Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 6:1-34

 • MHARIDZO YEPAGOMO (1-34)

  • Rega kuita zvakarurama uchida kuonekwa nevanhu (1-4)

  • Manyengeterero (5-15)

   • Munyengetero wemuenzaniso (9-13)

  • Kutsanya (16-18)

  • Pfuma panyika uye kudenga (19-24)

  • Musazvidya mwoyo (25-34)

   • Rambai muchitanga kutsvaga Umambo (33)

6  “Chenjerai kuti murege kuita zvakarurama pamberi pevanhu muchida kuti vakuonei;+ kana mukadaro hamuzowani mubayiro kuna Baba venyu vari kudenga.  Saka paunopa zvipo zvengoni,* usaridza bhosvo sezvinoita vanyengeri mumasinagogi nemumigwagwa, kuti vakudzwe nevanhu. Chokwadi ndinoti kwamuri, vawana mubayiro wavo wakakwana.  Asi iwe, paunopa zvipo zvengoni, usaita kuti ruoko rwako rweruboshwe ruzive zviri kuitwa neruoko rwako rwerudyi,  kuti zvipo zvako zvengoni zvive pakavanda. Baba vako vanoona vari pakavanda vachabva vakuripa.+  “Uyewo, pamunonyengetera, musaita sevanyengeri,+ nekuti vanoda kunyengetera vakamira mumasinagogi nepamharadzano dzemigwagwa mikuru kuti vaonekwe nevanhu.+ Chokwadi ndinoti kwamuri, vawana mubayiro wavo wakakwana.  Asi paunonyengetera, pinda mumba mako uvhare suo rako, wonyengetera kuna Baba vako vari pakavanda.+ Baba vako vanoona vari pakavanda vachabva vakuripa.  Paunenge uchinyengetera, usadzokorora-dzokorora zvinhu zvimwe chetezvo, sezvinoita vanhu vemamwe marudzi, nekuti vanofunga kuti vachanzwikwa nekuda kwekutaura kwavo mashoko akawanda.  Saka musavatevedzera, nekuti Baba venyu vanoziva zvamunoda+ musati matombovakumbira.  “Saka munofanira kunyengetera seizvi:+ “‘Baba vedu vari kudenga, zita renyu+ ngaritsveneswe.*+ 10  Umambo hwenyu+ ngahuuye. Kuda kwenyu+ ngakuitwe, panyika, sekudenga.+ 11  Tipei nhasi zvekudya zvedu zvanhasi;*+ 12  uye tiregerereiwo zvivi* zvedu, sezvatakaregererawo vakatitadzira.+ 13  Uye musatipinza mumuedzo,+ asi tinunurei pane akaipa.’+ 14  “Nekuti kana muchiregerera vanhu vanokutadzirai, Baba venyu vekudenga vachakuregereraiwo;+ 15  asi kana musingaregereri vanhu vanokutadzirai, Baba venyu havazokuregerereiwo pamunotadza.+ 16  “Pamunotsanya,+ regai kuva nezviso zvakasuruvara sevanyengeri, nekuti ivo vanoshatisa zviso zvavo* kuti vaonekwe nevanhu kuti vari kutsanya.+ Chokwadi ndinoti kwamuri, vawana mubayiro wavo wakakwana. 17  Asi iwe, paunenge uchitsanya, zora mafuta mumusoro uye geza kumeso, 18  kuti vanhu varege kuona kuti uri kutsanya, wongoonekwa naBaba vako chete vari pakavanda. Baba vako vanoona vari pakavanda vachabva vakuripa. 19  “Regai kuzviunganidzira pfuma panyika,+ pane chitemamachira* nengura zvinodya uye pane mbavha dzinopaza dzoba. 20  Asi, zviunganidzirei pfuma kudenga,+ kusina chitemamachira kana ngura zvinodya,+ uye kusina mbavha dzinopaza dzoba. 21  Nekuti pane pfuma yako, ndipo pachavawo nemwoyo wako. 22  “Rambi remuviri iziso.+ Saka kana ziso rako rakatarisa chinhu chimwe chete,* muviri wako wese uchava wakajeka.* 23  Asi kana ziso rako riine ruchiva,*+ muviri wako wese uchava nerima. Chokwadi kana chiedza chiri mauri riri rima, rima iroro rakakura chaizvo! 24  “Hapana munhu anogona kushandira vanatenzi vaviri; nekuti anogona kuvenga mumwe oda mumwe wacho,+ kana kuti acharamba achida mumwe ozvidza mumwe wacho. Hamungagoni kushandira Mwari pamwe chete nePfuma.+ 25  “Saka ndinoti kwamuri: Regai kuzvidya mwoyo+ pamusoro peupenyu hwenyu* kuti muchadyei kana kuti muchanwei, kana pamusoro pemiviri yenyu kuti muchapfekei.+ Upenyu* hahukoshi kupfuura zvekudya here uye muviri haukoshi kupfuura zvipfeko here?+ 26  Nyatsocherechedzai shiri dzekudenga;+ hadzidyari mbeu kana kukohwa kana kuunganidza mumatura, asi Baba venyu vekudenga vanodzipa zvekudya. Hamukoshi kudzipfuura here? 27  Ndiani wenyu anogona kuwedzera kubhiti* rimwe chete paurefu hweupenyu hwake nekuzvidya mwoyo?+ 28  Uyewo, munozvidyirei mwoyo pamusoro pezvipfeko? Dzidzai kumaruva emusango, makuriro aanoita; haashandi, uyewo haaruki; 29  asi ndinokuudzai kuti kunyange Soromoni+ mukubwinya kwake kwese haana kumboshonga serimwe reaya. 30  Zvino kana aya ari iwo mapfekedzero anoita Mwari zvinhu zvinomera musango, zviripo nhasi, mangwana zvokandwa muchoto, angatadza here kutokupfekedzai kupfuura ipapo, imi vane kutenda kudiki? 31  Saka musambozvidya mwoyo+ muchiti, ‘Tichadyeiko?’ kana kuti, ‘Tichanweiko?’ kana kuti, ‘Tichapfekeiko?’+ 32  Nekuti mamwe marudzi ari kutsvagisisa zvinhu zvese izvi. Baba venyu vekudenga vanoziva kuti munoda zvinhu zvese izvi. 33  “Saka rambai muchitanga kutsvaga Umambo nekururama kwake, uye zvimwe zvinhu zvese izvi zvichawedzerwa kwamuri.+ 34  Saka musambozvidya mwoyo pamusoro pezuva rinotevera,+ nekuti zuva rinotevera richava nekuzvidya mwoyo kwaro. Zuva rimwe nerimwe rinokwanirwa nematambudziko aro.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “paunopa varombo zvipo.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kureva kuti rinofanira kukudzwa kana kuti kuremekedzwa sezvo riri dzvene.
ChiGir., “chingwa chedu chanhasi.”
Kana kuti “zvikwereti.”
Kana kuti “vanogara vakati nyangarara.”
Aka kachipembenene kanodya machira.
Kana kuti “richinyatsoona; rakanaka.”
Kana kuti “uchazara nechiedza.”
ChiGir., “rakaipa.”
Kana kuti “Mweya.”
Kana kuti “pemweya yenyu.”