Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

A7-C

Upenyu hwaJesu Panyika—Ushumiri hwaJesu Hunobudirira muGarireya (Chikamu 1)

NGUVA

NZVIMBO

ZVAKAITIKA

MATEU

MAKO

RUKA

JOHANI

30

Garireya

Jesu anotanga kutaura kuti “Umambo hwekudenga hwaswedera pedyo”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazareta; Kapenaume

Anoporesa mwanakomana wegurukota; anoverenga mubhuku raIsaya; anoenda kuKapenaume

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Gungwa reGarireya, pedyo neKapenaume

Anodana vadzidzi vana: Simoni naAndreya, Jakobho naJohani

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapenaume

Anoporesa amai vemudzimai waSimoni nevamwewo

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Garireya

Anotenderera Garireya kekutanga nevadzidzi vana

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Anoporesa munhu ane maperembudzi; vazhinji vanomutevera

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapenaume

Anoporesa munhu akaoma mutezo

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Anodana Mateu; anodya nevateresi; mubvunzo nezvekutsanya

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judhiya

Anoparidza mumasinagogi

   

4:44

 

31, Paseka

Jerusarema

Anoporesa murume airwara paBhetizata; vaJudha vanoedza kumuuraya

     

5:1-47

Kudzoka kubva kuJerusarema (?)

Vadzidzi vanotemha hura dzezviyo paSabata; Jesu “Ishe weSabata”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Garireya; Gungwa reGarireya

Anoporesa mumwe murume paSabata; vazhinji vanomutevera; anoporesa vakawanda

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Gomo riri pedyo neKapenaume

Anosarudza vaapostora 12

 

3:13-19

6:12-16

 

Pedyo neKapenaume

Mharidzo yepaGomo

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapenaume

Anoporesa muranda wemukuru weuto

8:5-13

 

7:1-10

 

Naini

Anomutsa mwanakomana wechirikadzi

   

7:11-17

 

Tibheriyasi; Garireya (Naini kana kuti pedyo nayo)

Johani anotuma vadzidzi kuna Jesu; chokwadi chakazarurirwa vana vadiki; joko riri nyore kutakura

11:2-30

 

7:18-35

 

Garireya (Naini kana kuti pedyo nayo)

Mukadzi mutadzi anomudira mafuta mutsoka; mufananidzo wevanhu vaiva nechikwereti

   

7:36-50

 

Garireya

Rwendo rwechipiri achiparidza nevadzidzi 12

   

8:1-3

 

Anodzinga madhimoni; chivi chisingaregererwi

12:22-37

3:19-30

   

Anongopa chiratidzo chaJona

12:38-45

     

Amai vake nevanin’ina vake vanouya; anoti vadzidzi ndivo hama dzake

12:46-50

3:31-35

8:19-21