Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

A7-G

Upenyu hwaJesu Panyika—Ushumiri hwaJesu Hwekupedzisira Ari muJerusarema (Chikamu 1)

NGUVA

NZVIMBO

ZVAKAITIKA

MATEU

MAKO

RUKA

JOHANI

33, Nisani 8

Bhetani

Jesu anosvika pasara mazuva 6 kuti Paseka iitwe

     

11:55–12:1

Nisani 9

Bhetani

Mariya anomudira mafuta mumusoro nemutsoka

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Bhetani-Bhetifage-Jerusarema

Anopinda muJerusarema achipembererwa, akatasva dhongi

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisani 10

Bhetani-Jerusarema

Anotuka muonde; anochenesazve temberi

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

Jerusarema

Vatungamiriri vevapristi nevanyori vanoronga kuuraya Jesu

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehovha anotaura; Jesu anotaura nezvekufa kwake; kusatenda kwevaJudha kunozadzisa uprofita hwaIsaya

     

12:20-50

Nisani 11

Bhetani-Jerusarema

Chidzidzo chinowanikwa pamuonde wakaoma

21:19-22

11:20-25

   

Jerusarema, temberi

Anobvunzwa kwaakawana mvumo yekuita zvaanoita; mufananidzo wevanakomana vaviri

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Mifananidzo: varimi vanoponda, mabiko emuchato

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Anopindura mibvunzo nezvaMwari uye Kesari, rumuko, murayiro mukuru

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Anobvunza kana Kristu ari mwanakomana waDhavhidhi

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Vane nhamo vanyori nevaFarisi

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Anocherechedza mupiro wechirikadzi

 

12:41-44

21:1-4

 

Gomo reMiorivhi

Anotaura nezvechiratidzo chekuvapo kwake

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Mifananidzo: mhandara gumi, matarenda, makwai nembudzi

25:1-46

     

Nisani 12

Jerusarema

Vatungamiriri vechiJudha vanoronga kumuuraya

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judhasi anoronga kumutengesa

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisani 13 (China masikati)

Pedyo uye muJerusarema

Anogadzirira Paseka yekupedzisira

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Nisani 14

Jerusarema

Anodya Paseka nevaapostora

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Anogeza tsoka dzevaapostora

     

13:1-20