KwabaseRoma 12:1-21

  • Nikelani imizimba yenu ibe yimihlatshelo ephilayo (1, 2)

  • Izipho zitshiyene kodwa umzimba munye (3-8)

  • Indlela amaKhristu okumele aphile ngayo (9-21)

12  Yikho bafowethu ngiyalincenga ngesisa sikaNkulunkulu ukuthi linikele imizimba yenu+ ibe yimihlatshelo ephilayo, engcwele+ njalo eyamukelwa nguNkulunkulu, inkonzo engcwele eliyenza ngezingqondo zenu.+  Yekelani ukubunjwa ngumumo lo wezinto,* kodwa guqulwani litshintshe indlela elicabanga ngayo+ ukuze lihlolisise+ lizibonele intando kaNkulunkulu enhle, eyamukelekayo lepheleleyo.  Ngomusa omkhulu engiwuphiweyo ngitshela wonke umuntu phakathi kwenu ukuthi angacabangi ukuthi ungcono kulalokho ayikho khona,+ kodwa acabange ngendlela etshengisa ukuthi usebenzisa kuhle ingqondo, kusiya ngokholo ngamunye aluphiwe* nguNkulunkulu.+  Silezitho ezinengi emzimbeni munye+ kodwa zonke zilemisebenzi etshiyeneyo.  Ngakho lanxa thina sibanengi, singumzimba owodwa omanyene loKhristu, kodwa ngamunye wethu unjengesitho esibambane lezinye.+  Njengoba silezipho ezitshiyeneyo kusiya ngomusa omkhulu esiwunikiweyo,+ nxa kuyisipho sokuphrofetha kasiphrofetheni kusiya ngokholo esiluphiweyo.  Nxa kuyimisebenzi yebandla asiyenzeni leyomisebenzi. Ofundisayo kafundise,+  okhuthazayo kakhuthaze.+ Owabela abanye* kakwenze ngenhliziyo emhlophe,+ okhokhelayo kakukhuthalele* ukukhokhela,+ lalowo owenzela abanye isihawu kabenzele ethokoza.+  Uthando lwenu alungabi ngolwamanga.+ Yenyanyani okubi,+ libambelele kokuhle. 10  Thandanani ngothando lobuzalwane, lithandane ngenhliziyo yonke. Khokhelani ekuhlonipheni abanye.*+ 11  Khuthalani* lingabi ngamavila.*+ Vuthani emoyeni.+ Wobani yizigqili zikaJehova.*+ 12  Jabulani ngenxa yethemba lenu. Qiniselani ebunzimeni.+ Phikelelani ekuthandazeni.+ 13  Phanini abangcwele elilakho kusiya ngalokho abakuswelayo+ njalo libe lomkhuba wokwamukela kuhle abanye.+ 14  Qhubekani libusisa abalihlukuluzayo,+ busisani lingaqalekisi.+ 15  Jabulani labajabulayo, likhale labakhalayo. 16  Bonani abanye ngendlela elizibona ngayo. Lingahlali licabanga ngezinto eziphakemeyo* kodwa thandani izinto eziphansi.+ Lingaziboni angani lihlakaniphile.+ 17  Lowo oliphatha kubi lingambuyiseli ngokubi.+ Qalani licabange ukuthi kuyini okuhle emehlweni abantu bonke. 18  Nxa kungenzeka futhi kusemandleni enu, hlalani ngokuthula labantu bonke.+ 19  Lingaziphindiseleli bathandekayo kodwa nikani ulaka lukaNkulunkulu ithuba,+ ngoba kubhaliwe ukuthi: “‘Ukuphindisela ngokwami, yimi engizabuyisela,’ kutsho uJehova.”*+ 20  Ngakho “nxa isitha sakho silambile sinike ukudla. Nxa somile sinike okunathwayo ngoba nxa ungenza njalo uyabe ubuthelela amalahle avuthayo ekhanda laso.”*+ 21  Lingavumi ukunqotshwa ngokubi kodwa qhubekani linqoba okubi ngokuhle.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “alwabelwe.”
Kumbe, “Onikelayo.”
Kumbe, “kakwenze ngenhliziyo yonke.”
Kumbe, “Qalani lina ukuhlonipha abanye.”
Kumbe, “Sebenzani gadalala; Tshisekani.”
Kumbe, “lingadlali emsebenzini.”
Kumbe, “Lingabi lamacebo aphakemeyo.”
Lokhu kutsho ukwenza umuntu athambe kumbe ancibilike lanxa elukhuni.