, Mt 24:14 m. wozosvika

Joh 13:1 achivada kusvikira pam.

MUGWAGWA

, Mt 7:14 m. wakatetepa

Mt 13:4 mbeu yakawira parutivi pem.

MUITONGE

, Ge 1:28 muzadze nyika, m.

MUKA

, Ru 21:36 rambai makam. muchiteterera

1VaK 16:13 Rambai makam., makasimba

MUKADZI

, Ge 3:15 ruvengo pakati pako nem.

Zvi 21:19 m. anogara achipopota

Mup 7:26 M. anoshungurudza

1VaK 11:6 m. asingazvifukidzi

Zva 12:1 m. akanga akashonga zuva

MUKAKA

, Eks 3:8 nyika inoyerera uchi nem.

Isa 60:16 uchanwa m. wemarudzi

VaH 5:12 madzokera zvakare pakuda m.

1Pe 2:2 ivai nenzara yem. usina kushatiswa

MUKANA

, VaG 6:10 tiine m. ngatiitirei vese zvakanaka

MUKATI

, VaR 7:22 nezvandiri nechem.

MUKOMA

, Zvi 18:24 shamwari iri pedyo kupfuura m.

MUKOMANA

, Jer 1:7 Ndinongovawo hangu m.

MUKURU

, 1Jo 3:20 Mwari m. kupfuura mwoyo

MUMBA

, Pis 27:4 ndigare m. maJehovha

Pis 101:2 m. mangu nemwoyo wakaperera

Ru 2:49 m. maBaba vangu

Joh 14:2 M. maBaba mune nzvimbo zhinji

MUMIRIRIRI

, Joh 7:29 ndiri m. akabva kwaari

MUMIRIRIRI MUKURU

, Mab 3:15 makauraya M. weupenyu

VaH 2:10 M. akakwana

VaH 12:2 M. uye Mukwanisi

MUMVURI

, 1Mak 29:15 mazuva edu akaita sem.

Pis 91:1 pasi pem. weWemasimbaose

VaK 2:17 m. wezvichauya

Jak 1:17 vakasiyana nem. unochinja

MUMWE CHETE

, 1VaK 8:6 naMwari m., Ishe m.

MUMWE OGA

, Joh 1:18 akaberekwa ari m.

Joh 3:16 Mwanakomana akaberekwa ari m.

MUNDA

, Ge 2:15 agare mum. weEdheni

Mt 13:38 m. inyika

1VaK 3:9 muri m. waMwari

MUNDA WEMIZAMBIRINGA

, Mt 21:28 enda unoshanda mum.

Ru 20:9 murume akadyara m.

MUNHU

, Pis 8:4 M. chiiko zvamunomufunga

MUNHU ASINGATEERERI

, 2VaT 2:3 m. ava kunyatsozivikanwa

MUNHURUME

, Re 20:13 murume akarara nem.

MUNHU WENYAMA

, 1VaK 2:14 m. haabvumi

MUNOMUDA

, 2VaK 2:8 mumuratidze kuti m.

MUNUNURI

, Pis 40:17 mubatsiri wangu nem. wangu

MUNWE

, Eks 8:19 m. waMwari!

Eks 31:18 akanyorwa nem. waMwari

MUNYENGETERO

, Pis 65:2 Haiwa Munzwi wem.

Pis 141:2 M. ngauite serusenzi

Zvi 15:8 m. wemunhu akarurama

Zvi 28:9 Kunyange m. wake unosemesa

Jak 5:15 M. unopiwa nekutenda uchaporesa

MUNYORO

, 2Ti 2:24 kuva m. kuvanhu vese

1Pe 3:4 munhu akanyarara uye m.

MUNYU

, Ge 19:26 akabva ava shongwe yem.

Mt 5:13 muri m. wenyika

VaK 4:6 mashoko akarungwa nem.

MUNZWA

, 2VaK 12:7 ndakapiwa m. munyama

MUONDE

, 1Mad 4:25 pemuzambiringa nepasi pem.

Mik 4:4 pemuzambiringa nepasi pem.

Mt 21:19 M. wacho wakabva wangooma

Mk 13:28 Dzidzai mufananidzo uyu pam.

MUORIVHI

, Pis 52:8 sem. mumba maMwari

VaR 11:17 m. wemusango wakanamatidzwa

MUPARIDZI

, 2Pe 2:5 Noa m. wekururama

MUPENYU

, Dha 6:26 ndiye Mwari m.

1Pe 3:18 akaitwa m. pamweya

MUPFUMI

, Re 19:15 kuitira tsvete m.

Jer 9:23 m. ngaarege kuzvirumbidza

MUPIRO

, Re 7:37 murayiro wem. unopiswa

MUPIRO WECHINWIWA

, VaF 2:17 kudururwa sem.

MUPONESI

, 2Sa 22:3 nzvimbo yekupotera, m. wangu

Mab 5:31 Mumiririri Mukuru neM.

MUPRISTI

, Pis 110:4 uri m. nekusingaperi

Ho 4:6 Ndicharambawo kuti uve m.

Mar 2:7 muromo wem. unofanira kuchengeta

VaH 2:17 m. mukuru ane tsitsi

MUPROFITA

, Dhe 18:18 Ndichavamutsira m.

Eze 2:5 vachaziva, pakati pavo paiva nem.

Amo 7:14 ndisiri m. kana mwanakomana wem.

MUPUDZI

, Jon 4:10 Wanzwira urombo m.

MURANDA

, Zvi 22:7 anokwereta m. weanomukweretesa

Mt 24:45 m. akatendeka, akangwara

Mt 25:21 Waita zvakanaka, m. akanaka

Joh 8:34 anoita chivi m. wechivi

1VaK 6:12 handibvumi kuitwa m.

MURARAUNGU

, Ge 9:13 m. wangu chiratidzo

MURAYIRO

, Mk 12:28 m. wekutanga pane yese

Mk 12:31 Hapana m. mukuru kupfuura iyi

Joh 13:34 m. mutsva, kuti mudanane

1VaT 4:1 sekugamuchira kwamakaita m.

MUREMEKEDZE

, 1VaT 5:12 m. vari kukutungamirirai

MUREVERERI

, 1Ti 2:5 m. mumwe chete

MUREVI WENHEMA

, Joh 8:44 m. nababa venhema

MUROMBO

, Zvi 30:9 ndirege kuva m. ndikaba

2VaK 8:9 Kristu akava m. achiitira imi

MUROMO

, Zvi 10:19 anobata m. wake akangwara

VaR 10:10 anozivisa pachena nem.

Jak 3:10 M. mumwe chete unorumbidza

MURUME

, 1VaK 7:2 mukadzi ave nem. wake

1VaK 7:3 M. ngaape mudzimai wake

1VaK 7:14 m. asingatendi anoitwa mutsvene

MURWI

, Jer 20:11 Jehovha aiva neni sem.

2Ti 2:4 Hapana m. anozvibatikanisa

MUSABATA

, Isa 52:11 m. chinhu chisina kuchena!

MUSADA

, 1Jo 2:15 M. nyika kana

MUSANYIMANA

, 1VaK 7:5 M. kunze kwekunge mabvumirana

MUSARWADZISA

, VaE 4:30 m. mweya mutsvene waMwari

MUSATSIVA

, VaR 12:19 M., vadiwa

MUSATYA

, 2Mak 20:15 M. boka guru revanhu

Ru 12:4 m. vaya vanouraya muviri

MUSAVIMBA

, Pis 146:3 M. nemachinda

MUSAWADZANA

, 2VaT 3:14 m. naye

MUSAZVIDYA MWOYO

, Mt 10:19 m. nezvezvamuchataura

1VaK 7:32 Zvandinoda ndezvekuti m.

VaF 4:6 M. nezvechinhu chero chipi

MUSHANDI

, Ru 10:7 m. akakodzera mubayiro

MUSHONGA

, Zvi 17:22 Mwoyo unofara m. wakanaka

MUSHUMIRI

, 1Sa 2:11 mukomana akava m. waJehovha

Isa 42:1 M. wangu wandinotsigira!

Mk 10:43 mukuru pakati penyu ngaave m.

MUSIKA

, Mab 17:17 aikurukura nevaaiwana pam.

MUSIKANA

, 2Mad 5:2 vakatapa m. mudiki

Mk 5:42 m. wacho akabva angomuka

MUSIKI

, Mup 12:1 yeuka M. wako

MUSINGAGUMBURI

, VaF 1:10 musina chamunopomerwa, m.

MUSINGANYUNYUTI

, VaF 2:14 muchiita zvinhu zvese m.

MUSIYANO

, Re 11:47 nem. pakati pezvisina kuchena

MUSORO

, Ge 3:15 achakupwanya m.

Dha 2:32 M. wechifananidzo waiva wegoridhe

1VaK 11:3 m. wemukadzi murume

VaE 5:23 Kristu m. weungano

VaE 5:23 murume ndiye m. wemudzimai

Zva 13:3 m. waiita sewakuvadzwa

MUSUNGO

, Zvi 29:25 Kutya munhu kuzvipinza mum.

MUTADZI

, Ru 15:7 mufaro pamusoro pem.

Ru 18:13 ndinzwireiwo nyasha ini m.

MUTAMBO

, Zvi 10:23 Kuita zvinonyadzisa m. kubenzi

MUTAMBUDZI

, 1Ti 1:13 ndaimbova m.

MUTAMBURE

, VaF 1:29 kuti m. nekuda kwake

MUTARIRI

, Ru 12:42 ndiani m. akatendeka?

1Ti 3:1 kuvavarira kuva m.

1Pe 2:25 mufudzi nem. wemweya yenyu

MUTAURO

, Ge 11:7 tinovhiringidza m. wavo

Zef 3:9 ndichachinja m. wemarudzi

MUTEEREREI

, Mt 17:5 Mwanakomana wangu anodiwa. M.

MUTEMO

, Pis 19:7 M. waJehovha wakakwana

Pis 40:8 m. uri mukatikati mangu

Pis 94:20 kuronga dambudziko chichishandisa m.

Pis 119:97 Ndinoda chaizvo m. wenyu!

Jer 31:33 Ndichaisa m. wangu mavari

Ha 1:4 m. hausisina simba

Mt 23:23 nyaya dzinokosha dzeM.

VaR 7:22 Ndinonyatsofarira m. waMwari

VaR 10:4 Kristu ndiye mugumo weM.

VaR 13:8 anoda mumwe wake azadzisa m.

VaG 3:24 M. muperekedzi kuna Kristu

VaG 6:2 muzadzise m. waKristu

Jak 2:8 muchichengeta m. wamambo

MUTENGO

, 1VaK 7:23 Makatengwa nem.

MUTERESI

, Mt 18:17 ngaave kwauri sem.

Ru 18:11 handina kufanana m.

MUTERO

, Nu 31:28 m. waJehovha kumauto

Mt 17:25 Madzimambo anotora m. kunaani

Ru 20:22 kubhadhara m. kuna Kesari?

VaR 13:7 kune anoti anoda m., m.

MUTEVERI

, Mt 19:21 uya uve m. wangu

MUTI

, Ge 2:9 m. wekuziva zvakanaka nezvakaipa

Ge 2:9 m. weupenyu uri pakati pemunda

Pis 1:3 sem. wakadyarwa pedyo nemvura

Dha 4:14 Rigai m., muteme mapazi awo

Zva 2:7 kudya michero yem. weupenyu

MUTONGI

, Isa 33:22 Jehovha ndiye M. wedu

Dha 4:17 Wekumusorosoro ndiye M.

Ru 18:2 m. akanga asingatyi Mwari

Joh 12:31 m. wenyika achadzingwa

Joh 14:30 m. wenyika ari kuuya

Mab 10:42 m. wevapenyu nevakafa

Jak 4:12 anopa mitemo uye M.

MUTONGO

, Mup 8:11 m. wezvakaipa usina

MUTORO

, Pis 38:4 Zvandikurira sem. unorema

Pis 55:22 Kanda m. pana Jehovha

Pis 68:19 Jehovha anotitakurira m.

VaG 6:5 mumwe nemumwe achatakura m. wake

Zva 2:24 Handisi kukuwedzerai mumwe m.

MUTORWA

, Eks 22:21 Usabata m. zvisina kunaka

Nu 9:14 murau mumwe chete kum.

Dhe 10:19 kuda m., nekuti maiva vatorwa

MUTSA

, Zvi 11:17 Murume ane m. anoita

Zvi 31:26 Mutemo wem. uri parurimi rwake

MUTSIPA

, Zvi 29:1 anoomesa m. wake

MUTUNGAMIRIRI

, Zvi 28:16 M. anoshandisa simba zvisiri izvo

Mt 23:10 M. wenyu mumwe chete, Kristu

MUUMBI

, Isa 64:8 Isu tiri ivhu, imi muri M. wedu

VaR 9:21 m. anoita zvaanoda nemukanyiwa

MUURAYI

, Joh 8:44 akanga ari m. paakatanga

MUVAKANE

, 1VaK 14:26 Itai zvinhu zvese kuti m.

MUVAKI

, 1VaK 3:10 sem. ane unyanzvi

MUVAKIDZANI

, Ru 10:27 Ida m. wako sezvaunozviita

Ru 10:36 ndeupi m. wemurume

VaR 15:2 ngaafadze m. wake

MUVENGI

, VaR 12:20 kana m. wako aine nzara

MUVEZI

, Mk 6:3 iye m., mwanakomana waMariya

MUVIRI

, Mt 10:28 musatya vanouraya m.

Mt 26:26 Ichi chinomirira m. wangu

1VaK 7:4 haana simba pam. wake

1VaK 12:18 nhengo imwe neimwe yem.

1VaK 15:44 Unodyarwa uri m. wenyama

VaE 4:16 m. ushande pamwe chete

VaF 3:21 achachinja m. wedu

MUYANANISIRE

, Re 16:34 m. kamwe chete pagore

MUZAMBIRINGA

, Mik 4:4 pasi pem. wake nepasi

Joh 15:1 Ndini m. wechokwadi

MUZODZIWA

, Pis 2:2 anogadzirira kurwa nem.

MVURA

, Ge 7:12 m. yakatsvotsvoma kwemazuva 40

Nu 20:10 Tokubudisirai m. padombo here?

Dhe 11:14 m. yemunhuruka nem. yemasutso

Dhe 32:2 Mirayiridzo ichanaya sem.

Zvi 20:5 Pfungwa dzakaita sem. yakadzika

Zvi 25:25 sem. inotonhorera kumweya waneta

Isa 55:1 mese mune nyota, uyai kum.!

Isa 55:10 sezvinoita m. nechando

Jer 2:13 ini tsime rem. mhenyu

Jer 17:8 gore rakusinganayi m.

Jer 50:38 m. yacho ichapwa

Zek 14:8 m. mhenyu ichayerera

Joh 4:10 mungadai mamukumbira, akupai m.

Zva 7:17 richavatungamirira kuzvitubu zvem.

Zva 17:1 pfambi inogara pam. zhinji

Zva 22:17 m. yeupenyu asingatengi

MVURA YEMAFASHAMO

, Ge 9:11 hazvichazoparadzwizve nem.

MWAKA

, Dha 2:21 Anochinja nguva nem.

Mab 1:7 kuziva nguva kana m.

1VaT 5:1 kana iri nyaya yenguva nem.

MWANA

, Ge 22:17 vana vachabva mum. wako

Dhe 7:14 hapana achange asina m.

Vat 13:8 atirayiridze zvatinofanira kuita nem.

Zvi 22:6 Dzidzisa m.

Ru 9:47 akatora m. mudiki, akamumisa

1VaK 13:11 ndaifunga sem.

VaG 3:16 kum. wako, iye Kristu

MWANAKOMANA

, Pis 2:12 Kudzai m.

Zvi 13:24 asingashandisi shamhu anovenga m.

Zvi 15:20 M. akachenjera anofadza baba

Mt 3:17 Uyu ndiye M. wangu, anodiwa

Ru 15:13 m. mudiki akaparadza pfuma

MWANAKOMANA WEMUNHU

, Dha 7:13 m. achiuya nemakore

Mt 10:23 M. asati asvika

Ru 21:27 vachabva vaona M.

MWANASIKANA

, Ru 8:49 M. wenyu afa

MWARI

, Dhe 10:17 Jehovha ndiM. wavanamwari

Mt 27:46 M. wangu, mandisiyirei?

Joh 1:18 Hapana munhu akamboona M.

Joh 17:3 kusvika pakukuzivai, imi M.

Joh 20:17 Ndiri kukwira kuna M. wangu

1VaK 8:4 hakuna mumwe M.

2VaK 4:4 m. wenyika ino

VaE 4:6 M. mumwe chete uye Baba

1Jo 4:8 M. rudo

MWEDZI

, Joe 2:31 Zuva richasviba uye m.

Ru 21:25 zviratidzo pazuva nepam.

MWENGA

, Zva 21:9 m., mudzimai weGwayana

MWERO

, Zvi 11:2 vane m. ndivo vane uchenjeri

Mik 6:8 uve nem. pakufamba naMwari wako!

1Ti 2:9 Vakadzi ngavapfeke zvine m.

MWEYA

, Nu 11:25 akabvisa mumwe m. wake

1Sa 16:13 M. wakapa Dhavhidhi simba

2Sa 23:2 M. waJehovha wakataura

Pis 51:17 Zvibayiro zvinofadza Mwari m.

Pis 104:30 Mukatuma m. wenyu, zvinosikwa

Isa 61:1 M. waJehovha uri pandiri

Eze 18:4 M. unotadza ndiwo uchafa

Joe 2:28 ndichadurura m. wangu

Zek 4:6 Hazviitwi nesimba, asi nem.

Mt 3:16 m. waMwari uchidzika senjiva

Mt 12:31 kumhura m. hakuzokanganwirwi

Mt 22:37 Ida Jehovha nem. wako

Mt 26:41 M. unoda, asi nyama

Ru 23:46 ndinoisa m. wangu mumaoko

Joh 4:24 Mwari m., kunamata mum.

Joh 16:13 m. wechokwadi, achakutungamirirai

VaR 1:11 ndikupei chipo chem.

VaR 8:16 M. unopupurirana nem. wedu

VaR 8:26 m. unopindira uchitibatsira

1VaK 2:10 m. unoongorora zvinhu zvakadzama

1VaK 2:15 munhu wem. anoongorora

1VaK 15:44 unomutswa uri muviri wem.

2VaK 3:17 Jehovha M.

VaG 5:16 Rambai muchifamba nem.

VaG 5:22 zvibereko zvem. rudo

VaG 6:8 anodyara achiitira m.

VaE 6:12 kurwisana nem. yakaipa

1Pe 3:18 akaitwa mupenyu pam.

MWEYA MUTSVENE

, Pis 51:11 musanditorera m.

Ru 1:35 M. uchakufukidza

Ru 3:22 m. wakaita senjiva

Ru 11:13 Baba vanopa m.

Joh 14:26 m. uchakudzidzisai nekukuyeuchidzai

Mab 1:8 muchagamuchira simba pachauya m.

Mab 2:4 vese vakazadzwa nem.

Mab 5:32 m. wakapiwa vanoteerera Mwari

VaE 4:30 musarwadzisa m. waMwari

MWEYA WEKUFEMA

, Ge 2:7 akafuridzira m.

MWEYA WEKUUKA

, Mab 16:16 mushandi wechisikana aiva nem.

MWEYA WESE

, VaE 6:6 muchiita kuda kwaMwari nem.

VaK 3:23 zviitei nem.

MWOYO

, Ge 8:21 zviri mum. memunhu zvakaipa

Dhe 6:6 Mashoko anofanira kuva mum.

1Mad 8:38 anoziva zvinomunetsa mum.

1Mad 18:21 Mucharamba muine m. miviri

1Mak 28:9 umushumire nem. wakaperera

2Mak 16:9 vane m. wakaperera kwaari

Ezr 7:10 Ezra agadzirira m. wake

Pis 34:18 Jehovha ari pedyo nevakaora m.

Pis 51:10 Sikai m. wakachena mandiri

Pis 51:17 hamuzorambi m. wakaputsika

Pis 94:19 Pandakawandirwa nezvaindidya m.

Pis 143:4 M. wangu wakarukutika

Zvi 4:7 wana m. unonzwisisa

Zvi 4:23 Chengetedza m. wako

Zvi 13:12 zvikanonoka, m. unonetseka

Zvi 14:10 M. unoziva zviri kuurwadza

Zvi 17:3 Jehovha muongorori wem.

Zvi 17:22 M. unofara mushonga wakanaka

Zvi 28:26 anovimba nem. wake ibenzi

Jer 17:9 M. unonyengera kupfuura zvinhu zvese

Jer 17:10 Ini, Jehovha, ndiri kunzvera m.

Jer 31:33 mutemo ndichaunyora mum. mavo

Mt 13:15 m. yevanhu ava haichateereri

Mt 15:19 mum. munobuda umhondi, umbavha

Mt 22:37 Ida Jehovha nem. wako wese

Ru 12:34 pane pfuma, ndipo pachavawo nem.

Ru 21:34 m. yenyu isatomboremerwa

Ru 24:32 kutsva m. paanga achitaura nesu

Mab 16:14 akanyatsovhura m. wake

VaR 6:17 vanoteerera zvichibva pam.

1VaK 7:32 anozvidya m. nezvinhu zvaShe

VaF 2:20 ane m. wakaita sewake

VaH 3:12 kuva nem. wakaipa

1Jo 3:20 Mwari mukuru kupfuura m. yedu

MWOYO MIVIRI

, Jak 1:8 Munhu ane m.

MWOYO MUREFU

, Ne 9:30 Makavaitira m.

Zvi 14:29 asina m. anoratidza upenzi

Zvi 25:15 anonyengetedzwa nem.

VaR 9:22 Mwari akaratidza m. kumidziyo

1VaK 13:4 Rudo rune m. uye rune mutsa

1VaT 5:14 muitire m. vanhu vese

Jak 5:8 ivai nem.; simbisai mwoyo

2Pe 3:9 Jehovha ane m. nemi

2Pe 3:15 m. waShe wedu seruponeso

MWOYO WESE

, Pis 110:3 Vanhu vako vachazvipira nem.

Jer 48:10 asi asingaiti nem.

N

NAINI

, Ru 7:11 akaenda kuguta rainzi N.

NAMATA

, Mt 4:10 ndiye waunofanira kun.

Joh 4:24 vanofanira kun. mumweya

NAMATIRA

, Ge 2:24 achan. kumudzimai wake

N’ANGA

, Mab 13:6 Bha-Jesu, aiva n.

NATANI

, 2Sa 12:7 N. akati: Ndimi munhu wacho!

NATSA

, Dha 11:35 kuti basa rekun. riitwe

Zek 13:9 Ndichavan. sekunatswa kunoitwa sirivha

Mar 3:3 sezvinoita munhu anon.

NDAKATAMBUDZWA

, Pis 119:71 Zvakanaka kuti n.

NDAKAURAYISA

, 1Sa 22:22 Ndini n.

NDAKAVA

, 1VaK 9:22 N. zvinhu zvese kuvanhu

NDAKUFARIRA

, Ru 3:22 Mwanakomana wangu; n.

NDASUWA

, Pis 84:2 n. zvikuru zvivanze zvaJehovha

NDEGA

, Joh 16:32 muchindisiya n. Asi handisi n.

NDICHAPINDURA

, Isa 65:24 N. vasati vashevedzera

NDICHAVA

, Eks 3:14 N. andituma kwamuri

Eks 3:14 N. Zvandinenge Ndasarudza Kuva

NDICHIONGA

, Pis 27:4 kutarisa temberi n.

NDICHITENDA

, 1VaK 1:4 Ndinogara n. Mwari

NDICHIZVIDIRA

, 1Mak 29:17 nemwoyo wakarurama, n.

NDIDZIDZISEI

, Pis 143:10 N. kuita kuda kwenyu

NDIEDZEI

, Mar 3:10 n. panyaya iyi

NDIKUMBIRE

, Pis 2:8 N., uye ndichakupa marudzi

NDIMI

, 1VaK 13:8 kana paine n., dzichaguma

1VaK 14:22 n. chiratidzo kune vasingatendi

Zva 7:9 kumarudzi ese nemadzinza nen.

NDINEWE

, Jer 1:19 Nekuti n. kuti ndikuponese

NDINODA

, VaR 1:15 n. kukuzivisaiwo mashoko akanaka

NDINOKUFUNGAI

, Isa 26:9 N. chaizvo

NDINOKURUMBIDZAI

, 1VaK 11:2 N., munondirangarira

NDINOKUSUWAI

, VaF 1:8 n. mese

NDINOKUTENDAI

, Joh 11:41 Baba, n. kuti mandinzwa

NDINOKUTETERERAI

, VaR 12:1 n. netsitsi

NDINONZWISISA

, Pis 119:99 N. kupfuura vadzidzisi vangu

NDINOTENDA

, 1Ti 1:12 N. Kristu Jesu

NDINZWISISE

, Pis 119:27 Itai kuti n. mirayiro

NDIONGOROREI

, Pis 26:2 N., haiwa Jehovha

NDIREGEREREIWO

, Pis 25:11 N. chivi changu

NDITEVEDZEREI

, 1VaK 11:1 N. sekutevedzera kwandinoita Kristu

NDITUMEI

, Isa 6:8 Ndiri pano! N.!

NEBHUKADHINEZARI

, Dha 2:1 N. ane hope dzaakarota

NECHEMUKATI

, 2VaK 4:16 munhu watiri n.

VaE 3:16 munhu wamuri n.

NECHOKWADI

, Mup 7:14 vasava n. nezvezvichaitika

NEFIRIMU

, Ge 6:4 panyika paiva nevaN.

NEKUSINGAGUMI

, Ge 3:22 arege kudya, orarama n.

NEKUSINGAPERI

, Pis 37:29 nhaka yenyika, n.

Mup 3:14 zvinoitwa naMwari zvichagara n.

1Pe 1:25 shoko raJehovha rinogara n.

NENZWI RIRI PASI

, Jos 1:8 kuriverenga n. pasi

Pis 1:2 anoverenga mutemo n.

NETA

, Zvi 25:25 inotonhorera kumweya wan.

VaH 12:3 murege kun.

NETSEKA

, Zvi 12:25 Kun. kuri mumwoyo

Isa 38:14 Jehovha, ndiri kun. chaizvo

Isa 41:10 Usan., ndiri Mwari wako

NGAAKUKOMBOREREI

, Nu 6:24 Jehovha n.

NGAAROVERERWE

, Ru 23:21 kushevedzera, vachiti: N.!

NGADZISHANDURWE

, VaR 12:2 pfungwa dzenyu n.

NGAMERA

, Mt 19:24 zviri nyore kuti n. ipinde

NGANO

, 1Ti 1:4 kuteerera n. nenhoroondo

NGARITSVENESWE

, Ru 11:2 Baba, zita renyu n.

NGATIFAREI

, VaR 5:3 n. patinenge tiri mumatambudziko

NGATISAREGA

, VaG 6:9 n. kuita zvakanaka

NGATIVATYISIDZIREI

, Mab 4:17 n., tovaudza

NGIROZI

, Ge 28:12 n. dzichikwira nekudzika

2Mad 19:35 n. yakauraya varume 185 000

Job 4:18 anowanira n. dzake mhosva

Pis 34:7 N. yaJehovha inodzika musasa

Dha 3:28 atuma n. yake ikanunura

Ho 12:4 [Jakobho] achiita mutsimba nen.

Mt 13:41 achatuma n. dzake, dzichaunganidza

Mt 22:30 vakaita sen. dziri kudenga

Mt 24:31 n. dzichaunganidza vaakasarudza

Mab 5:19 n. yakavhura masuo ejeri

Mab 12:11 atuma n. yake, akandinunura

1VaK 4:9 takaiswa mudariro kuti tionekwe nen.

1VaK 6:3 Hamuzivi here kuti tichatonga n.?

VaH 13:2 vakagamuchira n. vasingazivi

1Pe 1:12 N. dzinoda kunyatsonzwisisa

Jud 6 n. dzisina kuchengeta nzvimbo

NGIROZI HURU

, 1VaT 4:16 nenzwi ren.

Jud 9 Mikaeri n. paakapesana

NGOMWA

, Isa 54:1 Pembera, iwe mukadzi n.

Isa 56:4 n. dzinosarudza zvandinofarira

Mt 19:12 kune n. dzakaberekwa dzakadaro

NGONI

, Dhe 4:31 Jehovha ndiMwari ane n.

Pis 78:38 aiva nen.; aivaregerera

Mt 9:13 Ndinoda n., kwete chibayiro

2VaK 1:3 Baba ven. huru

Jak 5:11 Jehovha ane tsitsi huru nen.

NGORO

, Vat 4:13 n. 900 dzaiva nemajeko esimbi

2Mad 6:17 nen. dzemoto zvakapoteredza Erisha

NGOWANI

, Eze 21:26 Bvisa n., ubvise korona

VaE 6:17 pfekai n. yeruponeso

NGOZI

, VaR 16:4 vakaisa upenyu hwavo pan.

NGUO

, Ge 3:21 Mwari akagadzira n. refu

NGURUVE

, Ru 8:33 Madhimoni akapinda mun.

Ru 15:15 akamutuma kunofudza n.

2Pe 2:22 n. yadzokera kumatope

NGUVA

, Mup 3:1 N. inoitika chinhu chese

Mup 9:11 zvavasingatarisiri pan. yavasingafungiri

Dha 7:25 kwen. imwe chete, nedzimwe n.

Ha 2:3 zvichaitika pan. yakasarudzwa

Mt 24:36 anoziva zuva racho kana n.

Ru 4:13 akamusiya kusvikira pane imwe n.

Joh 7:8 n. yangu haisati yanyatsosvika

1VaK 7:29 pasara n. shomanana

1VaK 15:23 mumwe nemumwe pan. yake

VaE 5:16 muchishandisa n. yenyu nekuchenjera

NGUVA DIKI

, 2VaK 4:17 kutambura ndekwen.

NGUVA DZAKAOMA

, 2Ti 3:1 n., dzinonetsa

NGUVA DZESE

, Dha 6:16 wauri kushumira n.

NGUVA ISINGAGUMI

, Mup 3:11 Akaisa n. mumwoyo mavo

NGUVA PFUPI

, Pis 30:5 kutsamwa kwake ndekwen.

Isa 26:20 Hwandai kwen.

NGUVA YEMAMWE MARUDZI

, Ru 21:24 n.

NGWARIRA

, Zvi 14:16 akachenjera anon. obva

VaE 5:15 rambai makanyatson.

NHAKA

, Nu 18:20 ndini mugove wako nen. yako

Pis 127:3 Vanakomana in. inobva kuna Jehovha

Mt 5:5 vanyoro vachagara n. yenyika

Mt 25:34 garai n. yeUmambo

VaR 8:17 tinogara n., n. yaMwari, pamwe naKristu

VaG 3:29 vana vaAbrahamu, vagari ven.

VaE 1:18 pfuma inobwinya yevatsvene sen.

1Pe 1:4 n. isina kusvibiswa, inoramba iripo

NHAMO

, Isa 5:20 Vane n. vanoti zvakanaka

VaR 7:24 Ndiri mun.! Ndiani achandinunura

1VaK 9:16 ndine n. kana ndikasazivisa

Zva 12:12 Mune n. imi nyika negungwa

NHANGEMUTANGE

, Mup 9:11 havawanzokunda pan.

Mab 20:24 kupedza n. yangu neushumiri

NHANHO

, Jer 10:23 kufamba kuti aruramise n.

NHARE

, Pis 18:2 Jehovha ndiye nen. yangu

Zvi 18:10 Zita raJehovha in. yakasimba

Isa 25:4 n. kune akaderera, n. kumurombo

NHARIRE

, Isa 21:8 ndakamira pan.

NHARO

, 1Ti 6:4 Anofarira zven. nekukakavadzana

NHEMA

, Re 19:16 uchitaura zven. nezvevamwe

Mt 26:59 yaitsvaga uchapupu hwen.

VaK 3:9 Musareverana n.

2VaT 2:11 kuti vabvume n. dzacho

Tit 1:2 Mwari, asingagoni kureva n.

NHENGO

, 1VaK 12:18 n. imwe neimwe yemuviri

NHERERA

, Eks 22:22 Musatambudza n.

Jak 1:27 kuchengeta n. nechirikadzi

NHOO

, Pis 84:11 Jehovha izuva nen.

VaE 6:16 torai n. huru yekutenda

NHUME

, Mar 3:1 Ndiri kutuma n. yangu

2VaK 5:20 n. dzinomiririra Kristu

NHUNGIRWA

, Jer 23:5 Dhavhidhi ave nen. yakarurama

NINIVHI

, Jon 4:11 handifaniriwo kunzwira urombo N.?

NJERE

, Zvi 12:23 ane n. anovanza zvaanoziva

Zvi 14:15 ane n. anofungisisa nhanho

Zvi 19:11 N. dzemunhu dzinodzora kutsamwa

Dha 11:33 vane n. vachaita kuti vanzwisise

Dha 12:3 vane n. vachapenya sechiedza

NJIVA

, Mt 3:16 uchidzika wakaita sen.

Mt 10:16 musina mhosva sen.

NJODZI

, Zvi 22:3 akangwara anoona n. ohwanda

2VaK 11:26 pan. muguta, pan. mugungwa

NOA

, Ge 6:9 N. akafamba naMwari

Mt 24:37 zvakanga zvakaita mazuva aN.

NONOKA

, Zvi 13:12 zviri kutarisirwa zvikan.

Ha 2:3 Kunyange kana zvikan.

Ru 12:45 Tenzi wangu an. kuuya

Jak 1:19 kun. kutaura, kun. kutsamwa

NUNURA

, 2Pe 2:9 Jehovha anoziva nzira yekun.

NUNURWA

, Es 4:14 kun. kuchabva kumwe

Ru 21:28 kun. kwenyu kuri kuswedera

NYADZISA

, VaE 5:4 kuzvibata zvinon. kana kutaura

NYADZISIRA

, VaE 5:4 kusetsa vamwe nezvinhu zvinon.

VaK 3:8 kubvisa mashoko anon.

NYADZISWA

, Pis 25:3 munhu anovimba nemi achan.

NYAMA

, Ge 2:24 vachava n. imwe

Job 33:25 N. yake ngaive itsva

Zvi 23:20 vanodyisa n.

VaR 8:5 vanorarama maererano nen.

1VaK 3:3 nekuti muchiri ven.

1VaK 15:50 n. neropa hazvigari nhaka

VaG 5:19 Mabasa en. anonyatsooneka

VaK 2:18 Kufunga kwen. kwemunhu

NYAMHANZA

, 2Mad 2:23 Iwe n.

NYANGA

, Dha 7:7 yechina yaiva nen. gumi

Dha 8:8 n. huru yakatyoka

NYANZVI

, 2Ti 3:17 munhu waMwari ave n.

NYARA

, Ezr 9:6 ndiri kun. kutarisa kwamuri

2Ti 2:15 mushandi asina chekun.

1Pe 4:16 muKristu ngaarege kun.

NYARADZA

, Job 2:11 kunochema naJobho nekumun.

Pis 94:19 nezvaindidya mwoyo, makandin.

Isa 49:13 Jehovha an. vanhu vake

VaR 15:4 pakun. kunobva muMagwaro

2VaK 1:3 Mwari wekun. kwese

2VaK 1:4 kuti tikwanise kun. vamwe

1VaT 2:11 kukurudzira uye kun.

NYARADZWA

, Jer 31:15 Rakeri aramba kun.

Mt 5:4 Vanofara vanochema, vachan.

NYARARA

, Pis 4:4 nechemumwoyo murambe makan.

Pis 32:3 Pandakaramba ndakan.

Mup 3:7 Nguva yekun. nenguva

Isa 53:7 Senhunzvi yegwai yakan.

1VaT 4:11 Vavarirai kugara makan.

1Pe 3:4 akan. uye munyoro

NYASHA

, Joh 1:17 n. pachishandiswa Jesu

1VaK 15:10 haana kundinzwira n. pasina

2VaK 6:1 kugamuchira n. motadza kunzwisisa

2VaK 12:9 N. dzangu dzakakukwanira

NYAYA

, 1VaT 4:11 muchisiyana nen. dzisinei nemi

NYENGEDZA

, Jer 20:7 Makandin., haiwa Jehovha

NYENGERA

, Pis 34:13 usataura zvekun.

Zvi 3:32 Jehovha anosema munhu anon.

Jer 17:9 Mwoyo unon.

Mar 2:15 ngaarege kun. mudzimai

NYENGETEDZA

, 1VaK 2:4 zvisina mashoko ekun.

2VaK 5:11 tinoramba tichin. vanhu

VaG 1:10 kuedza kun. vanhu

NYENGETERA

, 2Mad 19:15 Hezekiya akatanga kun.

Dha 6:13 ari kun. katatu pazuva

Mt 6:9 munofanira kun. seizvi:

Mk 1:35 kuchakasviba, akabuda akatanga kun.

Ru 5:16 aiwanzoenda kwake ega achinon.

VaR 12:12 Rambai muchin.

1VaT 5:17 Rambai muchin.

NYENGETERERA

, Mt 5:44 muchin. vaya vanokutambudzai

Mk 11:24 zvamunon., ivai nekutenda

Mab 12:5 Petro akavharirwa, ungano yaimun.

VaR 8:26 hatizivi zvatinofanira kun.

2VaT 3:1 rambai muchitin. kuti shoko

NYEREDZI

, Ge 15:5 Tarisa kudenga uverenge n.

Pis 147:4 Anoshevedza n. nemazita

Mt 24:29 kuchangobva kuitika, n.

Zva 2:1 n. nomwe muruoko rwake

NYEVERA

, Eze 3:17 unofanira kuvan.

NYEVERO

, Eze 33:4 orega kuteerera n.

NYIKA

, Ge 1:28 muzadze n., muitonge

Eks 9:29 n. ndeyaJehovha

Job 38:4 pandakamisa n.?

Pis 37:11 vanyoro, nhaka yen.

Pis 104:5 n. haizombobviswi panzvimbo

Pis 115:16 n. akaipa vanakomana vevanhu

Zvi 2:21 vakarurama chete vachagara pan.

Isa 45:18 n. akaiumba kuti igarwe

Isa 66:8 N. ingaberekwa nezuva rimwe?

Mt 5:5 vanyoro vachagara nhaka yen.

Ru 9:25 munhu awane n. yese asi

Joh 3:16 Mwari akada n.

Joh 15:19 Kudai maiva ven., n. inokuvengai

Joh 17:16 Havasi ven., seni ndisiri

1VaK 7:31 zviri kuitika mun. zviri kuchinja

1Jo 2:15 Musada n. kana zvinhu zviri

1Jo 2:17 n. iri kupfuura

NYOKA

, Ge 3:4 N. yakabva yati kumukadzi

Joh 3:14 kusimudza kwakaita Mozisi n.

NYOMBA

, 2Mak 36:16 vakan. vaprofita

Ru 22:63 vakatanga kumun., vachimurova

NYOMBWA

, Ru 18:32 uye achan., oitirwa zvakaipa

NYONGANYONGA

, 1VaK 14:33 haasi Mwari wen.,

NYORA

, 1VaK 4:14 Handisi kun. kuti

NYOTA

, Isa 49:10 havazovi nen.

Isa 55:1 Uyai imi mese mune n.

Joh 7:37 Kana munhu aine n., ngaauye

NYUNYUTA

, Zvi 24:21 usashamwaridzana nevanon.

NYURA

, 1Ti 4:15 Fungisisa, n. mazviri

NZARA

, Pis 37:19 Panguva yen., vachava nezvekudya

Isa 65:13 vachadya, asi muchava nen.

Amo 8:11 n. yemashoko aJehovha

Mt 24:7 kuchava nen.

NZEVE

, Zvi 26:17 munhu anobata n. dzembwa

2Ti 4:3 kuti vafadze n. dzavo

NZIRA

, 1Mak 15:13 kutsvaga n. yakakodzera

Zvi 16:25 n. inoita seyakarurama

Isa 30:21 Iyi ndiyo n.

Joe 2:7 Uye havatsauki pan. dzavo

Joh 14:6 Ndini n. nechokwadi neupenyu

Mab 9:2 akasunga vaaiwana vari veN. Iyi

1VaK 4:17 Achakuyeuchidzai nezven.

1VaK 10:13 achaitawo n. yekubuda nayo

NZIYO

, Ne 12:46 ven. dzekurumbidza nekuonga

VaK 3:16 nen. dzemweya dzinoimbwa

NZOMBE

, Dhe 25:4 Usasunga muromo wen.

1VaK 9:9 Mwari ane hanya nen. here?

NZVIMBO

, Isa 54:2 n. yetende rako iwedzere

Joh 14:2 kuenda kunokugadzirirai n.

VaR 15:23 handisisina n. isina kuparidzirwa

NZVIMBO TSVENE

, Eks 25:8 kundigadzirira n.

Pis 73:17 Kusvikira ndapinda mun.

Dha 11:31 osvibisa n., iyo nhare

O

OMERA

, Ge 18:14 Pane chingao. Jehovha here?

2VaK 1:8 zvakatio., tisina chataigona

OMESA MUSORO

, Mab 19:9 pavakao. vachiramba kutenda

ONA

, Joh 1:18 Hapana akamboo. Mwari

Joh 14:9 ao. ini aonawo Baba

ONGORORA

, Zvi 21:2 Jehovha anoo. mwoyo

Mab 17:11 vachinyatsoo. Magwaro

1VaK 11:28 Munhu ngaatange azvio.

1Pe 1:10 vakanyatsoo. uye vakashanda

ORA MWOYO

, 2Mak 15:7 musao.

Zvi 18:14 ndiani angatsungirira kana akao.?

Zvi 24:10 ukao. pazuva rekutambudzika

VaK 3:21 varege kuo.

1VaT 5:14 munyaradze vaya vakao.

P

PAAITUKWA

, 1Pe 2:23 P. haana kutukawo

PACHENA

, Mt 10:8 Makagamuchira p., ipai pachena

PAKUKUDZANA

, VaR 12:10 P., mumwe nemumwe wenyu ngaatange

PAKUTANGA

, Isa 46:10 Kubvira p., ndinotaura zvichaitika

PAKUVAMBWA

, Mt 25:34 hwamakagadzirirwa kubvira p.

PAMUVIRI

, Eks 21:22 vokuvadza mukadzi ane p.

Eks 23:26 Vakadzi havazobvi p.

1VaT 5:3 marwadzo emukadzi ane p.

PARADHISO

, Ru 23:43 uchava neni muP.

2VaK 12:4 akatorwa akaendeswa kup.

PARADZA

, Ru 15:13 akanop. pfuma yake

2VaK 10:4 rekup. zvinhu zvakadzika midzi

PARADZANA

, 1VaK 7:10 mudzimai haafaniri kup.

PARADZANISA

, Mt 25:32 achap. vanhu

VaR 8:39 kutip. nerudo rwaMwari

PARADZWA

, Mt 25:46 vachaenda kunop. nekusingaperi

VaF 1:28 Ichi chiratidzo chekuti vachap.

PARERA

, Mt 7:6 Musakandira nguruve map.

Mt 13:45 hwakafanana nemunhu anotsvaga map.

PARIDZA

, Mt 9:35 Jesu aifamba achidzidzisa nekup.

Ru 8:1 akafamba achip. nekuzivisa

VaR 10:14 vachanzwa sei pasina anop.?

2Ti 4:2 P. shoko; uchiita zvekukurumidza

PASEKA

, Eks 12:11 iP. yaJehovha

Eks 12:27 chibayiro cheP. chatinoitira Jehovha

1VaK 5:7 Kristu, gwayana redu reP.,

PASINA

, Isa 45:19 Nditsvagei p.

Isa 65:23 Havazoshandi zvakaoma p.

Mt 15:9 Vanoramba vachindinamata p.

1VaK 15:58 basa renyu harisi p. munaShe

VaG 6:3 anofunga kuti anokosha asi p. zvaari

PAURO

. Onawo SAURO, 1VaK 1:12 Ini ndiri waP.

PEDYO

, Pis 73:28 kuswedera p. naMwari

Pis 145:18 Jehovha ari p. nevanodana kwaari

PEDZISIRA

, Isa 2:2 Mumazuva ekup.

PEMBERA NEMUFARO

, Isa 65:13 Vashumiri vangu vachap.

PENGENUKA

, 1Mad 8:47 vazop., vodzoka

Ru 15:17 Paakazop., akati

PENYA

, Isa 14:12 Wadonha kudenga, iwe unop.

PERERA

, 1Mak 28:9 umushumire nemwoyo wakap.

1Mak 29:17 munofarira munhu akap. kwamuri

Job 27:5 handizosiyi kup. kwangu

Pis 25:21 Kup. ngakundichengetedze

Pis 26:11 ndichafamba ndakap. kwamuri

Pis 101:2 Ndichafamba nemwoyo wakap.

PESANISA

, VaR 16:17 mucherechedze vaya vanop. vanhu

PETRO

, Mt 14:29 P. akafamba pamusoro pemvura

Ru 22:54 P. akanga achitevera nechekure

Joh 18:10 P., akacheka nzeve yemuranda

Mab 12:5 P. akavharirwa mujeri, asi ungano

PFAMBI

, Zvi 7:10 Akapfeka sep.

Ru 15:30 akaparadza zvinhu nep.

1VaK 6:16 munhu anobatanidzwa nep.

Zva 17:1 kwep. huru inogara pamvura

Zva 17:16 zvichavenga p.

PFARI

, Mt 4:24 vaiva nep., nevakanga

PFEKA

, Zvi 7:10 Akap. sepfambi

PFIDZA

, Mab 17:30 vanhu vanofanira kup. zvivi

Mab 26:20 mabasa anoratidza kup. zvivi

Zva 16:11 vakamhura Mwari, havana kup.

PFIDZAI

, Mab 3:19 p., zvivi zvenyu mutendeuke

PFUMA

, Eks 19:5 p. yangu yandinokoshesa

Pis 62:10 Kana p. yako ikawedzera

Zvi 2:4 uchizvitsvaga sep. yakavanzwa

Zvi 10:2 P. inowanikwa nenzira dzakaipa

Zvi 11:4 P. haizobatsiri pazuva rehasha

Zvi 11:28 Anovimba nep. yake achawa

Zvi 18:11 P. yakaita seguta

Isa 60:5 P. yemarudzi ichauya

Isa 61:6 Muchadya p. yemarudzi

Eze 28:5 Wakawana p. yakawanda

Mt 6:21 pane p., ndipo pachavawo

Mt 6:24 Hamungagoni kushandira P.

Mt 13:22 simba rinonyengera rep.

Mt 13:44 hwakafanana nep. yakavanzwa

Ru 6:45 kubva pap. yakanaka iri

Ru 12:33 p. isingamboperi kudenga

Ru 14:12 usashevedza vakap.

Ru 16:9 Zviitirei shamwari nep.

2VaK 4:7 tine p. iyi mumidziyo yevhu

1Ti 6:9 vane shungu dzekup.

1Ti 6:17 Rayira vaya vakap.

Zva 3:17 unoti, Ndakap. uye

PFUMBATIRA

, Dhe 15:7 usap. ruoko rwako

PFUNGWA

, Pis 26:2 Natsai p. dzangu dzakadzama

Pis 139:17 p. dzenyu dzinokosha zvikuru!

Pis 146:4 Zuva iroro p. dzake dzinoparara

Zvi 20:5 P. dziri mumwoyo, semvura yakadzika

Isa 65:17 zvekare hazvizouyi mup.

Mt 22:37 Ida Jehovha nep. dzako dzese

Joh 10:20 Ane dhimoni uye akarasika p.

VaR 7:25 nep. dzangu ndiri muranda

1VaK 2:16 tine p. dzaKristu

VaF 3:19 p. dzavo dziri pazvenyika

VaK 3:2 P. ngadzirambe dziri kumusoro

Zva 2:23 anoongorora p. dzakadzama

PFUNGWA DZAKANAKA

, Mab 17:11 vaine p. kupfuura

PFUPA

, Ge 2:23 p. remapfupa angu

Zvi 25:15 rurimi runogona kutyora p.

Joh 19:36 Hapana p. rake richatyorwa

PFUURA

, 1VaK 4:6 Musap. zvakanyorwa

1VaK 12:31 ndichakuratidzai nzira inop.

PIKA

, Ge 22:16 Ndinop. neni pachangu

Mt 5:34 Musatombop., kana nedenga

PINDIRA

, Mab 5:38 musap. munyaya dzevarume

1Ti 5:13 dzinop. munyaya dzevamwe

1Pe 4:15 anop. nyaya dzisinei naye

PINDURA

, Zvi 15:28 anofungisisa asati ap.

Zvi 18:13 achip. nyaya asati anzwa

1Pe 3:15 makagadzirira kup.

PIRATO

, Joh 19:6 P. akati: Mutorei mumuroverere

PISAI

, VaR 12:11 P. nemweya

POMERA

, Zva 12:10 anop. hama dzedu akandwa

POMERWA

, 1Ti 5:19 murume mukuru achip.

PONESA

, Mab 4:12 hapana mumwe angap. vanhu

PONESWA

, Mt 24:22 aisatapudzwa, hapana aizop.

PORESA

, Ru 9:11 akap. vairwara

POTERA

, Pis 9:9 Jehovha achava nzvimbo yekup.

Na 1:7 Anofunga vaya vanop. kwaari

Zef 3:12 vachap. muzita raJehovha

PRISIRA

, Mab 18:26 P. naAkwira, vakamutora

PROFITA

, Joe 2:28 vanakomana nevanasikana vachap.

PUPURA

, Joh 7:7 inondivenga, nekuti ndinop.

PURANI

, Eks 26:30 tebhenekeri maererano nep.

1Mad 6:38 imba yakapera maererano nep.

PUTSIKA

, Pis 51:17 mwoyo wakap.

PWANYIKA

, Isa 42:3 Hapana tsanga yakap.

R

RAKAORA

, VaE 4:29 Shoko r. ngarirege kubuda

RAKARASIKA

, Pis 119:176 Ndakadzungaira segwai r.

Eze 34:4 hamuna kutsvaga gwai r.

RAKASVIBA

, Zef 1:15 Zuva rerima uye r.

RAKERI

, Ge 29:18 makore manomwe mondipa R.

Jer 31:15 R. ari kuchema vanakomana

RAMANGWANA

, Pis 73:17 Kusvikira ndanzwisisa r.

Zvi 24:20 akaipa haana r.

RAMBA

, Zvi 30:9 ndirege kuguta ndikazokur.i

Jer 8:9 Vakar. shoko raJehovha

Mt 19:9 anor. mudzimai wake pasina

Mk 10:11 anor. mudzimai oroora mumwe

Mk 14:30 uchandir. katatu

Mab 5:28 murege kur. muchidzidzisa

Tit 1:16 vanor. Mwari nemabasa avo

RAMBI

, Pis 119:105 Shoko renyu ir. retsoka

Mt 6:22 R. remuviri iziso

Ru 15:8 kubatidza r. achinyatsoritsvaga

RANGA

, Zvi 23:13 Usarega kur. mwana

Jer 30:11 Ndichakur. zvakafanira

Zva 3:19 vandinoda ndinovar.

RANGWA

, VaH 12:11 hapana kur. kunofadza

RAPA

, Ru 10:9 r.i vanorwara

RARA

, Zvi 6:29 anor. nemudzimai wemuvakidzani

2VaK 6:5 kutadza kur. usiku

2VaK 11:27 pakur. ndakasvinura

1VaT 5:6 kuramba takar.

RARAMA

, 2Sa 12:14 mwana wenyu haasi kuzor.

Job 14:14 munhu akafa, angar.zve?

VaR 14:8 kana tichir., tinoraramira

2VaK 5:15 vanor. vararamire iye akavafira

RAREI

, Zvi 6:10 Kumboti r., kumboti tsimwairei

RASIKA

, Ru 15:24 mwanakomana wangu akar.

VaG 6:1 kana munhu ava kur. asingazivi

RASIKIRWA

, Mt 16:26 awane nyika yese or.

RATIDZA

, Joh 5:20 Baba vanomur. zvavanoita

Mab 17:3 achitsanangura uye achir.

RAVIRA

, 1Pe 2:3 mar. kuti Ishe ane mutsa

RAVIRAI

, Pis 34:8 R. muone kuti Jehovha akanaka

RAYIRA

, Zvi 3:11 usaramba kur. kwaJehovha

Zvi 19:18 R. mwanakomana pachiine tariro

RAYIRIDZA

, Pis 32:8 ndichakur. nzira yaunofanira

RAYIRWA

, Zvi 1:7 Mapenzi anozvidza kur.

RAZARO

, Ru 16:20 mupemhi ainzi R.

Joh 11:11 R. shamwari yedu arara

Joh 11:43 R., buda!

REGA

, Zvi 3:27 Usar. kuitira zvakanaka vaya

REGERERA

, Pis 103:3 Anor. zvitadzo zvako

Zvi 17:9 anor. kutadzirwa

Mt 6:14 kana muchir. vanokutadzirai

VaK 3:13 akakur.i nemwoyo wese

REKABHI

, Jer 35:5 waini pamberi pevaR.

REMARA

, Re 22:21 haifaniri kuva nepakar.

Isa 35:6 akar. achakwakuka senondo

Mar 1:8 munopa mhuka yakar. kana

REMEKEDZA

, VaE 5:33 mudzimai, kur. murume

1Pe 3:2 vaona zvamunoita uye kur.

REMERWA

, Ru 21:34 mwoyo yenyu isatombor.

RENJE

, Isa 35:1 R. richafara rotumbuka

Isa 35:6 mvura ichatubuka mur.

Isa 41:18 Ndichaita kuti r. rive dziva

REURURA

, Pis 32:5 Ndakazor. chivi changu

Zvi 28:13 anor. achanzwirwa tsitsi

Jak 5:16 r.i muchiudzana zvivi zvenyu

1Jo 1:9 tikar. zvivi, iye akatendeka

REVHI

, Mar 3:3 ochenesa vanakomana vaR.

RIBHEKA

, Ge 26:7 R. akanga akanaka

RICHASVIBA

, Joe 2:31 Zuva r.

RIDHIYA

, Mab 16:14 R., mutengesi wemachira

RIMA

, Isa 60:2 r. richafukidza nyika

Mt 4:16 vanogara mur. vakaona chiedza

Joh 3:19 vanhu vakada r.

VaE 4:18 Ari mur. mupfungwa

1Pe 2:9 akakudanai kubva mur.

RINDA

, Mt 26:41 Rambai makar.

RINOKUDZWA

, 2Ti 2:20 midziyo yebasa r.

RIPA

, Eks 21:36 anofanira kur. mombe

Pis 116:12 Ndichar. Jehovha nechii

RIVA

, Ru 21:34, 35 nezuva iroro ser.

RONGEKA

, 1Ti 3:2 mutariri anofanira kuva akar.

ROORA

, Mt 24:38 Mafashamo asati auya, vachir.

1VaK 7:9 zviri nani kur. kana kuroorwa pane

ROORERANA

, Dhe 7:3 Usar. navo

ROORWA

, 1VaK 7:25 pevasati vamboroora kana kur.,

1VaK 7:36 Regai varoore kana kur.

ROPA

, Ge 9:4 iro r. rayo, musaidya

Re 7:26 Musatombodya r.

Re 17:11 upenyu huri mur.

Re 17:13 anofanira kudurura r. rayo

Pis 72:14 r. ravo richange richikosha

Eze 3:18 ndichabvunza r. rake

Mt 9:20 achibuda r. kwemakore 12

Mt 26:28 inomirira r. rangu resungano

Mt 27:25 R. rake ngariuye patiri

Mab 15:29 muchirega r.

Mab 20:26 ndakachena par. revanhu vese

Mab 20:28 yaakatenga ner. reMwanakomana

VaE 1:7 kuburikidza ner. rake

1Pe 1:19 ner. rinokosha raKristu

1Jo 1:7 r. raJesu rinotichenesa pazvivi

Zva 5:9 ner. renyu makatenga vanhu

Zva 18:24 makawanikwa r. revaprofita

ROTA

, Mup 5:3 kur. kunobva pakuwandirwa

ROTI

, Ru 17:28 mumazuva aR. vaidyara,

Ru 17:32 Yeukai mudzimai waR.

2Pe 2:7 akanunura R. aiva akarurama

ROVERERA

, Mk 15:25 vakamur.

RUBHABHATIDZO

, Ru 3:3 r. rwekuratidza kupfidza

VaR 6:4 takavigwa ner. murufu rwake

1Pe 3:21 R. ruri kukuponesaiwo

RUCHIVA

, Jak 1:14 oputirwa ner. rwake

1Pe 1:14 regai kutongwa ner.

RUDO

, Pis 13:5 ner. rwenyu rusingachinji

Pis 136:1-26 R. rwake rusingachinji runogara

Rwi 8:6 r. rune simba serufu

Mt 24:12 r. rwevazhinji ruchatonhora

Joh 15:13 Hapana ane r. rukuru kupfuura

VaR 8:39 kutiparadzanisa ner. rwaMwari

VaR 13:10 r. kuzadziswa kwemutemo

1VaK 8:1 r. runovaka

1VaK 13:2 kana ndisina r., hapana zvandiri

1VaK 13:8 R. harumboperi

1VaK 13:13 chikuru pane zvese r.

1VaK 16:14 Zvese zvamunoita zviitei ner.

VaK 3:12 pfekai r. rwakadzama

VaK 3:14 r. chisungo chakakwana

1Jo 4:8 Mwari r.

Jud 21 murambe muri mur. rwaMwari

Zva 2:4 wakasiya r. rwawaiva narwo

RUDO RUSINGACHINJI

, Eks 34:6 Jehovha azere ner.

Ho 6:6 ndinofarira r.

RUDZI

, Eks 19:6 umambo hwevapristi ner. rutsvene

Pis 33:12 Runofara r. runonamata Jehovha

Isa 66:8 r. rungangoerekana rwaberekwa?

Mt 21:43 Umambo hwopiwa r. runobereka

Mt 24:7 Nekuti r. ruchamukira r.

1Pe 2:9 muri r. rwakasarudzwa

RUDZIKINURO

, Pis 49:7 Hapana angapa Mwari r.

VaR 8:23 tisunungurwe mumiviri yedu ner.

RUFU

, Rut 1:17 chikatiparadzanisa kunze kwer.

Pis 89:48 Ndiani asingazooni r.?

Isa 25:8 Achaparadza r. zvachose

Ho 13:14 R., kuruma kwako kuri kupi?

Joh 8:51 haazombooni r.

VaR 5:12 r. rukapararira kuvanhu vese

VaR 6:23 mubayiro wechivi r.

1VaK 15:26 muvengi wekupedzisira, r.,

1VaT 4:13 nezvevaya vakarara mur.

VaH 2:9 aravire r. nekuda kwemunhu wese

VaH 2:15 muuranda pamusana pekutya r.

Zva 21:4 hapazovi ner.

RUFU RWECHIPIRI

, Zva 2:11 haazofi r.

Zva 20:6 r. haruna simba pavari

Zva 20:14 rinomiririra r.

RUGARE

, Pis 29:11 achakomborera vanhu vake ner.

Pis 37:11 vachafara zvikuru vaine r.

Pis 72:7 r. ruchawanda kusvikira mwedzi usisipo

Pis 119:165 vanoda mutemo wenyu vane r.

Isa 9:7 r. ruchangoramba ruripo

Isa 32:18 nzvimbo ine r.

Isa 48:18 R. rwako rwaizoita serwizi

Isa 54:13 r. rwevanakomana vako ruchakura

Isa 57:21 Vakaipa havana r.

Isa 60:17 ndichagadza r. ruve vatariri vako

Mt 5:9 Vanofara vanoita kuti pave ner.

Mk 9:50 muchengete r. pakati penyu

Joh 14:27 Ndinokusiyirai r.

Mab 9:31 Ungano dzakava nenguva yer.

VaR 5:1 ngativei ner. naMwari

VaR 8:6 kunoreva upenyu ner.

VaR 12:18 muve ner. nevanhu vese

VaR 14:19 zvinhu zvinoita kuti pave ner.

VaF 4:7 r. rwaMwari ruchachengetedza

1Pe 3:11 ngaatsvage r. arutevere

RUKA

, VaK 4:14 R., chiremba anodiwa

RUKUDZO

, 1VaT 5:13 r. rukuru murudo nekuda

RUMBIDZA

, Pis 147:1 zvakakodzera kumur.!

RUMBIDZAI JAH

, Pis 146:1 R.! Regai ndirumbidze

Pis 150:6 chese chinofema. R.!

Zva 19:1 boka guru raiti: R.!

RUMBIDZWA

, 1Mak 16:25 Jehovha akanyatsokodzera kur.

Zvi 27:2 R. nemumwe munhu

Zvi 27:21 anoedzwa nekur. kwaanoitwa

RUMUKO

, Mt 22:23 vaSadhusi vanoti hakuna r.

Mt 22:30 par. varume havaroori uyewo

Joh 11:24 achamuka par. pazuva

Joh 11:25 Ndini r. neupenyu

RUNAKO

, Zvi 6:25 Usachiva r. rwake

Zvi 31:30 r. runopera

Eze 28:17 R. rwakaita kuti uzvikudze

RUNYARARO

, Zvi 17:1 Zviri nani kutemura paine r.

Isa 32:17 kururama kuchabereka r.

Jer 6:14 Kune r.! Iko kusina r.

1VaT 5:3 Kwava ner. hapana chichatiwana!

Zva 6:4 akabvumirwa kubvisa r. panyika

RUOKO

, Pis 31:5 mweya wangu mur. rwenyu

Pis 145:16 Munovhura r. rwenyu mogutsa

Isa 41:10 ndicharamba ndakakubata ner.

Mt 6:3 r. rweruboshwe rusazive

Joh 12:38 r. rwaJehovha rwakaratidzwa

RUPONESO

, Pis 3:8 R. nderwaJehovha

Isa 46:13 r. rwangu haruzononoki

VaR 13:11 r. rwedu rwava pedyo

Zva 7:10 R. runobva kuna Mwari wedu

RURAMA

, Ge 15:6 akanzi akar.

Job 1:8 Jobho murume akar.

Job 40:8 handitongi zvakar. here?

Pis 34:19 Matambudziko emunhu akar.

Pis 37:25 Handina kumboona munhu akar.

Pis 45:7 Wakada kur.

Pis 72:7 vakar. vachabudirira

Pis 141:5 akar. akandirova

Zvi 24:16 akar. angawa kanomwe

Isa 26:9 vepanyika vanodzidza nezvekur.

Isa 32:1 achatonga kuti pave nekur.

Isa 60:17 kur. kuti kuve vanokupa basa

Mik 6:8 Chaanongoda ndechekuti uite zvakar.

Zef 2:3 Tsvagai kur.

Ru 18:7 angatadza kuti vatongerwe zvakar.?

1Pe 3:12 maziso aJehovha ari pane vakar.

1Pe 4:18 kuti akar. apone

2Pe 3:13 imomo muchagara kur.

RURAMISA

, Dhe 8:5 sekur. kunoita munhu mwana

Pis 94:12 Anofara munhu wamunor.

VaG 6:1 kur. munhu akadaro neunyoro

RURAMISWA

, 2VaK 13:11 rambai muchifara, muchir.

RURIMI

, Pis 34:13 dzora r. rwako

Zvi 12:18 r. rweakachenjera runoporesa

Zvi 18:21 Rufu neupenyu zviri musimba rer.

Zvi 25:15 r. runyoro runogona kutyora

Zvi 26:28 R. runonyepa

Isa 35:6 r. rwembeveve

Isa 50:4 akandipa r. rwevakadzidziswa

Jak 1:26 asingadzori r. rwake

Jak 3:8 hapana anogona kupingudza r.

RUSUNUNGUKO

, VaR 8:21 r. runobwinya rwevana vaMwari

2VaK 3:17 pane mweya waJehovha, pane r.

1Pe 2:16 shandisai r. rwenyu sevaranda

2Pe 2:19 Vanovavimbisa r.

RUSVINGO

, Jos 6:5 R. rweguta ruchaondomoka

Ru 19:43 r. rwakavakwa nemapango

RUVENGO

, Ge 3:15 r. pakati pako nemukadzi

RUWARE

, Mt 7:24 akavakira imba yake par.

RUZHINJI

, Jer 8:6 achidzokera kunzira yever.

RUZIVO

, Pis 19:7 chinochenjedza asina r.

Zvi 1:7 ndiko kutanga kwer.

Zvi 2:10 r. parunofadza mweya wako

Zvi 22:3 asina r. anosangana

Zvi 24:5 r. runowedzera simba

Isa 5:13 nemhaka yekushayiwa r.

Dha 12:4 r. rwechokwadi ruchawanda

Mar 2:7 muromo wemupristi unochengeta r.

Ru 11:52 makabvisa kiyi yer.

1VaK 8:1 R. runoita kuti azvitutumadze

1VaK 13:9 tine r. rusina kukwana

RUZIVO RWAKARURAMA

, VaK 3:10 hutsva kuburikidza ner.

1Ti 2:4 vanhu vasvike pakuva ner.

RWADZISA

, Pis 78:40 vaimur. mugwenga

Pis 78:41 vair. Mutsvene

1VaK 9:27 ndinor. muviri wangu

RWADZIWA

, Ru 21:25 marudzi achar. achishaya

RWARA

, Pis 41:3 achamutsigira paanenge achir.

Mab 5:16 vanhu vair. vakarapwa

Jak 5:14 pane anor. here?

RWISAI

, Ru 13:24 R. kuti mupinde nesuo

RWISANA

, Zek 14:13 vachar. vega

Mab 5:39 mava kutor. naMwari

VaE 6:12 hatisi kur. neropa nenyama

RWIYO

, Pis 98:1 Imbirai Jehovha r. rutsva

RWIZI

, Zva 12:16 nyika yakamedza r.

Zva 22:1 r. rwemvura yeupenyu

S

SABATA

, Eks 20:8 Yeuka zuva reS.

Mt 12:8 Mwanakomana ndiye Ishe weS.

Mk 2:27 S. rakaitirwa munhu, kwete

Ru 14:5 mombe ikawira mutsime paS.

VaK 2:16 anokutongai pamusoro pes.

VaH 4:9 zororo res. kuvanhu vaMwari

SAMARIYA

, 2Mad 17:6 mambo weAsiriya akatora S.

Ru 10:33 muS. akasiririswa

Joh 4:7 mukadzi muS. akauya kumvura

SAMSONI

, Vat 13:24 akamutumidza kuti S.

SAMUERI

, 1Sa 1:20 Hana akamutumidza kuti S.

1Sa 2:18 S. aishumira ari mukomana

SANDARA

, Pis 26:12 Ndakamira pakati s.

SANGANO

, 1Pe 2:17 idai s. rese

SANIHEDRINI

, Mab 5:41 vakabva pamberi peS. vachifara

SANIHERIBHI

, 2Mad 19:16 atumirwa naS. kuti ashore

SARA

, Ge 17:19 S. achakuberekera mwanakomana

1Pe 3:6 S. aiteerera Abrahamu

SARUDZA

, Dhe 30:19 unofanira kus. upenyu

VaR 9:11 kus. kuri pana iye anodana

SARURA

, Dhe 10:17 Mwari asina waanos.

Jak 2:9 kana muchiramba muchis.

SATANI

, Job 1:6 S. akapindawo pakati pavo

Zek 3:2 Jehovha ngaakutuke, iwe S.

Mt 4:10 Ibva, S.! Nekuti zvakanyorwa

Mt 16:23 kuna Petro: Siyana neni S.!

Mk 4:15 S. anouya otora shoko

VaR 16:20 achapwanya S. pasi petsoka dzenyu

1VaK 5:5 isai munhu akadaro kuna S.

2VaK 2:11 kuti tirege kunyengerwa naS.

2VaK 11:14 S. anonyepedzera kuva ngirozi yechiedza

2VaT 2:9 kuti avepo, S. ndiye anenge

Zva 12:9 nyoka, inonzi Dhiyabhorosi uye S.

Zva 20:2 S., ikamusunga kwemakore 1 000

SAURO

, 1Sa 15:11 Ndinozvidemba kuti ndakaita S. mambo

Mab 7:58 patsoka dzejaya rainzi S.

Mab 8:3 S. akatanga kuparadza ungano

Mab 9:1 S., achiine shungu

Mab 9:4 S., S., uri kunditambudzireiko?

SEKA

, Ge 18:13 Nei Sara as.?

Zvi 14:13 Kurwadziwa kunyange achis.

Jer 20:7 Munhu wese ari kundis.

VaG 6:7 Mwari haasi wekus.

SEKURASIKIRWA

, VaF 3:7 ndakazozviona s.

SEMA

, Zvi 3:11 usas. kutsiura kwake

SEMAI

, VaR 12:9 S. zvakaipa

SEMBURA

, Nu 21:5 chingwa ichi chinos.

SHAMHU

, Zvi 13:24 asingashandisi s. anovenga

SHAMISA

, Pis 139:14 ndakaitwa nenzira inos.

SHAMISIRA

, 1VaK 2:1 uchenjeri zvekus.

1Jo 2:16 nekus. nezvinhu zvauinazvo

SHAMWARI

, Pis 25:14 ndivo vanova s. dzaJehovha

Pis 55:13 S. yangu yandinonyatsoziva

Zvi 3:32 s. yepedyo yevakarurama

Zvi 14:20 mupfumi ane s. zhinji

Zvi 16:28 munhu anoparadzanisa s.

Zvi 17:17 S. yechokwadi ine rudo

Zvi 18:24 s. iri pedyo kupfuura mukoma

Zvi 27:6 Maronda anokonzerwa nes.

Ru 16:9 Zviitirei s. nepfuma isina

Joh 15:13 ape upenyu hwake achifira s.

Joh 15:14 muri s. dzangu kana muchiita

Jak 2:23 Abrahamu akanzi s. yaJehovha

Jak 4:4 s. yenyika muvengi waMwari

SHANDA

, Mup 2:24 afadzwe nekus. nesimba

Joh 5:17 Baba vangu vachiri kus.

1VaK 3:9 tinos. pamwe chete naMwari

VaE 4:16 nhengo imwe neimwe ichis.

1VaT 2:9 Tais. siku nesikati

2VaT 3:10 Kana munhu asingadi kus.

SHANDA NESIMBA

, Zvi 10:4 maoko anos. anounza upfumi

Zvi 12:27 kus. ndiyo pfuma inokosha

Zvi 21:5 Zvirongwa zvemunhu anos.

SHANDAI NESIMBA

, VaR 12:11 S., musingaiti

2Pe 1:5 s. renyu rese

SHANDIRA

, Joh 6:27 Musas. zvekudya zvinoparara

SHANDIRANAI

, VaG 5:13 s. nerudo

SHANDISA

, 1VaK 7:31 vari kus. nyika

SHANDUKA

, Mt 17:2 akas. pamberi pavo

SHANJE

, Pis 73:3 ndakaitira s. vanozvikudza

SHATIRIRWA

, VaK 3:19 madzimai enyu uye musaas.

SHATIRWA

, Pis 37:8 Usas. woita zvakaipa

SHAYIWA

, VaR 12:13 Ipaiwo vatsvene zvavanos.

SHE

, Dhe 10:17 Jehovha ndiS. wemadzishe

Mt 22:44 Jehovha akati kunaS. wangu

1VaK 7:39 kuroorwa, munaS. chete

SHEORI

. Ona GUVA.

SHINGA

, Jos 1:7 Ingos., usimbe kwazvo,

2VaK 5:6 Saka tinoramba takas.

SHINGAIRA

, Isa 37:32 Jehovha wemauto uyo anos.

VaR 10:2 vanos. kushumira Mwari

SHINGAIRIRA

, Pis 69:9 Kus. imba yenyu kwandipedza

Tit 2:14 vanos. mabasa akanaka

SHIRI

, Mt 6:26 Nyatsocherechedzai s. dzekudenga

Mt 10:29 Tus. tuviri tunotengeswa

SHIRO

, Ge 49:10 kusvikira S. auya

SHOKO

, Zvi 25:11 S. rinotaurwa panguva

Isa 55:11 Ndizvo zvichaita s. rangu

Ru 8:12 Dhiyabhorosi obvisa s. mumwoyo