Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 5:1-48

 • MHARIDZO YEPAGOMO (1-48)

  • Jesu anotanga kudzidzisa pagomo (1, 2)

  • Zvinhu 9 zvinounza mufaro (3-12)

  • Munyu nechiedza (13-16)

  • Jesu aizozadzisa Mutemo (17-20)

  • Mazano pamusoro pekushatirwa (21-26), upombwe (27-30), kurambana (31, 32), mhiko (33-37), kutsiva (38-42), kuda vavengi (43-48)

5  Paakaona vanhu vazhinji, akakwira mugomo; uye agara pasi, vadzidzi vake vakauya kwaari.  Akabva ashama muromo wake akatanga kuvadzidzisa, achiti:  “Vanofara vaya vanoziva kuti vanoda kutungamirirwa naMwari,*+ nekuti Umambo hwekudenga ndehwavo.  “Vanofara vaya vanochema, nekuti vachanyaradzwa.+  “Vanofara vanyoro,+ nekuti vachagara nhaka yenyika.+  “Vanofara vaya vane nzara nenyota+ yekururama, nekuti vachagutiswa.+  “Vanofara vanonzwira vamwe tsitsi,+ nekuti vachanzwirwa tsitsi.  “Vanofara vakachena mumwoyo,+ nekuti vachaona Mwari.  “Vanofara vanoita kuti pave nerugare,*+ nekuti vachanzi vanakomana vaMwari. 10  “Vanofara vaya vakatambudzwa nekuda kwekururama,+ nekuti Umambo hwekudenga ndehwavo. 11  “Munofara imi kana vanhu vachikuzvidzai+ nekukutambudzai+ uye vachikupomerai zvinhu zvakaipa zvakasiyana-siyana nekuda kwangu.+ 12  Farai mufarisise,+ nekuti mubayiro wenyu+ mukuru kudenga, nekuti ndiwo matambudziro avaiita vaprofita vakararama musati mavapo.+ 13  “Imi muri munyu+ wenyika, asi kana munyu usisavaviri, kuvavira kwawo kuchadzorerwa sei? Hapana zvauchashandiswa kunze kwekuraswa kunze,+ wotsikwa-tsikwa nevanhu. 14  “Imi muri chiedza chenyika.+ Guta harigoni kuvanzwa kana riri pamusoro pegomo. 15  Vanhu havabatidzi rambi voriisa pasi petswanda,* asi vanoriisa pachigadziko cherambi, uye rinovhenekera vese vari mumba.+ 16  Saka nemiwo, chiedza chenyu ngachivheneke pamberi pevanhu,+ kuti vaone mabasa enyu akanaka,+ vokudza Baba venyu vari kudenga.+ 17  “Musafunga kuti ndakauya kuzoparadza Mutemo kana kuti zvakanyorwa nevaprofita. Handina kuuya kuzoparadza, asi kuzozadzisa.+ 18  Chokwadi ndinoti kwamuri, denga nenyika zvingatopfuura pane kuti kabhii kamwe chete kadikidiki kana kuti kachikamu kebhii kadzimike paMutemo, zvinhu zvese zvisati zvaitika.+ 19  Saka munhu wese anotyora mumwe wemirayiro iyi midiki, odzidzisa vamwe kuita izvozvo, achanzi mudiki pakuva akakodzera Umambo hwekudenga. Asi wese anoita zvainotaura, oidzidzisa, achanzi mukuru pakuva akakodzera Umambo hwekudenga. 20  Nekuti ndinoti kwamuri kana kururama kwenyu kusingapfuuri kuya kwevanyori nevaFarisi,+ hamungambopindi muUmambo hwekudenga.+ 21  “Makanzwa kuti vaya vemunguva yekare vakaudzwa kuti: ‘Usauraya,+ asi munhu wese anouraya achazvidavirira kudare rinotonga.’+ 22  Asi ini ndinoti kwamuri munhu wese anoramba akatsamwira+ hama yake achazvidavirira kudare rinotonga; uye munhu wese anoshevedza hama yake neshoko rekuzvidza risingatauriki achazvidavirira kuDare Repamusorosoro; asi munhu wese anoti, ‘Iwe zibenzi!’ achange akakodzera kupinda muGehena* remoto.+ 23  “Saka kana uchiuya nechipo chako kuatari+ wobva wayeuka uri ikoko kuti hama yako ine chigumbu newe, 24  siya chipo chako ipapo pamberi peatari, woenda. Tanga wayanana* nehama yako, wozodzoka wopa chipo chako.+ 25  “Kurumidza kugadzirisa nyaya nemunhu akakumhan’arira, paunenge uinaye muchienda kudare, kuti pamwe munhu wacho angarega kukuisa kumutongi, uye mutongi okuisa kumushandi wemudare, ukakandwa mujeri.+ 26  Ndinokuudza chokwadi kuti haufi wakabuda imomo kusvikira waripa mari yako diki yekupedzisira.* 27  “Makanzwa kuti zvakanzi: ‘Usaita upombwe.’+ 28  Asi ini ndinoti kwamuri, munhu wese anoramba akatarisa mukadzi+ zvekuti anomuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.+ 29  Saka kana ziso rako rekurudyi richiita kuti ugumburwe,* ribvise urirasire kure newe.+ Nekuti zviri nani kuti urasikirwe hako neimwe nhengo yako pane kuti muviri wako wese ukandwe muGehena.*+ 30  Uyewo, kana ruoko rwako rwerudyi ruchiita kuti ugumburwe,* rudimbure ururasire kure newe.+ Nekuti zviri nani kuti urasikirwe hako neimwe nhengo yako pane kuti muviri wako wese ukandwe muGehena.*+ 31  “Zvakanziwo: ‘Munhu wese anoramba mudzimai wake, ngaamupe gwaro rekumuramba.’+ 32  Asi ini ndinoti kwamuri, munhu wese anoramba mudzimai wake, ipo pasina upombwe* hwaitwa, anoita kuti pave nemukana wekuti mudzimai iyeye azoita upombwe, uye munhu wese anoroora mudzimai akarambwa anoita upombwe.+ 33  “Makanzwawo kuti zvakanzi kune vemunguva yekare: ‘Usapika usingaiti,+ asi unofanira kuripa mhiko dzako kuna Jehovha.’*+ 34  Asi ini ndinoti kwamuri: Musatombopika,+ kana nedenga, nekuti iro chigaro cheumambo chaMwari; 35  kana nenyika, nekuti iyo chitsiko chetsoka dzake;+ kana neJerusarema, nekuti iguta raMambo mukuru.+ 36  Usapika nemusoro wako, nekuti haugoni kuchinja bvudzi rimwe chete kuti rive jena kana dema. 37  Shoko renyu rekuti ‘Hongu’ ngaringova hongu, ‘Kwete’ wenyu, kwete,+ nekuti zvinopfuura izvi zvinobva kune akaipa.+ 38  “Makanzwa kuti zvakanzi: ‘Ziso rinotsiviwa neziso uye zino nezino.’+ 39  Asi ini ndinoti kwamuri: Musadzorera munhu akaipa, asi munhu wese anokurova mbama padama rako rekurudyi, mupewo rimwe racho.+ 40  Uye kana munhu achida kukuendesa kudare kuti akutorere nguo yako yemukati, murege atorewo nguo yako yekunze;+ 41  uye kana mumwe munhu ane masimba akakumanikidza kuti uite basa kwemaira* imwe chete, enda naye mamaira maviri. 42  Ipa anokukumbira, uye usapira gotsi munhu ari kuda chikwereti kwauri.*+ 43  “Makanzwa kuti zvakanzi: ‘Ida muvakidzani wako+ uvenge muvengi wako.’ 44  Asi ini ndinoti kwamuri: Rambai muchida vavengi venyu+ uye muchinyengeterera vaya vanokutambudzai,+ 45  kuti muratidze kuti muri vanakomana vaBaba venyu vari kudenga,+ nekuti vanoita kuti zuva ravo ribudire vanhu vakaipa nevakanaka uye vanoita kuti kunaye pavanhu vakarurama nevasina kururama.+ 46  Nekuti kana muchida vaya vanokudai, mune mubayiro wei?+ Izvi handizvo zviri kuitwawo nevateresi here? 47  Uye kana muchingokwazisa hama dzenyu chete, chii chamuri kuita chinoshamisa? Izvi handizvo zviri kuitwawo nevanhu vemamwe marudzi here? 48  Saka ivai vakakwana, saBaba venyu vekudenga vakakwana.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vanoziva kuti varombo pamweya.”
Kana kuti “vanoda rugare.”
Kana kuti “petswanda yekuyeresa.”
Nzvimbo yekupisira marara kunze kweJerusarema. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “wava nerugare.”
ChiGir., “makwadrani ekupedzisira.” Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “utadze.”
Kana kuti “utadze.”
Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kureva, ari kuda kukwereteswa pasina mubereko.